Nove informacije Zavoda RS za zaposlovanje v zvezi z uveljavljanjem nadomestil plače

INTERVENTNI UKREPI na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ)

 POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE
ZA ČAS ČAKANJA NA DELO in zaradi odsotnosti iz razloga VIŠJE SILE*
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

ZRSZ povrne celotno nadomestilo plače, zmanjšano za prispevke zavarovanca.
(Oprostitev prispevkov delodajalci uveljavljajo pri FURS-u.)

Nadomestilo plače za čas čakanja na delo / višje sile mora znašati 80 % povprečja zadnjih treh plač delavca.

Delavec ne sme prejeti manj kot minimalno plačo.

Povračilo s strani ZRSZ za posameznega delavca je lahko največ v višini povprečne plače v RS v letu 2019 zmanjšano za prispevke zavarovanca.

Povračila ZRSZ izplačuje le za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

 *Višja sila = delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov ali nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami

UVELJAVLJANJE POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE

KAKO?

Z elektronsko vlogo na Portalu za delodajalce na spletni strani www.ZaDelodajalce.si

ROKI ZA UVELJAVLJANJE

Najkasneje do 18. 4. 2020 – za delavce, ki  ste jih napotili na čakanje pred uveljavitvijo ZIUZEOP (t.j. do 10. 4. 2020)

V roku 8 dni od napotitve delavca na čakanje –  za delavce, ki ste jih napotili na čakanje po uveljavitvi ZIUZEOP (t.j. v obdobju med 11. 4. 2020 in 31. 5. 2020)

UPRAVIČENI DELODAJALCI

Delodajalci:

– z upadom prihodkov (v prvem polletju 2020 za več kot 20 % glede na prvo polletje 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede drugo polletje 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019: vsaj 25 % upad prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50 % upad prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020);

– s plačanimi obveznostmi do države, ki imajo plačane vse dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti pri FURS-u na dan oddaje vloge ter pri FURS-u predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let;

– nad katerimi ni uveden postopek stečaja;

– ki niso neposredni ali posredni  uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

– ki podajo izjavo:
– da zaradi poslovnih razlogov začasno ne morejo zagotavljati dela delavcem in so delavce napotili na začasno čakanje na delo, ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo oz. v primeru višje sile: da delavci, navedeni v vlogi ne opravljajo dela zaradi višje sile;
– da ne bodo odrejali nadurnega dela, če bi lahko to delo opravili z delavci na začasnem čakanju na delo;
– da med navedene delavce na začasnem čakanju  oz. med delavce, ki so odsotni zaradi višje sile, navedenimi v vlogi, niso vključili delavce v odpovednem roku;
– da sprejemajo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji;
– da pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujejo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

NEUPRAVIČENI DELODAJALCI

Neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.
Delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD.

DOKAZILA

Odredbe o začasnem čakanju na delo za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov.
Dokazila, ki so bila podlaga za odsotnost zaradi višje sile za delavce, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile.

Podrobnejše informacije na spletni strani ZRSZ
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE
DELAVCEM, ki zaradi KARANTENE  ne morejo opravljati dela

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)
Ur.l. RS št. 36/2020 z dne 28.3.2020

ZRSZ povrne delodajalcu celotno nadomestilo plače.

Nadomestilo plače za čas odrejene karantene mora znašati 80 % povprečja zadnjih treh plač delavca.

Povračila ZRSZ izplačuje za obdobje od 29. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

UVELJAVLJANJE POVRAČILA NADOMESTILA PLAČE

 KAKO?

Z elektronsko vlogo na Portalu za delodajalce na spletni strani www.ZaDelodajalce.si

KDO?

Delodajalec, ki:

  • izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.
  • priloži kopijo odločbe ministra, pristojnega za zdravje.

Podrobnejše informacije na spletni strani ZRSZ
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!