Podaljšani dve javni povabili za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljena naslednja novica: po novem lahko delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev do 31. julija na javnem povabilu za trajno zaposlovanje mladih in do 15. novembra na javnem povabilu za zaposlovanje oseb iz programa učnih delavnic. Vse ponudbe predložijo elektronsko na našem za delodajalce. Naj pri tem omenimo, da se z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že dogovarjamo o možnosti vnovičnega podaljšanja javnega povabila za trajno zaposlovanje mladih v tem letu.

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

V okviru tega javnega povabila lahko delodajalci pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Mesečna subvencija znaša 208 EUR in se lahko izplačuje največ 24 mesecev.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidati se zaposlijo s polnim delovnim časom. S krajšim tedenskim delovnim časom, vendar ne krajšim od 20 ur, se lahko zaposlijo invalidi, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2020.

Preberite več:

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020

Delodajalcem lahko dodelimo subvencijo za zaposlitev tudi za udeležence praktičnega usposabljanja iz programa Učne delavnice. Mesečna subvencija znaša 740 EUR in se izplača 6-krat za najmanj 6-mesečno zaposlitev osebe za polni delovni čas. Kadar delodajalci ohranijo ali podaljšajo delovno razmerje neprekinjeno še za nadaljnjih 6 mesecev, prejmejo dodatnih 6 mesečnih subvencij v enakem znesku, skupaj torej 12 mesečnih subvencij po 740 EUR.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najdlje do 15. 11. 2020.

Preberite več:

Zaposli.me 2020

Sredstva so še vedno na voljo tudi na javnem povabilu Zaposli.me. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposlenih, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so starejši od 50 let,
  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
  • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela,
  • so dopolnili 30 let ali več in so prejemniki denarne socialne pomoči,
  • so dopolnili 30 let ali več in pri njih od zaključka zaposlitve v okviru programa javnih del še ni minilo 12 mesecev,
  • so stari 30 let ali več in so izgubili delo iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kot posledica epidemije COVID-19, pri čemer so se prijavili v evidenco brezposelnih v obdobju od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020.

Mesečna subvencija za zaposlitev znaša od 416 EUR do 666 EUR – višina je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev.

Delovno razmerje se sklene za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev.

Sorazmerno nižja mesečna subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur na teden) – za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najkasneje do 15. 11. 2020.

Preberite več:

Postopek prijave na javna povabila

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Ponudbe oddajo elektronsko na Portalu za delodajalce.

Objava prostega delovnega mesta pri nas ni več potrebna, saj delodajalci opišejo delovno mesto v ponudbi. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberejo ustreznega kandidata.

Nato z nami sklenejo pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni) z nami podpišejo pogodbo o vključitvi v program (subvencionirano zaposlitev). Šele nato delodajalci z izbranim kandidatom podpišejo pogodbo o zaposlitvi in ga prijavijo v obvezna socialna zavarovanja.

Poglejte celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Financiranje

Programe sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!