Spletna stran je v prenovi, vse funkcije in prevodi Ň°e niso polno delujońći. Hvala za razumevanje!

Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih

Objavljeno: 22 januarja, 2021

ZRSZ je 20. januarja objavilo javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021. Na voljo je skupaj 1,5 milijona EUR, ki jih zagotavlja Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 190 brezposelnih iz vse Slovenije.

Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila,¬†za¬†zaposlitev¬†brezposelne osebe¬†na¬†zelenem delovnem mestu¬†lahko prejemajo¬†meseńćno subvencijo 340 EUR.¬†Izplańćuje se¬†lahko¬†najveń欆24 mesecev.¬†Delovno razmerje morajo skleniti za¬†nedolońćen ńćas.¬†

Na javno povabilo se lahko¬†prijavijo delodajalci,¬†ki so¬†pravne ali fizińćne osebe,¬†vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so¬†samozaposleni ter izpolnjujejo Ň°e vse druge pogoje za prijavo.¬†Ponudbo¬†za subvencionirano zaposlitev na zelenih delovnih mestih¬†oddajo elektronsko¬†na¬†portalu za delodajalce.

Kandidirati ne morejo¬†gospodarske druŇĺbe, ki so v¬†100-odstotni lasti¬†Republike Slovenije, delodajalci, ki poslujejo v sektorju¬†S.13¬†‚Äď DrŇĺava, in delodajalci, ki poslujejo v sektorju¬†S.15¬†‚Äď Nepridobitne institucionalne storitve gospodinjstvom,¬†razen,¬†ńće poslujejo kot druŇ°tvo, zdruŇĺenje, ustanova, zavod ali mladinski svet.

Pogoji¬†za kandidiranje in¬†merila¬†o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, so¬†podrobneje opredeljeni v javnem povabilu. ZRSZ ga je pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, druŇĺino, socialne zadeve in enake moŇĺnosti.

Zelena delovna mesta¬†so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na podrońćju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih. S spodbudami za zaposlitev na takŇ°nih delovnih mestih¬†Ňĺelimo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za uńćinkovitejŇ°o rabo energije in virov ter k zmanjŇ°anju emisij toplogrednih plinov.

Merila v javnem povabilu¬†upoŇ°tevajo veńć razlińćnih podrońćij, ki oblikujejo Ň°iroko opredelitev zelenega delovnega mesta. UpoŇ°tevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na ‚Äėodtenek zelenosti‚Äô. Dodaten prispevek lahko delodajalec izkaŇĺe s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Predhodna objava prostega delovnega mesta pri ZRSZ ni veńć potrebna, saj delodajalci¬†opiŇ°ejo delovno mesto¬†v oddani ponudbi. Na podlagi tega jim ZRSZ¬†napoti brezposelne¬†iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih¬†izberejo¬†ustreznega kandidata.

Nato z ZRSZ sklenejo¬†pogodbo o subvencioniranju¬†zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni)¬†z ZRSZ podpiŇ°ejo¬†pogodbo o vkljuńćitvi¬†v program (subvencionirano zaposlitev). ҆ele potem¬†delodajalci z izbranim kandidatom podpiŇ°ejo¬†pogodbo o zaposlitvi¬†in ga¬†prijavijo¬†v obvezna socialna zavarovanja.

‚Ėļ¬†Preberite¬†veńć o javnem povabilu.

‚Ėļ¬†Poglejte¬†celoten postopek¬†za pridobitev subvencije¬†(infografika).

Kategorije: DialogPlus

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

PoŇ°iljamo aktualne in preverjene informacije na podrońćju delovnega prava

Prijava na novice uspeŇ°na!