Sprejeti posebni ukrepi na podlagi Zakona o sodiščih zaradi epidemije COVID-19

Predsednik Vrhovnega sodišče RS je na podlagi 83.a člena Zakona o sodiščih sprejel odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

  1. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/21), ki je začel veljati 17. 1. 2021, za 60 dni, t.j. do 17. 3. 2021, razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

  1. Obseg in način poslovanja sodišč

Vsa sodišča od 1. 2. 2021 opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju strokovna priporočila), objavljenih in sprotno posodabljanih na njegovi spletni strani (zlasti ob smiselni uporabi priporočil za izvajanje upravnih in drugih javnopravnih zadev ob epidemiji COVID-19).

Procesni roki v zadevah, v katerih so bili z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije z dne 13. 11. 2020 (Uradni list RS, št. 165/20 in 2/21), začasno ustavljeni, začnejo teči s 1. 2. 2021.

Predsedniki okrožnih sodišč, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Delovnih in socialnih sodišč in Upravnega sodišča Republike Slovenije v roku treh dni od dneva uveljavitve te odredbe, sprejmejo in na svoji spletni strani, na vstopnih točkah v prostore sodišč ter na drug primeren način, objavijo ustrezne protokole delovanja posameznega sodišča v času epidemije COVID-19 tako, da se glede na prostorske in druge posebne pogoje delovanja na posameznem sodišču, zagotovi izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb. Predsedniki okrožnih sodišč navedene protokole sprejmejo tudi za okrajna sodišča iz posameznega sodnega okrožja.

  1. Posebni ukrepi

Z namenom v čim večjem obsegu zagotoviti redno izvajanje sodne oblasti in upoštevaje epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, se določajo ne glede na določbe zakona, ki ureja sodniško službo, določbe zakonov, ki urejajo sodne postopke in določbe Sodnega reda, naslednji posebni ukrepi za poslovanje sodišč:

3.1. Dostop do sodišča

Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko v sodno stavbo za sodnike in sodno osebje, kjer je prostorsko to mogoče. Na vstopnih točkah se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajočim.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

3.2. Vrstni red reševanja zadev, naroki, seje, zaslišanja in druga procesna dejanja 

Sodnik zagotovi spoštovanje določb Sodnega reda o vrstnem redu reševanja zadev in odrejanju ter določitvi obravnav, narokov in drugih procesnih dejanj, kolikor je to mogoče ob upoštevanju protokolov iz tretjega odstavka 2. točke te Odredbe in omejitev, kot izhajajo iz strokovnih priporočil ter prostorskih in kadrovskih omejitev sodišča. V okviru navedenih pogojev se zagotavlja prednostno obravnavanje zadev, ki so po zakonu oziroma naravi stvari nujne oziroma v postopkih, za katere zakon določa, da so nujni, hitri, prednostni ali so v teh postopkih z zakonom določeni drugi načini opredelitve hitrejšega reševanja zadev.

Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno, ob ustreznem upoštevanju ostalih procesnih pogojev za izvedbo procesnega dejanja.

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo videokonferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, vsaj 2 metra, razen v primerih nameščenih varnostnih pregrad (na primer iz pleksi stekla), vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

3.3. Javnost glavne obravnave

Z namenom preprečitve širjenja virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, varovanja zdravja in življenja ljudi in zagotovitve delovanja sodišč ter zagotavljanja izvajanja pravic in obveznosti lahko sodnik oziroma predsednik senata začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela in določi druge primerne varovalne ukrepe v skladu s strokovnimi priporočili.

3.4. Drugi ukrepi

Druge ukrepe dodatno določi za vsa sodišča predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za posamezno sodišče pa vsak predsednik sodišča, upoštevaje epidemiološko sliko v statistični regiji, kjer se sodišče nahaja.

  1. Preverjanje upravičenosti ukrepov

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tedensko preverja upravičenost ukrepov, določenih v tej odredbi.

  1. Veljavnost drugih ukrepov

Drugi ukrepi z dne 20. 10. 2020, izdani na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije št. Su 407/2020 (Uradni list RS, št. 148/20), ostanejo v veljavi.

  1. Veljavnost odredbe

Ta odredba začne veljati 31. januarja 2021 in velja do vključno 17. 3. 2021.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!