Spletna stran je v prenovi, vse funkcije in prevodi Ň°e niso polno delujońći. Hvala za razumevanje!

Aktualne subvencije za zaposlitev v letu 2021

Objavljeno: 23 februarja, 2021

ZRSZ omogońća subvencije za zaposlitev razlińćnih skupin brezposelnih tudi v letu 2021. Delodajalci se lahko prijavite na javna povabila Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta, Spodbude za zaposlovanje v uńćnih delavnicah idr. V trajno zaposlovanje mladih se po novem spet lahko vkljuńćijo tudi brezposelni iz vzhodne Slovenije.

Zaposli.me 2020

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so:

  • starejŇ°i¬†od¬†50 let,
  • stari¬†30 let ali veńć, pri tem pa so najmanj¬†12 mesecev¬†prijavljeni¬†v evidenci brezposelnih,¬†imajo konńćano¬†najveńć osnovno Ň°olo¬†(ISCED 2),¬†bodo po vkljuńćitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni¬†na trgu dela,¬†so prejemniki denarne socialne pomońći, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije¬†ali pa¬†od zakljuńćka njihove zaposlitve v programu¬†javnih del Ň°e ni minilo 12 mesecev.

ViŇ°ina¬†meseńćne subvencije¬†za zaposlitev je odvisna od¬†Ň°tevila kriterijev,¬†ki so dolońćeni v¬†ciljni skupini¬†brezposelnih in jih¬†izpolnjuje¬†kandidat za zaposlitev:

  • 416¬†EUR,¬†ńće ustreza¬†1 kriteriju¬†iz ciljne skupine,
  • 500¬†EUR,¬†ńće ustreza¬†2 kriterijema,
  • 583¬†EUR,¬†ńće ustreza¬†3 kriterijem,
  • 666 EUR,¬†ńće ustreza¬†4 ali veńć kriterijem.

Kandidate zaposlite¬†za¬†polni delovni ńćas¬†(40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev.

Sorazmerno niŇĺja meseńćna subvencija¬†se izplańća¬†za¬†krajŇ°i tedenski delovni ńćas (vendar ne krajŇ°i od 20 ur na teden) ‚Äď velja zgolj za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajŇ°i delovni ńćas, in dolgotrajno brezposelnih,¬†ki¬†so najmanj 12 mesecev prijavljeni¬†v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajŇ°i tedenski delovni ńćas od polnega.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, do porabe sredstev, najkasneje do 31. 3. 2021 (javno povabilo naj bi se izvajalo tudi po tem roku).

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020

V okviru tega javnega povabila¬†lahko delodajalci pridobite¬†subvencijo¬†za zaposlitev mladih, ki¬†Ň°e niso dopolnili 30 let¬†in¬†so¬†prijavljeni v evidenci brezposelnih. Po novem vkljuńćujejo tudi mlade s stalnim prebivaliŇ°ńćem v kohezijski regiji Vzhodna¬†Slovenija.

Meseńćna subvencija¬†znaŇ°a¬†208¬†EUR¬†in se lahko izplańćuje¬†najveń欆24 mesecev.

Delovno razmerje sklenete¬†za¬†nedolońćen ńćas¬†s polnim delovnim ńćasom.

S krajŇ°im tedenskim delovnim ńćasom,¬†vendar ne krajŇ°im od 20 ur, lahko zaposlite¬†invalide,¬†ki v skladu z odlońćbo o invalidnosti lahko delajo le krajŇ°i delovni ńćas.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.

Zelena delovna mesta 2021

S tem javnim povabilom spodbujajo zaposlovanje na zelenih¬†delovnih mestih.¬†Kot¬†podrońćja z najveńćjim potencialom¬†za takŇ°no zaposlovanje ocenjujejo¬†gozdno-lesno¬†verigo, uńćinkovito¬†rabo¬†naravnih virov, proizvodnjo¬†energije iz obnovljivih virov, poveńćanje energetske uńćinkovitosti in¬†trajnostni turizem.

Za zaposlitev osebe iz evidence brezposelnih na zelenem delovnem mestu prejmete meseńćno subvencijo 340 EUR. Izplańćuje se lahko najveńć 24 mesecev.

Delovno razmerje sklenete za nedolońćen ńćas s polnim delovnim ńćasom.

S krajŇ°im tedenskim delovnim ńćasom, vendar ne krajŇ°im od 20 ur, lahko zaposlite invalide, ki v skladu z odlońćbo o invalidnosti lahko delajo le krajŇ°i delovni ńćas.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 30. 6. 2021.

Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Uńćne delavnice 2020

Za spodbude za zaposlitev lahko kandidirate tudi za udeleŇĺence praktińćnega usposabljanja iz programa Uńćne delavnice.

Meseńćna subvencija znaŇ°a¬†740 EUR¬†in se izplańća 6-krat za najmanj 6-meseńćno zaposlitev osebe za polni delovni ńćas.

Kadar¬†ohranite ali¬†podaljŇ°ate delovno razmerje neprekinjeno Ň°e za nadaljnjih 6 mesecev, prejmete¬†dodatnih 6 meseńćnih subvencij¬†v enakem znesku, skupaj torej 12 meseńćnih subvencij po 740 EUR.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce, najdlje do 31. 3. 2021 (javno povabilo naj bi se izvajalo tudi po tem roku).

Postopek pridobitve subvencije

Na javnem povabilu lahko kandidirate delodajalci, ki izpolnjujete vse pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.

Objava¬†prostega delovnega mesta pri ZRSZ ni veńć potrebna, saj delovno mesto opiŇ°ete v ponudbi.¬†Na podlagi tega vam¬†napotijo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve vaŇ°ega delovnega mesta. Izmed napotenih brezposelnih izberete¬†ustreznega kandidata.

Nato z ZRSZ sklenete pogodbo o subvencioniranju zaposlitve. Tudi izbrani kandidati (brezposelni)¬†z ZRSZ podpiŇ°ejo pogodbo o vkljuńćitvi v program (subvencionirano zaposlitev). ҆ele nato z izbranim kandidatom podpiŇ°ete pogodbo o zaposlitvi in ga¬†prijavite v obvezna socialna zavarovanja.

Izplańćevanje subvencij¬†poteka¬†meseńćno, za vsak polni koledarski mesec zaposlitve (po izplańćani plańći za ta mesec oziroma po oddanem obrazcu¬†REK-1).¬†Ni vam treba veń欆predloŇĺiti zahtevkov za izplańćilo subvencije v obliki eRańćunov.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Brezposelni se glede moŇĺnosti vkljuńćitve v program obrnejo na osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

PoŇ°iljamo aktualne in preverjene informacije na podrońćju delovnega prava

Prijava na novice uspeŇ°na!