Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ – dopolnitev informacije z dne 29.1.2021 in zbirna preglednica

ZZZS s tem obvestilom dopolnjuje informacije z dne 29.01.2021 glede nevštevanja dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme OZZ. V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme OZZ iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:

a) poročan na REK-1 pod VD 1190-Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo(ta VD se sicer nikoli ne šteje v osnovo za nadomestila plače v breme OZZ):

iz PKP 2 – ZIUZEOP – Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190   (in PKP 8)

  • krizni dodatek iz 33. člena  ZIUZEOP (na REK-1 poročan pod VD ”1190-Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo ”, na iREK je znesek v polju A052, v polju A051 pa je izbrana vrsta dohodka 0000)

b) poročani na REK-1 pod VD 1001-Plača in nadomestilo plače:

iz PKP 5  – ZZUOOP  – Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20–ZIUOPDVEhttp://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8254

  • delovna uspešnost zaradi izvajanja nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (šifra D028 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 35. člena  ZZUOOP,
  • dodatek zaradi začasne razporeditve (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 55. člena ZZUOOP,
  • dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (šifra C086 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 56. člena ZZUOOP,

iz PKP 6 – ZIUOPDVE –  Uradni list RS št. 175/2020 –  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8272

  • dodatek za začasno premestitev zaposlenega v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (šifra C085 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 85. člena  ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva  (šifra C226 po Uredbi o enotni metodologiji)  iz 125. člena ZIUOPDVE,
  • dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) – šifra C223 po Uredbi o enotni metodologiji. Izvzem tega dodatka iz osnove za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela je določil 123. člen ZIUOPDVE (za odsotnosti z dela od vključno 28.11.2020 dalje – pojasnilo MJU št. 1002-1397/2020/5 z dne 10.12.2020)

iz PKP 7  – ZIUPOPDVE – Uradni list RS št. 203/2020 –  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8304

  • dodatek za nevarnost za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki opravljajo delo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva in so v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije (šifra C227 po Uredbi o enotni metodologiji) iz 87. člena ZIUPOPDVE.

Navedeno pomeni, da takrat, ko seštevate podatke o plačah in nadomestilih, izplačanih v letu 2020 oz. 2021, ki predstavljajo osnovo za nadomestila v breme OZZ, ne prištejete zgoraj naštetih dodatkov, ne glede na to, v katerem delu leta 2020 oz. 2021 so bili izplačani.

Ob tem še opozarjajo, da to niso povsem identični dodatki, ki so izvzeti iz osnove za dohodnino za 2020 in 2021, ki jih nekateri delodajalci poročate letno FURS-u v datoteki VIRIZV.DAT (pri dohodnini je namreč izvzet nekoliko drugačen nabor dodatkov in le za določene skupine delodajalcev).

Nevštevanje dodatkov v osnovo se upošteva tudi v primeru, ko se bo npr. delavec, ki je prejemal dodatke v letu 2020 pri delodajalcu javnega sektorja, zaposlil  v letu 2021 pri drugem delodajalcu (tudi če je to v gospodarstvu) in bo v letu 2021 zadržan o dela v breme ZZZS. V takem primeru mora ta novi delodajalec pri izračunu bruto osnove za nadomestilo v breme ZZZS, ki predstavlja seštevek plač in nadomestil, izplačanih v letu 2020, upoštevati, da se v osnovo ne seštejejo morebitni našteti dodatki, ki so na podlagi določb PKP izrecno izvzeti iz osnove.

Prosijo, da sodelavcem ZZZS, ki obračunavajo nadomestila, ob morebitni preverbi razhajanja s kontrolnimi podatki FURS (v katere lahko na ZZZS vpogledujejo šele ob obdelavi refundacije) pojasnite, da so vzrok razhajanja našteti dodatki – torej da je bil posamezni delavec prejemnik dodatkov, ki se ne vštevajo v osnovo in je zato dejanska osnova za nadomestilo v breme ZZZS nižja od podatka o izplačanih plačah in nadomestilih, ki je razviden iz kontrolnega vpogleda v oddane obrazce iREK-1 (pod vrsto dohodka 1001).

V spodnji priponki je preglednica s celovitim prikazom vseh vrst dohodkov, ki se štejejo v osnovo za nadomestila v breme OZZ, kjer so dodane tudi prej navedene posebnosti glede nevštevanja dodatkov.

Plače in nadomestila, ki se vštevajo v osnovo v breme OZZ

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!