Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M)

Državni zbor je sprejel novelo Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki začne veljati 27.3.2021.

Nove rešitve omogočajo celostno pomoč ranljivim skupinam, saj sodišče posameznike v stiski seznani z njihovimi možnostmi, oziroma seznani pristojne institucije, da priskočijo na pomoč. Celostna rešitev problema je praviloma tudi v interesu upnika, da pride na dogovorni način do poplačila svoje terjatve, oziroma izvršitve sodne odločbe. Novela ureja zelo pomembna področja, med drugim  področje izvršbe v družinskih zadevah, širše možnosti za intervencijo Vrhovnega sodišča RS za poenotenje in razvoj sodne prakse tudi na izvršilnem področju, pravila, ki urejajo delovanje izvršiteljev, hišne živali v izvršbi in  druga.

Predlog novele ureja tudi položaj dolžnikov v primeru deložacije stanovanja ali stanovanjske hiše, ki je dolžnikov dom. Predlagana ureditev omogoča odložitev izvršbe, kadar dolžnik izkaže, da si bivanjske problematike ni mogel urediti drugače, in bi nadaljevanje izvršbe v večji meri ogrozilo njegov položaj in interese, kot pa bi odlog izvršbe ogrozil položaj in interese upnika. Sodišče lahko določi odlog za največ šest mesecev, odlog pa se lahko dovoli večkrat.

Na področju varstva potrošnikov se uresničuje zahteva,  izražena tudi v odločbah Sodišča EU, da države članice v primeru, ko se izvršba lahko začne na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, potrošnikom zagotovijo ustrezna in učinkovita sredstva za preprečevanje nadaljnje uporabe nedovoljenih pogojev v pogodbah. Taka obveza pa velja tudi glede izvršbe. Predlog zakona na tej podlagi, v primerjavi z veljavno ureditvijo, olajšuje odlog izvršbe na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti v primerih, ko dolžnik potrošnik vloži tožbo na neveljavnost pravnega posla iz neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Sodišče mora postopek s tako tožbo izvesti kot prednostno zadevo, brez odlašanja. Kadar dolžnik tožbe še ni vložil, in ni očitno, da dolžnik nima izgledov za uspeh s tožbo, ga sodišče na vložitev tožbe napoti, izvršbo pa v tem času odloži.

Na področju delovanja izvršiteljev se uvajajo nove disciplinske kršitve, z namenom preprečiti nedovoljene prakse, ki se dogajajo na tem področju. Ministrstvo za pravosodje bo, v okviru svojih nadzorstvenih nalog, lahko preverilo spoštovanje temeljnih pravil, ki urejajo samostojnost in neodvisnost izvršiteljev od navodil upnikov, in da izvršitelji ne opravljajo nalog, ki niso združljive z njihovim poklicem.

Kategorije: Brez kategorije

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!