Obvestila v zvezi s korona virusom

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Vsebinsko se odlok, ki je bil sprejet 10.6.2021, ne razlikuje od trenutno veljavnega odloka, vendar je sprejetje novega potrebno zaradi prenehanja veljavnosti obstoječega. Njegova veljava je do konca epidemije oziroma najdlje za obdobje 3 mesecev.

Z odlokom se določi, da se vloge lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa in način identifikacije v teh primerih, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se morajo stranke predhodno naročiti, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.

______________________________________________________________________________________________________________

Pomembno obvestilo za izvajalce občasnih prevozov potnikov z avtobusi in kombiniranimi vozili

MZI je objavilo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov za izvajanje občasnega prevoza oseb na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov licence Skupnosti za občasne prevoze z avtobusi na podlagi 119. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) in 7. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 15/21) za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2021, ter vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov nacionalne licence za prevoz oseb s kombiniranimi vozili na podlagi 75. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID 19 (Uradni list RS št 203/20) ter 12. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 15/21).

Izpolnjeni in podpisani vlogi lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.

Vloge morajo upravičenci posredovati do 5. julija 2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Upravičenost do subvencije minimalne plače v primeru zamude z izplačilom plače

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 mora biti plača izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (primeroma torej 18. februarja za opravljeno delo v januarju). Po preteku tega roka preide delodajalec zaradi neizplačila v zamudo.

FURS je sprejel stališče, da ne glede na zamudo pri izplačilu plače, delodajalec izjavo predloži po predložitvi REK obrazca za izplačilo plače praviloma do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021. Izjave za izplačilo subvencije MP po koncu julija 2021 ne bo več možno vlagati.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Delodajalec lahko popravi oz. stornira izjavo NF-SubvMP za posamezno mesečno obdobje

FURS v zvezi s subvencijo minimalne plače pojasnjuje, da v primeru, ko delodajalec ugotovi, da že vložena izjava NF-SubvMP za posamezno mesečno obdobje ni bila izpolnjena pravilno (prvotno so bili vpisani nepravilni podatki) mora predložiti popravek izjave z uporabo vrste dokumenta – P (popravek). V popravku upošteva vse zaposlene za določen mesec, tako da dodaja oz. popravlja podatke (dovoli se brisanje vrstic). Prav tako je potrebno ustrezno popraviti tudi že vložen REK-1 obračun za posamezno mesečno obdobje, saj morata biti izjava NF-SubvMP in REK-1 obračun za posamezni mesec usklajena.

Izjava za posamezno mesečno obdobje se lahko popravlja večkrat in vedno se popravlja zadnja vložena izjava za posamezno obračunsko obdobje. Veljavna je zadnja vložena izjava.

Če je delodajalec za posamezno mesečno obdobje po vloženi izjavi NF-SubvMP že prejel izplačilo in nato ugotovil, da je potrebno to vloženo izjavo popraviti – jo ustrezno popravi.

V primeru popravka izjave s povečanjem, bo davčni organ na podlagi tako popravljene izjave NF-SubvMP pri naslednji tranši izplačil, izvedel poračun izplačila subvencije.

V primeru popravka izjave z znižanjem in dejstvu, da je izplačilo po prvotno oddani izjavi že bilo izvedeno, mora davčni zavezanec preveč izplačano subvencijo minimalne plače na podlagi odločbe davčnega organa vrniti v 30 dni od vročitve odločbe.

Če delodajalec ugotovi, da je bila izjava NF-SubvMP vložena neupravičeno (in za to ni razlog izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021), jo  stornira – S (storno). V primeru, da je davčni organ po tej izjavi subvencijo že izplačal – mora davčni zavezanec preveč izplačano subvencijo minimalne plače na podlagi odločbe davčnega organa vrniti v roku 30 dni od vročitve odločbe.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Za vstop v državo poleg negativnega testa PCR spet veljaven tudi hitri test

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začne veljati 5. junija in velja do vključno 13. junija 2021.

Brez napotitve v karanteno na domu lahko v Slovenijo vstopi tudi oseba, ki predloži dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. Veljajo testi HAG vseh proizvajalcev s seznama, ne glede na to, ali so označeni z rumeno ali belo barvo.

Za prebolevnike in cepljene osebe ni sprememb in lahko vstopijo brez napotitve v karanteno.

Oseba, ki prihaja z območja, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokazilo, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Novo pri tem je, da mora oseba dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu. Seznam držav je objavljen na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Od ponedeljka, 7. junija 2021 se sproščajo omejitve pri izvajanju dimnikarskih storitev in gradbenih del. V celoti je dovoljeno tudi izvajanje kongresne dejavnosti, morajo pa zaposleni in potrošniki izpolnjevati pogoj PCT. Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače se ukinja prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na prevzemnih mestih.

Rahljajo se tudi omejitve pri ponujanju nastanitvenih storitev. Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko od ponedeljka naprej ponujajo nastanitvene storitve do 45 nastanitvenih enot. Nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko ponujajo nastanitvene storitve do 75 % zasedenosti nastanitvenega obrata, kar velja tudi za kampe.

Pomembna novost je tudi dostopnost bazenov za vse goste, ki izpolnjujejo pogoj PCT, slednjega morajo izpolnjevati tudi zaposleni. Vseeno omejujejo zasedenost razpoložljivih kapacitet na 75 %.

Pri trgovskih centrih se namesto zagotavljanja 20 m2 na posamezno stranko določa obveznost zagotavljanja 10 m2 na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Z odlokom se do 13. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
  • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Roki oddaje vlog za začasno čakanje, karanteno, višjo silo in skrajšani delovni čas

Vsi navedeni ukrepi za omilitev posledic epidemije se glede na veljavno zakonodajo izvajajo do 30. 6. 2021. Pri skrajšanem delovnem času se skrajni rok oddaje vlog (10. 6. 2021) izteče pred končnim datumom izvajanja ukrepa (30. 6. 2021). Za začasno čakanje, karanteno in višjo silo je skrajni rok oddaje vlog enak končnemu datumu izvajanja ukrepov: 30. 6. 2021.

Skrajni roki oddaje vlog so torej naslednji:

 • skrajšani delovni čas – do 10. 6. 2021,
 • karantena ali višja sila – do 30. 6. 2021,
 • začasno čakanje na delo – do 30. 6. 2021.

Vse vloge oddate na portalu za delodajalce.

Preberite več:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku

Vlada je izdala Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati v soboto 29.5.2021.

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:

   1. je prebolela COVID-19 in je od začetka simptomov oziroma od pozitivnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), če je pri osebi okužba potekala brez simptomov, minilo manj kot šest mesecev,
   2. je bila cepljena zoper COVID-19, če je od vzpostavitve zaščite proti COVID-19 minilo manj kot šest mesecev in je preteklo od:
    • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
    • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
    • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, ali
   3. je prebolela COVID-19 in je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukrep čakanja na delo podaljšan do konca junija 2021

Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec junij.
Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo za mesec junij 2021 so ocenjene v skupni višini 28 mio evrov (ob predpostavki, da bo v mesecu juniju v ukrep vključenih 40.000 delavcev in da država delodajalcu povrne v povprečju 700 evrov na zaposlenega delavca, ki je na začasnemu čakanju na delo).
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Od ponedeljka, 31. maja 2021 bo izvajanje kongresne dejavnosti dovoljeno pod nekoliko drugačnimi pogoji. Zaposleni bodo morali izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči pa bo omejena na 50 % zasedenosti zmogljivosti sedišč. Pri tem bo moralo biti med osebami eno sedišče prosto. Navedeni omejitvi ne bosta veljali na odprtih površinah, kjer ni fiksnih sedišč. Tam bo med postavljenimi sedišči najmanj 1 meter razdalje.

Medosebna razdalja med osebami, ki niso na sediščih, mora biti najmanj 1,5 metra, poleg tega pa se pri izvajanju kongresne dejavnosti v notranjih prostorih tudi za potrošnike določa izpolnjevanje pogoja PCT. Osebe iz istega gospodinjstva bodo v vsakem primeru lahko sedele skupaj, med njimi medosebna razdalja seveda ni določena.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Spremembe pri pogojih vstopa v Republiko Slovenijo

Ključne novosti odloka so: določena sta temno rdeči in rdeči seznam, priznavajo se tudi negativni testi in dokazila o preboleli bolezni iz Srbije. Med izjemami, ki lahko vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa, so tudi otroci do 15 leta, ki potujejo v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika. Odlok začne veljati 30. maja 2021 in velja do vključno 6. junija 2021.

Brez napotitve v karanteno na domu lahko torej v Slovenijo vstopi tudi oseba, ki ob vstopu predloži:

   • dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji;
   • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Upošteva se dokazilo oziroma potrdilo, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo z območja na temno rdečem ali rdečem seznamu:

   • otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo.

Za pripadnike policije ali uslužbence državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbence državnih organov in akreditirane novinarje na službeni poti v tujini se črta obveznost testiranja po vstopu v Slovenijo.

Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

S tem odlokom se do 6. junija 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

      • Odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
      • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
      • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
      • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
      • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
      • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
      • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Podaljšanje izvajanje ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah

Ukrepi ostajajo še naprej v veljavi oziroma so podaljšani.

Z odlokom so bili določeni naslednji začasni ukrepi: vloge se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa, omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri organu tako, da se zainteresirani predhodno naročijo, organu se omogoči, da lahko izključi javnost iz ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev, omeji se pregledovanje dokumentov upravne zadeve v uradnih prostorih, dopusti se vročanje na navadni elektronski naslov, dopusti se podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe, če zaradi razlogov v zvezi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na strani organa ali stranke odločbe ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku ter se dopusti podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, če te ni mogoče izpolniti v postavljenem roku.


Ukinitev kontrolnih točk tudi na meji z Madžarsko

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati 22. maja in velja do vključno 30. maja 2021.

Kontrolne točke na cestnih povezavah z Madžarsko se ukinjajo (pred tem so bile že ukinjene z Italijo in Avstrijo). Kontrolne točke ostajajo na zračnih in pomorskih povezavah. Vstop v Slovenijo je na zračnih in pomorskih povezavah dovoljen edino na teh kontrolnih točkah, na ostalih povezavah pa je prestop meje dovoljen vsakomur, pogoj je izpolnjevanje pogojev za vstop v državo po tem odloku.

Dodana je izjema za vstop brez karantene ali testa za prebolevnike, ki so se v najkasneje v 8 mesecih po pozitivnem PCR testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Republika Slovenija. Ta cepiva so: Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna, Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag, Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech in COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm.

Ustrezna zaščita za prebolevnike se vzpostavi takoj po cepljenju. Za cepljene prebolevnike se kot ustrezno dokazilo ob vstopu šteje kombinacija:

 • dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in pozitivnega testa PCR ali
 • dokazila o cepljenju z vsaj enim odmerkom cepiva in potrdila zdravnika o prebolelem COVID-19.

Cepljenje mora biti opravljeno najkasneje osem mesecev po pozitivnem testu PCR oziroma začetku simptomov.

Na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji (po novem administrativna enota Gradiščanska ni rdeča), Češki (po novem administrativna enota Severovýchod ni rdeča), Italiji (rdeče niso administrativne enote Furlanija – Julijska krajina, Molize in Sardinija) in Norveški (rdeči sta samo administrativni enoti Oslo in Vestfold og Telemark). Danska in Slovaška sta po novem celotni rdeči. Vstop iz administrativnih enot, ki niso rdeče, je dovoljen brez karantene. Na seznam tretjih držav je dodana Šrilanka, črtana pa je Albanija. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.


Vlada Republike Slovenije izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Osebam testiranja ni treba opraviti, če imajo:

 1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
 • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
 • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
 • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
 1. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev,
 2. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 3. dokazilo iz 2. točke tega odstavka ali potrdilo iz prejšnje točke in dokazilo o cepljenju z enim odmerkom enega od cepiv zoper COVID-19 iz prve do tretje alineje 1. točke tega odstavka, pri čemer so bile cepljene v obdobju več kot šest mesecev do največ osem mesecev od začetka simptomov.

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če izpolnjujejo eno izmed zgornjih izjem (od tč. a do tč. d).

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

 1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
 1. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Odlok začne veljati 24. maja 2021 in velja do vključno 30. maja 2021.


Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

 S tem odlokom se do 30. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

 • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
 • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

  Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

  Z odlokom se do 15. junija 2021 podaljšuje veljavnost sledečih ukrepov:

  • imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
  • za nemoteno izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov je določeno, da lahko generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) s sklepom določi način izdaje medicinskih pripomočkov, obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS, izdajo in izposojo medicinskih pripomočkov brez prisotnosti zavarovane osebe in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja ter druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki.
  • kot začasni ukrep je določena pravica zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza v primeru popolne prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, s čimer se zavarovancem omogoči dostop do zdravstvenih storitev.

  Ponovno uvedena možnost predčasne prekinitve karantene

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ponovno uvaja možnost predčasne prekinitve karantene s PCR testom peti dan po napotitvi v karanteno. Odlok velja od 15. maja do vključno 23. maja 2021.

  Če se oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene testira s PCR testom na prisotnost SARS-CoV-2 in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

  Na rdečem seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Franciji, Grčiji, Norveški in Španiji, črtana je Slovaška. Na seznam tretjih držav je dodan Sudan, črtana sta Izrael ter Sveti Vincencij in Grenadine. Več informacij o prehajanju meje je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.


  Od sobote na prireditvah in shodih dovoljeno do 50 oseb

  Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 prinaša zvišanje največjega dovoljenega števila pri zbiranju ljudi ter na javnih prireditvah in shodih. Zbiranje je dovoljeno do 50 oseb (prej 10 oseb). Odlok velja od 15. maja do 23. maja 2021.

  Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih (pod pogoji iz Zakona o javnih zbiranjih) je dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše NIJZ in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje.

  Vse ostale omejitve glede shodov in prireditev ostajajo: v zaprtih prostorih en udeleženec na 10 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask, na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra.


  Ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil

  Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo od 17. maja do vključno 23. maja 2021.

  Dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG ali  testi PCR in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil lahko opravljajo tudi osebe, ki imajo dokazilo, da so bile cepljene proti COVID-19. Testiranja so oproščene tudi osebe, ki so prebolele COVID-19 in predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

  Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom, ki predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni. Udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena tudi potrošnikom, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19. Testiranja so oproščeni tudi potrošniki, ki so preboleli COVID-19 in predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-05-14-nov-odlok-o-ponujanju-in-prodajanju-blaga-in-storitev-na-podrocju-voznikov-in-vozil/.

  Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, številka 60/21 in 73/21) se zaradi podaljšanja razglašene epidemije do 15. junija 2021 in posledično zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so potekla ali potečejo v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

  Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B).

  Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A).

  Za podaljšanje veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021 ter zaradi začasne prepovedi oziroma omejitev do poteka veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).


  Sproščanje športnih programov

  Sproščajo se vsa športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom. Prav tako se dovoljuje prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ob predpogoju testiranja, prebolevnosti ali cepljenja.

  Proces športne vadbe je dovoljen športnikom, ki jih določa Zakon o športu, mora pa se izvajati v varnih vadbenih skupinah. Športno rekreativna dejavnost se lahko izvaja individualno oziroma v skupini do 50 vadečih. Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu.

  Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj in udeležba gledalcev na tekmovanjih, pri čemer so določeni pogoji za udeležbo (negativni test na virus SARS-Cov-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ni starejši od 72 ur). Z odlokom je natančno določeno, kdaj testa ni potrebno opraviti in sicer če je oseba virus covid-19 prebolela oziroma če je bila proti virusu cepljena. Prisotnost gledalcev je dovoljena do 50 odstotkov kapacitete sedišč.

  Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti. Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu.

  Športniki in strokovni delavci v športu morajo še vedno upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ.

  Odlok velja od 17. maja do vključno 23. maja 2021.


  Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

  Z odlokom se do 23. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
  • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
  • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

  Vlada se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.


  Nekatere novosti na področju gostinstva, turizma in igralništva

  Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je že objavljen v Uradnem listu št. 73/2021, dne 13.5.2021) in velja od ponedeljka 17.5.2021 do vključno 23. maja 2021.

  Sprememba odloka se nanaša na nadaljnje sproščanje omejitev na področju opravljanja gostinske in turistične dejavnosti ter dejavnosti igralništva.

  Od 17. maja bo dovoljeno:
  – opravljanje gostinske dejavnosti od 5. do 22. ure. Razdalja med robovi miz mora biti najmanj 3 metre, razdalja med osebami za mizo pa več ni določena. Pogoj omejitve 4 oseb za eno mizo v gostinskih obratih prav tako ne velja več za družine z otroki do 18 let.
  – omejitev 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora na enega potrošnika ne velja več za otroke do 18 let, ki so v spremstvu skrbnikov, ali za osebe, ki potrebujejo spremstvo.
  – kampi po Sloveniji lahko ponujajo do 70 % razpoložljivih enot. V to kvoto niso všteti t. i. pavšalisti (tisti, ki imajo zakupljeno parcelo skozi celotno sezono).
  – ponovno lahko obratujejo tudi igralni saloni in se prirejajo posebne igre na srečo. Delovni čas in pogoji vstopa v notranje prostore so v igralništvu enaki kot v gostinskih obratih torej (preboleli, cepljeni, testirani). Obratovalni čas je določen med 5. in 22. uro. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 % razpoložljivih kapacitet, tj. polovico igralnih mest.


  Odlok o razglasitvi epidemije podaljšan za 30 dni

  Vlada je izdala nov Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki je že objavljen v Uradnem listu št.73/2021, dne 13.5.2021, s katerim podaljšuje razglasitev epidemije za 30 dni. Odlok velja 30 dni, začne paveljati 17. maja 2021.


  Sproščanje ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Vlada je objavila nov Odlok, ki velja od 10. do vključno 16. maja 2021 in je že objavljen v Uradnem listu https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1533/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

  V vseh statističnih regijah se pod pogojem prebolelosti, celjenja ali testiranja zaposlenih in potrošnikov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov. Pri tem je število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, omejeno na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2. Dokazila o testiranju se po novem upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah schengenska območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA.

  Tudi v trgovskem centru je potrebno zagotavljati 20 m2 na posamezno stranko.

  Nastanitveni obrati, ki imajo do 60 nastanitvenih enot, lahko ponujajo nastanitvene storitve do 30 nastanitvenih enot, nastanitveni obrati, ki imajo nad 60 nastanitvenih enot, pa lahko po novem ponujajo nastanitvene storitve do 50 % zasedenosti nastanitvenega obrata. Ponujanje apartmajskih nastanitvenih enot je dovoljeno ne glede na število apartmajskih nastanitvenih enot, ki jih nastanitveni obrat ponuja, saj se apartmajske enote razumejo kot zaprt mehurček. Upoštevajo se dokazila o testiranju iz držav, kot navedeno zgoraj.


  Obročno vračilo pomoči, prejete po interventnih ukrepih

  Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) v primerih vračila neupravičeno prejetih sredstev, izplačanih iz interventne zakonodaje, v skladu z 90. členom ZIUPOPDVE, dovoli obročno plačilo dolga v največ 6 mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Zavod je sporočil, da so se s FURS dogovorili, da delodajalci oddajo vlogo za obročno plačilo neposredno na Zavod, le za sredstva, ki jih je potrebno vrniti Zavodu. To bo objavljeno tudi na uradni strani FURS-a. Do zdaj jim je FURS predal vloge v reševanje za del, ki se nanaša na Zavod.

  V vlogi je potrebno obrazložiti nezmožnost plačila, lahko se predložijo tudi dokazila. Do zdaj so vloge odobrili vsem, ki so zaprosili za obročno plačilo. Zavod pripravi odločbo o obročnem plačilu in jo posreduje na naslov delodajalca, in sicer jo obravnava v skladu z ZUP-om, to je v 30. dneh od prejema popolne vloge.

  Vloga je objavljena tudi na spletni strani Zavoda: Vloga za obročno vračilo prejetih sredstev interventne zakonodaje (Covid-19): https://www.ess.gov.si/storitve/obrazci/obrazci_za_delodajalce


  Javne prireditve in shodi: po novem en udeleženec na 20 kvadratnih metrov zaprte površine

  Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do vključno 16. maja 2021.

  Sprememba odloka se nanaša le na število udeležencev na organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih. Število oseb je tako določeno na enega udeleženca na 20 kvadratnih metrov zaprte površine (prej en udeleženec na 30 kvadratnih metrov). Vse ostale določbe ostajajo enake, tudi največje število udeležencev javnih prireditev in shodov ostaja 10 oseb.


  Sprememba Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

  Spremembe se nanašajo na priznavanje dokazil negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2. Kot ustrezna veljajo dokazila, ki so bila  izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

  Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in velja do vključno 16. maja 2021.

  Več informacij o omejitvah pri izvajanju športnih programov lahko najdete na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Do 16. maja 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

  • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
  • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

  Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

  Ta odlok začne veljati 10. maja 2021 in velja do vključno 16. maja 2021. Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji po pojasnilu MZI veljajo za:

  1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
   • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
  2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
   • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
   • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
   • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
  3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
   • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
   • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
   • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
   • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
   • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
   • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
  1. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
   • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
   • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
   • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
   • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
   • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
   • vozniških izpitov.

  Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

  Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:

  1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
   • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
   • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
   • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
  2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

  Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

  Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

  Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo:

  1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
   • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
   • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
   • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,
  2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

  Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

  Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

  1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
  • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
  1. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
  • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
  • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

  Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ.


  1. Na letališčih se priznavajo tudi PCR testi iz Srbije in Turčije

   Odlok začne veljati 5. maja in velja do vključno 16. maja 2021.

   Za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu (splošne izjeme) se na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji. Prav tako se pri posebnih izjemah, ko gre za vstop na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet, priznavajo negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

   Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Grčiji, Norveški in Španiji, črtani sta Malta in Portugalska. Na seznamu tretjih držav je dodan Džibuti.


   Sprostitve na področju storitvene in gostinske dejavnosti

   Vlada RS se je odločila za dodatno sproščanje ukrepov na gospodarskem področju,  odlok začne veljati 3. maja in velja do vključno 9. maja 2021.

   Povsod po Sloveniji se, pod pogojem testa, dovoljujejo nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice).

   V tako imenovanih rumenih statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se za goste nastanitvenih obratov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba), obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno.

   Dodatno se sprošča tudi število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. V rumenih regijah se je ta omejitev zmanjšala na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2.

   V tako imenovanih oranžnih statističnih regijah – Podravski, Savinjski, Zasavski, Posavski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski in Primorsko-notranjski pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine ostaja nespremenjeno, torej 30 m2. Pri odprtih tržnicah velja omejitev na 10 m2 na posamezno stranko.


   Ukinjajo se kontrolne točke na meji z Avstrijo in Italijo

   28. aprila 2021 se ukinjajo kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo in Avstrijo (na meji z Madžarsko ostajajo).

   Pri vstopu v Slovenijo se priznavajo testi PCR tudi, če so opravljeni v Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji (poleg že zdaj priznanih testov PCR iz držav članic EU ali schengenskega območja, Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih držav Amerike).

   Z rdečega seznama držav EU in schengenskega območja je črtana Finska, spremembe so pri administrativnih enotah Grčije, Španije in Norveške, na seznam sta dodani Malta in portugalska avtonomna regija Azori. Na rdeči seznam tretjih držav so dodani Bahami, črtajo se Sveta Lucija, Antigva in Barbuda ter Dominikanska republika.

   Odlok začne veljati 28. aprila in velja do vključno 9. maja 2021. Več informacij o prehajanju mej: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Do 9. maja 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

      • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
      • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;
      • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
      • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
      • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav;
      • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
      • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

   Vlada podaljšuje odloka o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji

   Vlada je na dopisni seji do 9. maja 2021 podaljšala veljavnost odlokov o začasnih omejitvah ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji.

   Ob tem je tako pri ponujanju kulturnih storitev kot pri kolektivnem uresničevanju verske svobode v statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška spremenila merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine iz dosedanjih 30 kvadratnih metrov na osebo ali več oseb, če so iz skupnega gospodinjstva, na 20 kvadratnih metrov. V ostalih statističnih regijah – Podravski, Savinjski, Zasavski, Posavski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski in Primorsko-notranjski pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine ostaja nespremenjeno, torej 30 kvadratnih metrov.

   Pojasnimo naj še, da merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine pri ponujanju kulturnih storitev ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.

   Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev in kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.  Prav tako še vedno ostaja obvezno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 in smiselno upoštevanje higienskih priporočil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


   Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s sorazmernim izračunavanjem upada prihodkov po pravilniku

   Obvestili smo vas, da je bil dne 14.4.2021 v Uradnem listu št. 58/2021 objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Dopolnitev pravilnika pri presoji vračanja prejete interventne pomoči uvaja merilo sorazmernosti glede na število zaposlenih in glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, in sicer pri ukrepu začasnega čakanja na delo po PKP3, PKP4 in PKP5 ter ukrepu mesečnega temeljnega dohodka po PKP5.

   Danes je FURS objavil pojasnilo vezano na dopolnitve pravilnika, ki so dostopna na povezavi https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp8_na_davcnem_podrocju_1/#newsList.


   Spremembe pri omejitvah gibanja in odprava prepovedi prehajanja med regijami

   Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začne veljati 23. aprila in velja do vključno 2. maja 2021.

   Dovoljeno je zbiranje do deset ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Dovoljeno je zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih (pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih). Upoštevati je treba naslednje omejitve:

       • število oseb v zaprtih prostorih je omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot deset udeležencev,
       • število oseb na prostem je omejeno na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, vendar ne več kot 10 udeležencev,
       • medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva,
       • v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

   Organizator javne prireditve ali javnega shoda na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod.

   Po vsej državi je dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada RS je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

   V vseh statističnih regijah se podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, torej ohranja se sprostitev storitvene in trgovinske dejavnosti. Dodatno se v statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

   V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se tako pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

   Odlok začne veljati 24. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021, vendar se določila za delovanje nastanitvenih obratov začnejo uporabljati 26. aprila 2021, določila o opravljanju gostinske dejavnosti pa 24. aprila 2021.


   Spremembe pri prehajanju mej

   Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začne veljati 25. aprila 2021, spremembe in dopolnitve 10. (splošne izjeme za vstop v državo) in 11. člena (posebne izjeme za vstop v državo) ter nov seznam rdečih držav pa se začnejo uporabljati 26. aprila 2021. Spremembe veljajo do 2. maja 2021.

   Spremembe splošnih izjem za vstop v državo (uporablja se od 26. aprila 2021) (vir: MNZ)

   Osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predloži:

       1. dokazila o negativnem rezultatu PCR testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državah članicah Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike;
       2. dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
       3. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
       • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
       • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
       • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
       • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
       • prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
       • drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
       • drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
       • drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni.

   Dokazila iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

   Osebam, ki se vračajo z napotitve, se ni treba testirati po prihodu v Slovenijo, če predložijo tridnevni negativni PCR test (uporablja se od 26. aprila 2021)

   Pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini ob prihodu v Slovenijo ni treba opraviti testiranja, če predložijo negativni rezultat PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

   Za pomoč osebam in vzdrževalna dela na nepremičnini se rok za vrnitev podaljša na tri dni (uporablja se od 26. aprila 2021)

   Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

   Seznam rdečih držav (uporablja se od 26. aprila 2021)

   Na seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja je sprememba pri Finski, s seznama pa je črtana Malta. S seznama tretjih držav je črtan Barbados, dodani pa Malezija in Sveti Vincencij in Grenadine. Več informacije je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.


   Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe, samostojne podjetnike, pooblaščene organizacije in Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa (vir MZI).

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

   Osebam iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če imajo:

   1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

       • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
       • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
       • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

   2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

   3. potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

   Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni. Predložitev dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če imajo:

   1. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:

       • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
       • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
       • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni,

   2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

   3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

   1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

       • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

   2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

       • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
       • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

   Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

   Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne prepovedi potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

   Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

   Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

   Ta odlok začne veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.


   Sproščanje ukrepov na področju športa

   Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov prinaša sproščanje tudi na področju športa.

   Dovoljena je športna vadba športnikov (treningi) vsem športnikom ne glede na starosti in kakovost. Treningi športnikov so dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah. Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

   Dovoljeno je tudi izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena ZŠpo-1. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10. Dovoljeno je izvajanje vseh športnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

   Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

   Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

   Odlok prične veljati 26. aprila 2021 in velja do vključno 2. maja 2021.


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Do 2. maja 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

   Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe in izvršbe po ZIZ

   Z dnem 18. 4. 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe po 118. členu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7) in odloga izvršbe po 121. členu PKP7.

   Od 19. 4. 2021 dalje se postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), torej brez omejitve začetka le na nujne zadeve. Prav tako nemoteno potekajo izvršilni postopki po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).


   Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

   Obveščamo vas, da je bil dne 14.4.2021 v Uradnem listu št. 58/2021 objavljen Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Dopolnitev pravilnika pri presoji vračanja prejete interventne pomoči uvaja merilo sorazmernosti glede na število zaposlenih in glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, in sicer pri ukrepu začasnega čakanja na delo po PKP3, PKP4 in PKP5 ter ukrepu mesečnega temeljnega dohodka po PKP5.

   Besedilo dopolnitve Pravilnika je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1170/pravilnik-o-dopolnitvah-pravilnika-o-merilih-sorazmernosti-pri-pogoju-ugotavljanja-znizanja-prihodkov.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   V skladu s predlogom MGRT se ponovno sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, sprejetim 9. aprila 2021. Odlok začne veljati 19. aprila 2021 in velja do vključno 25. aprila 2021.

   V vseh statističnih regijah se tako podaljšuje izjeme, ki so trenutno v veljavi, dodatno pa se v osmih oranžnih statističnih regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

   Zaradi ukinitve omejitve nočnega gibanja, se osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, dovoli brez časovne omejitve.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

   Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Vse ostale izjeme, ki so bile v veljavi, se podaljšajo do zaključka veljavnosti tega odloka.


   Za prehajanje med regijami se upoštevata dve novi cepivi

   Za prehajanje med statističnimi regijami se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson& Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

   Ostale določbe ostajajo nespremenjene. Odlok o spremembah Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (predvidoma od 16.4.2021) in veljajo do vključno 25. aprila 2021.


   Spremembe pri izjemah za vstop v državo

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (predvidoma od 16.4.2021) in veljajo do vključno 25. aprila 2021.

   Za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu se poleg cepiv proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca dodajo tudi cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.

   Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

   Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa so naslednje spremembe:

       • tranzit čez ozemlje Republike Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur,
       • ni več starostne omejitve za dnevne šolarje (do sedaj je ta izjema veljala za dnevne šolarje do 15. leta starosti),
       • dodane so osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test),
       • med nujne razloge so dodani poslovni razlogi.

   Poleg tega izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje (12. točka 1. odstavka 11. člena odloka) velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

   Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in z sedemdnevnim negativnim PCR ali HAG testom

   Pri vstopu v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in s sedemdnevnim negativnim rezultatom PCR ali HAG testa so naslednje spremembe:

       • Brišejo se dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, saj se za obe kategoriji s spremembami odloka več ne zahteva negativnega testa.
       • Briše se izjema glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, saj se za te kategorije osebe zahteva tridnevni negativni test.
       • Dodana je izjema za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

   Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

   Nova izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s tridnevnim negativnim PCR ali HAG testom

   Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

   V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

   Rdeči seznam držav je dostopen na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-04-15-spremembe-pri-izjemah-za-vstop-v-drzavo/.


   Odlok o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita

   Veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki zaradi omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji poteče od uveljavitve tega odloka do 16. maja 2021, se podaljša do 31. decembra 2021.

   Podaljšanje veljavnosti velja tudi za vozniška dovoljenja voznikov začetnikov, teoretični del vozniškega izpita in vozniška dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki jim je veljavnost potekla v obdobju od uveljavitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji do uveljavitve tega odloka (vir: MZI).


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

   Do 25. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o omejitvah in izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
       • Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 55/21),
       • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
       • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas možna tudi za marec 2021

   Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRSZ podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevek za izplačilo tudi za marec 2021.

   Oddajte zahtevek na portalu za delodajalce.

   Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.


   Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni

   Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni.


   Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj

   Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po PKP8 (ZDUOP),  delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 31. aprila 2021. Vlada Republike Slovenije je  sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa še za mesec maj 2021.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

   Z odlokom se kot izjeme brez pogoja testa določa naslednje dejavnosti:

       • lekarne,
       • bencinske servise,
       • finančne storitve,
       • geodetske storitve,
       • pošto,
       • dostavne službe,
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
       • gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
       • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
       • čistilne servise in čistilnice,
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
       • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
       • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Dodatno se določa še naslednje dodatne izjeme pod dodatnim pogojem testiranja:

       • opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,
       • storitve nepremičninskega posredovanja,
       • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
       • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
       • individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
       • storitve turističnih agencij,
       • storitve salonov za nego živali.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ.

   Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni.


   Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki velja od 12. aprila 2021 in do vključno 18. aprila 2021.

   Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena, omejitev prehajanja med statističnimi regijami pa ostaja v veljavi. Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Na novo so dodane tri izjeme: izjema za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba (točke 11, 12 in 13). Ob upoštevanju priporočil NIJZ je tako gibanje za dovoljeno za:

       1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
       2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
       3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
       4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
       5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
       6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
       7. dostop do storitev za nujne primere,
       8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
       9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
       10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,
       11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
       12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
       13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

   Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

   Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

   Izjava vsebuje naslednje podatke:

       1. ime in priimek,
       2. naslov bivališča,
       3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
       4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
       5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
       6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
       7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
       8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

   Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

       • negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
       • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
       • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

   Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

   Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.


   Spremembe pri izjemah za vstop v državo

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

   Poleg PCR testov in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oziroma izdanih v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, se priznajo tudi tisti iz Združenih državah Amerike in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

   Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu je tudi dokazilo o cepljenju zoper COVID-19. Priznava se dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa

   Med te izjeme so dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

   Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu:

       1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,
       2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;
       3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v šestih urah po vstopu;
       4. osebi z diplomatskim potnim listom;
       5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
       6. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
       7. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
       8. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;
       9. pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;
       10. pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);
       11. osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
       12. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;
       13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

   Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa

   Med te izjeme se namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

   Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

       1. čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;
       2. osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;
       3. osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
       4. osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (ne glede na njegovo starost) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
       5. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
       6. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

   PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

   Več informacij in seznam rdečih držav je objavljen na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-04-10-spremembe-pri-izjemah-za-vstop-v-drzavo/.


   Športna vadba športnikov znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki velja od 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.. Z Odlokom se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred 1. 4. 2021. Več informacij na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-04-09-sportna-vadba-sportnikov-znova-dovoljena-registriranim-in-rekreativnim-sportnikom/.


   Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

   1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

       • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

   2. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

       • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
       • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
       • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

   3. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

       • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
       • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
       • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
       • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
       • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
       • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

   4. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

       • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
       • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
       • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
       • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
       • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter − vozniških izpitov.

   Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni.

   Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:

       • imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
       • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
       • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

   Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

       • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
        • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;
       • pooblaščene organizacije pri izvajanju:
        • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
        • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

   Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

   Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

   Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

   Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

   Odlok velja od 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021 (vir: MZI).


   Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021

   Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30. aprila 2021.

   FURS obvešča, da čeprav omenjen zakon tik pred koncem marca še vedno ni objavljen v Uradnem listu RS, so na Finančni upravi kljub temu v sistemu eDavki že prestavili rok za oddajo omenjenih obračunov na 30. 4. 2021. To pomeni, da lahko zavezanci obračuna DDPO in DohDej oddajo do konca aprila 2021.


   Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE

   FURS je objavil pojasnila o vračilu upravičenj delodajalcev po ZIUZEOP (PKP2) in ZIUOOPE (PKP3), ki je dostopno na povezavi https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList.


   Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

   Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, je MDDSZ objavilo pojasnila, ki so dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-30-odsotnost-z-dela-zaradi-obveznosti-varstva-otrok-in-omejitve-javnega-prevoza-visja-sila/.


   Od 1. do 11. aprila prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil

   V četrtek, 1. aprila 2021, začnejo veljati tudi nove omejitve na področju šolanja voznikov, izdajanja vozniških kvalifikacij in usposabljanj ter tehničnih pregledov vozil. Informacije so dostopne v novici Ministrstva za infrastrukturo https://www.gov.si/novice/2021-03-30-od-1-do-11-aprila-prepovedano-ponujanje-in-prodajanje-blaga-in-storitev-na-podrocju-voznikov-in-vozil/.


   Zaostritev ukrepov na področju gospodarstva

   Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev za potrošnike za naslednje dejavnosti:

       • lekarne,
       • bencinske servise,
       • finančne storitve,
       • pošto,
       • dostavne službe,
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
       • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
       • osebni prevzem blaga ali hrane, na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
       • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Te dejavnosti se lahko opravljajo brez pogoja testa za zaposlene. Prav tako je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Brez časovne omejitve je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

   V vseh regijah velja, da je dovoljeno ponujanje in prodaja blaga in storitev naslednjim dejavnostim, pod pogojem, da se zaposleni enkrat tedensko testirajo:

       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
       • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
       • vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
       • kmetijske prodajalne,
       • tržnice, pri čemer se kot izjeme ne šteje prodaja oblačil in obutve na tržnicah,
       • prodajalne s tehničnim blagom,
       • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
       • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

   Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. V vseh statističih regijah je pri ponujanju in prodaji blaga in storitev potrebno upoštevati oziroma zagotoviti:

       • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
       • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in
       • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
       • vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 m2. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 m2 na posamezno stranko.

   Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil, ponudnik blaga in storitev pa mora zagotoviti upoštevanje števila strank v prostoru.

   Trgovski centri morajo:

       • zagotavljati 30 mna posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju tretjega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
       • imeti ločen vhod in izhod za stranke.

   Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra mora zagotoviti spoštovanje zgoraj navedenih pogojev.


   Zaostritve na meji pri vstopu v Slovenijo

   V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene, vse izjeme prehoda meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let, ter vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja. Odlok začne veljati 29. marca in velja do vključno 12. aprila 2021.

   Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je Republiko Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Kontrolne točke so nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.

   Za tri splošne izjeme za prehod meje ni sprememb. Še vedno velja, da se osebo, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Republiko Slovenijo predloži:

       1. negativni rezultat testa PCR na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja,
       2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
       3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Potrdilo o testiranju in potrdilo zdravnika iz 2. točke se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja.

   Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu:

       1. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
       2. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;
       3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;
       4. osebi z diplomatskim potnim listom;
       5. osebi, ki še ni dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili.

   Posebne izjeme s 7-dnevnim negativnim testom PCR ali HAG

   Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG test) na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

       1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
       2. osebi, ki je že dopolnila 13 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
       3. osebi, ki prevaža osebo iz 5. točke prejšnjega odstavka oziroma osebo iz prejšnje točke in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;
       4. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje. Te osebe lahko mejo prehajajo izven kontrolnih točk;
       5. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje ali življenje.

   Test PCR ali HAG mora biti opravljen v državi članici EU ali državi članici schengenskega območja.

   Prepovedana potovanja v države na rdečem seznamu

   Za osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji so prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. To sta dve splošni izjemi (prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme. Šolarji in osebe, ki jih prevažajo, izjeme ne morejo uveljavljati, če je šola zaprta oziroma če se šolanje ne izvaja.

   Te osebe morajo ob izstopu iz države predložiti enaka dokazila, kot se v skladu s tem odlokom zahtevajo ob vstopu v državo.

   Desetdnevne karantene ni več mogoče predčasno prekiniti.

   Rdeči seznam držav je dostopen na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-28-jutri-zaostritve-na-meji-pri-vstopu-v-slovenijo/.


   Omejitev gibanja na regije in prepoved zbiranja

   MNZ obvešča, da se zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi uvaja prepoved gibanja oziroma prehajanja med vsemi statističnimi regijami in prepoved zbiranja ljudi. Odlok začne veljati 1. aprila in velja do vključno 11. aprila 2021. Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za dovoljeno za:

       1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
       2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
       3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
       4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
       5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
       6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
       7. dostop do storitev za nujne primere,
       8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
       9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
       10. dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni.

   Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

   Izjava vsebuje naslednje podatke:

       1. ime in priimek,
       2. naslov bivališča,
       3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
       4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
       5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
       6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
       7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
       8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

   Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

       1. negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja,
       2. potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
       3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

   Šteje se, da posameznik prebiva v regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v različnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

   V nedeljo, 4. aprila 2021, od 5. ure do 22. ure lahko osebe prehajajo med statističnimi regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh gospodinjstev. V število šest oseb ne štejejo mlajši od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi iz tega odloka veljajo tudi v tem času.

   Omejitev gibanja v nočnem času po vsej državi velja med 22. in 5. uro.

   Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi je dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

   Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

   Posameznik, ožji družinski člani ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v regiji prebivališča lahko izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje).


   Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

   Z odlokom se zameji izvajanje športne dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Prepove se vsa športno-gibalna dejavnost in proces športne vadbe – trening. Treningi se dovolijo samo:

       • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in perspektivni razred) gre za skupaj 538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
       • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc.

   Dovoljena je tudi športno gibalna dejavnost na prostem, v regiji prebivališča, če so udeleženci posamezniki, ožji družinski člani ali člani istega gospodinjstva. Pri tem mora biti zagotovljena ustrezna razdalja. V kolektivnih in individualnih športnih je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so: evropsko in svetovno prvenstvo ter svetovni pokal. Za športnike, ki jim je dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

   Odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do vključno 11. aprila 2021. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-28-odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportnih-programov/.


   Vlada s sklepom podaljšala ukrep povračila nadomestila plače delavcem zaradi karantene/višje sile

   Vlada je do 30.6.2021 podaljšala tudi ukrep povračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, ki je določen v PKP5 (ZZUOOP) in PKP6 (ZIUOPDVE) in je bil trenutno podaljšan do 31.3.2021.

   Informacije glede oddaje vloge so dostopne na spletni strani ZRSZ na povezavi https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsana-oddaja-vlog-za-povracilo-nadomestila-zaradi-karantene-ali-visje-sile.


   Poslovanje gostinskih obratov na način B2B

   Na spletni strani MGRT je objavljeno pojasnilo glede tolmačenja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji glede poslovanja gostinskih obratov na način B2B.

   Odlok prepoveduje dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje -potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami. S tem odlokom pa se ne ureja razmerij med podjetji (B2B).Tako lahko, na primer eno podjetje na podlagi pogodbe pripravlja malice za delavce drugega podjetja, vendar pa je ob tem treba spoštovati tudi druge odloke, ki so trenutno v veljavi, in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Še posebno je v tem kontekstu relevanten Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (odlok MNZ) in Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1).

   Javni kraj je v skladu z ZJRM-1 razdeljen v dve kategoriji:

       • absolutno javni kraj, kjer je dostop omogočen prosto nedoločenemu številu ljudi brez pogojev, in
       • relativno (pogojno) javni kraji, kjer je dostop omogočen pod določenimi pogoji (štadioni, kino, gledališče, razstavni prostor).

   Iz tega tolmačenja je nastala 2. točka prvega odstavka 2. člena ZJRM-1 v skladu s katero je javni kraj vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur; zasebni prostor pa je določen v 3. točki prvega odstavka 2. člena ZJRM-1 kot prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali lastnice, posestnika ali posestnice, ali druge upravičene osebe.

   Za lažjo ponazoritev ravnanja podjetij, ki je skladno z zakonodajo, so v nadaljevanju opisani trije scenariji. Poudariti je potrebno, da v okviru odnosa med pravnimi osebami (B2B) ni dovoljena organizacija slavja, praznovanja ali porok, saj prepoved iz odloka MNZ velja splošno za vse.

       • SCENARIJ A: Podjetje se pogodbeno dogovori z gostinskim obratom, da bodo izključno in samo njegovi zaposleni malicali v gostinskem obratu.
        • Če je to ustrezno opredeljeno s pogodbo, v tem primeru v prostorih gostinskega obrata odlok MNZ ne učinkuje, saj v tem primeru gostinski obrat nima elementov javnega prostora.
        • Če gre za sklenitev pogodbe med gostinskim obratom in podjetjem za namen prehranjevanja delavcev med delovnim časom, se ta prostor namreč ne šteje za javni prostor, saj je v njega dostop omejen na enak način, kot v podjetje (v katerega tudi ne more vstopiti vsakdo, niti pod določenimi pogoji: za vstop mora predhodno pridobiti soglasje lastnika podjetja).
       • SCENARIJ B: Več podjetij se pogodbeno dogovori z istim gostinskim obratom, da bodo njihovi delavci tam malicali v različnih časovnih terminih (na primer eno podjetje ob 11.00, drugo ob 12.00 in tretje ob 17.00) ali istočasno v različnih prostorih gostinskega obrata.
        • Takšna ureditev že lahko pomeni, da ima gostinski obrat elemente javnega prostora, zato v takem primeru odlok MNZ lahko učinkuje in bi bilo v tem primeru v posameznem prostoru dovoljeno zbiranje (in malicanje) največ 10 oseb ob spoštovanju priporočil NIJZ (razdalja, razkuževanje, maske).
        • Ker vnaprej ni mogoče abstraktno opredeliti, kakšen razmik med časovnimi termini ali prostori bi konkretnemu gostinskemu obratu že dajal elemente javnega prostora, je presoja, ali gre pri izpolnjevanju pogodb, ki jih je sklenil posamezni gostinski obrat, za javni prostor, pridržana inšpekcijskim organom na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja v konkretnih primerih.
        • Pomembno je, da gostinski obrat element javnega prostora izgubi le v primeru, da termine oziroma svoje prostore v pogodbah s podjetji razporedi tako ločeno, da se nedvoumno zagotovi, da ne prihaja do mešanja zaposlenih (na primer eno podjetje ima v določenem časovnem terminu izključno pravico do uporabe tega prostora, kar pomeni, da so v tem časovnem intervalu prisotni le delavci istega podjetja, to pa mora biti razvidno tudi iz pogodbe).
        • Element javnega prostora lahko gostinski obrat izgubi samo v primeru zagotavljanja prehrane delavcem določenega podjetja na podlagi pogodbe ali naročilnice, v kolikor pa gostinski obrat nudi poslovna kosila različnim podjetjem, gre za javni prostor in odlok MNZ v vsakem primeru učinkuje.
       • SCENARIJ C: Tri podjetja se v istem terminu (na primer ob 12.00) pogodbeno dogovorijo z gostinskim obratom, da bodo njihovi delavci tam malicali.
        • Takšna ureditev pomeni, da ima gostinski obrat že elemente javnega prostora, zato v takem primeru odlok MNZ učinkuje. Na malico lahko pride največ 10 oseb iz posameznega podjetja, gostinski obrat pa mora zagotoviti, da je vsaka skupina iz posameznega podjetja v fizično ločenem prostoru. Ob tem je potrebno spoštovati priporočila NIJZ (razdalja, razkuževanje, maske) in poskrbeti, da ne pride do mešanja oziroma stika posameznih skupin.

   Več informacij glede omejitve prodaje blaga in storitev je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/.


   Vlada s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov za samozaposlene, družbenike (poslovodje) in ustanovitelje zadrug/zavodov

   Vlada je do 30.6.2021 podaljšala ukrepe za samozaposlene, družbenike-poslovodje in ustanovitelje zadrug/zavodov iz PKP5 (ZZUOOP), in sicer:

       • ukrep izredne pomoči mesečnega temeljnega dohodka in
       • ukrep v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. 

   Vlada s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

   Vlada je do 30.6.2021 podaljšala ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov, ki je bil določen v PKP6 (ZIUOPDVE) in je bil trenutno podaljšan do 31.3.2021. 


   Podaljšanje interventnih ukrepov na davčnem področju

   Vlada je s sklepom podaljšala ukrepe iz 67. in 68. člena PKP6 (ZIUOPDVE) do 30.6.2021 (tj. odlog oziroma obročno plačilo davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja, za čas odloga in obročnega plačila pa se davčnemu zavezancu ne zaračunajo obresti).


   Podaljšanje ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti

   Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7) so bili sprejeti tudi ukrepi na področju postopkov zaradi insolventnosti; urejata jih 56. in 57. člen ZIUPOPDVE.

   Na podlagi prvega odstavka 56. člena ZIUPOPDVE je poslovodstvo družbe, ponovno, kot je bilo v obdobju prvega vala epidemije, začasno razbremenjeno obveznosti vložiti predlog za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica razglasitve epidemije, in če obstajajo izgledi, da bo družba lahko položaj dolgoročne plačilne nesposobnosti odpravila.

   Po prvem odstavku 57. člena ZIUPOPDVE pa je, kot začasen ukrep, podaljšano obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka, ter podaljšan rok, v katerem lahko dolžnik tak odlog opraviči. Z odstopom od splošnih pravil t. i. stečajnega zakona lahko sodišče obdobje odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečaja odloži za daljše obdobje, in sicer ne le za dva meseca, ampak za štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica razglasitve epidemije. S tem ukrepom se je dolžnikom (za enako obdobje kot v prvem valu epidemije) dalo na razpolago dva dodatna meseca za izvedbo potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja za odpravo insolventnosti oziroma za predložitev predloga za prisilno poravnavo.

   Oba navedena ukrepa sta le začasne narave. Opisani izredni pravni režim velja najpozneje do 31.3.2021, vlada pa lahko s sklepom vsakega od njiju podaljša za najdalj šest mesecev. Ker glede na razmere in dejansko stanje še vedno obstojijo razlogi, zaradi katerih sta bila ukrepa uzakonjena, ju je vlada s sklepom podaljšala do 30.6.2021.


   Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil

   AJPES obvešča zavezance, da je Vlada RS soglašala s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki podaljšuje rok za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021. Državni zbor Republike Slovenije bo novelo obravnaval v okviru svoje 67. izredne seje v četrtek, 25. marca, in o njej glasoval predvidoma v petek, 26. marca 2021.

   Roki za predložitev premoženjskih bilanc ostajajo nespremenjeni.


   V Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji ponovna omejitev gibanja na regijo, gibanje ponoči omejeno med 22. in 5. uro

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (predvidoma od 26.3.2021) in velja do 2. aprila 2021.

   Tri statistične regije Obalno-kraška, Goriška in Koroška so obarvane rdeče. V teh regijah se zato ponovno uvede omejitev gibanja na vsako posamezno regijo (gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije je dovoljeno). Prehajanje med temi rdečimi regijami in drugimi regijami je prepovedano v obe smeri. Določene so izjeme, ko posameznik lahko prehaja med rdečimi regijami in drugimi regijami. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je gibanje za posameznike dovoljeno za:

       1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
       2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
       3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
       4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
       5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
       6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
       7. dostop do storitev za nujne primere,
       8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
       9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
       10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
       11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
       12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

   Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

   Pri prehajanju med rdečimi regijami in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

   Izjava vsebuje naslednje podatke:

       1. ime in priimek,
       2. naslov bivališča,
       3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
       4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,
       5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,
       6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
       7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
       8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

   Prehajanje med Obalno-kraško, Goriško in Koroško regijo in drugimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki:

       • predloži negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od 48 ur,
       • predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
       • ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
       • ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

   Šteje se, da posameznik prebiva rdeči regiji (Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji), če ima v njej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v rdeči regiji in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med regijami.

   Omejitev gibanja v nočnem času po novem velja med 22. in 5. uro. Pri zbiranju (druženju), prireditvah in shodih ni sprememb. V vseh regijah je dovoljeno zbiranje do deset ljudi, prav tako so dovoljene prireditve in shodi do deset ljudi.


   Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo se črta negativni HAG test

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (predvidoma od 26.3.2021) in veljajo do 2. aprila 2021.

   Med splošnimi izjemami oziroma dokazili za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu se črta negativni rezultat HAG testa. Tako oseba ob vstopu v Slovenijo ne bo napotena v karanteno na domu, če bo predložila:

       1. negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
       2. potrdilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
       3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Potrdila o testiranju iz 2. točke se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Potrdilo zdravnika iz 2. točke pa se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja.

   Tudi karanteno na domu lahko oseba prekine samo z negativnim rezultatom PCR testa.

   Pripadniki Slovenske vojske, policije ali uslužbenci državnega organa, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenci državnih organov na službeni poti v tujini, morajo po prihodu opraviti testiranje z negativnim PCR testom.

   Ostaja pa sedemdnevni negativni rezultat HAG testa med dokazili za vstop v Slovenije za pet kategorij (dnevni delovni migrant, dnevni šolar, starejši od 13 let, oseba, ki prevaža dnevnega šolarja, oseba, naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji, in oseba, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljala varstvo in pomoč …).

   Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-25-med-splosnimi-izjemami-za-vstop-v-slovenijo-se-crta-negativni-hag-test/.


   Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah

   MZI obvešča, da se s tem odlokom določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021 (prej 31. marca 2021), podaljša do vključno 31. decembra 2021. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (predvidoma od 26.3.2021).

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 16. aprila 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do 16. aprila 2021, ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).


   Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.  S tem odlokom se do 2. aprila 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz trenutno veljavnih odlokov:

       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
       • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
       • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

   Povrnitev dela stroškov za izvajalce šolskih prevozov

   Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da je odprto povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcev posebnega linijskega prevoza oseb – šolskega prevoza, na podlagi 74. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 za dni, ko se šolski prevozi niso izvajali.

   Na voljo sta dve različici vloge in sicer za izvajalca šolskih prevozov brez podizvajalcev in izvajalca s podizvajalcem.

   Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.

   Vloge morajo upravičenci posredovati do 23. aprila 2021.


   Katere pravice iz protikorona paketov lahko uveljavljate še do 31. 3. 2021

   FURS opozarja, da se 31. 3. 2021 izteče rok za določene ukrepe iz protikorona paketov. Tisti podjetniki in podjetja, ki še niso uveljavljali svojih pravic, imajo do konca marca še možnost, da preko eDavkov na Finančno upravo oddajo naslednje vloge:

   – Izjava o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka

   – Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka

   – Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

   – Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

   – Izjava o izplačilu kriznega dodatka

   Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč je objavljenih v zgornjih povezavah (linkih). V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnejo tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003. 


   Pomembno obvestilo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov

   Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov licence Skupnosti za izvajanje občasnega prevoza oseb na podlagi 119. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5) in 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) ter vloge za povrnitev dela stroškov imetnikov nacionalne licence za izvajanje občasnega prevoza oseb s kombiniranimi vozili na podlagi 75. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7).

   Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.
   Vloge morajo upravičenci posredovati do 23. aprila 2021.


   Nakazilo delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

   Finančna uprava je danes in v preteklih dneh (16. 3. 2021) 3746 zavezancem nakazala delno povračilo nekritih fiksnih stroškov v skupnem znesku 58.846.429,11 evrov.

   Omenjeno nakazilo so prejeli tisti zavezanci, ki so oddali izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar – marec 2021 do vključno 15. 3. 2021. Skrajni rok za oddajo vloge je sicer 31. 3. 2021. Tisti, ki bodo vlogo oddali do konca marca 2021 bodo prejeli nakazilo zneska do 20. aprila 2021.

   Več informacij glede tovrstne pomoči je objavljenih na storitveni spletni strani Finančne uprave. 


   Danes nakazilo povračila kriznega dodatka delodajalcem

   Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za december 2020 oz. januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Zaposleni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji, niso upravičeni do omenjenega dodatka.

   Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do 31. 3. 2021.

   Finančna uprava je danes 43.870 delodajalcem nakazala 44.194.268,51 evrov te pomoči. Sredstva so prejeli tisti delodajalci, ki so vlogo vložili do vključno 15. 3. 2021 in so pri njih že zaključili postopke kontrole. Ostali upravičeni delodajalci bodo prejeli nakazilo do predvidoma 20. 4. 2021.

   Več informacij glede povračila kriznega dodatka delodajalcem (o pogojih za dodelitev pomoči, o pravicah, obveznostih, rokih in podobno) je objavljenih na spletni strani.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 20. do 26. marca 2021, s katerim se podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka. Izjeme v oranžno obarvanih statističnih regijah se ohranijo, iz rdeče v oranžno fazo pa prehaja Obalno-kraška statistična regija, v kateri zaradi ugodnejše epidemiološke slike ne veljajo več omejitve, ki so zanjo veljale do sedaj.

   Med obstoječe rumene statistične regije, kamor že spadata Posavska in Jugovzhodna Slovenija, se uvrsti tudi Primorsko-notranjska regija, kar pomeni, da se tudi v njej sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov.

   Spremembe v Obalno-kraški in Primorsko-notranjski statistični regiji se začnejo uporabljati v ponedeljek 22. marca 2021. 


   Kako delodajalec pridobi subvencijo minimalne plače

   FURS je ažuriral odgovor, dostopen na https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp7_na_davcnem_podrocju_1/, in sicer za pridobitev subvencije minimalne plače delodajalec preko portala eDavki FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz prvega odstavka 29. člena ZDUOP (PKP8). Za pravilnost izjave delodajalec kazensko in materialno odgovarja.

   Izjavo delodajalec predloži najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec, vendar najpozneje do 31. 7. 2021. Izjavo delodajalec vloži za vsak mesec posebej (izjava je torej mesečni obrazec in na enem obrazcu ni mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati), lahko pa oddate izjave tudi za vse mesece naenkrat po izplačilu plače in oddaji REK-a (torej do skrajnega roka). Izjava je že na voljo na eDavkih. Izjave, ki ne bodo vložene v predpisani obliki in na predpisan način bo FURS zavrnil.

   FURS bo izplačal subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave. 


   Dokazovanje upada dohodkov pri čakanju na delo in pri mesečnem temeljnem dohodku

   Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci, v skladu z interventno zakonodajo, izpolnjevati določene zakonske pogoje. FURS je na spletni strani na kratko predstavil povzetek pogojev za dodelitev teh pomoči, glede na posamezna obdobja veljavnosti posameznih interventnih ukrepov, ki so dostopni na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-17-dokazovanje-upada-prihodkov-pri-cakanju-na-delo-in-pri-mesecnem-temeljnem-dohodku/.


   Lažja oddaja in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogi za skrajšani delovni čas

   Vso dokumentacijo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa lahko oddate ali uredite na portalu za delodajalce. Pri tem na zavodu opozarjajo, da je vloga nekoliko oblikovno spremenjena: za dokumentacijo vam je na voljo nova ikona. S klikom nanjo lahko vidite:

       • prejete dokumente, ki vam jih je poslal zavod (pozitivne sklepe, priloge k sklepu, pozive za dopolnitev, pogodbe, anekse) in
       • dokumente, ki ste jih vi poslali zavodu (vloga, vrnjena pogodba, vrnjen aneks).

   Dokumentacije vam tako ni treba več pošiljati na elektronski naslov zavoda, ampak jo oddate na portalu za delodajalce, kar vam omogoča boljši pregled. Če ste dokumente že poslali, vam jih ni treba vnovič pošiljati, saj bodo to uredili na zavodu.

   Poglejte si kratka navodila za oddajo dokumentacije.


   Odprava omejitev gibanja med regijami v Obalno-kraški regiji

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 26. marca 2021. Obalno-kraška statistična regija je postala oranžna regija, zato se odpravijo vse omejitve glede gibanja med to regijo in drugimi regijami. Dovoli se tudi zbiranje (druženje) do deset ljudi, tako kot že velja v vseh drugih regijah.

   Po vsej državi (ne glede na statistično regijo) so dovoljeni shodi, ki se jih udeleži do deset ljudi. Še vedno pa je začasno prepovedano zbiranje (druženje) več kot deset ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

   Prav tako še vedno povsod ostaja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro. 


   Podaljšanje nekaterih odlokov

   Do 26. marca 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
       • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav.

   Vlada podaljšala ukrep odloga izvršbe iz PKP7

   Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7) se podaljša do 18. aprila 2021.

   Na podlagi PKP7 je bila namreč z 31. decembrom 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena). Ukrep je prvotno veljal do 31.1.2021, nato pa bil s sklepom vlade 2-krat podaljšan, najprej do 17.3.2021 in trenutno še do 18.4.2021. 


   Vlada podaljšala ukrep na področju davčne izvršbe iz PKP7

   Podaljšuje se tudi veljavnost ukrepa iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7), in sicer do 18. aprila 2021.

   Vse od 31. decembra 2020 torej velja, da lahko davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah. Zadeva se šteje za nujno, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju predmetnega ukrepa, onemogočeno ali precej oteženo. Ukrep je prvotno veljal do 31.1.2021, nato pa bil s sklepom vlade 2-krat podaljšan, najprej do 17.3.2021 in trenutno še do 18.4.2021.


   FURS objavil usmeritve za izračun izplačila oziroma vračila izplačanega delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

   FURS je na svoji spletni strani objavil usmeritve za izračun izplačila delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obrazec NF – IZJAVA NFS oziroma za izračun vračila izplačanega delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obrazec NF – COVID VRAČILO (NFS), ki so dostopna na naslednji povezavi https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Poslovni_dogodki/Izracun_NFS_za_Q4-20_in_Q1-21_za_izracun_izplacila_ali_vracila.pdf.


   Omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije

   Obveščamo vas, da je omogočena oddaja izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

   Delodajalci so za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP), upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

   Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave.


   Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP – sprememba obvestila

   Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE v 11. členu ureja možnost delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa in v 24. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

   Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP v 57. členu ureja možnost nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva in v 68. členu povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Preberi celotno obvestilo.


   Dodatno sproščanje gradbene dejavnosti

   Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim podaljšuje obdobje veljavnosti trenutnega odloka do 19. marca 2021.

   Dodatno pa se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča pod dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene. 


   Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni

   Glede na trenutno epidemiološko situacijo je Vlada Republike Slovenije, na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države. Razglasitev velja od 18. marca in traja trideset dni.


   Sprememba kontrolne točke kategorije B na meji z Italijo – Nova Gorica (Solkan)

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (predvidoma 12.3.2021) in velja do 19. marca 2021.

   Strokovna skupina ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje epidemiološke ure, zato ta ostaja v veljavi. Strokovnjaki so bili mnenja, da je epidemija še vedno v takem obsegu in bomo o skrajšanju epidemiološke ure odločali v naslednjih 14 dneh. Prav tako strokovna skupina ni podprla predloga, da se dvolastniki, za katere je zahtevano tedensko testiranje, izvzamejo, kar pomeni, da se tako za njih kot za druge izjeme zahteva za testiranje začne uporabljati 15. marca 2021.

   Namesto dosedanje kontrolne točke na Erjavčevi ulici bo med 6. in 21. uro obratovala kontrolna točka Nova Gorica (Solkan).

   Pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Danski, Grčiji, Italiji in Španiji. Pri tretjih državah ni sprememb. Več informacij na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-03-11-sprememba-kontrolne-tocke-kategorije-b-na-meji-z-italijo-nova-gorica-solkan/.


   Podaljšanje odlokov

   Do 19. marca 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
       • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;
       • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav
       • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

   Oddaja zahtevka za čakanje na delo za februar in sprememba višine povračila

   Od 10. marca lahko na portalu za delodajalce oddate zahtevek za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje za februar.

       • Delno povračilo izplačanega nadomestila plače znaša 80 % nadomestila plače in je omejeno z višino povprečne mesečne plače v RS za oktober 2020: 1.821,44 EUR. V 80 % nadomestila plače, ki ga krije RS, so zajeti nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja: bruto I.
       • 100 % povračilo nadomestila plače (bruto I) lahko uveljavljate: če iz naslova državnih pomoči po interventnih zakonih niste in ne boste presegli 1.800.000 EUR za posamezno podjetje ali če skupna pomoč ne presega: 270.000 EUR za posamezno podjetje v sektorju ribištva in akvakulture, 225.000 EUR za posamezno podjetje na področju primarne kmetijske proizvodnje.

   Če vam je bilo v celoti ali delno onemogočeno delovanje (opravljanje gospodarske dejavnosti), lahko zahtevate povračilo nadomestila plače skupaj s prispevki delodajalca: bruto II. Prispevki delodajalca so praviloma 16,10 % od bruto I. Če gre za razliko prispevkov do minimalne plače ali katere druge izjeme pri obračunu prispevkov, je to največ 19,68 % od bruto I. Vračilo prispevkov lahko zahtevate le za tiste dni, ko vam je bilo onemogočeno delovanje (po 44. členu ZDUOP) in le za tiste delavce, ki so zaposleni v dejavnostih, katerih delovanje je bilo z odloki onemogočeno.

   Začasno je bilo prepovedano obratovanje vseh dejavnosti, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom. Zavod navaja nekaj primerov: gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari, diskoteke in nočni klubi, kinematografi, igralnice, velnesi. Poglejte več informacij: Omejitve prodaje blaga in storitev.

   V zahtevek navedete celotno obdobje, za katero uveljavljate povračilo. Zneske bruto I in prispevke izračunate sami glede na dneve, ko delavci niso delali, in jih vnesete v okence pod točko Vnos podatkov o plači – bruto I. Če vam je bilo onemogočeno opravljanje dejavnosti, jih vnesete pod točko Vnos prispevkov delodajalca – bruto II. Na zahtevku boste glede na izbrani delež povračila nadomestila plač (80 % ali 100 %) in njegovo uveljavljanje podpisali ustrezno izjavo. PKP 8 vam omogoča uveljavljanje različnih deležev nadomestila glede na višino skupne državne pomoči.

   Za lažje izpolnjevanje poglejte: Preglednica upravičene višine sredstev.

   Oddajte zahtevek: Portal za delodajalce.


   Brezplačno testiranje pri vstopu v Slovenijo iz Italije

   Ministrstvo za zdravje obvešča, da bo od 10. marca 2021 dalje, pri vstopu v Republiko Slovenijo na mejah z Republiko Italijo omogočeno brezplačno testiranje za vse osebe, ki po Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 spadajo pod izjeme, ki lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu (čezmejni dnevni migranti, šolarji, dvolastniki in nekateri drugi). Te izjeme lahko vstopajo v Slovenijo, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa.

   Brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi bo potekalo na naslednjih lokacijah:

       • Koper, Kulturni dom Škofije,
       • Nova Gorica, mejni prehod Solkan (Zabojnik),
       • Sežana, mejni prehod Fernetiči (prostori mejnega prehoda).
       • Kobarid, Kulturni dom Kobarid,
       • Rateče, šotor pred mejnim prehodom.

   Testiranje bo (od 10. marca 2021) potekalo na lokacijah od ponedeljka do petka, od 7. do 19. ure. Po tednu dni se bo urnik testiranja prilagodil potrebam oziroma izkazanemu interesu na posameznih točkah.

   Oseba, ki se bo udeležila brezplačnega testiranja na SARS-CoV-2 na navedenih lokacijah, mora imeti s seboj izpolnjeno izjavo v slovenskem in italijanskem jeziku.

   V italijanskem jeziku:


   Seznam testiranj na COVID-19 na portalu zVEM na voljo tudi v angleščini

   Na spletnem portalu zVEM je zdaj na voljo potrdilo o opravljenih testiranjih (PCR in hitrih antigenskih testih) tudi v angleščini. Do potrdila pacient pride po preklopu jezika na angleščino v izbiri na dnu strani desno in izbiro »Seznam testiranj na COVID-19«. Pacient za dostop potrebuje digitalno potrdilo. Tega lahko brezplačno pridobi tudi z oddajo vloge na večini upravnih enot.

   Navodila za prijavo so na voljo na strani zVEM. Pomoč uporabnikom, ki imajo težave pri prijavi, je na voljo tudi na telefonski številki 080 7299.


   Dodatno sproščanje v rumenih regijah, podaljšanje ukrepov za oranžne in rdeče regije

   Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 6. marca do vključno 12. marca 2021.

   MGRT pojasnjuje, da se podaljšuje obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko, ki so obarvane oranžno, ohranijo. Zaradi slabih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji se ohranjajo izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. Dodatno pa se sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. Ti statistični regiji sta Posavska in Jugovzhodna Slovenija. Del odloka, ki je vezan na sproščanje gostinske dejavnosti v rumeni fazi, torej za Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, velja od 8. marca do vključno 12. marca 2021.

   Za opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov, veljajo naslednja pravila:

       • Gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se sme izvajati med 6. in 19. uro.
       • Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja gostinske dejavnosti.
       • Dovoljena je postrežba le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 m in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
       • Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače itd.) na način, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov.
       • Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata je določeno ob upoštevanju omenjenih razdalj. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.
       • Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
       • Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata, je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov. Na vidnem mestu poleg mila mora biti tudi razkužilo in v prostoru je potrebno nositi masko.
       • Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, medtem ko jo gostje lahko snamejo le, ko sedijo za mizo.
       • Prav tako veljajo vse ostale določbe iz odloka, kar pomeni, da se morajo zaposleni testirati 1x tedensko, oziroma veljajo izjeme za tiste, ki so bili cepljeni, ali so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo, ki to dokazuje.
       • Pri izvajanju gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih obratov se morajo upoštevati vsa higienska navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so podrobneje določena v prilogi tega odloka.

   Povezava na odlok in prilogo (na koncu odloka): https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0628/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji 


   Vzpostavitev kontrolnih točk za vstop v Slovenijo

   Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začne veljati 6. marca, uporabljati se začne 8. marca, nekatere določbe (pet izjem za vstop v državo s predložitvijo negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni) pa se začnejo uporabljati 15. marca. 15. marec 2021 je tudi zadnji dan veljavnosti odloka.

   Ponovno se vzpostavljajo kontrolne točke na cestnih povezavah na notranjih mejah, spremembe so na seznamu rdečih držav ter pri izjemah za vstop v državo brez karantene in brez negativnega izvida testa. Novost je tudi možnost prekinitve karantene šele peti dan po napotitvi. Več si lahko preberete v novici MNZ https://www.gov.si/novice/2021-03-05-vzpostavitev-kontrolnih-tock-za-vstop-v-slovenijo/. 


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 

   Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

   Do 12. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
       • Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
       • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
       • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2
       • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
       • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
       • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
       • Odloka o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav

   Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje 21. in 22. člena PKP7

   V Uradnem list št. 28/2021 je objavljen sklep o zadržanju izvrševanja 21. in 22. člena PKP7, ki se nanašata na nov odpovedni razlog, v skladu s katerim lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje (65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe oz. 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa). Izvrševanje se zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča.

   Prav tako je Ustavno sodišče, do končne odločitve, zadržalo učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so morebiti bile izdane na podlagi izpodbijanih dveh določb PKP7.


   Objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

   V Uradnem listu št. 28/2021 je bil objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki prične veljati 13.3.2021. S pravilnikom se določajo merila sorazmernosti pri ugotavljanju pogoja znižanja prihodkov za:

       • samozaposlene osebe, ki so koristile ukrep mesečnega temeljnega dohodka  po ZZUOOP (PKP5) in
       • delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE (PKP3), ZIUPDV (PKP4) in ali ZZUOOP (PKP5)

   Besedilo pravilnika je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0547/pravilnik-o-merilih-sorazmernosti-pri-pogoju-ugotavljanja-znizanja-prihodkov.

   Spremembe v Obalno-kraški regiji: Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, z veljavnostjo od 27. februarja do 5. marca 2021. Podaljšuje se obdobje veljavnosti obstoječega odloka, kar pomeni, da se izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko ohranijo.

   Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v Obalno-kraški statistični regiji pa se oži izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. V Obalno-kraški regiji se tako poleg obstoječih izjem, ki ne zahtevajo pogoja testa, ponudba in prodaja blaga in storitev potrošnikom dovoli tudi v sledečih dejavnostih, pod pogojem izvedbe tedenskega testiranja:

       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
       • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
       • kmetijske prodajalne,
       • specializirane prodajalne z otroškim programom,
       • prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
       • tržnice,
       • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
       • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
       • druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
       • storitve nepremičninskega posredovanja,
       • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
       • individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
       • storitve salonov za nego živali.

   Besedilo odloka je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0535/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.


   Od sobote velja omejitev gibanja v Obalno-kraški regiji

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok začne veljati 27. februarja in velja do 5. marca 2021. V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to regijo, razen za izjeme, dovoljeno pa je prehajanje med občinami znotraj te regije.

   Določenih je 12 izjem. Prehajanje med Obalno-kraško statistično regijo in drugimi statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za posameznike dovoljeno za:

       1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
       2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
       3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
       4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
       5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
       6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
       7. dostop do storitev za nujne primere,
       8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
       9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
       10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
       11. potovanja oseb z namenom tranzita čez Obalno-kraško statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
       12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

   Uveljavljanje teh 12 izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

   Prehajanje med Obalno-kraško regijo in drugimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki:

       • predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 po metodi PCR ali hitri antigenski test (HAG), ki ni starejši od 48 ur,
       • predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
       • ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
       • ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

   Šteje se, da posameznik prebiva v Obalno-kraški statistični regiji, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik poleg tega tudi stalno ali začasno prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med statističnimi regijami.

   Pri prehajanju med Obalno-kraško regijo in drugimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjava vsebuje naslednje podatke:

       1. ime in priimek,
       2. naslov bivališča,
       3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
       4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
       5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo in zadržujejo z njim,
       6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
       7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
       8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

   Izjava ni potrebna za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog (1. izjema) ter za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje (3. izjema). Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

   V Obalni-kraški statistični regiji je zbiranje ljudi prepovedano, v preostalih regijah pa je dovoljeno zbiranje do 10 oseb. V vseh regijah se zbiranje dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

   Za celotno državo še vedno velja omejitev gibanja v nočnem času med 21. in 6. uro.


   Ukrepi pri vstopu v Slovenijo ostajajo, spremembe le pri seznamih držav

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, to je 26. februarja 2021, in velja do 5. marca 2021.

   Ukrepi in omejitve pri vstopu v Republiko Slovenijo ostajajo nespremenjeni, spremembe so na rdečem seznamu držav in seznamu epidemiološko slabših držav. Seznami držav so dostopni na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-02-26-ukrepi-pri-vstopu-v-slovenijo-ostajajo-spremembe-le-pri-seznamih-drzav/.


   Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji 

   Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom določajo omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

   Z odlokom se ohranjajo enake izjeme kot so določene v veljavnem odloku, pri čemer se glede cepljenja zoper COVID-19 določa, da osebam in potrošnikom ni treba opraviti testiranja, če imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Prav tako se obveznost testiranja izvajalcev in potrošnikov podaljšuje iz 72 ur na sedem dni.

   Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021.


   Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju  Republike Slovenije

   Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

   Javni linijski prevoz potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu, stalni izvenlinijski prevozi potnikov, občasni prevoz potnikov in avtotaksi prevozi se lahko izvajajo le skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

   Uporaba obrazne zaščitne maske je za voznika in potnike obvezna pri:

       • javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, pri čemer je pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom, ter
       • posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, pri čemer je lahko zasedenih največ šest sedežev.

   Za avtotaksi prevoze je določeno, da so dovoljeni le pod pogojem, da voznik avtotaksi vozila poskrbi za ustrezno dezinfekcijo vozila, uporabo zaščitnih mask ter enkrat tedensko opravi testiranja na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali s testom HAG. Voznik avtotaksi vozila lahko opravlja prevoze le, če ima negativen rezultat testa. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH. Enkrat tedenska obveznost testiranja se uvaja tudi za voznike v JPP ispremljevalno osebje v železniškem prometu.

   Avtotaksi prevoze lahko opravljajo tudi vozniki avtotaksi vozil, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od drugega odmerka v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca Pfizer preteklo najmanj sedem dni, v primeru cepiva proizvajalca Moderna najmanj 14 dni ter v primeru cepljenja s cepivom proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Testiranja so oproščeni tudi vozniki avtotaksi vozila, ki so preboleli COVID-19 in predložijo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, od odvzema brisa pa je preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Enaka izjema od testiranja velja tudi za voznike v JPP in spremljevalno osebje v železniškem prometu.

   Z odlokom je pod določenimi pogoji dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in pripadajočih smučarskih prog, z navedenimi regijami, v katerih obratovanje žičniških naprav in pripadajočih prog dovoljeno. Obratovanje je dovoljeno le ob upoštevanju priporočil NIJZ in ob dodatnem pogoju, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav tega ne more zagotoviti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočim prog dovoljena le osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

   Testiranje ali predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG ni potrebno za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov, uporabnike, če imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, uporabnike, če imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ter uporabnike, če imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Določbe o testiranju ali predložitvi negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG veljajo tudi za osebje žičniških naprav, ki prihajajo v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav.

   Odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do vključno 5. marca 2021.


   Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Spremembe odloka se nanašajo na pogoje, pod katerimi se športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, lahko udeležijo tekmovanj. Negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitri antigenski test, ki ga predložijo, ne sme biti starejši od 48 ur.

   Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej od 26.2.2021 dalje, odlok pa velja do 5. marca 2021.


   Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih 

   Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

   Do 5. marca 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
       • Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

   Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ

   ZZZS je pripravil pregled vseh pravic do nadomestila plače, ki jih ZZZS izplačuje oziroma refundira na podlagi veljavnih PKP-jev in povezave na spletne strani, kjer so vse potrebne informacije za naslednje razloge zadržanosti:
   13-bolezen-3 dni: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni
   14-sobivanje: Sobivanje
   15-bolezen-46. člen: Okužba na delovišču po 46. členu ZIUPOPDVE

   V spodnji povezavi pa je objavljena veljavna preglednica vseh plač in nadomestil, ki se vštevajo v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS in dodatkov iz PKP-jev, ki se v osnovo ne vštevajo:
   https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/nadom_place/nadom_visina/.

   Na navedeni spletni strani je tudi informacija o tem, da se tudi v letu 2021 uskladitev osnove oziroma sprememba količnika ne izvede, saj je bila po podatkih SURS rast cen življenjskih potrebščin v letu 2020 negativna.


   Dokazovanje prebolelosti COVID-19

   V Republiki Sloveniji je za izvajanje določenih dejavnosti obvezno testiranje na SARS-CoV-2. Določene so tudi izjeme, na podlagi katerih je posameznik izvzet iz sistema obveznega testiranja. Testirati se tako ni potrebno:

       • Osebam, ki so bile že cepljene, pri čemer morajo imeti potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
       • Osebam, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev.
       • Osebam, ki so že prebolele COVID, pri čemer morajo imeti potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Načinov, kako oseba dokazuje prebolelost COVID-19 je več:

       • Oseba lahko dokazuje, da je prebolela COVID-19 s pozitivnim izvidom PCR ali hitrega antigenskega testa, ki ga lahko pridobi tudi z uporabo spletnega portala zVem, kjer si izvid lahko natisne brezplačno.
        • zVEM je enotni sistem obveščanja o rezultatu testiranja COVID-19, kjer si lahko posameznik na portalu zVEM pod zavihkom eDokumenti preveri rezultate testiranja. Za uporabo je potrebno imeti digitalno potrdilo.
        • Portal zVEM nudi možnost uporabe tudi v angleškem jeziku. V tem primeru se potrdilo o rezultatu testiranja izpiše v angleškem jeziku.
        • Navodila za prijavo v portal zVEM
       • Kot dokazilo o pozitivnem testu se upošteva tudi kratko sporočilo (SMS), poslano s številke +38651285886, ki izkazuje pozitiven rezultat za osebo z začetnicami, ki ustrezajo začetnicam osebe.
       • Delodajalec lahko za svojega zaposlenega kot dokazilo upošteva tudi bolniški list, kjer je opredeljeno, da je bila oseba v izolaciji ali v primeru okužbe s COVID-19 na delovnem mestu poškodba pri delu in iz njega izhaja, da od začetka izolacije oziroma poškodbe pri delu ni minilo več kot šest mesecev.
       • V primeru, da oseba ni bila testirana in nima bolniškega lista pa mora to potrditi osebni zdravnik, ki ga je oseba kontaktirala v času, ko je zbolela za COVID-19. Ministrstvo za zdravje je pripravilo obrazec potrdila.

   Za tiste, ki so covid-19 preboleli, za vstop brez karantene zadostuje natisnjeno dokazilo

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, predvidoma jutri 19.2.2021, in velja do 26. februarja 2021.

   Velja natisnjeno dokazilo o pozitivnem izvidu s portala zVem
   Pri izjemah za vstop brez negativnega testa in napotitve v karanteno (tisti, ki so covid-19 preboleli, in tisti, ki so bili cepljeni proti tej bolezni) velja, da je dokazilo lahko tudi rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ga oseba lahko sama natisne s portala zVem. Tako  se po nepotrebnem ne obremenjuje osebnega zdravnika za izdajo potrdila.

   Pri cepljenih osebah je čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju različen glede na cepivo. Tako se zaščita pri cepivu Biontech/Pfizer vzpostavi, ko je preteklo najmanj sedem dni od prejema drugega odmerka, pri cepivu Moderna pa najmanj 14 dni od prejema drugega odmerka. Pri cepivu AstraZeneca se ustrezna zaščita vzpostavi že po prvem odmerku, in sicer ko mine najmanj 21 dni.

   Rdeči seznam držav (ob vstopu karantena, razen za izjeme ali z negativnim testom)
   Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja ni več Danske in Norveške, spremembe so pri administrativnih enotah Portugalske, dodana je administrativna enota Atika (Grčija). Na seznamu tretjih držav ni sprememb.


   Vlada podaljšala veljavnost odlokov, sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim za sedem dni podaljšuje veljavnost odlokov in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. S sprejetim odlokom se do 26. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji;
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah;
       • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

   Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na jasnejšo opredelitev obveznosti testiranja na virus SARS-CoV-2. S ciljem zagotavljanja varnosti pri športni vadbi športnikov, športnih tekmovanjih in športno rekreativnih dejavnostih je predpisano obvezno testiranje.

   Športniki, člani njihovih ekip in drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur.

   Strokovni delavci, ki vodijo proces športne vadbe športnikov in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki se lahko izvaja v skladu z 2. členom odloka, se testirajo tedensko s hitrim antigenskim testom, razen če predložijo negativni rezultat testa (PCR ali HAG).

   Prav tako je spremenjena določba, ki opredeljuje dokazovanje izjem za osebe, ki so bile že cepljene. Čas za vzpostavitev zaščite po cepljenju je različen glede na cepivo.

   Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, predvidoma jutri 19.2.2021, odlok pa velja do 26. februarja 2021.


   Najpogostejša vprašanja in odgovori glede hitrega testiranja

   Ministrstvo za zdravje je na svoji spletni strani pripravilo nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede hitrega testiranja, ki so dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-02-12-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-hitrega-testiranja/.


   Potrdilo za osebe, ki so prebolele COVID-19

   Osebe, ki so prebolele COVID-19 so praviloma imune v obdobju 21 dni do 6 mesecev od potrjene okužbe. Osebe to lahko dokazujejo s pozitivnim izvidom brisa na prisotnost SARS-CoV-2 s testom PCR ali hitrim antigenskim testom, od odvzema brisa pa je poteklo najmanj 21 dni in največ 6 mesecev. V tem obdobju se smatra, da oseba ni več kužna in testiranje ni potrebno. V primeru, da je od začetka bolezni poteklo manj kot 21 dni ali v primeru, da okužba ni bila potrjena s testiranjem, se kot dokazilo, da je oseba prebolela COVID-19 šteje potrdilo zdravnika. Obrazec, ki ga je na spletni strani objavilo Ministrstvo za zdravje, služi kot vzorec in je pripravljen v pomoč zdravniku. Obrazec zdravniškega potrdila (docx, 14 KB)


   Pojasnila MDDSZ glede PKP8

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes podal posamezna pojasnila glede interpretacije posameznih določb PKP8 oziroma Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (v nadaljevanju: ZDUOP).

   V zvezi z višino delnega povračila nadomestila plače:

   ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače. Prvi odstavek 44. člena ZDUOP določa, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače iz 42. člena tega zakona s strani Republike Slovenije znaša 80 odstotkov nadomestila plače in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020. V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Drugi odstavek določa izjemo od prvega odstavka, in sicer tako, da pod določeni pogoji omogoča, da višina delnega povračila izplačanega nadomestila znaša 100 odstotkov, pri čemer je višina nadomestila še vedno navzgor omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020 in v katero je vključeno nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I).

   Nadalje pa tretji odstavek 44. člena ZDUOP določa, da je za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno, v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena v povračilo nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II) in ne zgolj nadomestilo plače in prispevki za vsa socialna zavarovanja (bruto I). Navedeno pomeni, da je tudi v primeru iz tretjega odstavka 44. člena višina povračila izplačanega nadomestila plače navzgor omejena z višino povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2020, saj omenjena določba uzakonja zgolj možnost, da ko je opravljanje dejavnosti onemogočeno s predpisi, delodajalec dobi povrnjene tudi prispevke delodajalca (bruto II).

   Kaj se šteje za onemogočeno dejavnost:

   Da je delodajalcu opravljanje dejavnosti onemogočeno, mora torej izhajati iz predpisa (npr. odloka Vlade Republike Slovenije). V kolikor s predpisom opravljanje dejavnosti ni onemogočeno, delodajalec do povračila nadomestila skladno s tretjim odstavkom 44. člena ni upravičen.

   MDDSZ pojasnjuje, da določba tretjega odstavka 44. člena ne določa, da mora biti opravljanje dejavnosti onemogočeno v celoti, kar pomeni, da je lahko onemogočeno tudi delno. Če je opravljanje dejavnosti v polnem (običajnem) obsegu onemogočeno, je torej delodajalec za delavce, ki so iz poslovnih razlogov na čakanju in jim je hkrati opravljanje dejavnosti v kateri so zaposleni onemogočeno s predpisom, lahko upravičen do povračila izplačanega nadomestila plače v višini bruto II. Navedeno pomeni, da se v primeru, da je opravljanje dejavnosti onemogočeno, hkrati pa so dovoljene izjeme (npr. osebni prevzem ali dostava hrane in pijače, prodaja zgolj B2B), še vedno šteje, da je delodajalcu opravljanje dejavnosti v polnem oziroma običajnem obsegu onemogočeno s predpisom in zato lahko za delavce, ki so zaposleni v tej dejavnosti in so na začasnem čakanju na delo, uveljavlja povračilo v višini bruto II.

   Pri odločanju se ne bo upoštevala zgolj glavna dejavnost, ki jo delodajalec opravlja, temveč vse dejavnosti, pri čemer je pa pogoj, da je delavec v tej dejavnosti dejansko zaposlen in bi, če opravljanje dejavnosti s predpisom ne bi bilo onemogočeno, dejansko opravljal delo v tej dejavnosti. Navedeno npr. pomeni, da v kolikor delodajalec opravlja dejavnost gostinstva in trgovine, za delavce v trgovini povračila nadomestila plače v višini bruto II ne more uveljavljati, lahko pa za delavce, ki so zaposleni v dejavnosti gostinstva (če opravljanje dejavnosti trgovine ni onemogočeno s predpisom ali pa gre za trgovino z živili, opravljanje gostinske dejavnosti pa je).

   Morebitne druge omejitve, ki izhajajo iz varnostnih razlogov zaradi razglašene epidemije COVID-19 in bi sicer lahko vplivale na obseg poslovanja (npr. omejeno število oseb, ki so lahko naenkrat v trgovini ali prepoved prodaje določenih izdelkov), se ne upoštevajo. V okviru tretjega odstavka 44. člena ZDUOP je za odločanje namreč pomembno zgolj ali je opravljanje dejavnosti s predpisom onemogočeno ali ne.

   Delodajalci bodo ob oddaji zahtevka za povračilo nadomestila, s katerim Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje posredujejo potrebne podatke za povračilo nadomestila, izpolnili tudi izjavo, da jim je bilo v navedenem mesecu s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti in zato za delavce, ki so zaposleni v tej dejavnosti, uveljavljajo povračilo nadomestila plače skupaj s prispevki delodajalca – bruto II. Navedeno bo omogočeno ob oddaji zahtevkov za mesec februar. Zahtevek bo omogočal uveljavljanje povračila v višini bruto II tudi le za del meseca ali le za del delavcev na začasnem čakanju na delo; kadar je bilo opravljanje dejavnosti s predpisom onemogočeno le del meseca ali pa le delu delavcev (npr. pri delodajalcih, ki opravljajo več dejavnosti).

   Zaradi jasnosti MDDSZ opozarja, da se ZDUOP uporablja od 1. 2. 2021 dalje, kar pomeni, da za obdobje pred 1. 2. 2021 ni mogoče uveljavljati povračila izplačanega nadomestila plače v višini bruto II, ne glede na to ali je bilo opravljanje dejavnosti s predpisom onemogočeno.

   Kako se ugotavlja upad prihodkov:

   Ob tem MDDSZ nadalje opozarja, da so, ne glede na zgoraj navedeno, do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če niso poslovali v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so se jim po njihovi oceni povprečni mesečni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021 (tretji odstavek 39. člena ZDUOP).

   MDDSZ pojasnjuje, da navedena določba pomeni, da se bo primerjava prihodkov v letu 2021 opravila tako s prihodki v letu 2019, kot s prihodki v letu 2020. Pogoj upada prihodkov za več kot 20 % ne bo izpolnjen edino v primeru, če delodajalcu prihodki v letu 2021 ne bodo upadli v zahtevani višini v nobenem od primerjanih let. Če bodo torej delodajalcu prihodki v letu 2021 v primerjavi z letom 2019 upadli za več kot 20 %,  v primerjavi z letom 2020 pa ne, ali obratno, bo pogoj upada prihodkov po citirani zakonski določbi kljub temu izpolnjen. Izpolnjen bo seveda tudi v primeru, če bodo delodajalcu prihodki v letu 2021 upadli za več kot 20 % tako v primerjavi z letom 2019 kot z letom 2020. Ta pogoj pa se ne ugotavlja po posameznih dejavnostih, ki jih zavezanec opravlja ali na ravni posamezne poslovne enote, temveč se upošteva poslovni subjekt kot celota.


   Vlada podaljšala veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov.

   S tem odlokom se do 19. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
       • Odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo 15. februarja 2021, obstoječi odlok pa je podaljšan do 14. februarja 2021.

   Glede na veljavni Odlok se izjeme širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino, ne glede na vrsto blaga in prodajno površino, kar pomeni, da so dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev. Zato se iz veljavnega Odloka črtajo vse alineje, ki so do sedaj urejale izjeme na področju trgovine in se jih nadomesti z novo izjemo.

   Sprememba je tudi pri prodaji kmetijskih pridelkov na kmetijah, ki je z novim odlokom vključena v izjemo, ki dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih.

   Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je na novo  določeno, da se jih lahko udeleži do 10 oseb.

   Nov Odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa testiranja za koriščenje nekaterih storitev.

   Delna sprememba je tudi pri dejavnostih higienske nege. Vse storitve higienske nege, vključno s frizerskimi storitvami in pedikuro, so vključene med izjeme, ki zahtevajo testiranje za izvajalca.

   Zaposleni lahko namesto negativnega rezultata testa HAG oziroma testa PCR predložijo tudi:

       • dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19, in da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni in MODERNA najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca pa najmanj 21 dni, in največ tri mesece za posamezno cepivo od navedenih dni po cepljenju dalje,
       • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali HAGT, kjer je od odvzema brisa preteklo najmanj 21 dni in največ šest mesecev,
       • potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

   Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

   Z odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so določene v veljavnem odloku. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev predhodno opravijo testiranje s hitrimi antigenskimi testi ali z metodo PCR. Za izvajalce rezultati testa ne smejo biti starejši od 72 ur od odvzema brisa, prav tako to velja za potrošnike. Novi odlok omogoča dodatne možnosti za izvajalce in potrošnike ob upoštevanju naslednjih pogojev:

       • potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni, pri čemer mora biti potrdilo izdano v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH,
       • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa HAGT ali testa PCR, na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 6 mesecev.

   Odpravlja se omejitev gibanja med občinami in dovoljuje zbiranje do deset ljudi

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 19. februarja 2021. Sprememba 10. člena odloka (podaljšanje veljavnost odloka do 19. februarja 2021) se začne uporabljati z dnem uveljavitve odloka. Ostale spremembe odloka se začnejo uporabljati 15. februarja 2021, do takrat pa se uporabljajo določbe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

   Glavni spremembi, ki se uporabljata od 15. februarja 2021, sta:

       • odprava začasne omejitve gibanja med občinami in
       • dovoljeno je zbiranje do deset ljudi.

   Skladno z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se v oranžni skupini odpravi začasna omejitev gibanja med občinami. Zato se iz odloka črta 13 izjem, ko je bilo posameznikom dovoljeno prehajanje med občinami, in izjema glede izvajanja športno-rekreacijske dejavnosti znotraj statistične regije

   Prav tako se dovoljuje zbiranje do deset ljudi. Ostale omejitve, povezane z zbiranji, ostajajo v veljavi. To pomeni, da so začasno še vedno prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Še vedno odlok določa, da lahko minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.


   Vstop brez karantene in negativnega testa tudi za cepljene proti COVID-19 in tiste, ki so ga preboleli

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 13. februarja in velja do 19. februarja 2021.

   Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa dovoli tudi:

       • osebi, ki predloži potrdilo o pozitivnem HAGT ali PCR izvidu testa na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev;
       • osebi, ki predloži potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni.

   Za te osebe se upoštevajo potrdila o testiranju oziroma cepljenju, izdana v državah članicah EU oziroma schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH (https://www.nlzoh.si/objave/priznavanje-rezultatov-testiranj-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2-pri-prehajanju-meja/). Potrdilo zdravnika iz zgoraj navedene prve alineje se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah Schengenskega območja.

   Podaljša se rok za prehod meje z osem na deset ur, in sicer za dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v desetih urah po prehodu meje.

   Pri preostalih izjemah ni sprememb.

   Seznam epidemiološko slabših držav članic EU/schengenskega območja, katerih 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je višja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji (velja od 13. februarja 2021):

       1. Češka
       2. Portugalska
       3. Španija

    Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri administrativnih enotah Danske in Italije, na novo pa je nanj uvrščena finska administrativna enota Helsinki – Uusimaa. Na seznam tretjih držav je dodana Sveta Lucija, drugih sprememb ni.


   Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Z odlokom se prepove vsa športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe (treningi) razen za določene izjeme. Treningi se dovolijo samo:

       • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), gre za skupaj   538 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost in, ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
       • perspektivnim športnikom, gre za 673 mladih športnikov, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
       • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z  32. členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc, gre za okrog 1000 športnikov; omenjeni športniki so že delno zajeti v skupini perspektivnih športnikov;
       • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih   športnikov pri ministrstvu za šport (gre za trenutno okrog 500 športnikov, ki pa so delno zajeti že v številki vrhunskih in perspektivnih športnikov). Status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba).

   Treningi športnikov v mlajših starostnih kategorijah (mladinci in kadeti) so dovoljeni le če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma fizično izoliranih skupin.

   Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

   Dovoljena je samostojna ali vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

   Brezkontaktna športna vadba je takšna športna aktivnost pri kateri med izvajanjem športne vadbe ne pride do dotika oziroma fizičnega stika med vadečimi.

   Individualna športna vadba je takšna športna vadba pri kateri posameznik vadi sam. Kot individualna športna vadba se šteje tudi športna vadba v skupini oseb, ki so člani skupnega gospodinjstva. Med člani skupnega gospodinjstva med vadbo ni potrebno vzdrževati vsaj 2 metra razdalje.

   V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (npr. alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (npr. ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

   Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

   V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.  V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno.

   Za športnike, ki jim je v skladu s tem členom dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe.

   Za izvajanje športno gibalne dejavnosti oziroma športnih programov, ki jih odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

   Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti, ne veljajo za športnike ter strokovne delavce v športu, ki jim ta odlok dovoljuje izvajanje športne dejavnosti. Takšen primer je prehajanje med občinami in statističnimi regijami za namen izvajanje procesa športne vadbe ali sodelovanja na tekmovanju.

   Še vedno pa morajo športniki in strokovni delavci v športu obvezno upoštevati navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ.

   Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati pa se začne 15. februarja 2021, do takrat pa se uporablja Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21).


   S spremembo Uredbe med posebne skupine v okviru hitrega testiranja tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga

   Ministrstvo za zdravje obvešča, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, s katero se omogoča osebam, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, da se v skladu z navedeno uredbo vključijo v posebni presejalni program za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

   Osebe, ki izvajajo storitve in prodajo blaga in za katere je z odloki vlade, ki določajo ukrepe za preprečevanje zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, bodo na podlagi navedene določbe vključene v posebni presejalni program, na podlagi katerega bodo imele prednostno obravnavo na testiranjih, podobno kot je to urejeno za osebe, določene v tretjem odstavku 2. člena veljavne uredbe (osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost; osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo; osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni COVID-19; drugih oseb, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje; potnikov v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19).

   Izpolnjevanje pogojev za izvajanje posebnih programov ugotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, po uradni dolžnosti za posebne programe, ki bodo potekali pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, oziroma na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj in tehnologijo, za posebne programe, ki bodo potekali pri gospodarskih subjektih, ki se ukvarjajo z izvajanjem storitev ali prodajo blaga.


   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas možna tudi za januar 2021

   Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRSZ podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od srede, 10. februarja, oddate zahtevke za izplačilo tudi za januar 2021. Zahtevke predložite na portalu za delodajalce

   Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na ZRSZ preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.


   Sprostitev dejavnosti – Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 6. februarja 2021 do vključno 12. februarja 2021. Vse statistične regije v Republiki Sloveniji se obravnava kot rdeče statistične regije z bolj ugodno epidemiološko sliko.

   Izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev, ki niso pogojene z izvedbo testa, veljajo za:

       • lekarne,
       • bencinske servise,
       • finančne storitve,
       • geodetske storitve,
       • pošto,
       • dostavne službe,
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
       • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
       • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
       • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
       • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
       • storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in medicinske manikure,
       • čistilne servise in čistilnice,
       • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
       • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Izjeme od prepoved, ki zahtevajo izvedbo testa, pa veljajo za:

       1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
       2. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
       3. kmetijske prodajalne,
       4. specializirane prodajalne z otroškim programom,
       5. prodajalne s površino do 400 m2, ne glede na vrsto blaga,
       6. tržnice,
       7. druge servisne delavnice s površino do 400 m2 ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
       8. storitve nepremičninskega posredovanja,
       9. storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov, medicinske pedikure in medicinske manikure (kot na primer kozmetične dejavnosti, pedikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
       10. individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
       11. storitve salonov za nego živali.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev v okviru izjem, ki zahtevajo izvedbo testa, je dovoljeno le pod pogojem, da zaposleni, ki izvajajo tovrstno ponudbo in prodajo blaga in storite, enkrat tedensko opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi. Ponujanje in prodajanje tovrstnega blaga in storitev torej lahko opravljajo le zaposleni, ki imajo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz 8. do 11. točke izjem, ki zahtevajo izvedbo testiranja, pa je dovoljeno le pod pogojem, da potrošniki predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi in da osebi, ki izvaja tovrstno ponudbo ter prodajo blaga in storitev, predložijo negativni izvid testa, opravljenega v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

   Za izjeme, določene pod točkami 1, 2, 3, 4 in 6, ki zahtevajo izvedbo testa, začne pogoj tedenskega testiranja zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi, veljati 12. februarja 2021.

   Izjeme, določene v 5. in 7. do 11. točki, ki zahtevajo izvedbo testa, začnejo veljati od 9. februarja 2021 dalje, ob pogoju negativnega izvida testa zaposlenih na prisotnost na SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT (hitri test) ali PCR metodi, oziroma so dejavnosti lahko odprte že od 6. februarja 2021, v kolikor zaposleni že izpolnjujejo pogoj zagotovitve negativnega izvida testa.

   Dodatna splošna pojasnila o dovoljenih izjemah so dostopna na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/ (spodaj, pod novicami), vprašanja o športni vadbi in rekreaciji pa na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/.


   Pravica do kratkotrajne odsotnosti

   Obveščamo vas, da se s 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21,  za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno  v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020.
   Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

   ZZZS prosi, da v primeru, da v roku 60 dni od vložitve zahtevka ne prejmete nakazila za vložene zahtevke za refundacijo za razlog 13-bolezen-3 dni, pokličite po telefonu na območno enoto ali izpostavo, ki ste jo označili ob oddaji zahtevka kot prejemnico, in preverite, ali je prejela vaš zahtevek.

   Na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni najdete vse podrobne informacije glede te pravice.


   Dnevni delovni migranti brez negativnega testa ob prihodu iz epidemiološko boljših držav

   Ob prihodu iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo boljšo epidemiološko sliko (nižjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev), lahko določene izjeme še naprej vstopajo brez napotitve v karanteno in brez predložitve negativnega izvida testa na SARS-CoV-2. Boljšo epidemiološko sliko imajo trenutno vse sosednje države.

   To velja od 6. februarja 2021 za:

       • dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja,
       • osebo, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici EU ali schengenskega območja,
       • državljana države članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članovstarševsko skrb in stik z otrokomvzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje,
       • osebo, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj.

   Negativni test PCR ali hitri antigenski test, ki ni starejši od sedem dni morajo te osebe predložiti, le če prihajajo iz držav članic EU ali schengenskega območja, ki imajo slabšo epidemiološko sliko (torej višjo 14-dnevno incidenco okuženosti na 100.000 prebivalcev) kot v Sloveniji. Te države so trenutno Španija, Portugalska in Češka.


   Na Zavodu za zaposlovanje že mogoče oddati vlogo za začasno čakanje na delo

   Zavod je ob polnoči iz 4.2.2021 na 5.2.2021 na portalu za delodajalce omogočil oddajo vlog za povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Opozarjajo na sledeče roke in pomembne informacije:

       • Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo PKP8, morajo vlogo oddati v 8 dneh od uveljavitve zakona. Pravočasne bodo vloge, ki bodo preko portala za delodajalce oddane do vključno ponedeljka 15.2.2021.
       • Na portalu sta na voljo dve vlogi. Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 16.1.2021-31.1.2021, za to obdobje oddajo vlogo posebej. Druga vloga pa je namenjena delodajalcem, ki so delavce napotili na čakanje od 1.2.2021. Na portalu za delodajalce bodo na voljo vsa potrebna navodila delodajalcem.
       • Delodajalci sprašujejo, kako uveljavijo višje povračilo nadomestila za čas, ko jim je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti (bruto II). Ta podatek bodo delodajalci vnesli naknadno, ob oddaji zahtevka za povračilo izplačanega nadomestila plače.

   FURS objavil pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s PKP8 na davčnem področju

   FURS je objavil spremembe in dopolnitve vprašanj in odgovorov v zvezi s PKP7 na davčnem področju in pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s PKP8 na davčnem področju, ki sta dostopni na povezavi https://www.fu.gov.si/podjetja/#newsList in se sproti ažurirata.


   Vlada podaljšala veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov.

   S tem odlokom se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
       • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah
       • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji
       • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

   Manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa, za določene izjeme veljavnost negativnega testa sedem dni

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo (RS) zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu RS. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 5.2.2021 in velja do 12. februarja 2021.

   Glavne spremembe so:

       • manj izjem za vstop brez karantene in negativnega testa,
       • določene izjeme za vstop brez karantene, a z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test), ki ni starejši od sedem dni.

   Še vedno velja, da se vse osebe, ki ne sodijo med nobeno od izjem, ob vstopu napoti v desetdnevno karanteno na domu, razen če predložijo predloži negativni izvid testa. Test mora biti opravljen po metodi PCR v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH, in ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test se lahko opravi tudi s hitrim antigenskim testom v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa. Karanteno na domu lahko kadarkoli prekinejo z negativnim testom (PCR ali hitri antigenski test).

   Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-02-04-manj-izjem-za-vstop-brez-karantene-in-negativnega-testa-za-dolocene-izjeme-veljavnost-negativnega-testa-sedem-dni/.


   PKP8 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je objavljen v Uradnem listu

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 2.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). Zakon je objavljen v Uradnem listu danes dne 4.2.2021, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi, torej jutri dne 5.2.2021.

   Zakon spreminja ali podaljšuje nekatere ukrepe, najpomembnejši za gospodarstvo so na kratko predstavljeni v naši novici na povezavi;
   Državni zbor sprejel PKP8 – Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) – ZDOPS


   Ukrepi osmega protikorona zakona

   Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8), ki ga je potrdil Državni zbor dne 3. 2. 2021, je namenjen zmanjševanju škodljivih posledic širjenja koronavirusa na prebivalstvo, gospodarstvo in na drugih področjih. V ospredje so ponovno postavljeni ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, prioritetno pa se naslavlja tudi celostno skrb za starejše. PKP8 širi solidarnostne dodatke na še nekatere skupine ranljivih. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-02-03-ukrepi-osmega-protikorona-zakona/.

   Zakon še ni objavljen v Uradnem listu. Ko bo zakon objavljen, vas bomo o tem obvestili.


   Evropska komisija je podaljšala začasni okvir za odpravo posledic COVID-19

   Evropska komisija je podaljšala veljavnost začasnega okvira za dodeljevanje državnih pomoči, ki je bil sprejet 19. marca 2020. Začasni okvir za podporo gospodarstvu v okviru izbruha koronavirusa se tako podaljšuje do 31. decembra 2021.

   Komisija se je odločila, da bo tudi razširila področje uporabe začasnega okvira tako, da bo povečala zgornje meje, določene v njem, in omogočila državam članicam, da do 31. decembra 2022 pretvorijo nekatere vračljive instrumente v neposredna nepovratna sredstva, če so izpolnjeni pogoji začasnega okvira. Takšna preusmeritev ne sme preseči novih zgornjih mej iz točke 3.1.

   Zgornje meje pomoči na podjetje so se več kot podvojile. Pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi točke 3.1, sedaj znašajo:

       • 225.000 evrov na podjetje, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov (prej 100.000 evrov),
       • 270.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorju ribištva in ribogojstva (prej 120.000 evrov),
       • 1.800.000 evrov na podjetje, dejavno v vseh drugih sektorjih (prej 800.000 evrov).

   Zvišujejo se tudi pomoči, ki se dodeljujejo na podlagi točke 3.12. Za podjetja, ki zaradi epidemije COVID-19 beležijo v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 najmanj 30 % izgubo prometa, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij. Znesek ne sme presegati 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).


   Vloge za začasno čakanje na delo po uveljavitvi PKP8

   Zavod RS za zaposlovanje sporoča, da bodo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo spet lahko sprejemali po uveljavitvi novega interventnega zakona PKP8. Omenjeni zakon je sicer včeraj 2.2.2021 obravnaval in sprejel Državni zbor, ni pa še bil objavljen v Uradnem listu RS in bo uveljavljen praviloma dan po objavi.

   Zaradi izteka dosedanjega ukrepa in vseh zakonskih rokov ni več mogoče oddajati vlog za začasno čakanje na delo do uveljavitve PKP8. Kakor hitro bo vnovič omogočena oddaja vloge na portalu za delodajalce, boste o tem obveščeni.


   Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar – marec 2021 je že na voljo

   Vloga je dostopna zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2021. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. v mesecu po mesecu vložitve vloge.

   Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov je dostopna na portalu eDavki od 1. 2. 2021 dalje.

   Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list Republike Slovenije, številka 175/2020) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30%, ter ocenjujejo, da bodo v tem obdobju imeli neto izgubo, jo lahko oddajo do 31. marca 2021.

   Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih v zvezi z ukrepi PKP6 in PKP7 na davčnem področju.

   V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnejo tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003.


   Izjava za delodajalce o izplačilu kriznega dodatka je že na eDavkih

   FURS obvešča je na eDavkih dostopna Izjava o izplačilu kriznega dodatka (NF-KrizniDod). Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

   Več informacij je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih (poglavje I).


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. januarja 2021 in velja do vključno 5. februarja 2021.

   V Odloku se dodaja izjema, da se v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, dovoli prodaja nogavic in perila.

   Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, spreminjajo pa se statistične regije, ki izpolnjujejo pogoj bolj ugodne epidemiološke slike. Te statistične regije pa so: Osrednjeslovenska, Podravska, Gorenjska, Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in Savinjska.


   Izvajanje ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

   Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se določa, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

       1. gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
       • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;
       1. pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:
       • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
       • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
       • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;
       1. pooblaščene organizacije pri izvajanju:
       • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
       • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
       • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
       • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
       • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
       • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;
       1. Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:
       • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
       • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
       • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
       • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
       • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
       • vozniških izpitov.

   Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, predhodno opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi. Storitve iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo le osebe, ki imajo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

   Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in subjektu iz prvega odstavka tega člena predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

   Hkrati se določa, da pogoj zagotavljanja hitrega (HAGT) ali PCR testa pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

       • pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo: naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil;
       • pooblaščene organizacije, ki izvajajo: postopke in naloge v tahografskih delavnicah, redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

   če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

   Ta odlok začne veljati 30. januarja 2021 in velja do vključno 5. februarja 2021.


   Vlada podaljšala ukrep odloga izvršbe

   Ukrep odloga izvršbe iz 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljša do 17. marca 2021.

   Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) je bila z 31. decembra 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe (prvi odstavek 121. člena). Odložene niso izvršbe v nujnih zadevah, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal (drugi odstavek 121. člena).


   Vlada podaljšala ukrep na področju davčne izvršbe

   Vlada je v luči zaostrenih ekonomskih razmer v času epidemije COVID-19 včeraj sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe, v skladu s katerim začne davčni organ izvršbo samo v nujnih zadevah.

   Ker se zaradi zaostrenih ekonomskih razmer davčni zavezanci soočajo s težavami pri pridobivanju prihodka in pravočasnem plačilu davčnih obveznosti, se podaljšuje veljavnost ukrepa iz 118. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, in sicer do 17. marca 2021, to je do dne, ko je na območju Slovenije razglašena epidemija.


   Pri ukrepih pri vstopu v Slovenijo ni vsebinskih sprememb, Grčija ni več na rdečem seznamu

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 29. januarja in velja do 5. februarja 2021.

   Odlok ne prinaša vsebinskih sprememb pri izjemah za vstop, veljavnosti testov PCR in HAT ter pri napotitvi v karanteno na meji.

   Rdeči seznam držav (karantena ob vstopu, razen za izjeme ali z negativnim testom PCR ali HAT): na seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja ni več Grčije (vstop iz Grčije je torej brez negativnega testa ali napotitve v karanteno), pri administrativnih enotah Norveške pa je manjša sprememba. Na seznam tretjih držav je dodana Malezija.


   Vlada podaljšala veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerim podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. S tem odlokom se do 5. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
       • Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
       • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
       • Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
       • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

   Odprtje vrtcev in šol ter uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile

   Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na MDDSZ pojasnjujejo, da v primerih, ko bo zagotovljeno varstvo vrtčevskih otrok in se šolanje otrok ne bo več izvajalo na daljavo, na splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. Odsotnost z dela zaradi višje sile zaradi varstva pa bo možno uveljavljati:

       • v regijah, kjer se vrtci in šole še ne bodo odprli,
       • v primeru karantene otroka,
       • v primeru, ko se bo šolanje na daljavo še vedno izvajalo za učence 4. in 5 razreda.

   V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

   Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva je tako upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače, to je 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

   Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi varstva zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.

   Pri tem ponovno poudarjajo, da se za opravičeno odsotnost z dela delavca prisotnost elementov višje sile presoja v vsaki posamični situaciji glede na okoliščine konkretnega primera.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 23. do 29. januarja 2021.

   V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Pomurska, Savinjska, Podravska, Gorenjska, Obalno-kraška, Koroška, Zasavska in Primorsko-notranjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom velja tudi za:

       • premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles) in
       • specializirane prodajalne z otroškim programom.

   Od 22.1.2021 mogoč vstop brez karantene tudi za lastnike zemljišč in objektov za vzdrževalna dela

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 22. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021. Vstop v Republiko Slovenijo iz države na rdečem seznamu brez napotitve v karanteno na domu ali brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 se dovoli za novo izjemo, in sicer:

       • državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje.

   Pri preostalih izjemah, veljavnosti PCR in hitrih antigenskih testov (HAT) ter pri napotitvi v karanteno na meji ni sprememb. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-01-21-od-jutri-mogoc-vstop-brez-karantene-tudi-za-lastnike-zemljisc-in-objektov-za-vzdrzevalna-dela/.


   Podaljšani ukrepi na področju voznikov in vozil ter veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela izpita in izkaznic o kvalifikacijah

   Z Odlokom o spremembah odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, je Vlada podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ter s tem do vključno 29. januarja 2021 podaljšala začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil.

   Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

       • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
       • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
       • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

   Prav tako je Vlada Republike Slovenije z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 9/21) določila, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra  2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 31. marca 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

   Začetek veljavnosti obeh odlokov je 22. januar 2021.


   Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

   Z odlokom se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. S tem odlokom se do 29. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
       • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2,
       • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
       • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

   Obvestilo ZZZS glede izvajanja interventne zakonodaje na področju obračuna nadomestil plač

   1. KRATKOTRAJNA ODSOTNOST ZARADI BOLEZNI – razlog 13-BOLEZEN-3 DNI

   Ukrep kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni brez bolniškega lista do tri zaporedne delovne dni v kosu, ki je bil uveden z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), s sklepom Vlade ni bil podaljšan, zato je veljal le do 31. decembra 2020. ZZZS posebej opozarja, da je rok za vložitev elektronskih zahtevkov 31. 03. 2021.
   V kolikor za zahtevke, vložene do vključno 31. 01. 2021, ne boste dobili nakazila do vključno 28. 02. 2021, pokličite po telefonu na območno enoto ali izpostavo, ki ste jo označili ob oddaji zahtevka kot prejemnico, in preverite, ali je prejela vaš zahtevek.
   Vse aktualne informacije so objavljene na spletni strani ZZZS v povezavi: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

   2. SOBIVANJE STARŠEV OB BOLNEM OTROKU – razlog 14-SOBIVANJE

   Z 98. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/2020 in je začel veljati 28.11.2020, so bile začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021.

   S PKP7, natančneje z 8. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), pa je bil omenjeni 98. člen ZIUPDVE dopolnjen.

   Glavna novost je, da se pravica do sobivanja lahko odobri tudi za polnoletno osebo, če ima ta z odločbo Centra za socialno delo priznan status invalida. Zaradi navedene širitve pravice je bilo dopolnjeno potrdilo o sobivanju. Potrdilo sedaj vključuje tudi izjavo zavarovane osebe, ki koristi pravico do nadomestila zaradi sobivanja, s katero ta potrjuje, da so podatki na potrdilu o sobivanju pravilni – starost, če sobiva s polnoletno oseba, da ima ta z odločbo CSD priznan status invalida. Če se v postopku refundacije ali izplačila nadomestila ugotovi, da podatki niso resnični, zavarovana oseba ni upravičena do nadomestila oz. je dolžna nadomestilo vrniti.

   Spremenjen je tudi način financiranja pravice do sobivanja, in sicer se stroški za financiranje tako storitev prehrane in nastanitve kot tudi nadomestil, zagotavljajo v breme proračuna oz. sredstev EU. Iz tega razloga se v bodoče zahteva, da so obračuni za razlog 14-sobivanje na ločenem zahtevku za refundacijo (ne more biti skupaj z ostalimi razlogi zadržanosti na istem zahtevku).

   ZZZS opozarja še na dejstvo, da so tudi sicer nekoliko dopolnili navodilo glede uveljavljanja pravice do nadomestila zaradi sobivanja. Posebej so poudarili, da morajo upravičenci do sobivanja, ki jih navaja zakon za to, da bi poleg pravice do plačila stroškov prehrane in nastanitve pridobili tudi pravico do nadomestila, izpolnjevati siceršnje pogoje za pridobitev pravice do nadomestila. Tako pravice do nadomestila zaradi sobivanja nimajo upokojenci, brezposelni, saj v zdravstveno zavarovanje niso vključeni z ustrezno zavarovalno podlago. Prav tako nimajo pravice do nadomestila tiste osebe, ki zaradi nege in varstva otroka oz. hospitalizirane osebe že prejemajo dohodek za ta namen (npr. družinski pomočniki, osebni asistenti, poklicni rejniki), saj se nadomestilo zagotavlja zgolj ob izpadu osebnega dohodka.

   Vse informacije o načinu uveljavljanja te pravice najdete na portalu za zavezance v povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
   Na tem spletnem naslovu je tudi ažurirana preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.


   Lažje oddajanje in boljši pregled nad dokumentacijo pri vlogah za karanteno in višjo silo

   ZRSZ obvešča, da  so pri ukrepu delnega  povračila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile prenovili oddajo vloge, to pomeni, da po novem lahko oddajate vso potrebno dokumentacijo preko Portala za delodajalce. Dokumenti se pošiljajo za vsako posamezno vlogo.
   Pri tem opozarjajo, da je vloga  nekoliko oblikovno spremenjena – nova je ikona za dokumentacijo:  . S klikom na to ikono lahko vidite prejete dokumente, ki so vam jih poslali (pozitivne odločbe, pozive za dopolnitev, izjave, pogodbe) in dokumente, ki ste jih poslali Zavodu (vloga, vrnjena izjava, vrnjena pogodba). Dokumentacijo vam tako ne bo potrebno več pošiljati na njihov elektronski naslov, ampak jo boste lahko oddali preko portala in boste tako imeli boljši pregled. Če ste dokumente za posamezno vlogo že poslali, vam  jih ni potrebno vnovič pošiljati, pač pa bodo stanje uredili na Zavodu.

   Za lažjo oddajo vlog so pripravili kratka navodila za oddajo dokumentacije. Pomoč pri oddaji pa je na voljo tudi na desni strani ekrana pri vnosu.


   Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov

   Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) objavlja MZI povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem in podizvajalcem šolskih prevozov.

   Objavljeni sta novi vlogi za izvajalce šolskih prevozov. Izvajalec odda toliko vlog, kolikor ima pogodb za izvajanje šolskih prevozov.

   V primeru, ko izvaja prevoze z enim ali več podizvajalci, se vloga odda na obrazcu za šolske prevoze s podizvajalci.


   Informacija o podaljšanju ukrepa začasnega čakanja na delo

   S strani MDDSZ je bila podana ustna informacija o podaljšanju ukrepa začasnega čakanja na delo tudi po 31.1.2021, in sicer predvidoma vsaj do konca aprila 2021. O tematiki vas bomo ažurno obveščali.


   Še do 15. 1. 2021 lahko uveljavljate povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober – december 2020

   Sedmi protikorona paket (PKP7) je prinesel tudi ugodnejše pogoje za ugotavljanje upravičenosti do delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in upravičenega zneska te pomoči. V tej zvezi se širi oziroma spreminja metodologija izračuna upada prihodkov in števila zaposlenih.

       1. Zavezanci, ki po PKP6 niso bili upravičeni do pomoči, in posledično niso oddali izjave za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, so pa do pomoči upravičeni po PKP7, na eDavkih do 15. 1. 2021 oddajo prvo izjavo.
       2. Zavezanci, ki so oddali izjavo po PKP6 za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, so pa po PKP7 upravičeni do višje pomoči kot po PKP6, na eDavkih do 15. 1. 2021 oddajo popravek prvotne izjave.
       3. Zavezanci, ki so oddali izjavo po PKP6 za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov 4. kvartala 2020, PKP7 pa ne izboljšuje njihovega položaja z vidika višine pomoči, ne popravljajo že oddane izjave niti ne oddajajo nove.

   Več informacij je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih (poglavje VII.) na spletni strani Finančne uprave.


   Vlada podaljšala epidemijo za 60 dni

   Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta odlok začne veljati 17. januarja 2021 in velja 60 dni.


   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 16. januarja 2021 do 22. januarja 2021. Z zadevnim odlokom se ohranjajo enake izjeme, kot so vsebovane v veljavnemu odloku, dodatno pa se kot izjema dodajo čistilnice. Iz odloka je umaknjena prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov, saj prodajo pirotehničnih izdelkov prepoveduje Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.


   Podaljšana veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, sprejetim na seji Vlada Republike Slovenije dne 13. 1. 2021, se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 podaljšujejo ukrepi na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

   Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

   –  izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,

   – rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter

   – postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 22. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do vključno 22. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji začne veljati 16. januarja 2021 in velja do vključno 22. januarja 2021.


   Vlada izdala Odlok o spremembah določenih odlokov

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih. V posameznih odlokih so določbe, ki Vlado Republike Slovenije zavezujejo k preverjanju utemeljenosti ukrepov iz posameznega odloka vsakih sedem dni, prav tako pa končna določba jasno določa sedemdnevno veljavnost posameznega odloka. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo. Tako ukrepi veljajo do 22. januarja 2021, kar pomeni, da prenehajo veljati z iztekom navedenega dneva.

   S tem odlokom se do 22. januarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

       • Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji,
       • Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije,
       • Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov,
       • Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
       • Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in
       • Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah,
       • Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

   Novosti glede prehajanja meje

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 22. januarja 2021. Od 16. januarja velja nova izjema za prehod meje za dvolastnike zemljišč, karantena na domu se lahko prekine tudi s hitrim testom. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-01-14-od-16-januarja-velja-nova-izjema-za-prehod-meje-za-dvolastnike-zemljisc-karantena-na-domu-se-lahko-prekine-tudi-s-hitrim-testom/.


   Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem mestnih prevozov ter podizvajalcem šolskih prevozov

   Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20) je MZI objavil povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem mestnih prevozov ter podizvajalcem šolskih prevozov.


   Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj

   Na podlagi 74., 75. in 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) je MZI objavil povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcem šolskih prevozov, izvajalcem občasnih prevozov oseb s kombiniranimi vozili in upravljavcem avtobusnih postaj:

   Izpolnjena in podpisana vloga se odda na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e. pošti: gp.mzi@gov.si. Vloge morajo upravičenci posredovati do 25. februarja 2021.

   Odločitve o povrnitvi stroškov bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo, ko bo Evropska komisija izdala odločbo o odobritvi državne pomoči, na podlagi navedenega zakona.


   Oddaja izjave o izplačilu kriznega dodatka

   Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo predvidoma v zadnjem tednu januarja, o čemer bo FURS sproti obveščal.

   Delodajalec izjavo v elektronski obliki vloži najpozneje do konca februarja 2021. Na podlagi tako prejete izjave bo Finančna uprava Republike Slovenije upravičenim delodajalcem povrnila izplačan krizni dodatek najpozneje do 20. marca 2021.

   Več informacij je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih (poglavje I).


   Obrazec za pridobitev pomoči za teste na virus SARS-CoV-2 bo na voljo predvidoma 14. 1. 2021

   Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičene do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge, ki jo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do 30. 1. 2021. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) izplača pomoč v enkratnem znesku.

   Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se zagotavlja tudi za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj. Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti obrazec najpozneje do 30. 1. 2021.

   Več informacij je objavljenih v pogostih vprašanjih in odgovorih (poglavje IV in V).


   Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021

   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/priprava-programa-pomoci-gospodarstvu-za-leto-2021-posebna-pozornost-namenjena-zagotavljanju-likvidnosti-podjetij/.


   Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

   Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

   OZS bo razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

   Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

   Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

   Postopek razdeljevanja zaščitnih mask: Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vlogo oddajte preko spletne strani. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je objavljen na spletni strani OZS.

   Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

   NUJNA pojasnila FURS glede kriznega dodatka

   FURS je objavil dodatna, nova obvestila glede presoje upravičenosti do kriznega dodatka in vštevanja poslovne uspešnosti, ki so dostopna na povezavi Pojasnila glede kriznega dodatka | GOV.SI.

   Informacije ZRSZ glede rokov za oddajo vlog po interventnih ukrepih in druga obvestila

             1. ČAKANJE NA DELO, BLIŽA SE SKRAJNI ROK ZA ODDAJO VLOG

   Delodajalci lahko vlogo za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delavce, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo, oddajo le še do 15. januarja.

    15. 1. 2021 je torej skrajni rok za oddajo vlog. To velja tudi za delodajalce, ki bi delavce na primer napotili na čakanje v drugi polovici januarja (do 31. 1. 2021).

             2. ČAKANJE NA DELO, IZJAVA PO PKP7

   Delodajalci so imeli več vprašanj glede izjave, ki je del vloge po ZIUPOPDVE (poravnani davki, predloženi REK obrazci).

   Zavod ob sami obravnavi vlog za delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi ZIUPOPDVE več ne bo preverjal podatkov FURS o plačanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih dajatev ter o predloženih obračunih davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let. Delodajalec namreč v ta namen ob oddaji vloge poda izjavo.

    V izogib naknadnim nepotrebnim zapletom bodite pozorni, da imate navedeno ob oddaji vloge urejeno. Zavod bo namreč skladno z zakonom naknadno preverjal pravilnost navedenih izjav v postopkih nadzora.

             3. SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA, ROKI ZA ODDAJO VLOG

   ZRSZ je z uveljavitvijo ZIUPOPDVE 31.12.2020 delodajalcem vnovič omogočil oddajo vlog za subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.

   Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom s 1.1.2021, vložijo vlogo preko portala za delodajalce na spletni strani zavoda najkasneje do ponedeljka, 18.1.2021.

   Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom z 31.12.2020, vložijo vlogo najkasneje do 15.1.2021.

   Delodajalci, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim polnim delovnim časom med 16. in 30.12.2020, pa vlogo vložijo najkasneje do 14.1.2021.

             4. ZDRUŽITEV NOVA KBM D.D. IN ABANKA D.D.

   Nova KBM d.d. bo vsem delodajalcem, ki so komitenti Abanke spremenila številke TRR. NKBM bo, na pobudo Zavoda RS za zaposlovanje, z namenom izplačevanja sredstev po interventnih zakonih (nadomestilo za čas čakanja na delo, subvencije za skrajšan polni delovni čas, povračilo nadomestila za karanteno in višjo silo in druga izplačila na podlagi sklenjenih pogodbah), podaljšala rok prenakazovanja sredstev s starih TRR na nove TRR do 31. 3. 2021. Zato sklepanje aneksov k pogodbam oziroma izdaja nadomestnih sklepov zaradi spremembe TRR v tem času ni potrebna.

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. januarja 2021 in velja do vključno 15. januarja 2021.

   Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Z zadevnim odlokom se ohranijo izjeme, kot veljajo v obstoječem odloku, k njim pa se dodajo še sledeče:

       • geodetske storitve,
       • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
       • medicinska pedikura
       • čistilni servisi.

   Jutri spremembe pri prehajanju meje

   Od 9. januarja 2021 veljajo spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Glavne novosti so: veljavni so tudi testi PCR iz tretjih držav, hitri antigenski testi (HAG) pa le iz držav članic EU ali schengenskega območja, testiranje s hitrimi antigenskimi testi na mejnih prehodih je ukinjeno, možnost prekinitve karantene na domu ponovno velja za vse osebe in dodana je izjema za prehajanje meje za izobraževanje. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-01-08-jutri-spremembe-pri-prehajanju-meje-priznajo-se-testi-pcr-tudi-iz-tretjih-drzav/.


   Omogočeno oddajanje vlog za skrajšani delovni čas tudi od 16.12.2020 dalje

   Zavod za zaposlovanje smo povprašali, ali je glede na podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa, mogoče pričakovati, da bo omogočeno oddajanje vlog tudi za december oz. od 10.12.2020 dalje. Sledi njihov odgovor:

   Do uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) dne 31.12.2020 je bilo moč vložiti vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za obdobje od 1.6.2020 do 31.12.2020 na podlagi 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) le do 10.12.2020. Z uveljavitvijo ZIUPOPDVE je bila omogočena ponovna oddaja vlog za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa za obdobje do 30.6.2021, ki jo je potrebno oddati v roku iz 16. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je 15 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Tako gre za podaljšanje ukrepa v leto 2021 in je posledično omogočena oddaja vlog tudi za obdobje pred veljavnostjo ZUIPOPDVE.

   Zavod za zaposlovanje je zato na Portalu za delodajalce omogočil oddajo vlog tudi za delavce, ki so jim delodajalci odredili skrajšanje polnega delovnega časa 16. decembra. Za obdobje od 11.-15. pa Zavod nima pravnih podlag, da bi to lahko storil.

   Oddajo vloge za skrajšani delovni čas je Zavod na Portalu za delodajalce znova omogočil 31. decembra. Glede na to, da je bil portal ponovno odprt 31.12.2020, se je delodajalcem temu primerno podaljšalo obdobje, v katerem lahko vložijo vlogo za SDČ.

   Vloge delodajalcev, ki so delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom pred uveljavitvijo ZIUPOPDVE, in sicer od 16.12.2020 do vključno 30.12.2020, bomo števili za pravočasne, če bodo vložene do vključno 14.1.2021.

   Izračun povprečnega števila zaposlenih pri ukrepu delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

   FURS je objavil novo pojasnilo, v skladu s katerim se pri izračunu povprečnega števila zaposlenih upoštevajo tudi ure nadomestil plač, za katere so delodajalci prejeli povračila iz javno finančnih virov.

   Kako se izračuna število zaposlenih, ki je podlaga za izračun najvišjega zneska povračila fiksnih stroškov (1000/2000 eur na zaposlenega)?

   Peti odstavek 109. člena ZIUOPDVE (spremenjen s ZIUPOPDVE – PKP7) določa, da se upravičenec izjavi o povprečnem številu zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020 za namen izračuna višine upravičenja. Povprečno število zaposlenih se izračuna kot število delovnih ur v prej navedenem obdobju, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca, pri čemer se upošteva ure na delu, praznike, dopuste in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, v primerjavi s številom možnih delovnih ur za to obdobju, in sicer na dve decimalki natančno. Za ta namen se kot izplačila iz lastnih sredstev oziroma izplačila v breme delodajalca smatrajo vse plače in vsa nadomestila, ki jih delodajalec izplača, ne glede na to, da so mu lahko nekatera izplačila naknadno refundirana iz javno finančnih virov.

   Ali ure čakanja na delo, za katere je delodajalec prejel povračilo nadomestila na podlagi ukrepa pomoči po PKP zakonodaji, povečujejo povprečno število zaposlenih izračunanih na podlagi metodologije iz petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE?

   Ure čakanja na delo, za katere so delavci prejeli nadomestilo s strani delodajalca, vključno z urami, za katere nadomestilo je bilo delodajalcu refundirano na podlagi pomoči po PKP zakonodaji, povečujejo število zaposlenih na podlagi katerih se ugotavlja tako limit za povračilo nekritih fiksnih stroškov kot tudi odstotek upada prihodkov, izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega.


   Podaljšanje ukrepov za samozaposlene, družbenike in kmete

   FURS obvešča, da bo izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec na voljo predvidoma 11. 1. 2021. Dostopna bo zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

   Podrobnejše informacije so objavljene v spodnjih dokumentih.


   Predložitev REK obrazca ob izplačilu kriznega dodatka

   Delodajalec ob izplačilu kriznega dodatka predloži REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o prejemniku dohodka in izplačilu. Znesek izplačanega kriznega dodatka se vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.
   Podrobno pojasnilo je objavljeno na spletnih straneh FURS (pogosta vprašanja in odgovori).

   Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov – popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi PKP7

   Popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE) bosta na e-Davkih mogoči predvidoma po 5. 1. 2021. Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021.

   I. Zavezanci, ki ste oddali izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov po PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE) do 31. 12. 2020:

   a) že oddane izjave na podlagi sprememb v PKP 7 ne popravljate in ne vlagajte nove izjave:
       • če ste imeli upad prihodkov od prodaje višji od 70% na podlagi dejanskih prihodkov od prodaje po izjavi PKP6 in je število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge ugodnejši od povprečnega števila zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. V tem primeru se bo najvišja dovoljena pomoč na zaposlenega 2.000€/zaposlenega/mesec upoštevala avtomatično t.j. po uradni dolžnosti in vam bo izplačan višji znesek kot ste ga navedli oz. je bil izračunan na izjavi, seveda le, če izračun NFS ali omejitev glede neto izgube ne bosta omejevala najvišje dovoljene pomoči.
       • če nove določbe iz PKP7 (več o novostih preberite v novici z dne 31. 12. 2020) ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, ki jo lahko dobite izplačano na podlagi delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.
   b) že oddano izjavo po PKP6 na podlagi sprememb v PKP 7 popravite (ne stornirajte izjave po PKP6, ampak vložite popravek):
       • če bi bilo za vas ugodneje pri izračunu najvišje dovoljene pomoči (1.000 ali 2.000) na zaposlenega namesto zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge upoštevati povprečno število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, izračunano v skladu z metodologijo iz novega petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE.
       • če je bil vaš upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju 70% ali manj, bi pa bil nad 70%, če bi namesto dejanskih prihodkov od prodaje upad izračunavali glede na povprečne prihodke od prodaje na podlagi povprečnega števila zaposlenih ali na podlagi stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč.

   V primeru oddaje popravka vedno nujno uporabite na eDavkih možnost Popravek in ne stornirajte izjave, ki ste jo oddali po PKP6. Na ta način se vam bodo predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po PKP6, in kar je pomembno, pri  izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec se bo upošteval tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši (št. zaposlenih za nedoločen čas ali pa povprečno število zaposlenih od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020). Če boste izjavo po PKP6 stornirali, se bo pri izračunu limita1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec zaposlenih oz. zavarovanih vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

   II. Zavezanci, ki niste oddali izjave za povračilo nekritih fiksnih stroškov po PKP6, izpolnjujete pa pogoje za oddajo izjave po PKP7

   Oddajte prvo izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov z obrazcem, ki bo na e-Davkih na voljo po 5. 1. 2020.

   Zavezanci, ki na podlagi ZIUOPDVE niste izpolnjevali pogojev za vložitev izjave, ker je bil vaš upad prihodkov od prodaje nižji od 30 %, lahko na podlagi ZIUPOPDVE oddate izjavo, če je vaš upad prihodkov izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega ali povprečnih prihodkov od prodaje na enoto osnovnih sredstev, brez zemljišč, višji od 30%.

   V primeru, ko bo izjava NFS vložena prvič po 31. 12. 2020 se bo pri izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Za prvič vloženo izjavo se šteje tudi izjava, ki je oddana po tem, ko se je prvotno oddana izjava pred 31. 12. 2020 stornirala.

   Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju

   Obveščamo vas, da je FURS izdal pojasnila v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju, ki so dosegljiva v obliki vprašanj in odgovorov na povezavi (pogosta vprašanja in odgovori).

   Nove izjeme za prehod meje

   Od 2. januarja 2021 velja nov Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Glavne novosti so: pet dodatnih izjem za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno ali negativnega testa PCR, veljavnost negativnega testa PCR se podaljšuje na 48 ur in na petih mejnih prehodih s Hrvaško bo omogočeno testiranje s hitrim antigenskim testom. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-01-01-nove-izjeme-za-prehod-meje-brez-testa-pcr-in-karantene-na-petih-mejnih-prehodih-testiranje-s-hitrimi-antigenskimi-testi/.

   Vlada podaljšala veljavnost ukrepov na področju voznikov in vozil

   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je vlada, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, podaljšala ukrepe na področju voznikov in vozil.

   Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

       • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
       • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
       • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji je začel veljati 2. januarja 2021 in velja do vključno 8. januarja 2021.


   Državni zbor sprejel PKP7 – Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Zakon je objavljen v Uradnem listu danes dne 30.12.2020, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi, torej dne 31.12.2020. Zakon ureja in spreminja več ukrepov, najpomembnejši za gospodarstvo so na kratko predstavljeni v naši novici; Državni zbor sprejel PKP7 – Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – ZDOPS

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Z odlokom se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer:

       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,
       • lekarne,
       • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
       • kmetijske prodajalne,
       • bencinske servise,
       • finančne storitve,
       • pošto,
       • dostavne službe,
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
       • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
       • osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
       • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja,
       • tržnice s hrano,
       • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
       • storitve frizerskih salonov.

   Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

   Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije COVID-19.

   Z odlokom pa je generalno podana tudi prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov in sicer predvsem iz razloga večje verjetnosti za povzročitev poškodb, ki bi potrebovale bolnišnično oskrbo, v primeru množične uporabe pirotehničnih izdelkov, kar pa glede na trenutno obremenjenost bolnišnic predstavlja preveliko tveganje.

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ostaja pri omejitvi 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

   Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

   Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

   Ta odlok začne veljati 31. decembra 2020 in velja sedem dni.

   Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin

   V Uradnem listu RS št. 200 z dne 29.12.2020 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19. Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravilnik je dostopen na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3634/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19.

   Podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi karantene in višje sile

   Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz 57. do 67. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) se podaljša do 31. marca 2021.

   Podaljšanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka

   Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) se podaljša do 31. marca 2021.

   Podaljšanje ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene in višje sile za samozaposlene in družbenike

   Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 93. do 97. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 104. in 105. člena Zakona interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

   Podaljšanje ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

   Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

   Podaljšanje dolžnosti obveščanja IRSD o delu na domu

   Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu iz 102. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

   Delodajalec mora pred začetkom dela delavca na domu obvestiti Inšpektorat RS za delo o:

       • podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
       • podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
       • morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

   Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvestilo vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.

   Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja

   Ukrepi iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljšajo do 31. marca 2021.

   Dopolnitev Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

   Vlada je izdala Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 28. decembra 2020.

   Tako se z zadevnim odlokom dopolnjujejo naslednje dejavnosti, ki se jih umešča med izjeme:

   – tržnice s hrano,

   – trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,

   – storitve frizerskih salonov.

   Odlok velja do vključno 4. januarja 2021.

   Spremembe pri prehajanju mej

   Bistvene spremembe novega Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 so: manj izjem ob vstopu brez karantene ali negativnega testa, čas veljavnosti negativnega testa se skrajšuje na 24 ur, priznavajo se le testi PCR, opravljeni v državah članicah EU oziroma schengenskega območja, ostaja le še rdeči seznam držav. Odlok začne veljati 25. decembra 2020. Več informacij na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-24-od-jutri-manj-izjem-za-vstop-v-drzavo-brez-karantene-ali-negativnega-testa-test-ne-sme-biti-starejsi-od-24-ur/.

   Omejitve in način izvajanja javnega prevoza potnikov

   Izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in avtotaksi prevozov se izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

   Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Ves čas prevoza je za voznika in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

   Pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom.

   Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

   Obratovanje žičniških naprav ni dovoljeno. Od 1. 1. 2021 dalje je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljalec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog je od 1. 1. 2021 dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na COVID-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur ter otrokom do 12 leta starosti v spremstvu staršev.

   Ta odlok začne velja od 24. decembra 2020.

   Pri delnem povračilu izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok bodite pozorni na pravilno oddajo vloge

   V Finančni upravi v zadnjih dneh opažajo, da nekateri zavezanci ne uveljavljajo pravilno povračila izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, saj želijo z eno vlogo pridobiti 500 EUR ali 750 EUR povračila, kar pa ni pravilno.

   Če karantena ali obveznost varstva otrok traja več kot 10 dni (npr. vrtec je zaprt več kot 10 dni), se vloži nova vloga, v kateri mora biti razvidno obdobje trajanja varstva. Ena vloga se torej vloži za obdobje 10 dni karantene ali obdobja varstva otrok. Če je to obdobje daljše, se mora vložiti nova vloga (npr. za obdobje 30 dni obveznosti varstva otrok se tako vložijo 3 vloge). Pri tem ni pomembno na koliko otrok se varstvo nanaša. Višina povračila ni odvisna od števila otrok, temveč od trajanja oz. obdobja varstva.

   V primeru varstva otroka lahko zavezanec v mesecu dni prejme povračilo v višini do 750 EUR, vendar: za vsakih 10 dni varstva mora biti vložena nova izjava, v opisu pa mora biti razvidno za katerih 10 dni varstva se nanaša (npr. 2.11.2020 – 11.11.2020, 12.11.2020 – 21.11.2020). Pri tem je pomembno poudariti, da odlok vlade o zaprtju vrtcev velja od 26.10.2020 dalje, za šolarje pa šele s podaljšanjem počitnic, torej od 2.11.2020 dalje oziroma z začetkom pouka na daljavo, to je od 9.11.2020 dalje. Novoletne počitnice pa se ne štejejo za višjo silo varstva otrok.

   Ob tem FURS še opozarja, da je rok za oddajo vloge 31.12.2020, naslednjo (zadnjo) tranšo izplačila pa bo Finančna uprava nakazala 10.1.2021.

   Podrobnejše informacije, tudi o tem, da se omenjeni ukrep izključuje z mesečnim temeljnim dohodkom, so objavljene v posebni novici z dne 27.10.2020 in v pogostih vprašanjih in odgovorih.

   Na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-22-pozor-pri-delnem-povracilu-izgubljenega-dohodka-v-primeru-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-bodite-pozorni-na-pravilno-oddajo-vloge/ pa si lahko ogledate primer pravilno izpolnjene vloge.

   Med prazniki dovoljeno prehajanje med občinami in regijami za namen obiska

   Za čas praznikov so določene izjeme glede omejitve prehajanja med občinami in regijami. Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju:

       • od 24. decembra 2020 od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,
       • od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

   Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let. Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro).

   Odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021.

   Podaljševanje ukrepov na področju voznikov iz vozil

   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list Republike Slovenije, številka 190/20) Vlada Republike Slovenije, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covid-19, podaljšuje ukrepe na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-21-vlada-sprejela-odlok-s-katerim-podaljsuje-ukrepe-na-podrocju-voznikov-in-vozil/.

   Vlada podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021

   Vlada je podaljšala ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do 30. junija 2021.

   Predvidene finančne posledice podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa, za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021, so ocenjene v višini 69 milijonov evrov, ob predpostavki, da bo v tem obdobju v ukrep povprečno mesečno vključenih 38.300 delavcev in da povprečni strošek znaša 300 evrov na delavca.

   Vlada sprostila izvajanje nekaterih dejavnosti do 23. decembra

   Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 19. decembra 2020 in velja do vključno 23. decembra 2020.

   Z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je vlada sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije z nekaterimi izjemami, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Odlok omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti, zato se v vseh statističnih regijah med nove izjeme od prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dodajo:

       • drevesnice in vrtnarije,
       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
       • storitve izdelave, montaže, popravil in vzdrževanja,
       • storitev nege hišnih ljubljenčkov,
       • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve.

   V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska, v katerih je epidemiološka slika boljša, pa se dodatno sproščajo tudi:

       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tekstil,
       • knjigarne, papirnice, fotokopirnice, prodajalne z drobno galanterijo in darilnim programom,
       • specializirane prodajalne z otroškim programom,
       • storitve nepremičninskega posredovanja

   Vlada podaljšala epidemijo za mesec dni

   Vlada je na seji dne 16.12.2020 izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem odlokom se na območju Republike Slovenije na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasi epidemija nalezljive bolezni COVID-19. Odlok začne veljati 18. decembra 2020 in velja 30 dni.

   Vlada izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

   Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji z nekaterimi določenimi izjemami. Prav tako se določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka potekla ali potečejo od 16. novembra 2020 do 25. decembra 2020, podaljša do 28. februarja 2021.

   Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 182/20 in 186/20).

   Ta odlok začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni.

   V soboto nekaj sprememb na seznamih držav za prehajanje meje

   Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije začne veljati 19. decembra 2020 in velja sedem dni. Vsebina odloka je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-17-ukrepi-na-mejah-ostajajo-v-soboto-nekaj-sprememb-na-zelenem-in-rdecem-seznamu-drzav/.

   Začasno prenehane teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

   Vlada je sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. S sklepom se od 20. 12. 2020 do 10. 1. 2021 določa prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom.

   Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov je že na voljo

   Dostopna je zgolj na eDavkih. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020. Finančna uprava bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021.

   FURS obvešča, da je Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov dostopna na portalu eDavki od 14. decembra 2020 dalje.

   Upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in drugega odstavka Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/2020) in ki ocenjujejo, da bodo njihovi prihodki od prodaje v obdobju od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020 glede na enako obdobje leta 2019 upadli za najmanj 30% ter ocenjujejo, da bodo v zadnjem četrtletju leta 2020 imeli neto izgubo, jo lahko oddajo do 31. decembra 2020.

   Več informacij o tem, kdo je upravičenec do pomoči, kdaj in kako se uveljavlja pomoč, kakšni so pogoji in omejitve za dodelitev pomoči, kakšna je višina pomoči itd. je objavljenih v posebni novici z dne 30. 11. 2020 ter v pogostih vprašanjih in odgovorih.

   V primeru dodatnih vprašanj se lahko zavezanci obrnete tudi na klicni center, ki je dosegljiv na telefonski številki 08 200 1003.

   Delna sprostitev ukrepov od 15. decembra

   MGRT obvešča, da je vlada je izdala spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 15. decembra 2020 in s katerim se omogoča sproščanje izvajanja določenih dejavnosti.

   S spremembami odloka se v vseh statističnih regijah sproščajo cvetličarne, avtopralnice, kemične čistilnice. Dovoljuje se tudi izvajanje higienske nege, razen dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti piercinga, tetoviranja in podobnih postopkov. Poleg bančnih in zavarovalniških storitev se v vseh statističnih regijah sproščajo tudi druge finančne storitve.

   V statističnih regijah Osrednjeslovenska, Goriška, Obalno-kraška in Gorenjska se dodatno dovoljuje:

       • prodaja oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno,
       • odprtje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, pri čemer pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno; prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo in prodajaln z motornimi vozili.

   Pri izvajanju vseh dejavnosti je potrebno dosledno upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in določila ostalih odlokov ter higienska priporočila s strani ministrstva za zdravje.

   Ta odlok začne veljati 15. decembra in velja do vključno 23. decembra 2020.

   Vlada na dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah

   Vlada je na dopisni seji 10.12.2020 izdala odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah.

   Z odlokom se na podlagi pooblastila iz Zakona o splošnem upravnem postopku določajo začasni ukrepi za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

   1. omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko (na primer EMŠO, davčno številko) ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.

   2. omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge, razen vlog, ki se po zakonu lahko vložijo le neposredno pri tem organu. V teh primerih se bodo morali vložniki dogovoriti z organom o času vložitve vloge. Postopek naročanja po telefonu ali po elektronski poti bodo organi objavili na javno dostopnem mestu in na spletni strani.

   3. z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.

   4. odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve.

   5. odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.

   6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca. O tem bo stranko obvestil s sklepom.

   Odlok velja do preklica epidemije oziroma največ tri mesece.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas mogoča tudi za november

   ZRSZ obvešča, da je od četrtka, 10. decembra, zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas mogoče oddati tudi za november. Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo tudi za november.

   Zahtevke predložite na Portalu za delodajalce.

   Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za november

   Od danes, 10. decembra, je omogočena oddaja zahtevkov za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, karanteno in višjo silo na podlagi ZIUOPDVE (PKP6), ki je začel veljati 28. novembra. Zahtevke za izplačilo oddate na Portalu za delodajalce.

   Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. Po novem je omejeno z višino povprečne plače v Sloveniji (v letu 2019).

   Ravno tako imate delodajalci po novem možnost uveljavljati 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače za november 2020 do izteka upravičenosti, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 800.000 EUR za posamezno podjetje. V navedeno je všteta tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE).

   Možnost uveljavljanja 80 % ali 100 % povračila nadomestila plače za začasno čakanje za november in nadaljnje mesece bo Zavod vsem delodajalcem, ki ste vlogo že oddali, omogočil pri oddaji zahtevka za november (za izplačana nadomestila v decembru). Pri zahtevku boste delodajalci podpisali izjavo glede višine prejetih sredstev in se odločili, ali boste uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače.

   V soboto spremembe rdečega in zelenega seznama držav

   2. decembra 2020 začne veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Ukrepi pri prehajanju meje se ne spreminjajo, nekatere spremembe pa so na zelenem in rdečem seznamu držav. Več informacij je dostopnih na povezavihttps://www.gov.si/novice/2020-12-10-v-soboto-spremembe-rdecega-in-zelenega-seznama-drzav/.

   Informacije Zavoda RS za zaposlovanje

   Pravkar so bila na spletni strani ZRSZ osvežena vprašanja in odgovori glede interventnih ukrepov – predvsem zaradi sprememb, ki jih je prinesel ZIUOPDVE. Kliknite sem za ogled.

   Prav tako ZRSZ obvešča, da lahko delodajalci vlogo za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa zaposlenih oddajo samo še do četrtka, 10. decembra. Izvajanje ukrepa po sedaj veljavni zakonodaji je namreč predvideno do 31. decembra 2020. Spremljamo seveda vse aktivnosti v zvezi z napovedanim podaljšanjem ukrepa. Več informacij

   Pojasnilo glede osebnega prevzema alkohola in alkoholnih pijač

   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati danes 7. decembra 2020. Z dopolnitvijo Odloka se je določila sprememba pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, in sicer odlok dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

   V zvezi s tem MGRT pojasnjuje, da se prepoved nanaša zlasti na osebni prevzem alkohola in alkoholnih pijač v gostinskih obratih, saj ta prepoved dopolnjuje prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na javnih površinah. S tem se v skladu z namenom Odloka omejuje gibanje prebivalstva in po eni strani prispeva k upoštevanju ukrepov za preprečevanje in omejevanje okužbe s SARS-CoV-2 (na primer nošenje maske, zbiranje in druženje oseb) ter po drugi k nižji možnosti za nesreče, nasilje in poškodbe in s tem k nižji obremenitvi zdravstvenega sistema.

   Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo menijo, da je potrebno navedbo alkohol in alkoholne pijače razumeti kot žgane pijače in alkoholne pijače, po opredelitvi iz Zakona o omejevanju porabe alkohola, ki alkoholno pijačo definira kot vsako pijačo, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskih odstotkov alkohola, žgano pijačo pa kot alkoholno pijačo, ki vsebuje več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola.

   Vlada ponovno izdala odlok o začasni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja

   Odlok je enak Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20). Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-455/20-13. Odlok začne veljati 6. decembra 2020.

   Vlada ponovno izdala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

   Vlada se je 3. decembra 2020 seznanila z oceno Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o strokovni utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Ker epidemiološka slika v Republiki Sloveniji še naprej ostaja slaba, se z namenom, da se omeji stike in gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ohranja obstoječe pogoje glede izvajanja dejavnosti in s katerim se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

   Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-455/20-13. Več o ponovni izdaji drugih odlokov si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-05-136-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Manjše spremembe na rdečem seznamu držav

   Vlada je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Vnovična izdaja sledi delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Odlok začne veljati 6. decembra 2020. Ukrepi na mejah se niso spremenili, manjše spremembe pa so na seznamu rdečih držav.

   Med tretjimi državami je na rdeči seznam na novo uvrščena Bocvana.

   Med državami članicami EU oziroma schengenskega območja je v Estoniji dodana administrativna enota Tartu, na Finskem je rdeča samo administrativna enota Uusimaa (preostali deli Finske so na oranžnem seznamu), v Grčiji je dodana administrativna enota Osrednja Grčija, medtem ko Peloponez ni več rdeč, Latvija in Litva sta po novem celi rdeči, rdeča pa je postala tudi avtonomna regija Portugalske Azori. Več informacij https://www.gov.si/novice/2020-12-06-danes-manjse-spremembe-na-rdecem-seznamu-drzav-na-zelenem-ni-sprememb/.

   Podaljševanje ukrepov na področju voznikov in vozil

   Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, Vlada za omejitev in obvladovanje epidemije COVID-19, podaljšuje ukrepe na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:

       • izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
       • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
       • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekle v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do 17. decembra 2020 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

   Nova elektronska vloga za delodajalce – Obvestilo o delu na domu

   Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT. 

   Organiziranje dela na domu je eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okoljih, ki pa hkrati ohranja delovne procese. S ciljem  poenostavitve in poenotenja poročanja s strani delodajalcev ter na podlagi 6. protikoronskega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), je postopek oddaje vloge na IRSD po  novem mogoče oddati le še preko portala SPOT.

   Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu, novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.

   Koristne informacije za pomoč pri uporabi portala SPOT in oddaji vloge – Obvestilo o delu na domu

       • Dostop do portala: Za prijavo v portal SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Več informacij o uporabi portala je na voljo na povezavi: Delo s portalom.
       • Uredite pooblastilo: Če postopka ne bo urejal zakoniti zastopnik, uredite ustrezno pooblastilo za dostop do postopka – Obvestilo o delu na domu. Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki, ki imate digitalno potrdilo, uredite elektronsko preko portala SPOT ali z obrazcem, ki je na voljo na povezavi: Tiskani obrazci.
       • Obrazec pooblastila lahko podpišete in ga v skenirani obliki oz. v obliki čitljive fotografije pošljete na elektronski naslov točke SPOT. Seznam točk SPOT s kontaktnimi podatki je na voljo: tukaj.
       • Vlogo lahko oddate za matično podjetje/poslovni subjekt ali ločeno za vsako poslovno enoto, kar dosledno označite na obrazcu za urejanje pooblastila.
       • Če želite hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je v vlogi na voljo excel predloga, ki jo pripnete k vlogi.
       • Za tehnična vprašanja glede uporabe portala se obrnite na Enotni kontaktni center državne uprave na telefonsko številko: 0802002 ali na e-naslov: ekc@gov.si.

   Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 7. decembra 2020. Z dopolnitvijo Odloka se določi sprememba pri osebnem prevzemu na prevzemnih mestih, in sicer odlok dovoljuje osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

   Vlada sprejela načrt sproščanja ukrepov

   Načrt za sproščanje ukrepov je razdeljen v pet skupin, ki so ponazorjeni z barvami, od črne, rdeče, oranžne, rumene do zelene. Črna skupina je skupina, v kateri smo trenutno in v kateri veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja, do omejitve gibanja ponoči in drugi ukrepi, vsi z namenom zagotoviti bolnišnično oskrbo vsem, ki jo potrebujejo, ne samo bolnikom s covid-19.

   Za prehod v rdečo skupino, kjer se ob upoštevanju vseh ukrepov za izvajanje posameznih dejavnosti  sproščajo muzeji, knjižnice, galerije, frizerji, manikura/pedikura, je potrebno doseči enega od kriterijev, torej manj kot povprečno 1350 okužb v zadnjih sedmih dnevih in manj kot 1200 hospitaliziranih covid-19 bolnikov. Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-03-vlada-sprejela-nacrt-sproscanja-ukrepov-za-zajezitev-sirjenja-okuzb-s-virusom-sars-cov-2/ in https://www.gov.si/novice/2020-12-03-42-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Pospeševanje izplačevanja subvencij iz protikoronskih ukrepov

   Vlada obvešča, da naj bi, zaradi odstranjevanja administrativnih ovir, sredstva iz naslova ukrepov, kot so denimo subvencije za skrajšan delovni čas, na račune podjetij prišla dober mesec dni prej, kot v preteklih mesecih.

   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa predlaga, da se načrtovani rok za izplačilo subvencij za kritje fiksnih stroškov lahko skrajša in je 20. januar 2021 le skrajni rok izplačil iz tega naslova. Poleg tega se za pospešitev črpanja sredstev iz evropske kohezijske politike predlaga predplačila za javne agencije (SPIRIT), kar bo omogočilo izvedbo dodatnih spodbud za gospodarstvo še v letošnjem letu. Predvideni so tudi ukrepi za izboljšanje likvidnosti in povečanje investicij podjetij prek SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-03-vlada-bo-korenito-pospesila-izplacevanje-subvencij-iz-protikoronskih-paketov/.

   Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

   Vlada je 3.12.2020 izdala sklep o podaljšanju veljavnosti turističnega bona in sicer do 31. decembra 2021 za upravičence, ki bonov do uveljavitve sklepa še niso koristili.

   Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 določa bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma z namenom odprave posledic epidemije v turizmu. V zakonu je tudi določeno, da lahko vlada s sklepom omenjeni ukrep podaljša največ za obdobje 12 mesecev.

   Povračilo nadomestila za karanteno in višjo silo po PKP6

   ZRSZ obvešča, da je od 2. decembra, na portalu za delodajalce na voljo tudi nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej.

   Pravico do povračila uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Predložite jo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Vlogo za povračilo pri vseh vrstah karantene na domu v navedenem roku lahko oddate najkasneje do 31. 12. 2020. Če uveljavljate pravico do povračila za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

   Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja), vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile. Več informacije je dostopnih na spletni strani ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-za-karanteno-ali-visjo-silo-po-sestem-interventnem-zakonu.

   Nova vloga za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo

   ZRSZ obvešča, da vam je od danes 2. decembra na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). Omenjeni 6. interventni zakon (PKP6), ki velja od 28. novembra, prinaša kar nekaj novosti.

   Povračilo lahko znaša 80 % izplačanega nadomestila plače. Po novem je omejeno z višino povprečne plače v Sloveniji (v letu 2019). Ravno tako imate delodajalci po novem možnost uveljavljati 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače za november 2020 do izteka upravičenosti, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri vas ne presega 800.000 EUR za posamezno podjetje. V navedeno je všteta tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE).

   Možnost uveljavljanja 80 % ali 100 % povračila nadomestila plače za začasno čakanje za november in nadaljnje mesece bomo vsem delodajalcem, ki ste vlogo že oddali, omogočili pri oddaji zahtevka za november (za izplačana nadomestila v decembru). Pri zahtevku boste delodajalci podpisali izjavo glede višine prejetih sredstev in se odločili, ali boste uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače. Zato vam ni treba oddajati nove vloge.

   Izjavo glede višine prejetih sredstev in odločitev, ali boste uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače, smo dodali v nov obrazec vloge. Predložite jo elektronsko na našem portalu za delodajalce, v roku 8 dni od napotitve zaposlenega na začasno čakanje. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 1. 2021 in velja tudi za napotitve do 31. 1. 2021.

   Če ste bili registrirani med 12. 2. 2020 in 1. 9. 2020, zaposlene pa ste napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo novega zakona (ZIUOPDVE) v obdobju od 1. 10. 2020, predložite vlogo v roku 8 dni od uveljavitve zakona, najpozneje do 7. 12. 2020.

   Do povračila nadomestila za začasno čakanje ste upravičeni delodajalci, ki vam bodo po vaši oceni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20  % glede na leto 2019. Če niste poslovali v letu 2019, ste do povračila upravičeni tudi tisti delodajalci, ki ste bili registrirani najpozneje 1. 9. 2020 in se vam bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.

   Vloge delodajalcev, registriranih po 1. 9. 2020, se zavržejo s sklepom, zoper katerega ni pritožbe. Povračila nadomestila plače ne morete uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

   Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

   MDDSZ je objavilo pojasnilo, vezano na uveljavljanje višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza, ki je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-12-02-visja-sila-zaradi-ustavitve-javnega-prevoza/.

   Povračilo nadomestila za začasno čakanje na delo po PKP6

   ZRSZ obvešča o načinu uveljavljanja 100 % povračila nadomestila plače, ki ga lahko uveljavljate delodajalci, če ne prejmete skupaj več kot 800.000 EUR državnih pomoči po interventnih zakonih za posamezno podjetje – všteta je tudi pomoč, ki jo boste prejeli do konca upravičenosti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE).

   Možnost uveljavljanja 80 % ali 100 % povračila nadomestila plače za začasno čakanje za november in nadaljnje mesece bodo vsem delodajalcem, ki ste vlogo že oddali, omogočili pri oddaji zahtevka za november (za izplačana nadomestila v decembru). Pri zahtevku boste delodajalci podpisali izjavo glede višine prejetih sredstev in se odločili, ali boste uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače. Zato vam ni treba oddajati nove vloge.

   Izjavo glede višine prejetih sredstev in odločitev, ali boste uveljavljali 80 % ali 100 % povračilo nadomestila plače, bodo na zavodu dodali v nov obrazec vloge. Slednja bo na portalu za delodajalce na voljo predvidoma jutri, v sredo, 2. 12. 2020, po 14:00. Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve zaposlenega na začasno čakanje na delo, najpozneje do 15. 1. 2021.

   Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju

   FURS je objavil najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP 6 na davčnem področju, ki jih lahko najdete na povezavi https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp6_na_davcnem_podrocju/#newsList.

   Spremembe glede veljavnosti vozniških dovoljenj

   Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da se z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji določa, da se veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 (prej 30. novembra 2020), podaljša do 28. februarja 2021 (prej 31. januarja 2021).

   Za vozniška dovoljenja velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika).

   Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 28. februarja 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do 17. decembra 2020 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

   Za teoretični del vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 28. februarja 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra do 17. decembra 2020 ter zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).

   PKP6 – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) objavljen v Uradnem listu

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 25.11.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE). Zakon je objavljen v Uradnem listu dne 27.11.2020, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi, torej dne 28.11.2020.

   Zakon ureja in spreminja več ukrepov, najpomembnejši za gospodarstvo so na kratko predstavljeni na naši povezavi;
   https://www.zdops.si/2020/11/28/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19-ziuopdve/

   Državni zbor sprejel #PKP6

   Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma tako imenovani #PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic COVID-19, je bil na 49. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije sprejet z 51 glasovi za in 11 proti. Več si lahko preberete v novici Ministrstva za finance https://www.gov.si/novice/2020-11-26-drzavni-zbor-sprejel-pkp6/.

   Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi.

   Nova izjema za prehod meje in seznami držav

   Sprememba Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije prinaša novo izjemo za prehajanje meje. S 23. novembrom 2020 je med izjeme brez karantene ali negativnega testa ob vstopu iz rdeče države dodana izjema za državljana Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prehaja mejo s sosednjo državo zaradi dostopa do prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi bližje njegovemu prebivališču, kot so te prodajalne ali storitve v občini prebivališča, ali jih v občini prebivališča ni. Oseba se mora vrniti v dveh urah po prehodu meje.

   Enako se dovoli državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi, če so prodajalne ali storitve v obmejni občini Republike Slovenije bližje njegovemu prebivališču. S tem je dodana podobna izjema, kot jo pozna odlok, ki ureja gibanje med občinami.

   Več o prehajanju meje in seznamih držav si lahko preberete v novici MNZ https://www.gov.si/novice/2020-11-21-nova-izjema-za-prehod-meje-je-dostop-do-prodajaln-in-storitev-ki-so-blizje-v-sosednji-drzavi/.

   Prenehanje teka rokov za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih

   Z 20.11.2020, za obdobje 30 dni, ne tečejo roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih.

   Zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19

   V trenutnih časih je izjemno pomembna obveščenost delodajalcev o pomenu ukrepov, predvsem izvajanju karantene na domu in samoizolacije, saj so asimptomatski okuženi z novim koronavirusom lahko prenašalci v druga okolja. V ta namen vam posredujemo nekaj informacij, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje in vam bodo morda pri tem v pomoč:

       • Splošna sporočila:

   Pravilna higiena kašlja

   Nasveti za umivanje rok

   Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa? (plakat)

   Potek laboratorijskega testiranje na novi koronavirus (Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje)

   Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti zaradi koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19)? (letak)

   Priporočila za čiščenje in ravnanje z odpadki v domači oskrbi pri ljudeh s COVID-19 (ali sumom na COVID-19) (letak)

   Pravilna uporaba zaščitnih mask (Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje)

   Kako se širijo virusi (strip)

   Kako se širijo virusi (plakat)

   Umivanje rok (strip)

   Umivanje rok (plakat)

   Uporaba razkužila (strip)

   Uporaba razkužila (plakat)

   Razkuževanje rok – strip (plakat A3 – pokončnoplakat A3- ležečeplakat A4 – pokončnoplakat A4 – ležeče)

   Kako ločiti dejstva od izmišljotin (strip)

   Kako ločiti dejstva od izmišljotin (plakat)

       •  Video vsebine:

   Umivanje rok  (YouTube)

   Higiena kašlja (YouTube)

   Pravilna namestitev zaščitne obrazne maske (vir: UKC LJ)

   Zaščitite starejše (vir: UKC LJ)

   Kako naj poteka samoizolacija? (vir: UKC LJ)

   Stopnje tveganja okužbe s COVID-19 ob posameznih aktivnostih in krajih (Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje)

   Refundacije nadomestil za razlog ”08-izolacija” do 31.12.2020 na ločenem zahtevku

   ZZZS naproša, da v bodoče refundacijske zahtevke pripravite na dva načina, in sicer:
   – ločeno za delavce, ki so bili v določenem mesecu zadržani od dela zaradi razloga ”08-izolacija” in
   – ločeno za delavce, ki so bili zadržani od dela zaradi vseh ostalih razlogov (razen izolacije).

   Zahtevke je potrebno pripraviti posebej zaradi vzpostavitve ločenega sistema njihovega povračila oz. financiranja. Ta prošnja velja za vse zahtevke, ki jih boste vložili do vključno 31.12.2020 – bodisi v papirni obliki, preko portala SPOT ali preko vmesnika.

   Obenem vas obveščamo, da je preglednica možnih odsotnosti delavcev v času okužb z virusom COVID-19, ažurirana in objavljena na spletni strani ZZZS v povezavi:
   https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/bolniska_ods/odsotnost_covid19/. V zgornji povezavi najdete tudi podobno preglednico za samostojne zavezance

   Ukinitev javnega prevoza in višja sila

   Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili pojasnilo glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca, ki ga lahko najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-17-ukinitev-javnega-prevoza-v-povezavi-z-visjo-silo/.

   Podrobnejša pojasnila v zvezi z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 16. novembra 2020, z namenom omejitve stikov in gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, zaostruje obstoječe izjeme glede izvajanja dejavnosti in začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije.

   Odlok dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja. Področje uporabe in izjeme, navedene v 2. členu Odloka, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo na način, ki izhaja iz obvestila na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-17-podrobnejsa-pojasnila-odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev/.

   Podrobnejše tolmačenje Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov

   V skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list, številka 165/20) in upoštevaje Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20) je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo pojasnilo o dovoljenih vrstah prevozov, ki je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-17-podrobnejse-tolmacenje-odloka-o-zacasni-prepovedi-omejitvah-in-nacinu-izvajanja-prevoza-potnikov/.

   Vlada za 30 dni podaljšala epidemijo

   Vlada je na dopisni seji, dne 16.11.2020, razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, ki velja 30 dni. V zvezi s tem je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Odlok začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.

   Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

   Zaposleni, ki so jih delodajalci zaradi pomanjkanja dela razporedili na začasno čakanje na delo ali skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine. Vključijo se lahko v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Udeležba v programih je brezplačna za zaposlene in delodajalce. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izobrazevanja-in-usposabljanja-za-zaposlene-s-skrajsanim-polnim-delovnim-casom.

   Vprašanja in odgovori ZRSZ

   Obveščamo vas, da so bila na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v rubrikah, namenjenih interventnim ukrepom) dodana izbrana vprašanja in odgovori. Za več informacij KLIKNITE SEM.

   Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?

   Ker je bilo zadnje dni v javnosti in medijih nekaj nejasnosti glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov je MGRT na povezavi objavilo pojasnilo v zvezi s tem ukrepom, ki pa je del PKP6 zakona, ki je trenutno še v postopku sprejemanja v Državnem zboru: https://www.gov.si/novice/2020-11-16-kdo-in-kako-lahko-dobi-subvencijo-za-fiksne-stroske/.

   Varstvo otrok zaradi višje sile

   Zaradi številnih vprašanj glede varstva otrok v času, ko so šole in vrtci zaprti oziroma nedostopni za vse otroke, je MDDSZ pripravilo kratke, poenostavljene odgovore, ki so dostopni na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-11-varstvo-otrok-zaradi-visje-sile/.

   Poseben kontaktni center za ukrepe in omejitve na področju infrastrukture

   Na ministrstvu za infrastrukturo so vzpostavili poseben kontaktni center, kjer lahko dobite pojasnila o ukrepih s področja infrastrukture, ki jih je sprejela vlada za omejevanje širjenja virusa COVID-19.Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture lahko dobite na elektronskem naslovu: mzi.koronavirus@gov.si, lahko pa pokličete tudi telefonsko številko 01 478 7167.

   Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za infrastrukturo na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike.

   Kontaktni center deluje vse delovne dni v tednu, od 8. do 18 .ure. Izjemoma bo deloval tudi jutri, v soboto, 14. novembra 2020, med 8. in 14.uro.

   Pojasnilo v zvezi z začasno prepovedjo izvajanja dejavnosti na področju voznikov in vozil

   Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da začasna prepoved ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne velja za:
   – izvajanje nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
   – rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter
   – postopkov in nalog v tahografskih delavnicah.

   Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-13-pojasnilo-v-zvezi-z-zacasno-prepovedjo-izvajanja-dejavnosti-na-podrocju-voznikov-in-vozil/.

   Obvestilo za izvajalce občasnih avtobusnih prevozov

   Povabilo k oddaji vloge za povrnitev dela stroškov izvajalcev občasnega prevoza oseb na podlagi 119. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) je dostopno na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

   Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.
   Vloge morajo upravičenci posredovati do 15. decembra 2020.

   Odločitve o povrnitvi stroškov bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo, ko bo Evropska komisija izdala odločbo o odobritvi državne pomoči, na podlagi navedenega zakona.

   Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 16. novembra 2020 ob 00.00 uri. Z odlokom se dovoljuje nekatere izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oziroma so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, in sicer: 

       • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah,
       • lekarne,
       • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
       • tržnice,
       • kmetijske prodajalne,
       • bencinske servise,
       • banke in zavarovalniške storitve,
       • pošto,
       • dostavne službe,
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,
       • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
       • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
       • osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro; konzumiranje hrane in pijače je prepovedano na javnih površinah,
       • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

   Iz prepovedi je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo ter brez časovne omejitve dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave in v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Izvzete so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih vlada sprejme zaradi obvladovanja epidemije COVID-19.

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov, ali na eno stranko na 10 kvadratnih metrov, če gre za odprto tržnico.

   Poleg tega morajo trgovski centri zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

   Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki in upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako mora biti omogočeno redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov in zagotovljeno razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov. Odgovornost delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

   Spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki prične veljati 13.11.2020.

   Začasno se prepove vsakršno zbiranje ljudi ter vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja, poroke in verski obredi. Zbiranje se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva, ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz odloka. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa lahko izjemoma dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

   Nove spremembe pri prehajanju mej

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki prične veljati 16.11.2020.

   Spremembe pri nekaterih izjemah za vstop brez napotitve v karanteno (prvi odstavek 10. člena)

   Izjema za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant (točka 1), se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

   Spremeni se izjema v točki 10, in sicer bo po novem ta veljala le za nujne poslovne razloge, časovna omejitev pa se skrajša na 12 ur (prej 48 ur).

   Izjema v točki 16, ki bo po novem točka 14, velja za osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani v drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje.

   V odloku se črtata izjemi za vstop v Slovenijo brez omejitev in napotitve v karanteno za prihod iz države ali administrativne enote na rdečem seznamu. Izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno tako ne bodo več veljale za:

       • državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi (točka 14),
       • osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov (točka 15).

   Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2

   Ponovno se uvaja možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

   Spremembe na rdečem seznamu

   Z uveljavitvijo odloka bodo na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.

   Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dniOseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.

   Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu. Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

   Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.

   Nov način pridobivanja potrdil o karanteni na domu

   Ministrstvo za zdravje obvešča, da so poenostavili potrdila o karanteni na domu, da bi v čim večji meri razbremenili tako specialiste medicine dela kot zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti. Na spletni strani NIJZ in na portalu eUprave je objavljen obrazec[1] za pridobitev potrdila o karanteni na domu, ki ga izpolni zaposleni sam ali s pomočjo delodajalca. Po izpolnitvi obrazca oseba na elektronski naslov dobi Potrdilo, kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. Ob tem dobi ponovno tudi Navodila o karanteni na domu.

   Obrazec je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel v predal Moja eUprava.

   Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-12-nov-nacin-pridobivanja-potrdil-o-prestajanju-karantene-na-domu/.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za oktober

   ZRSZ obvešča, da lahko od torka, 10. novembra, zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za oktober. Zahtevke predložite na Portalu za delodajalce.  Pred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile iz razloga varstva otrok

   FURS obvešča, da v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) upravičencem za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki so do 31. 10. 2020 vložili izjavo, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, ter izpolnjujejo druge zakonske pogoje, nakaže Finančna uprava mesečni temeljni dohodek za oktober do 10. 11. 2020. Na tej podlagi je Finančna uprava danes, dne 10.11.2020, izvedla nakazilo 25.883 upravičencem, v skupnem znesku 27.280.784,55 evrov.

   V skladu z omenjenim zakonom je danes Finančna uprava 120 samozaposlenim, družbenikom in kmetom, nakazala tudi 30.250 evrov delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok v mesecu oktobru. Sredstva so prejeli tisti zavezanci, ki so vlogo vložili do 31. 10. 2020 in ki so izpolnjevali zakonske pogoje.

   Več informacij glede obeh dohodkov (o pogojih za dodelitev dohodkov, o pravicah, obveznostih, rokih, itd.) je objavljenih na spletni strani.

   Vlada določila model za pokrivanje fiksnih stroškov

   Vlada je v soboto obravnavala predlog šestega protikorona paketa ukrepov (PKP6), ki ga bo potrdila predvidoma v sredo, potem, ko bodo o njem dne 10.11.2020 razpravljali še na Ekonomsko socialnem svetu. Poleg podaljšanja najbolj učinkovitih ukrepov iz prejšnjih paketov in prilagoditve tistih, ki niso najbolje zaživeli v praksi, je v novem paketu bistven dodatek pokrivanje fiksnih stroškov podjetjem, ki jih je zapiranje dejavnosti zaradi epidemije najbolj prizadelo. Več si lahko preberete v novici MGRT na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-09-vlada-dolocila-model-za-pokrivanje-fiksnih-stroskov/.

    

   Ponovne spremembe Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

   V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega odloka dopolnijo še sledeče: prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago, specializirane otroške trgovine, specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo, storitve pedikure ter storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

   Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke. Upoštevanje teh pogojev zagotovi upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna oseba posamezne trgovine.

   Ponudba ter prodaja blaga in storitev potrošnikom je dovoljena le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ter razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

   Pri opravljanju dejavnosti se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ. Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil.

   Pri izvajanju nadzora nad pogoji iz tega odloka ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

   Sprememba odloka stopi v veljavo 6.11.2020.

   Vlada spremenila odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prehajanju državne meje

   S spremembo odloka izjava ni več potrebna za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje. Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge.

   Več o vsebini sprememb, povezanih z omejitvami gibanja, ter o spremembi na seznamih držav pa si lahko preberete v novici MNZ na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-05-vlada-spremenila-odloka-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prehajanju-drzavne-meje/.

   Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 6. novembra 2020.

   Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače za karanteno ali višjo silo

   ZRSZ obvešča, da v kolikor vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas in vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene, potem za čas prejemanja povračila nadomestila plače za navedene zaposlene ne morete uveljavljati subvencije za skrajšani polni delovni čas.

   Ko boste na Portalu za delodajalce oddajali zahtevek za subvencijo za skrajšani polni delovni čas za posamezen mesec, to obdobje, ko ste prejemali povračilo nadomestila plače, sodi pod Druge odsotnosti.

   Če se bo obdobje, za katero vam je bila dodeljena subvencija za skrajšani polni delovni čas po pogodbi, že izteklo, oddate novo vlogo za novo obdobje in izdate tudi novo odredbo. Slednjo nam posredujete na Portalu za delodajalce v 8 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom (kot določa 37. člen ZIUPDV – Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19).

   Dodane izjeme v Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

   Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od sobote, 31. 10. 2020. V odloku, ki je bil z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 sprejet že 24. oktobra 2020, so v 2. členu navedene določene izjeme, h katerim se s sprejetjem tega odloka dopolnijo še sledeče:

       • gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj…),
       • storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vrtnarske storitve…),
       • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
       • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti,
       • družbe za upravljanje ter
       • knjižnice.

   Celotno obvestilo MGRT je objavljeno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-11-02-dodane-izjeme-v-odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom/.

   Naslednje izplačilo nadomestila za začasno čakanje na delo bo predvidoma 2. novembra

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bodo zahtevki za začasno čakanje na delo za avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, izplačani predvidoma v ponedeljek, 2. 11. 2020, v višini dobrih 2 milijonov EUR. Vsem upravičencem se zahvaljujejo za razumevanje.

   Nadomestilo v primeru varstva otrok

   MDDSZ je v zvezi z nadomestilom varstva otrok objavilo razlago, ki je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-30-80-odstotno-nadomestilo-v-primeru-obveznosti-varstva-otrok/.

   Izvajanje kratkotrajne bolniške odsotnosti in druge novosti ZZZS

   Posredujemo vam nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19, ki smo jih prejeli s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

   1. Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni in uvedba razloga 13-bolezen-3 dni

   Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je začel veljati dne 24. 10. 2020 in ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/2020 v povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020152.pdf uvaja novo pravico – pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (20. člen). Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika zavarovanca, do tri zaporedne delovne dni, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od ZZZS.

   Informacije o tej novi pravici in postopku uveljavljanja so objavljene na spletni strani ZZZS, na portalu za zavarovane osebe v povezavi: Več o novi pravici, postopku uveljavljanja in nadomestilu (za zavarovane osebe).

   Informacije o postopku refundacije nadomestila plače pa so objavljene na portalu za zavezance v povezavi: Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)

   2. Zbirna preglednica možnih odsotnosti z dela, vrste in višine prejemkov in možnosti refundacije

   Odsotnosti od dela in COVID-19_tabela.docx

   3. Dodatna pojasnila glede posameznih odsotnosti z dela – izolacija, poškodba pri delu, nega otroka, delo od doma

   Odsotnosti od dela in COVID-19 – dodatna pojasnila.docx

   Vse zgoraj navedene novosti in informacije o drugih ukrepih s področja izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja v času epidemije, so dostopne tudi na spletni strani ZZZS preko povezave:https://www.zzzs.si/COVID-19:

   Navodila ZZZS glede izvajanja refundacij za kratkotrajno odsotnost z dela do 3 dni po PKP5

   V prilogi so na voljo pojasnila ZZZS, vezana na izvajanje 20. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (pravica do kratkotrajne odsotnosti do tri zaporedne delovne dni brez eBOL).
   PKP5 – kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

   Obravnava visoko rizičnih tesnih stikov in presojanje o karanteni po novem

   Ob spremenjenem načinu obravnave delavcev, ki so bili v visoko rizičnem tesnem stiku z okuženim z novim koronavirusom, in spremembah presoje o karanteni na domu, so na podlagi protokola Ministrstva za zdravje, na UKC Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, pripravili kratka navodila za delodajalce, ki bodo v sodelovanju z izvajalci medicine dela predlagane ukrepe izvajali v svojih delovnih okoljih.

   Navodila s prilogami so na voljo na spletenih straneh: www.cilizadelo.si in www.kimdps.si.

   Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka je že na voljo

   Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je že na voljo. Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 12. 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

   Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene je na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

   Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/2020-10-27-kaj-peti-paket-protikorona-ukrepov-prinasa-za-samozaposlene-druzbenike-in-kmete/.

   Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju

   FURS je na svoji spletni stran objavil pogosta vprašanja on odgovore v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju, ki so dosegljiva na povezavi https://www.fu.gov.si/drugo/novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovori_v_zvezi_z_ukrepi_pkp5_na_davcnem_podrocju/#newsList.

   Delodajalci lahko oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za oktober

   V soboto, 24. oktobra, je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Omogoča vam oddajo vloge za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo in zaradi odrejene karantene od začetka oktobra ter iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok od začetka septembra.

   Vlogo za povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

   Pozor! Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo novega zakona, za obdobje od 1.10.2020, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020.

   Pozor! Če so bili vaši zaposleni zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok odsotni že pred uveljavitvijo novega zakona, predložite vlogo v 8 dneh od uveljavitve zakona, najkasneje do 1.11.2020. Z namenom pravočasnosti lahko vlogo predložite tudi brez odločbe o karanteni – slednjo pošljete naknadno in tako dopolnite vlogo. Pri višji sili zaradi obveznosti varstva otrok priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. >> Poglejte si primer izjave.

   Več si lahko preberete v novici ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delodajalci-lahko-oddate-vlogo-za-povracilo-nadomestila-place-za-oktober.

   Izplačane bodo subvencije za skrajšani polni delovni čas

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bo prvo izplačilo subvencij za skrajšani polni delovni čas predvidoma v petek, 30. oktobra. Navedeno prvo izplačilo boste prejeli delodajalci, ki ste v skladu s sklenjeno pogodbo do konca septembra oddali zahtevek za izplačilo subvencije za svoje zaposlene na skrajšanem polnem delovnem času v juniju, juliju in avgustu.

   Tiste, ki izplačila navedenega dne ne boste prejeli, ZRSZ obvešča, da je naslednje izplačilo predvideno 30. 11. 2020.

   Zahtevke za izplačilo subvencije lahko predložite delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z ZRSZ podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije. Zahtevke oddate na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka ZRSZ preveri, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Novi odlok o začasni delni omejitvi gibanja in zbiranja

   Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25.10.2020 izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače. Več si lahko preberete v informaciji MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-in-zbiranja-prepoveduje-gibanje-med-obcinami/.

   Nova ureditev karanten na domu ob tesnem stiku

   Po pojasnilu Ministrstva za zdravje bodo epidemiologi okuženi osebi zgolj razložili, kako naj ravna in tudi kako naj obvešča tiste, s katerimi je bila v stiku. Epidemiologi stikov torej ne pokličejo več in o njih ne obveščajo Ministrstva za zdravja, da jim to izda odločbo o karanteni na domu. Po navodilu epidemiologa bo torej tisti, ki mu je bila potrjena okužba s korona virusom, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni preko aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

   Vsi tisti, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali preko aplikacije, naj ostanejo doma in ravnajo, kot da so v karanteni na domu.

       • Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo možen morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in iz dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu.

   V primeru, da bo oseba ostala doma v karanteni na domu, bo  delodajalec v sodelovanju s svojim izvajalcem medicine dela posredoval to informacijo na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z naslovom ali elektronskim naslovom zaposlenega ob njegovem privoljenju. NIJZ bo osebi v roku 72 ur poslal na ta naslov potrdilo o tem, da prestaja karanteno na domu. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

       • Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo svojega izbranega zdravnika. Ta bo za njih tako kot v prejšnjem primeru posredoval pri NIJZ, da jim bodo poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. Enako velja za zaposlene pri manjših delodajalcih, ki še niso uspeli vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa.

   NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce, če se okužba odkrije v njihovem kolektivu. V teh primerih se oddelek, kjer je bila ugotovljena okužba, pošlje v karanteno na domu za obdobje 10 dni. Šola oziroma vrtec posredujeta na NIJZ seznam otrok, katerih starši potrebujejo potrdilo za uveljavljanje nadomestila za odsotnost z dela.

   Tisti zaposleni, ki so zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se ne izdajajo odločbe o karanteni in tudi še ne potrdila velja sledeče: za tiste, ki so doma in ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo lahko delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do sedaj s strani epidemiologa obveščeni, da jim bo odrejena karantena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

   Tisti, ki boste v karanteno na domu napoteni s strani policije na meji, bodo tudi v prihodnje lahko uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki jim ga bo dala policija.

   Prilagamo protokol in obvestilo Ministrstva za zdravje:
   Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete

   Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije

   Spremembe pri izdajanju odločb o karanteni na meji in spremembe na seznamih držav

   Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu, torej v ponedeljek 26.10.2020. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

       • Spremenjena pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo

   Z novim odlokom se črtajo pravila odrejanja karantene, saj novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) v prvem poglavju tretjega dela določa pravila napotitve v karanteno in pravila vstopa v Slovenijo za osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

   Osebo, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

   Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.

       • Veljavnost testa na prisotnost COVID-19

   Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, in ne sme biti starejši od 48 ur.

       • Vstop brez napotitve v karanteno za 17 izjem

   Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost COVID-19 se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

   Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, osebi, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.

   Uveljavljanje izjeme v točkah 10 (nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13 (dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju) in 14 (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj.

       • Prestopanje državne meje izven kontrolnih točk ob meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko

   Poleg državljanov Slovenije in Italije lahko državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Italijo zdaj prestopajo tudi državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Prav tako lahko poleg državljanov Slovenije in Avstrije državno mejo izven kontrolnih točk na meji z Avstrijo prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo. Podobno velja tudi za mejno območje z Madžarsko, kjer lahko državno mejo izven kontrolnih točk poleg državljanov Slovenije in Madžarske prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah na Madžarskem, ki mejijo na Slovenijo.

       • Preverjanje zdravstvenega stanja na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

   Z odlokom se ponovno uvaja možnost, da lahko po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

       • Spremembe na seznamih držav

   Na zelenem seznamu ni več Srbije. Kar nekaj sprememb je na rdečem seznamu, kamor so uvrščene na primer celotna Avstrija (razen administrativne enote Koroška), 14 administrativnih enot Hrvaške in Italije, 16 administrativnih enot Madžarske, celotna Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija (razen administrativne enote Kanarski otoki), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Na rdeči seznam so na novo dodane tudi Gruzija, Jordanija in Tunizija, črtana je Namibija. Več o tem si lahko preberete v novici MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-23-spremembe-pri-izdajanju-odlocb-o-karanteni-in-spremembe-na-seznamih-drzav/.

   Zaprtje vrtcev od ponedeljka 26. oktobra in nadomestilo za starše

   Vrtci so zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v državi od ponedeljka, 26. oktobra 2020 zaprti, predvidoma za en teden. Županje in župani lahko sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjeno samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

   Nujno varstvo je namenjeno otrokom, katerih starši delajo pri delodajalcih, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela (denimo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in v službah, pomembnih za delovanje države in družbe). Pri odločanju o izjemah je potrebno upoštevati trenutno epidemiološko stanje  v občini in dosedanje epidemiološko stanje v vrtcu, prav tako pa tudi vse  predvidene ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

   Po besedah ministra za delo bodo starši, ki ne opravljajo nujno potrebna dela, upravičeni do nadomestila iz razloga višje sile v višini 80 % osnove za nadomestilo, v skladu z določbami PKP5, ki velja z dnem 24.10.2020.

   Omejitev ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS

   Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki stopi v veljavo jutri, 24. oktobra 2020. Z dnem uveljavitve omenjenega odloka, preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Več o omejitvah si lahko preberete v novici MGRT https://www.gov.si/novice/omejitev-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

   Sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Vlada je sprejela sklep, s katerim izdaja Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 23.10.2020. Časovna omejitev opravljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač ter za dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih obratih (sobna strežba). Osebni prevzem jedi in pijač je dovoljen le v času od 6.00 do 21.00 ure.

   Spremembe pri omejitvah gibanja

   Vlada je izdala Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 23.10.2020. S spremembo odloka se dodajo nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Dovoli se izvajanje storitev dostave jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, če imajo za to registrirano dejavnost. Dovoli se tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

   Dodajo se tudi nove izjeme pri omejitvi prehajanja med statističnimi regijami. Nova 11. točka omogoča prehod med regijami tudi za tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji. V 4. točki se doda izjema za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom. Doda se uveljavljanje izjem tudi za člana skupnega gospodinjstva in ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), kadar potujejo skupaj.

   Vlada sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

   Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 22.10.2020. Povezava na odlok https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2605/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Poleg diskotek in nočnih klubov je ponujanje storitev neposredno prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah, razen v galerijah, muzejih, arhivih in knjižnicah, ob upoštevanju omejitve 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

   Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih v rdečih regijah (kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev), je prepovedano.

   Gostinski obrati v oranžnih regijah lahko obratujejo od 6. do 21. ure, vendar le za mizami (sedeča postrežba) ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo. Pod enakimi pogoji je dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih in to ne glede na status regije.

   Ne glede na obarvanost regije je dovoljeno tudi opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač med 6. in 21. uro:

       • v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene oziroma varovance (npr. v bolnišnicah, dijaških in študentskih domovih),
       • v primeru dostave hrane in pijače in
       • za osebni prevzem hrane in pijače.

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, v kolikor je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Po danes sprejetem odloku to velja tudi za frizerske in kozmetične salone v rdečih regijah, kjer je prej veljala omejitev, da je lahko v prostoru hkrati le ena stranka.

   Upravljavec trgovskega centra in trgovec, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trgovino, morata zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. Pri izvajanju nadzora nad tem ukrepom ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti, če niso v skladu z določbami tega odloka.

   Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo 1 osebe na 20 kvadratnih metrov.

   Prepovedano zbiranje več kot 6 ljudi in omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro

   Vlada je izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

   Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19:

       • začasno omeji oziroma prepove zbiranje več kot šest ljudi v Republiki Sloveniji,
       •  začasno omeji prehajanje med statističnimi regijami,
       • omeji gibanje ljudi med 21. in 6. uro.

   Več si lahko preberete v informaciji MNZ https://www.gov.si/novice/2020-10-19-prepovedano-zbiranje-vec-kot-sest-ljudi-in-omejitev-gibanja-ljudi-med-21-in-6-uro/.

   Vlada razglasila epidemijo COVID-19

   Z dnem 19.10.2020 je razglašena epidemija na območju celotne države. Vlada je namreč na dopisni seji 18. oktobra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19.

   V PKP5 dodatni amandma za poenostavljeno napotovanje v karanteno na domu

   Državni zbor je včeraj obravnaval in sprejel PKP5 oz. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), v katerem je bil predlagan tudi dodatni amandma za poenostavljeno napotovanje v karanteno na domu. Zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu.

   Osebo lahko v karanteno na domu napotita Policija ali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Napotitev osebe v karanteno na domu pomeni, da se oseba samo-osami na stalnem ali začasnem bivališču oziroma drugem prebivališču, na katerem oseba dejansko prebiva, in omeji stike z osebami, ki ne živijo na tem naslovu.

   Oseba, ki je bila ustno napotena v karanteno na domu, prejme obvestilo o napotitvi v karanteno in pisno navodilo za izvajanje karantene na domu, odločbe o karanteni pa ne bo prejela, saj obvestilo nadomešča odločbo. Obvestilo o karanteni bo veljalo tudi kot potrdilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva. S tem bo imela oseba od trenutka, ko bo napotena v karanteno, urejene vse pravice iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva ter dela, ji ne bo treba čakati na karantensko odločbo, ki je bila pravna podlaga za nadzor Zdravstvenega inšpektorata.

   V novi ureditvi bo v primeru namernega širjenja nalezljive bolezni ali nespoštovanja napotitve v karanteno na domu posredovala Policija.

   Obvestilo o novem amandmaju in njegova vsebina je objavljena na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-15-v-predlogu-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-amandma-za-poenostavljeno-napotovanje-v-karanteno-na-domu/.

   Dodatne omejitve pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republike Slovenije se:

       1. natančneje določa ukrep glede na obarvanost cone,
       2. dodatno omeji število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter fitnes centrih in zaprtih športnih objektih ter trgovinskih centrih, posameznih trgovinah, bankah, poštah, lekarnah in zavarovalnicah,
       3. začasno določa zaprtje ali omejitve poslovanja v rdeči coni.

   Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih ne presega 140 na 100.000 prebivalcev se število oseb v frizerskih in kozmetičnih salonih ter v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Gostinski obrati v teh regijah lahko delujejo po že ustaljenih pravilih med 6.00 in 22.30.

   Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja pa se v rdečih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, prepoveduje ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in športnih objektih. Opravljanje gostinske dejavnosti v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah, barih, restavracijah, gostilnah, kmetijah, priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno v nastanitvenih obratih, vendar le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30. V ostalih gostinskih obratih je dovoljena izključno dostava hrane in pijače ali osebni prevzem. Z Odlokom se omejuje tudi število strank, ki so lahko hkrati v frizerskih ali kozmetičnih salonih, in sicer na eno stranko v prostoru.

   Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko, ukrepi pa začnejo veljati en dan po objavi na NIJZ in v Uradnem listu.

   Ta odlok začne veljati 16. oktobra 2020.

   Omejitve pri zbiranju in prehajanju med regijami

   Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Obe spremembi odloka stopita v veljavo danes 16.10.2020. Informacije o omejitvah lahko dobite na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-15-od-jutri-nove-omejitve-pri-zbiranju-in-prehajanju-med-regijami/.

   Mikrokrediti za omilitev posledic COVID-19

   Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. Javni razpis omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

       • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
       • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
       • ročnosti kredita do 60 mesecev,
       • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
       • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
       • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

   Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

   Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS in sicer:

   –      v letu 2020: 16.10., 23.10., 30.10. in 06.11.

   –      v letu 2021: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.

   Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPS.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za september

   ZRSZ obvešča, da je od ponedeljka, 12. oktobra, mogoča oddaja zahtevka za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas tudi za september. Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij, avgust in september.

   Zahtevke predložite na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Pojasnilo glede Odloka o dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

   Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja je vlada sprejela spremembe odloka, s katerim se omejuje opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih in spreminja število oseb v zaprtih javnih prostorih. Odlok je začel veljati z 9. oktobrom 2020, kot smo vas že obvestili. MGRT je objavil pojasnilo odloka, ki je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-09-pojasnilo-glede-odloka-o-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

   Spremembe pri prehajanju mej

   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. Več je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-10-10-102-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Spremembe pri prepovedi zbiranja

   Od 9.10.2020 dalje je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Tudi zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno le, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje, v skladu s sprejetimi navodili oz. priporočili NIJZ.

   Dovoljeno je zbiranje od 10 do 500 ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, v skladu s sprejetimi priporočili NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

   Spremembe pri omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

   Od 9.10.2020 dalje je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen če gre za osebe iz istega gospodinjstva (ne velja za osebni prevzem hrane in pijače).

   Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in podajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 m2 na posamezno stranko.

   Izobraževanja in usposabljanja za zaposlene s skrajšanim polnim delovnim časom

   Zaposleni, ki so jih delodajalci zaradi pomanjkanja dela razporedili na skrajšani polni delovni čas, lahko v tem obdobju izboljšajo svoja znanja in veščine. Vključijo se lahko v neformalno izobraževanje in usposabljanje ali v preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij. Udeležba v programih je brezplačna. Več informacij je dostopnih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izobrazevanja-in-usposabljanja-za-zaposlene-s-skrajsanim-polnim-delovnim-casom.

   Kontakti za informacije o koronavirusu

   Informacije glede karantenskih odločb na Ministrstvu za zdravje nudijo:
   – po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 9.30 in 15.30 uro.
   – po e-pošti na naslovu: karantena.mz@gov.si

   Za zdravstvena priporočila in napotke pokličite Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729, oglejte si njihovo spletno stran www.nijz.si.

   Za postopke glede prehoda meje pokličite klicni center za koronavirus Policije na telefonsko številko 01 514 70 01, pišete lahko na e-mail: info.koronavirus@policija.si.

   Za konzularne zadeve pokličite na Ministrstvo za zunanje zadeve na telefonsko številko 01 478 20 10.

   Glede turističnih bonov pokličite na Finančno upravo na telefonsko številko 08 200 1005.

   Za več informacij o koronavirusu in ukrepih za odpravljanje gospodarskih ter socialnih posledic epidemije koronavirusa obiščite spletno stran https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

   Obvestilo MNZ – spremembe pri prehajanju meje

   S spremembami Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ponovno veljajo testi na covid-19, opravljeni v tretjih državah. Dodana je nova izjema za stike z ožjimi družinskimi člani, za otroke test ni potreben. Spremembe veljajo od 1. oktobra 2020.

   Priznava se veljavnost vseh testov SARS-CoV-2 (COVID-19), ki niso starejši od 48 ur in so bili opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavajo se torej tudi testi na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so bili opravljeni v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah.

   Kot dodatni izjemi od odreditve karantene ali predložitve negativnega testa pri prehodu meje (za rdeče in oranžne države ali administrativne enote) sta določeni za osebo:

       • ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,
       • ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

   Enako kot države članice schengenskega območja se obravnavajo tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. Če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, se jih ne bo štelo kot tretje države. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav uveljavljale izjemo, ko se jim dovoli vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

   Vlada RS sprejela PKP5

   Vlada RS obvešča, da je na dopisni seji 29.9.2020 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket. Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predlog zakona zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.

   Predlog zakona za zaposlene podaljšuje ukrep 100 odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 dalje pa bo mogoče uveljavljati 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka).

   Za delodajalce se podaljšuje možnost povračila nadomestila plače, ki jih je izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Dodatno pa se jih razbremenjuje z možnostjo povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka (višja sila).

   S ciljem ohranitve delovnih mest in pomoči delodajalcem, predlog zakona predvideva podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma do konca leta za vse panoge, pri čemer bodo do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 % glede na leto 2019. Vstopni prag za pridobitev nadomestila se v primerjavi s prejšnjo ureditvijo zvišuje.

   Za samozaposlene in mikropodjetja se ponovno uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjen izgubljen dohodek.

   S ciljem skrbi za starejše in ostale ranljive skupine, predlog zakona vključuje številne ukrepe, pomembne z vidika preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe na COVID-19. V domovih za starejše in ostalih izvajalcih socialno varstvenih storitev (izvajalci) in zdravstvenih dejavnosti se omogoča začasna razporeditev zaposlenih, uvajajo se novi dodatki k plači. Za zagotavljanje finančne vzdržnosti domov za starejše se med drugim uvajajo ukrepi financiranja zaščitne opreme za izvajanje ukrepov omejevanja okužbe COVID-19, kritje stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, itd.

   Pri ukrepih, ki se nanašajo na področje zdravstva, se uvaja novost, in sicer možnost koriščenja odsotnosti od dela do treh delovnih dni zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Poenostavlja se tudi postopek izdaje karantenske odločbe.

   Na področju vzgoje in izobraževanja je med drugim zagotovljeno financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov, oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene, ureditev vzgojno izobraževalnega dela na daljavo, itd.

   Od 29. septembra spremembe na seznamih držav

   Na rdeči seznam se uvrstijo nekateri deli držav članic EU, tudi Madžarske, Avstrije in Hrvaške, Italija se uvrsti na oranžni seznam, Poljska in Srbija pa na zelenega. Seznam je dostopen na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-09-27-od-29-septembra-spremembe-na-seznamih-drzav/.

   Od 28. septembra, negativni test ob vstopu v Slovenijo zadošča, da ne bo odrejena karantena

   Z novim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije se spreminjajo pravila odrejanja karantene na podlagi priporočila Evropske komisije. Uvaja se oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Države, ki niso uvrščene na zeleni (varne države) ali rdeči seznam (države s slabimi epidemiološkimi razmerami), so torej uvrščene na oranžni seznam.

   Vstop iz držav na zelenem seznamu:

   Še vedno velja, da za vstop v Slovenijo iz države na zelenem seznamu ni karantene. Po novem pa se šteje tudi, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je v tej državi prebivala neprekinjeno najmanj 14 dni pred vstopom v Slovenijo in to lahko izkaže z dokazilom.

   Vstop iz držav na oranžnem in rdečem seznamu brez karantene možen tudi le z negativnim testom:

   Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državi na rdečem ali oranžnem seznamu ali prihaja iz te države, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za deset dniKarantena pa ne bo odrejena, če oseba ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji ali posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala za ustrezna in verodostojna ter sta navedena na seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

   Več informacij je dostopnih v obvestilu Ministrstva za notranje zadeve https://www.gov.si/novice/2020-09-27-od-jutri-28-septembra-bo-negativni-test-ob-vstopu-v-slovenijo-zadoscal-da-karantena-ne-bo-odrejena/, kjer lahko ažurno sledite tudi ukrepom za prehajanje meje.

   Spremembe in dopolnitve Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev

   Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Popravek odloka dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti (priprava in strežba jedi in pijač) le od 6.00 do 22.30 ure. Določba časovne omejitve pa se ne nanaša na dejavnosti same priprave in dostave jedi in pijač, dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v sobe oziroma v druge oblike nastanitvenih enot (npr. apartmaje) ter na osebni prevzem jedi in pijač.

   Gostje, ki so ob 22.30 uri še v gostinskem ali nastanitvenem obratu za strežbo jedi in pijač, imajo na voljo še dodatno 30 minut, da zapustijo obrat v kolikor streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma zapustijo obrat  najkasneje v 60 minutah v kolikor streže z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne, kmetije).

   Prvi člen Odloka ostaja enak in še vedno določa, da ostajajo diskoteke in nočni klubi zaprti.

   Odlok stopi v veljavo 24. septembra 2020. Besedilo je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2285/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvah-odloka-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

   Od torka, 22. septembra, lahko zahtevek za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas oddate tudi za avgust. Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom RS za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko oddate zahtevke za izplačilo za junij, julij in avgust.

   Zahtevke predložite na Portalu za delodajalcePred potrditvijo vašega zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Vlada izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

   Z odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določita uporaba zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 19. 9. 2020. Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-09-19-vlada-izdala-odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsevanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2/, besedilo odloka pa je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2257/odlok-o-zacasnih-ukrepih-za-zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2.

   Prenehanje delovanja klicnega centra BON ob vikendih in praznikih

   Zaradi zmanjšanega števila klicev z 12. 9. 2020 klicni center za turistične bone ne bo več deloval ob vikendih. Klicni center bo še naprej deloval med delovniki po naslednjem razporedu:

       • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
       • Sreda: od 7. do 17. ure
       • Petek: od 8. do 13. ure

   Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko odgovor poiščete na spletni strani Finančne uprave, kjer najdete vse informacije o turističnih bonih in zbirko pogostih vprašanj in odgovorov.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas je mogoča

   Delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom RS za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od četrtka, 10. septembra, oddate prva zahtevka za izplačilo subvencije. Zahtevka za junij in julij predložite na portalu za delodajalce. Oddaja zahtevka za mesec avgust bo predvidoma omogočena do konca meseca septembra.

   Vse karantene, izdane pred spremenjenim odlokom, trajajo 14 dni

   Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, ki ga je Vlada sprejela dne 10. 9. 2020, in skrajšuje trajanje karantene iz 14 na 10 dni, določa, da prične veljati v nedeljo, 13. septembra 2020 ob polnoči.

   Navedeno pomeni, da vse karantene, odrejene do začetka veljavnosti spremenjenega Odloka, trajajo še vedno 14 dni. To velja tudi za karantenske odločbe, ki so bile izdane v Sloveniji zaradi visoko rizičnega stika. Karantenske odločbe, izdane po uveljavitvi spremembe Odloka (po 13. septembru 2020), pa bodo trajale 10 dni.

   Karantena skrajšana na 10 dni, veljavnost negativnega testa podaljšana na 10 ur

   Spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije od 13. septembra 2020 prinašajo nekaj novosti pri prehajanju meje. Časovno obdobje odreditve karantene ob vstopu v Slovenijo iz države na rumenem ali rdečem seznamu se skrajšuje s 14 na 10 dni. Podaljšuje se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji.

   Izjemi, ko karantena ne bo odrejena, in sicer za pogreb bližnjega sorodnika in vzdrževanje stikov z ožjimi družinskimi člani (za prihod iz države na rumenem seznamu ali Hrvaške), nista več časovno omejeni, ob vstopu v Slovenijo pa bo treba predložiti ustrezna dokazila in negativni izvid testa. Novica je dostopna na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2020-09-10-karantena-skrajsana-na-10-dni-veljavnost-negativnega-testa-podaljsana-na-48-ur/.

   Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da boste delodajalci, ki vam je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in ste z Zavodom že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, predvidoma od četrtka, 10. septembra, od 12. ure lahko oddali prva zahtevka za izplačilo subvencije. Predložitev zahtevkov za junij in julij bo možna na portalu za delodajalce. Pred potrditvijo zahtevka za izplačilo bodo na Zavodu preverili, ali ste pri FURS-u oddali obrazce iREK za posamezen mesec za vse tiste zaposlene, za katere želite uveljavljati subvencijo.

   Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje podaljšano do konca septembra 2020

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je Vlada RS v četrtek, 27. 8. 2020 s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020.

   To pomeni, da delodajalci odslej lahko na Zavodu RS za zaposlovanje uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki jih napotite na začasno čakanje na delo v obdobju do 30. 9. 2020, ker jim zaradi posledic epidemije začasno ne morete zagotavljati dela.

   Vloge za povračilo nadomestila plače za september lahko oddate na Portalu za delodajalce ZRSZ. (Ludvik tukaj prosim dodaj povezavo na portal) Pogoji za uveljavljanje povračila ostajajo enaki kot pri vlogah za julij in avgust. Vlogo oddate elektronsko najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje.

   Pomembno!

   Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 8. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v septembru, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite na začasno čakanje s 1. 9. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 9. 2020. Povračilo delodajalcem znaša 80 % izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila (892,50 EUR).

   Vlada je podaljšala ukrep čakanja na delo

   Vlada RS je danes, dne 27. 8. 2020, s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo do konca septembra 2020. Oddaja vlog za povračilo nadomestila plače za september bo možna na Portalu Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce po objavi sklepa Vlade v Uradnem listu RS. Pogoji za uveljavljanje povračila ostajajo enaki kot pri vlogah za julij in avgust. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-08-27-vlada-je-podaljsala-ukrep-cakanja-na-delo/.

   Od jutri nekaj dodatnih izjem pri prehajanju meje

   S spremembo Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije je določenih nekaj dodatnih izjem pri prehajanju meje, ki veljajo od 28. avgusta 2020.

   Karantena ne bo odrejena ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije, ki potuje skupaj z njim in prihaja iz države članice EU ali države članice schengenskega območja, če lahko dokaže, da ne prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem. Ožji družinski člani so zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve.

   Izjema zaradi prehajanja meje zaradi neodložljivih osebnih opravkov je razširjena na prehajanje meje zaradi nujnih poslovnih razlogov. V obeh primerih se je treba vrniti v času, ki je nujno potreben za izvedbo opravila, ki pa ne sme biti daljši kot 48 ur.

   Izjema za gospodarsko dejavnost je napisana bolj jasno in razumljivo: velja za osebo v gospodarskem prometu ali dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z ustreznimi dokazili o opravljanju prometa ali dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini, potrdilo A1 pa ni več obvezno. Zadostujejo ustrezna dokazila, ki dokazujejo potrebo po prehodu državne meje zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti. Ostaja pa obvezna predložitev negativnega testa na COVID-19.

   Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je z 20. 8. 2020, omogočeno oddajanje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juliju. Delodajalci lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na Portalu za delodajalce, kjer vložite zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače. Vsi delodajalci, ki boste oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, boste prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020.

   Spremembe pri prehajanju državne meje

   Vlada je sprejela seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam) in seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), ki veljata od 21. avgusta 2020 naprej. Tako je med drugim zaradi slabše epidemiološke situacije z zelenega seznama črtana Grčija, na rdečega pa je uvrščena Hrvaška. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-08-20-hrvaska-od-jutri-uvrscena-na-rdeci-seznam/ in na https://www.gov.si/novice/2020-08-20-28-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Do konca avgusta rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja vsa podjetja, ki so bila na podlagi interventnih zakonov upravičena do javnih sredstev, ki presegajo maksimalno vrednost, določeno v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ZIUZEOP-A, na rok za vložitev vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči, ki se izteče 31. 8. 2020.

   Maksimalna vrednost (skupni znesek javnih sredstev, ki ga prejme podjetje) ne sme preseči;
    800.000 EUR na posamezno podjetje oz.
   – 120.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture ali
   – 100.0000 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

   Za velika podjetja, pri katerih skupni znesek javnih sredstev za povračilo nadomestila plače in oprostitev plačila prispevkov iz 28. in 33. člena ZIUZEOP presega navedene maksimalne vrednosti, ZIUZEOP-A omogoča dodatno možnost dodelitve javnih sredstev (preko maksimuma) v skladu s pravili o državnih pomočeh za nadomestilo škode, ki jo je povzročil izredni dogodek.

   Navedeno možnost podrobneje opredeljuje Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20. a člena ZIUZEOP-A. S tem se velikim podjetjem daje možnost, da prejmejo (oz. obdržijo) javna sredstva v višini, ki presega maksimalno vrednost, mora pa podjetje dokazati nastalo škodo z oddajo vloge. Vlogo za ugotavljanje upravičene višine dodeljenih javnih sredstev iz 28. in 33. člena ZIUZEOP podjetje pošlje ministrstvu, pristojnemu za delo, do 31. avgusta 2020. Več o vlogi in njenih prilogah si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-08-20-do-konec-avgusta-rok-za-vloge-za-ugotavljanje-upravicene-visine-drzavne-pomoci/.

   Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

   Zavod RS za zaposlovanje, glede na povečano število klicev v njihovem Kontaktnem centru, glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, opozarjajo delodajalce, ki uveljavljate  povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morate za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

   Delodajalci, ki do  26. 7. 2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, včeraj, 10.  avgusta  2020,  niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo. Delodajalce  zato ZRSZ poziva, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020.  Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020. 

   Konkretna vprašanja glede vaših vlog (npr. izplačila, vračila) pa lahko pošljete tudi na elektronski naslov kontaktni.center@ess.gov.si. Pri tem navedite naziv vašega podjetja ali matično številko in številko zadeve, na katero se nanaša vaše vprašanje. Na ZRSZ obljubljajo, da vam odgovorijo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh.  

   Spremembe glede prehajanja meje in podaljšanje ukrepov glede prepovedi zbiranja

   Vlada Republike Slovenije se je na podlagi strokovne ocene odločila, da se omejitve iz Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji uporabljajo še naprej. Z zelenega seznama se črtajo Češka, Malta in Švica ter administrativne enote Španije: Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon, na rdečega je uvrščena Belgija. Več si lahko preberete na povezavah https://www.gov.si/novice/2020-08-06-podaljsanje-ukrepov-glede-prepovedi-zbiranja-in-spremembe-na-zelenem-in-rdecem-seznamu/ in https://www.gov.si/novice/2020-08-06-z-zelenega-seznama-ceska-malta-in-svica-na-rdecega-uvrscena-belgija/.

   Izteka se rok za oprostitev plačila najemnin za nepremičnine v lasti RS in občin

   V skladu s Pravilnikom o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, lahko najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti uveljavljate oprostitev oz. delno oprostitev plačila najemnin za obdobje epidemije, če vam je bilo v tem obdobju onemogočeno oz. oteženo izvajanje dejavnosti. Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja epidemije nalezljive bolezni COVID-19, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020.

   Upravičenci lahko vlogo oddate do 31. avgusta 2020 na predpisanem obrazcu, ki je dostopen na povezavi (čisto spodaj med prilogami pravilnika) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1745/pravilnik-o-izvajanju-oprostitve-ali-delne-oprostitve-placila-najemnin-zaradi-omilitve-posledic-epidemije-covid-19.

   Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

   FURS obvešča, da za izplačila nadomestila plač delavcem, katerim je odrejena karantena in delodajalec uveljavlja vračilo izplačanih nadomestil pri Zavodu RS za zaposlovanje, ni predvideno ločeno poročanje na REK obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka poroča o izplačanih nadomestilih na način, kot sicer velja za poročanje nadomestil plač. Nadomestilo plače, zaradi odrejene karantene vpiše v polje M01.

   Spremembe na rdečem in zelenem seznamu držav

   Od 31. julija 2020 veljajo nekatere spremembe na zelenem (vstop brez karantene) in rdečem (14-dnevna karantena) seznamu držav. Vlada RS je med drugim z zelenega seznama črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter dodala določene administrativne enote Španije. Na rdečega pa je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in tudi določene administrativne enote Španije. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-31-od-danes-spremembe-na-zelenem-in-rdecem-seznamu-drzav/. Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev pa je dostopen na spletni strani NIJZ https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev in strani Vlade RS https://www.gov.si/novice/2020-07-30-ukrepi-glede-prepovedi-zbiranja-ostajajo-v-veljavi/.

   Zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu s poroštvom države

   Ministrstvo za finance je objavilo novico, da sta poroštveni shemi Republike Slovenije za najem bančnih kreditov zaživeli tudi v praksi. Podatki, ki prikazujejo delež porabljene kvote poroštva, se redno posodabljajo in so dostopni na spletnih straneh SID banke. Celotna novica je dostopna na spletni strani Ministrstva za finance https://www.gov.si/novice/2020-07-30-zagotavljanje-likvidnosti-gospodarstvu-s-porostvom-drzave-porostveni-shemi-sta-zaziveli-tudi-v-praksi/, več o financiranju pa strani SID banke https://www.sid.si/.

   Sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS ter podaljšanje odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask

   V Uradnem listu št. 103/2020 je bila objavljena sprememba Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katero se odpravlja določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih. S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.

   Prav tako je vlada podaljšala veljavnost odloka o obveznem nošenju zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru ter obveznega razkuževanja rok.

   Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

   Vlada je s Sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 104 z dne 24.7.2020, do konca avgusta podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Več si lahko preberete tudi v novici MDDSZ na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-24-ukrep-cakanja-na-delo-podaljsan-do-31-avgusta/.

   Vlogo za delno povračilo nadomestila plače oddate elektronsko na portalu za delodajalce ZRSZ, najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje.

   Delodajalci, ki ste oddali vlogo za uveljavljanje povračila do 31. 7. 2020 in ga želite uveljavljati tudi v avgustu, oddate novo vlogo v 8 dneh od napotitve. Če zaposlene napotite s 1. 8. 2020, predložite vlogo najkasneje do 9. 8. 2020.

   Ukrep povračila nadomestila za delavce na čakanju (JUNIJ)

   Delodajalci, ki so v mesecu juniju pri Zavodu RS za zaposlovanje uveljavljali ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju, lahko od danes preko Portala za delodajalce vložijo zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil. Vsi delodajalci, ki bodo oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do 26.7.2020 ter oddali REK obrazec na FURS, bodo prejeli izplačilo za junijska čakanja dne 10.8.2020.

   https://www.zadelodajalce.si/

   Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

   Zavod RS za zaposlovanje je na svojem Portalu za delodajalce (sprememba dne 20.7.2020), delodajalcem dodatno omogočil posredovanje vse dokumentacije v zvezi z zakonsko zahtevanimi obveščanji in posredovanji odredb. https://www.zadelodajalce.si/

   Do sedaj se je obveščanje izvajalo po e-pošti. Delodajalci lahko preko portala izvedejo:

   Zdravstveni inšpektorat poostreno nadzira izvajanje predpisov za omejevanje širjenja epidemije

   Glede na epidemiološko situacijo, je v teh dneh prioriteta Zdravstvenega inšpektorata nadzor spoštovanja vročenih odločb o karanteni. Hkrati pa poteka tudi nadzor gostinskih lokalov, kar vključuje tudi lokale v obmorskem pasu in na plažah. Poostren nadzor lokalov v dnevnem in nočnem času se izvaja tudi z asistenco policije. Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-07-17-zdravstveni-inspektorat-poostreno-nadzira-izvajanje-predpisov-za-omejevanje-sirjenja-epidemije/.

   Povečan inšpekcijski nadzor tudi na področju prometa

   Ob povečanem nadzoru Zdravstvenega inšpektorata, se povečuje tudi inšpekcijski nadzor na področju prometa, ki ga izvaja Inšpektorat RS za infrastrukturo. Poudarek bo na preverjanju doslednega izvajanja priporočil NIJZ za preprečevanje okužb s koronavirusom, med katerimi so v prvi vrsti predpisani higienski ukrepi, kot sta nošenje mask in zagotavljanje ustrezne razdalje med posamezniki.

   Povečan nadzor se bo izvajal na področjih izvajanja javnega prevoza potnikov, prevoza potnikov z žičniškimi napravami, izvajanja storitev šol vožnje in organizacij za usposabljanje voznikov ter izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil oz. dela v tahografskih delavnicah po Sloveniji.

   Zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP

   Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da bodo, zaradi nujnosti upoštevanja vseh postopkov pri pridobivanju sredstev iz državnega proračuna, na ZRSZ 10. avgusta izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). Za to izplačilo bodo upoštevali dohodke iz obrazcev REK-1, vrsta dohodka 1004, ki jih bodo delodajalci oddali na FURS do 20.7.2020.

   Višina nadomestila plače v karanteni

   11.7.2020 je začel veljati novi t.i. PKP4 zakon, ki med drugim določa, da bo nadomestila plač delavcev v karanteni krila država. Višina nadomestila je po novem odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, zato je MDDSZ na svoji spletni strani objavilo natančnejša pojasnila, ki so dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-14-visina-nadomestila-place-v-karanteni/.

   Sprememba presečnega datuma za ponudnike na področju turizma, pri katerih se lahko unovči turistični bon

   V Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4 zakon), se je pri ponudnikih na področju turizma odpravil presečni datum 13.3.2020. S to spremembo se omogoča unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje kadarkoli v letu 2020. Pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov, je bon mogoče unovčiti za predvidene storitve, opravljene od dneva veljavnosti zakona dalje, torej od 11.7.2020 dalje.

   Pravila za prehajanje slovenske meje

   Na spletni strani MNZ si lahko preberete osvežena pravila za prehajanje slovenske meje https://www.gov.si/novice/2020-06-08-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/ ter najpogostejša vprašanja in odgovore glede prehajanja meje https://www.gov.si/novice/2020-06-08-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-prehajanja-meje/.

   Novosti pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

   Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

   https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/novosti-pri-delnem-subvencioniranju-skrajsanega-polnega-delovnega-casa

   Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19. Zakon je v Uradnem listu objavljen danes, dne 10.7.2020 in začne veljati jutri, dne 11.7.2020. Besedilo zakona je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1831/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv.

   Zakon ureja več ukrepov, med drugim tudi ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na deloukrep povračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene in spreminja nekatere določbe ZIUOOPE (Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19), o katerih si lahko preberete v naši novici na povezavi https://www.zdops.si/2020/07/11/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-pripravo-na-drugi-val-covid-19-ziupdv/

   Vlada RS sprejela PKP4

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 9.7.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki pa še ni objavljen v Uradnem listu RS. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-10-pkp4-v-ospredje-postavlja-zascito-delovnih-mest-in-preprecitev-sirjenja-okuzbe/.

   Konec julija zadnje izplačilo povračila nadomestila plače za začasno čakanje in višjo silo po ZIUZEOP

   Na Zavodu RS za zaposlovanje bodo 31. julija izvedli zadnje izplačilo povračila nadomestila plače, ki so ga delodajalci lahko uveljavljali zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile v obdobju od 13. marca do 31. maja po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A). Več si lahko preberete v informaciji Zavoda https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/konec-julija-zadnje-izplacilo-povracila-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-visjo-silo.

   Spremembe pri omejitvah zbiranja ljudi

   Vlada je na seji dne 8.7.2020 izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki je objavljen v Uradnem listu št. 96 z dne 8.7.2020 in prične veljati 9.7.2020. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

       • se zbira več kot deset ljudi ali
       • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

   Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

       • ime in priimek udeležencev,
       • naslov stalnega prebivališča,
       • kontaktna telefonska številka,
       • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
       • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

   Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči. Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

   Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih le med 6. in 22. uro

   Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 7.7.2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Spremembe Odloka določajo vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik le med 6. in 22. uro, jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom in omogočajo dvolastnikom ali najemnikom zemljišč v obmejnem območju, da po novem vstopajo v državo brez testa na COVID-19. Več si lahko preberete v novici Vlade RS https://www.gov.si/novice/2020-07-07-vrocanje-odlocb-o-karanteni-na-dolocenih-mejnih-prehodih-le-med-6-in-22-uro/.

   Spremembe v zvezi s prehajanjem meje

   Vlada je na dopisni seji dne 6.7.2020 odločila, da sta s 7. julijem na zelenem seznamu ponovno Francija in Češka, češka administrativna enota Moravsko-šlezijska pa ostaja na rumenem seznamu. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-06-s-7-julijem-na-zelenem-seznamu-ponovno-francija-in-ceska/.

   Vlada zaostrila ukrepe glede prehajanja meje

   Vlada je na dopisni seji dne 3.7.2020 odločila, da bo vročanje odločbe o karanteni že na meji in sklenila, da bodo s 4. julijem na zelenem seznamu Belgija in Nizozemska, z njega pa črtane Češka, Hrvaška in Francija. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-03-vlada-zaostrila-ukrepe-glede-prehajanja-meje/.

   Popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov

   Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil nova, popravljena priporočila za izvajanje občasnih prevozov. Sprememba se nanaša na mednarodni tranzitni avtobusni prevoz. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-07-03-popravljena-priporocila-za-izvajanje-obcasnih-prevozov/.

   Oddaja končni poročil za začasno čakanje na delo

   Od 1. julija je na portalu za delodajalce omogočena oddaja končnih poročil za začasno čakanje na delo. Delodajalci oddate končno poročilo za povračilo nadomestila plače, ki ste ga zaradi začasnega čakanja na delo ali odsotnosti zaposlenih zaradi višje sile uveljavljali na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Zavod RS za zaposlovanje poziva delodajalce, da oddate končno poročilo na portalu za delodajalce v skladu z izdanimi sklepi, s katerimi ste imeli priznano pravico do povračila nadomestila v času med 13.3.2020 in 31.5.2020.

   Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

   Vlada Republike Slovenije je 29. junija 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 30. junija 2020. S spremembo, s katero prenehajo veljati vsi prejšnji odloki o omejitvi zbiranj, se ponovno zaostrujejo pogoji za zbiranje ljudi. Prepoveduje se zbiranje več kot 50 ljudi, zbiranje ljudi ne glede na število, če niso upoštevana higienska navodila NIJZ, še vedno pa so prepovedana zbiranja iz drugih odlokov Vlade RS (npr. diskoteke in nočni klubi). Najpogostejša vprašanja in odgovore najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-07-01-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/.

   Razporejanje skrajšanega delovnega časa

   Na podlagi sklepa s skupnega sestanka predstavnikov Ekonomsko-socialnega sveta zaradi določb Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v zvezi z neenakomerno razporeditvijo delovnega časa v času izvajanja ukrepov, je bilo sprejeto usklajeno strokovno stališče: s pisno odredbo je tedenski obseg zagotovljenega dela konkretnega delavca lahko razporejen tudi neenakomerno na način, da se tedenski obseg delovnega časa izravna v obdobju meseca, za katerega delodajalec tudi uveljavlja subvencijo. Ob tem je pomembno, da se s takšnim načinom razporejanja skrajšanega delovnega časa odredi skrajšani delovni čas samo tistim delavcem, katerim zaradi narave delovnega mesta oz. vrste dela ni mogoče razporediti skrajšanega delovnega časa v enakomernem tedenskem obsegu zagotavljanja dela, hkrati pa mora biti v odredbi določena razporeditev delovnega časa oz. način razporeditve delovnega časa na določen način, da je za referenčno obdobje enega meseca vnaprej razvidno, katere dneve ima delavec delovno obveznost in v kakšen obsegu (tj. koliko ur). Več si lahko preberete v obvestilu https://www.gov.si/novice/2020-06-29-razporejanja-skrajsanega-delovnega-casa/.

   Vlada sprejela PKP4

   Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28.6.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Predlog zakona nadomešča v sredo na vladi sprejet predlog novele PKP3.

   S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

   Poleg tega je namen predloga zakona tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

   S predlogom zakona se določa začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Vlada v roku dveh mesecev sprejme uredbo, s katero se podrobneje predpiše metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let. Za financiranje dodatnih kadrov za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo sredstva v višini 31 milijonov evrov.

   S predlogom zakona se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Predlog zakona določa, da je namestitev in uporaba mobilne aplikacije prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je posameznik potrjeno pozitiven na virus – v teh primerih si mora mobilno aplikacijo obvezno namestiti in vanjo vnesti naključno kodo. V nasprotnem primeru bi mobilna aplikacija izgubila velik del svojega pomena.

   Več informacij je dostopnih na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-28-vlada-sprejela-pkp4/.

   Sprejeta nova uredba o izvajanju poroštva države pri najemanju kreditov

   Vlada Republike Slovenije je na seji 24.6.2020 sprejela novo Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), s čemer so odpravljene še zadnje nejasnosti glede odobravanja kreditov, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije, ki so namenjeni zagotovitvi dodatne likvidnosti slovenskemu gospodarstvu. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-24-sprejeta-nova-uredba-o-izvajanju-porostva-drzave-pri-najemanju-kreditov/, besedilo uredbe pa je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1554/uredba-o-izvajanju-ukrepa-porostva-po-zakonu-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19.

   Vlada sprejela odlok o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganje okužbe z virusom SARS – CoV-2

   S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19 začasno določita obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni potniški promet, ter obvezno razkuževanje rok. Odlok začne veljati 25. junija 2020. Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-24-obvezne-maske-v-zaprtih-javnih-prostorih-in-javnem-prometu-ter-razkuzevanje-rok/.

   Od 25. junija na rdečem seznamu tudi Portugalska in Albanija, z zelenega seznama črtana Luksemburg in Črna gora

   Vlada je odločila, da se s seznama epidemiološko varnih držav (t. i. zeleni seznam) ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (odlok) s 25. junijem 2020 črtata Luksemburg in Črna gora.

   Vlada je tudi odločila, da se v skladu z 11. členom odloka zaradi poslabšanja epidemioloških razmer s 25. junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo (t. i. rdeči seznam) uvrstita Portugalska in Albanija. Tako za osebe, ki v Slovenijo prihajajo iz teh držav, in osebe, ki vstopajo v Slovenijo ter imajo stalno ali začasno prebivališče v teh državah, ob vstopu v Slovenijo velja 14-dnevna karantena. Izjemoma bodo lahko v Slovenijo brez omejitev in karantene iz držav na rdečem seznamu vstopale le določene kategorije oseb, in sicer izjeme v točkah 2, 3, 4, 5, 6 in 7 v 10. členu odloka.

   Vlada je odločila tudi, da je veljavnost negativnega izvida testa na COVID-19 skrajšana na 36 ur, test bo po novem obvezen tudi za izjeme v točkah 12 in 13 v 10. členu odloka.

   Kontakti za informacije o koronavirusu

   Informacije glede karantenskih odločb na Ministrstvu za zdravje nudijo:
   – po telefonu izključno na številki 01 478 68 48 med 8.30 in 15. 30 uro.
   – po e-pošti na naslovu: karantena.mz@gov.si

   Za zdravstvena priporočila in napotke pokličite Nacionalni inštitut za javno zdravje na telefonsko številko 01 2441 729, oglejte si njihovo spletno stran www.nijz.si.

   Za postopke glede prehoda meje pokličite klicni center za koronavirus Policije na telefonsko številko 01 514 70 01, pišete lahko na e-mail: info.koronavirus@policija.si

   Za konzularne zadeve pokličite na Ministrstvo za zunanje zadeve na telefonsko številko 01 478 20 10.

   Glede turističnih bonov pokličite na Finančno upravo na telefonsko številko 08 200 1005.

   Za več informacij o koronavirusu in ukrepih za odpravljanje gospodarskih ter socialnih posledic epidemije koronavirusa obiščite spletno stran https://www.gov.si/teme/koronavirus/.

   Pojasnilo MDDSZ glede odrejene karantene delavcem ter možnih postopanj delodajalca

   Po spletu so se pojavila obvestila nekaterih delodajalcev, v katerih zaposlene opozarjajo, da ne smejo zapuščati države Republike Slovenije tudi v času koriščenja letnega dopusta. Delavce opozarjajo, da če zaradi karantene ali zaprtja meja ne bodo pravi čas prišli nazaj, bodo njihovo odsotnost šteli kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere lahko izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi. Na povezavi si lahko preberete odziv ministrstva na tovrstne zapise in vprašanja v zvezi s tem https://www.gov.si/novice/2020-06-23-pojasnilo-glede-odrejene-karantene-delavcem-ter-moznih-postopanj-delodajalca/.

   Obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

   Vloga bo pravočasno predložena v roku 15 dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ko zaposleni nastopi takšno delo. Pri tem bodite pozorni na izpolnitev zakonskega pogoja, da o tem obvestite Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) po elektronski pošti najkasneje v roku 3 delovnih dni od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE), ki je pričel veljati 31. 5. 2020 (Uradni list RS, 80/2020) in omogoča delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa.

   Če želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.siObvestilo naj vsebuje naslednje podatke: 

       • naziv in MŠO delodajalca,
       • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
       • datum odreditve takšnega dela.

   Omenjeno obvestilo v skenirani obliki priložite vlogi, ki jo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije. Delodajalci lahko zaposlenemu, s katerim imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredite delo s skrajšanim delovnim časom v obdobju od 1.6.2020 do 31.12.2020. Skrajšani delovni čas pomeni delo vsaj za polovični delovni čas (20 ur na teden). To pomeni, da zaposleni, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani zaposlitev za polni delovni čas in s tem vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene z ZIUOOPE.

   Kako se šteje 3 dnevni rok od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom?

   ZRSZ je objavil pojasnilo, da se v primeru, da je delodajalec odredil delavcu delo s skrajšanim delovnim časom, za štetje tri dnevnega roka v vsakem primeru šteje tri delovne dni od datuma začetka dela s skrajšanim delovnim časom. Če je ta rok zamujen, se vloga zavrne zaradi prepozne oddaje obvestila.

   Primer: Delodajalec je v sredo, 10. 6. vročil delavcu odredbo za delo s skrajšanim delovnim časom, s pričetkom opravljanja v petek, 12. 6.

   Rok, da delodajalec obvesti Zavod, je vključno do srede, 17. 6., torej tri delovne dni od začetka dela s skrajšanim delovnim časom. Prvi dan roka je prvi naslednji delovni dan po začetku del s skrajšanim delovnim časom.

   Oddaja končnih poročil za povračilo nadomestila plače od 30. junija

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da bo končno poročilo k vlogi za povračilo nadomestila plače zaposlenih na začasnem čakanju na delo ali zaradi odsotnosti iz razloga višje sile, mogoče, na portalu za delodajalce, oddati od 30. junija. Vljudno prosijo, da to storite do konca julija 2020. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/oddaja-koncnih-porocil-za-povracilo-nadomestila-place.

   Opravljanje dela na domu

   MDDSZ je z namenom razjasnitve ključnih delavnopravnih dilem in dilem na področju varnosti in zdravja pri delu pripravil najpomembnejše informacije pri organizaciji dela na domu, ki so dostopne na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-22-opravljanje-dela-na-domu-z-vidika-delovnega-prava-in-varnosti-in-zdravja-pri-delu/.

   Seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev

   Na podlagi ocene epidemiološke situacije za posamezno državo ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja Vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s III. odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. L. RS 83/20). Seznam držav in njegove spremembe NIJZ redno objavlja na svojih spletnih straneh https://nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev, kjer je dostopna tudi povezava na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko.

   Podaljšan čakalni čas za telefonske klice v Kontaktnem centru Zavoda RS za zaposlovanje

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da imajo v Kontaktnem centru povečano število telefonskih klicev. Zato se lahko zgodi, da čakalni čas za prostega operaterja traja do 5 minut. Prosijo za potrpežljivost in razumevanje. Za splošna vprašanja vam je na voljo tudi njihov elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si. Odgovor lahko pričakujete v 3 delovnih dneh. Za vsebinska vprašanja o povračilu nadomestila plače in subvenciji za skrajšani delovni čas sta vam namenjena: ZIUPPP@ess.gov.si (elektronski naslov) ali 030 486 086 (mobilna številka ob delovnikih).

   FURS poziva ponudnike turističnih bonov k testiranju sistema

   Na testni sistem BETA eDavki je nameščen receptorski portal namenjen unovčevanju turističnih bonov. S tem je ponudnikom omogočeno testiranje funkcionalnosti. Da bi lahko ponudniki začeli s testiranjem, morajo ustvariti testne uporabniške račune za receptorje. Pred prvo prijavo v portal se mora receptorju dodeliti uporabniški račun (uporabniško ime in geslo). Uporabniške račune se dodeljuje v zaprtem delu portala BETA eDavki (osebni portal ponudnika nastanitev). Navodila, kako to narediti, najdete v prezentacijiZa ponudnike je na voljo tudi video izobraževanje (o bonih in receptorskem portalu). Receptorski portal bo na voljo za produkcijsko uporabo v petek 19. 6. 2020.

   Subvencija za skrajšani polni delovni čas

   Zavod RS za zaposlovanje je na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-skrajsani-delovni-cas objavil vse pomembne informacije v zvezi s subvencijo za skrajšani polni delovni čas (kako se vlogo odda, kako se obvešča, najpogostejša vprašanja in odgovori).

   Od 15. junija odprti vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško, ki je objavljen v Uradnem listu št. 86 z dne 12.6.2020. Danes, 15. junija 2020, tako začnejo obratovati vsi mejni prehodi za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško.

   Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (SOPS) določa vzpostavitev in obratovalni čas mejnih prehodov za obmejni promet. Prek mejnih prehodov za obmejni promet lahko prestopajo državno mejo državljani Slovenije in Hrvaške ter osebe, za katere velja pravica do prostega gibanja po pravu Unije. Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju določa, da lahko pogodbenica delno ali v celoti zadrži izvajanje sporazuma.

   S 15. junijem omogočeno prehajanje slovensko-italijanske tudi izven kontrolnih točk, a le za državljane Slovenije in Italije

   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je objavljen v Uradnem listu št. 86 z dne 12.6.2020. Spremembe začnejo veljati 15. junija 2020.

   Italija bo s 15. junijem 2020 uvrščena na seznam epidemiološko varnih držav, s tem pa se na slovensko-italijanski meji vzpostavlja enak režim prehoda meje, kot to že velja za prehajanje slovensko-avstrijske in slovensko-madžarske meje. Tako bodo lahko državljani Slovenije in Italije slovensko-italijansko mejo prehajali izven kontrolnih točk, ostalim pa bodo za prehajanje te meje na voljo štiri kontrolne točke:

       1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
       2. Fernetiči ‒ Fernetti,
       3. Škofije ‒ Rabuiese,
       4. Krvavi potok ‒ Pesse.

   Dopolnjen seznam varnih držav

   Vlada je odločila, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije uvrsti dežela Furlanija – Julijska krajina, administrativna enota Italije. To velja od 13. junija 2020. S 15. junijem 2020 pa se na ta seznam uvrstita še Italija in Črna Gora.

   Omejitve za prihode iz držav s poslabšanjem epidemioloških razmer

   S 13. junijem 2020 se zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče: Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike, San Marino, Saudova Arabija, Ruska federacija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Republika Južna Afrika, Iran, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Severna Makedonija.

   Izjeme veljajo le za:

       • osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena odloka);
       • delavce v sektorju mednarodnega prevoza (3. točka 10. člena odloka);
       • osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu (4. točka 10. člena odloka);
       • osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu (5. točka 10. člena odloka);
       • osebo z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena odloka);
       • osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena odloka).

   Od 12. junija možna oddaja vloge za subvencije za skrajšani polni delovni čas

   Od danes, 12. junija, delodajalci lahko oddate vlogo za delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije (ZIUOOPE). Več si lahko preberete v informaciji Zavoda RS za zaposlovanje https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-12-junija-mozna-oddaja-vloge-za-subvencije-skrajsani-polni-delovni-cas.

   Obveščanje o napotitvi nazaj na delo pri delnem povračilu nadomestila plače za začasno čakanje

   Glede tega velja enako kot po doslej aktualnem interventnem ukrepu. Če torej zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po prejemu sklepa o delnem povračilu izplačanih nadomestil plače. Obveščate po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si, pri čemer se vedno obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020). V elektronskem sporočilu navedete:

       • svoj naziv (kdo je delodajalec),
       • številko svoje vloge,
       • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
       • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

   Nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za delno povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

   Kdo bo prejel nakazilo mesečnega temeljnega dohodka 24.6.2020

   FURS obvešča, da dne 10.6.2020 polnega izplačila NISO prejeli upravičenci (samozaposleni, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci), ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši (na podlagi drugega odstavka 19. člena ZPIZ-2). Slednji so sicer z določbo 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) dobili pravico do mesečnega temeljnega dohodka v celotnem znesku. Tem upravičencem bo razlika do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačana 24. junija 2020.

   Poleg omenjenih bodo 24.6. 2020 mesečni temeljni dohodek za maj prejeli tudi upravičenci, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani za preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti.

   Ažurirani odgovori na najpogostejša vprašanja glede povračila nadomestila plače na začasnem čakanju in subvencioniranja skrajšanega delovnega časa

   Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil prenovljene odgovore na najpogostejša vprašanja glede obeh delovnopravnih ukrepov tretjega interventnega paketa. Dokument lahko najdete na povezavi čisto spodaj (Dodatne informacije: Imate vprašanja: Poglejte si odgovore) https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas.

   Junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov

   Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da sta junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov. Prvo bo jutri, 10. 6. 2020, naslednje pa konec meseca, natančneje 30. 6. 2020. V jutrišnje izplačilo bodo zajeti delodajalci, ki so oddali obrazce REK do 27. 5. 2020, izplačila pa se nanašajo na marec in april. Še vedno opažajo, da vsi delodajalci, ki so oddali vlogo za povračilo nadomestila, niso oddali omenjenih obrazcev, kar pa je podlaga za obračun in izplačilo na podlagi interventnih zakonov. Poleg tega se še vedno pojavljajo tudi napake pri obračunih. Prav zato zavod prosi delodajalce, da so pozorni pri navedbi podatkov oziroma da s pomočjo aplikacije na Portalu za delodajalce preverijo njihovo pravilnost. Več si lahko preberete v informaciji ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/delodajalci-prejeli-dobrih-116-milijonov-eur-za-povracilo-nadomestila-place.

   Sprejeta je uredba o koriščenju turističnih bonov

   Uredba je objavljena v Uradnem listu št. 84 z dne 8.6.2020 in določa način koriščenja turističnih bonov preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. Bon bo vpisan kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki). Bon bo unovčljiv za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

   Upravičenec bon unovči tako, da ob prijavi na dan prihoda pri ponudniku storitve le-tega obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik nato v informacijski sistem FURS vnese podatke o upravičencu, na podlagi katerih FURS v informacijskem sistemu označi unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve izplača ponudniku storitev v rokih in na način, ki so določeni v omenjeni uredbi.

   Bon bo deljiv in se bo lahko unovčil v večkratnem znesku. Izplačilo bona v denarju ni možno. Besedilo uredbe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1345/uredba-o-nacinu-unovcitve-bona-za-izboljsanje-gospodarskega-polozaja-na-podrocju-potrosnje-turizma-povracilu-sredstev-preko-informacijskega-sistema-financne-uprave-republike-slovenije-ter-nacinu-vodenja-in-upravljanja-evidence-bonov.

   Nova pravila za prehajanje slovenske meje

   Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 83 z dne 7.6.2020. Odlok velja od 8. junija 2020. Glede prehajanja slovenske meje veljajo nova pravila, ki si jih lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-08-od-danes-veljajo-nova-pravila-za-prehajanje-slovenske-meje/, kjer je dostopna tudi povezava na besedilo odloka in na najpogostejša vprašanja in odgovore glede prehajanja meje.

   Objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori o ukrepih skrajšanega delovnega časa ter čakanja na delo

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavil odgovore na najpogostejša vprašanja o ukrepih povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in subvencije za krajši delovni čas po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE). Oba ukrepa sta namenjena ohranjanju čim več delovnih mest. Pojasnila so dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-06-05-ukrep-cakanje-na-delu-in-skrajsani-delovni-cas/.

   Obveznost obveščanja Zavoda RS za zaposlovanje o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom pred oddajo vloge

   Delodajalci, ki želite uveljavljati subvencijo za skrajšani polni delovni čas, imate zakonsko obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko odredite takšno delo zaposlenim, o tem obvestite ZRSZ po elektronski pošti. Več si lahko preberete v novici ZRSZ https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/obvescanje-o-odreditvi-dela-s-skrajsanim-delovnim-casom.

   Obvestilo delodajalcem glede delavcev, ki so bili od 28. do 29.5. 2020 ob prestopu meje iz tretjih držav napoteni v karanteno

   Dne 26. 5. 2020 je v veljavo stopil Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/20, v nadaljnjem besedilu: Odlok).  Ker je v času od 28. do 29. 5. 2020 prišlo do nejasnosti pri tolmačenju posameznih določil Odloka, so bile ustno odrejene karantene s strani Policije tudi osebam, ki so v Slovenijo prišle iz tretjih držav in ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Ministrstvo za notranje zadeve, NIJZ in Ministrstvo za zdravje so poenotili tolmačenje Odloka, zato tem osebam odločbe o odreditvi karantene ne bodo izdane v primeru, če tega ne bodo želele in bodo ministrstvu to tudi sporočile.

   Osebe, ki so v času od 28. do 29. 5. 2020 prišle v Slovenijo iz tretjih držav in imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, lahko ustno izrečeno karanteno prekinejo, če torej Ministrstvu za zdravje pisno sporočijo, da ne želijo izdaje odločbe o odreditvi karantene. Podatke (ime in priimek, stalni ali začasni naslov v Sloveniji, datum prehoda meje) ali zapis na priloženi izjavi »Strinjanje z neizdajo odločbe o odreditvi karantene« naj osebe ali njihovi zastopniki pošljejo na e-naslov: karantena.mz@gov.si ali po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana. Telefonska številka za informacije je 01 478 68 48. Izjava je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-06-05-obvestilo-osebam-ki-so-bile-od-28-do-29-5-2020-ob-prestopu-meje-iz-tretjih-drzav-napotene-v-karanteno-in-imajo-stalno-ali-zacasno-prebivalisce-v-sloveniji/.

   Opozorilo: Neizdaja odločbe o odreditvi karantene pomeni, da se ustno izrečena karantena prekine, osebe pa ne bodo mogle uveljavljati pravic, ki izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20).

   Obveščanje Zavoda RS za zaposlovanje glede odreditve dela s skrajšanim delovnim časom

   V skladu z ZIUOOPE morajo delodajalci v 3 delovnih dneh od takrat, ko zaposlenim odredijo delo s skrajšanim delovnim časom, poslati obvestilo zavodu po elektronski pošti na naslov: obvestilacas@ess.gov.si.  Zavod bo upošteval tudi obvestila, ki so v preteklih dneh prispela na drug elektronski naslov oz. na drug način.

   Delodajalci, ki so delo s skrajšanim delovnim časom odredili s 1.6. morajo obvestiti zavod do vključno danes (4.6).

   Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke: naziv in MŠ delodajalca, število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in datum odreditve takšnega dela.

   Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije (zato naj si ga delodajalec shrani).

   Zavod RS za zaposlovanje objavil pojasnila v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po ZIUOOPE

   Obveščamo vas, da je ZRSZ objavil pojasnila glede uveljavljanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ki so dostopna na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-za-zacasno-cakanje-in-subvencije-skrajsani-delovni-cas.

   Pojasnila Zavoda RS zaposlovanje v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po ZIUOOPE

   Zavod naj bi predvidoma danes na spletni strani objavil informacije o postopku izvajanja ukrepov delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo v juniju. Posredovali pa so nam nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so razvidni spodaj:

   ZAČASNO ČAKANJE NA DELO

   »Delavcem smo že v marcu poslali odredbe, s katerimi jim je bilo odrejeno čakanje na delo do preklica. Ali moramo za potrebe oddaje nove vloge po ZIUOOPE izdati nove odredbe, čeprav trenutne niso bile preklicane in še veljajo?«

   Odgovor: Če so odredbe še veljavne (ker niso bile preklicane oz. veljajo npr. do 30. junija), ni potrebe po pripravi/predložitvi novih.

   »Kako je po novem glede obveščanja Zavoda o pozivu delavcu nazaj na delo. Kdaj predhodno obvestimo Zavod? Kaj se zgodi, če presežemo 7 delovnih dni v mesecu (zadošča nova odredba in obvestilo Zavodu ali je potrebna nova vloga)?«

   Odgovor, usklajen z MDDSZ: Oboje bo potekalo tako kot v primeru ZIUZEOP in ZIUZEOP-A (povezava). Obveznost obveščanja nastane po tem, ko Zavod delodajalcu izda sklep, s katerim je delodajalcu odobreno delno povračilo nadomestila plače.

   SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANJA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

   »Na kakšen način Zavod obvestimo, da smo delavcem odredili delo s skrajšanim delovnim časom?«

   Danes bo Zavod odprl poseben elektronski predal za navedeno obveščanje, ki je obvezno po zakonu (najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve). V obvestilu na spletni strani bo podana informacija, katere podatke mora obvestilo vsebovati.

   Ponovna omejitev težkega tovornega prometa ob nedeljah in dela prostih dneh

   Vlada je z 31. majem 2020 pričela uporabljati odlok o preklicu epidemije virusa COVID-19. Ministrstvo za infrastrukturo zato obvešča, da s preklicem tako niso več izpolnjeni pogoji za opravljanje prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, ob nedeljah in dela prostih dnevih, od 8. do 21. ure. Od 1. junija se na območju Republike Slovenije tako ponovno uvaja omejitev prevozov tovornih vozil v teh časovnih intervalih.

   Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja državne meje posodobljena 1.6.2020

   Državni zbor sprejel nov sveženj interventnih ukrepov

   Obveščamo vas, da so v Uradnem list RS št. 80/2020 z dne 30.5.2020 objavljeni interventni zakoni, in sicer:

   Vlada je na dopisni seji, dne 29.5.2020, sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19

   Vlada je sprejela Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZBN), pri nalezljivi bolezni COVID-19. Sklep predstavlja pravno podlago, da se bo lahko tudi po 31. 5. 2020 sprejemalo splošne in posebne ukrepi po Zakonu o nalezljivih boleznih pri nalezljivi bolezni COVID-19. Vsi akti in ukrepi, ki jih je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 sprejela vlada in do 1. 6. 2020 niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica. Obvezno ostaja tudi nošenje zaščitnih mask.

   Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

       • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,
       • v javnih prevoznih sredstvih,
       • pri osebah z respiratornimi obolenji,
       • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
       • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
       • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.

   Več si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-05-29-50-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov, prvo naslednje je 10.6.

   ZRSZ je na svoji spletni strani objavil novico v zvezi z izplačili povračila nadomestil na podlagi interventnih zakonov in sporočil, da junija predvidevajo dva roka izplačil: 10. 6. 2020 in 30. 6. 2020. Celotno obvestilo je dostopno na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/danes-1484-delodajalcev-prejelo-skoraj-25-milijona-eur.

   Priporočila NIJZ v zvezi s sproščanjem ukrepov

   Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem so oz. bodo na NIJZ pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti, ki jih lahko najdete na povezavi https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

   Novi sprostitveni ukrepi Vlade na seji 28.5.2020

   Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji. S spremembo se sprošča začasna omejitev zbiranja na javnem kraju. In sicer bo s 1. junijem, ko začne veljati sprememba odloka, na javnih krajih dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Pri tem pa bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe.

   Vlada je izdala Sklep o dopolnitvi seznama držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Po seznanitvi z oceno epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje in glede na dogovor med ministrstvoma za zunanje zadeve Slovenije in Madžarske o pogojih prehajanja državne meje državljanov Slovenije in Madžarske je vlada odločila, da na seznam držav uvrsti tudi Madžarsko. To pomeni, da lahko brez omejitev v Slovenijo vstopajo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Madžarskem in jim karantena ne bo odrejena.

   Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S spremembo odloka se tako odpravi prepoved opravljanja storitev na področju turističnih dejavnosti, in sicer za:

       • nastanitvene obrate nad 30 sob,
       • nastanitvene obrate za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
       • velnes in fitnes centre,
       • bazene, vodne aktivnosti.

   Še vedno pa se ohrani začasna prepoved ponujanja storitev diskotek in nočnih klubov. Prodajalne ostajajo zaprte ob nedeljah in praznikih razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti. Minimalni obratovalni čas prodajaln z živili se ohrani.

   Vsi odloki so objavljeni v Uradnem listu RS št. 78 z dne 29.5.2020, celotno sporočilo za javnost pa si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-05-28-18-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   V petek 29.5.2020 nova izplačila po interventnih zakonih

   Do sedaj je ZRSZ po interventnih zakonih izvedel dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov EUR 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. Koliko delodajalcev bo prejelo povračilo nadomestilo plače v petek, za zdaj ni znano, saj se podatki iz obrazcev REK še obdelujejo. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-petek-nova-izplacila-po-interventnih-zakonih.

   Še slab teden časa za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2019

   FURS opozarja, da je bil rok za oddajo obeh obračunov zaradi epidemije COVID-19 z 31. 3. 2020 premaknjen na 31. 5. 2020. Ker pa je 31. 5. 2020 nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. 6. 2020. Hkrati obveščajo, da rok za plačilo davčne obveznosti po obračunu DDPO ali obračunu DohDej ostaja 30 dni po predložitvi davčnega obračuna. V primeru, če bo zavezanec predložil davčni obračun na skrajni rok, torej, 1. 6. 2020, mora davčno obveznost plačati najkasneje do 1. 7. 2020. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-05-26-se-slab-teden-casa-za-oddajo-obracunov-ddpo-in-dohdej-za-leto-2019/.

   Odlok o ukrepih za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

   Z današnjim dnem 26.5.2020 je začel veljati novi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Dodane so nove izjeme za vstop v Slovenijo, ko se potniku, ki vstopa v državo, ne odredi 14-dnevna karantena. Dodana je tudi nova kontrolna točka na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer Gorjansko ‒ San Pelagio. Več si lahko preberete na povezavah https://www.gov.si/novice/2020-05-26-spremenjeni-ukrepi-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/ in https://www.gov.si/novice/2020-05-26-veljati-je-zacel-novi-odlok-o-ukrepih-za-preprecitev-sirjenja-covida-19-na-mejnih-prehodih-in-kontrolnih-tockah/, prav tako pa so objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s prehajanjem meje https://www.gov.si/novice/2020-05-26-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-prehajanju-drzavne-meje/.

   Preverjanje višine prejetih povračil nadomestila plače

   Na portalu ZRSZ za delodajalce vam je od začetka tega tedna na voljo nova aplikacija. Omogoča vam preverjanje, koliko sredstev ste prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP). Če obračuna ne vidite ali se ne ujema z vašim stanjem, je lahko eden izmed razlogov:

       • nepravilno oddan ali sploh neoddan Obrazec iRek 1004,
       • nepravilen EMŠO zaposlenega,
       • oseba nima ustrezne zavarovalne podlage (npr. študent, ki dela po podjemni pogodbi ipd.) ali morda sploh ni zaposlena pri vas kot delodajalcu, ki je oddal vlogo,
       • težave s transakcijskim računom (TRR), ker ga pri vlogi niste navedli ali je morda zaprt.

   ZRSZ poziva delodajalce, da preverijo pravilnost svojih podatkov, ki ste jih navedli v vlogi, in jih primerjate z istimi podatki na oddanih Obrazcih iRek 1004.

   Višina povračila je obračunana na podlagi vaših podatkov, ki ste jih vnesli na Obrazec iRek 1004 za marec 2020. Delodajalci na tem obrazcu prikažete bruto zneske, z Zavoda pa vam izplačajo neto zneske. Ker prispevki znašajo 22,1 %, to pomeni, da je izplačani neto znesek za 22,1 % nižji od bruto zneska na Obrazcu iRek (neto nadomestilo plače plus akontacija dohodnine).

   Če ste se pri tem zmotili, prosijo, da podatke ustrezno popravite.

   Prenehanje razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

   Z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; ZZUSUDJZ) so bili vzpostavljeni začasni ukrepi, s katerimi se je preprečevalo nevarnost širjenja virusne bolezni v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih. Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija 2020, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej. Vlada Republike Slovenije je že z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) sledila podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 pa je ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ. Več si lahko preberete v novi Ministrstva za javno upravo https://www.gov.si/novice/2020-05-21-prenehanje-zacasnih-ukrepov-v-upravnih-in-drugih-javnopravnih-zadevah-s-1-junijem/.

   Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

    Vlada Republike Slovenije je 15. maja 2020 izdala Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki velja od 18. maja 2020. Ministrstvo za notranje zadeve je na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki so pomembna predvsem za organizacijo dela gostincev: https://www.gov.si/novice/2020-05-19-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-omejitvi-zbiranja/.

   Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (#PKP3)

   Vlada je na seji dne 19.5.2020 zaključila z obravnavo predloga Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo. Predlog zakona vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencije študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.
   Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-05-20-vlada-potrdila-tretji-protikoronski-paket/.

   Podaljšan rok za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov do 31.5.2020

   Na Finančno upravo RS se je v teh dneh obrnilo nekaj samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli do 9. maja uveljavljati oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov. Več o tem je sicer FURS pisal že 5.5.2020 na spletni strani. Zaradi navedenega je rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov podaljšan do vključno 31.5.2020. Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niso storili) tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.

   Vlada razširila območje prostega gibanja oseb in določila dodatne izjeme, ki se jim ne odredi karantena ob vstopu v Slovenijo

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list št. 71 z dne 17.5.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odpiranje mej bo, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo, in sicer na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve.

   Poleg tega odlok določa izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za obdobje 14 dni. Gre za osebe, ki:

       • so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,
       • potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

   Odlok je začel veljati 17. maja 2020, ob 22. uri. Celotna informacija je dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-05-17-43-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/, besedilo spremembe odloka pa na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1065/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije.

   Najnovejše informacije o prehajanju mej pa so dostopne na https://www.gov.si/novice/2020-05-18-meje-se-bodo-odpirale-postopno-na-podlagi-dogovorov-s-posameznimi-drzavami/ in na https://www.gov.si/novice/2020-05-18-44-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

   Vlada je na dopisni seji dne 14.5.2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 68/2020, preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa SARS-CoV-2 v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni COVID-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, sprejeti na podlagi Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19. Preklic epidemije pomeni, da ukrepi iz interventnega zakona ZIUZEOP veljajo le še do 31.5.2020.

   Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih

   Vlada je na dopisni seji dne 14.5.2020 sprejela Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Več si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-05-15-vlada-spremenila-ukrepe-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije/.

   Maja še dve izplačili delodajalcem za povračilo nadomestila plače

   Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obvešča, da bo jutri, v petek 15. 5. 2020, izplačila prejelo predvidoma 5.516 delodajalcev za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona EUR, medtem ko je tretji majski rok za izplačilo po interventnih zakonih v petek, 29. maja. Na Zavodu pridobivajo podatke od FURS-a in v skladu z zakonom za izplačila upoštevajo le tiste zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. To pomeni, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi prejeli. Delodajalce pri tem pozivajo, naj skrbno pregledajo podatke na oddanih obrazcih REK, tako da bodo izplačila pravilna oziroma da čim prej zagotovijo pravilne podatke. Če pride do napak oziroma popravkov za določeno obdobje, bodo to tudi upoštevali in izvedli poračun pri prvem od naslednjih izplačil za april.

   Vlada na seji 13.5.2020 sprejela več odločitev glede sproščanja ukrepov

   Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki sta bili objavljeni v Uradnem listu RS št. 67 z dne 13.5.2020. S sprejetimi uredbami se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje.

   Vlada je sprejela tudi nov Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67), s katerim se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekateri storitev na področju turizma. Prepovedano ostaja ponujanje naslednjih storitev:

       • nastanitvenih obratov nad 30 sob,
       • nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
       • wellness in fitness centrov,
       • bazenov in vodnih aktivnosti,
       • diskotek in nočnih klubov.

   V prodajalnah so z novim odlokom vsi potrošniki pri opravljanju nakupov izenačeni. Odlok začne veljati 18. maja.

   Vlada je do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca do 17. maja. Sprostila je tudi nekatere prepovedi izvajanja dejavnosti avtošol.

   Vlada je odpravila obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Hkrati je vsem upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov večstanovanjskih stavb.

   Več si lahko preberete v novici https://www.gov.si/novice/2020-05-13-16-redna-seja-vlade-republike-slovenije/ (na desni strani je dostopno tudi celotno sporočilo za javnost).

   Obvestilo ZRSZ v zvezi s prvim izplačilom delodajalcem za povračilo nadomestila plače

   Ob pregledu prvih izplačil so na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) ugotovili, da niso bila izvedena za vse upravičence, ki ste oddali obrazce REK do vključno 29. 4. 2020. Poleg tega je prišlo do napak v primerih, ko ste delodajalci do tega roka oddali več obrazcev REK za isto osebo za isto obdobje in enak datum izplačila. V tem tednu bodo zato nadgradili vse potrebne prenosne postopke in tako omogočili izplačila za vse upravičence, ki ste do 7. 5. 2020 oddali obrazce REK za marec. Naslednje izplačilo je predvideno 15. 5. 2020.

   Ravno tako ZRSZ ponovno poziva, da preverite podatke o višini dohodka na oddanih obrazcih REK in čim prej zagotovite pravilne podatke. Popravke obrazcev REK bodo lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju, predvidoma 10. 6. 2020, če boste obrazec REK popravili do 28. 5. 2020. Ne glede na to, katere zaposlene upoštevate pri svoji vlogi in so bili zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, pri izplačilu v skladu z zakonom upoštevamo le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. Do povračila nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po podlagi 034.

   Obveščanje o napotitvi nazaj na delo

   Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020). V elektronskem sporočilu navedete:

       • svoj naziv (kdo je delodajalec),
       • številko svoje vloge,
       • ime in priimek zaposlenihki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
       • datumko se morajo zaposleni vrniti na delo.

   ZRSZ tudi ponovno obvešča, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

   Novi upravičenci bodo prejeli izplačilo mesečnega temeljnega dohodka 22.5.2020

   FURS obvešča: ne glede na datum vložitve izjave, bodo 22. 5. 2020 izplačilo mesečnega temeljnega dohodka prejeli tisti zavezanci, ki so z novelo ZIUZEOP-A na novo dodani med upravičence do tega dohodka, to so: samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci, ki za posamezen mesec niso vključeni v zavarovanje za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas in so posledično upravičeni do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka. Več informacij lahko dobite na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/2020-05-08-danes-financna-uprava-drugic-nakazuje-mesecni-temeljni-dohodek/.

   Prva povračila nadomestila plače bodo s strani ZRSZ izplačana 11.5.2020

   ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje) bo v ponedeljek, 11.5.2020, izplačal prva povračila nadomestila plače. Po informaciji ZRSZ bo najnižji izplačani znesek nadomestila plače 1,75 EUR. Zato ZRSZ poziva, da preverite podatke o višini dohodka na oddanih obrazcih REK in čim prej zagotovite pravilne podatke. Popravke obrazcev REK bodo lahko upoštevali šele pri naslednjem izplačilu v juniju, če boste obrazec REK popravili do 29. 5. 2020.

   Ne glede na to, katere zaposlene ste upoštevali pri svoji vlogi in so bili zanje izdani sklepi o povračilu nadomestila plače, bodo pri izplačilu v skladu z zakonom upoštevali le zavarovalne podlage, ki pomenijo delovno razmerje, torej zavarovalne podlage: 001, 002, 008, 013, 016, 029, 084, 085. Do povračila nadomestila plače prav tako niso upravičeni udeleženci javnih del, ki so zavarovani po podlagi 034.

   Vlada sprejela nov odlok glede ukrepov na mejnih prehodih in izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

   Zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje se na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke. Prehod meje na kontrolnih točkah Predel – Predil, Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele) in Neblo ‒ Vallico di Venco bo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja. Prav tako se doda nova kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). Železniška povezava je odprta ves dan, izvaja pa se prevoze t. i. oprtnega vlaka (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil) v in iz Slovenijo.

   Ureditev zadržanosti od dela je enaka trenutno veljavnemu odloku za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar je zaradi jasnosti določbe dodano besedilo, s katerim se imenovanemu osebnemu zdravniku zavarovanca nalaga enaka frekvenca odločanja o zavarovančevi delazmožnosti kot imenovanemu zdravniku ZZZS, to je na dva meseca. Ta dopolnitev ne vpliva na frekvenco izdajanja bolniškega lista, ki se izdaja vsak mesec. S tem se določa tudi postopni prenos odločanja o bolniškem staležu nazaj na imenovane zdravnike ZZZS. V skladu s prehodno določbo tega odloka bo pristojnost odločanja o bolniškem staležu najkasneje po 31. maju 2020 ponovno prenesena nazaj na imenovane zdravnike.

   Celotna novica je dostopna na spletni strani Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/novice/2020-05-07-vlada-danes-sprejela-tri-odloke-glede-ukrepov-na-mejnih-prehodih-izvajanju-ozz-ter-o-nacinu-izvajanja-sekundariata-pripravnistva-in-specializacije-v-casu-epidemije/.

   Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov

   Na podlagi novele ZIUZEOP-A je za zamudnike določen nov rok za uveljavljanje marčevskih in aprilskih prispevkov, ki velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence. Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je namreč v svojem 52. členu določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE. Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9.5.2020 (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020. Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31.5.2020. Novica je objavljena na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/se-do-9-maja-je-cas-za-uveljavljanje-oprostitve-marcevskih-in-aprilskih-prispevkov/.

   Podaljšan rok za oddajo vlog na Zavod RS za zaposlovanje za povračilo izplačanih nadomestil plače do 9. maja

   ZRSZ obvešča, da je do 9. 5. 2020 podaljšan rok za predložitev vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače zaradi čakanja na delo ali odsotnosti iz razlogov višje sile za obdobje od 13. 3. 2020. Če niste pravočasno oddali vloge ali izjav za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020 ali so od takrat odsotni zaradi višje sile, lahko zanje oddate vlogo na portalu za delodajalce ZRSZ še do 9. 5. 2020 na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP-A, 52. člen).

   Nova vloga pa, po informaciji ZRSZ, ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu. Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na elektronski naslov ZRSZ: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

   COVID-19 in vračanje na delovno mesto

   Z umirjanjem pandemije COVID-19 se pričenja postopno odpiranje gospodarstva in s tem vračanje številnih zaposlenih na delovna mesta. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je, da bi pomagala delodajalcem in delavcem, da ostanejo varni in zdravi v spremenjenem delovnem okolju zaradi pandemije COVID-19, objavila neobvezujoče smernice »COVID-19: Vračanje na delovno mesto; Prilagajanje delovnih mest in varovanje delavcev«. Na voljo so tudi v slovenskem jeziku. Več si lahko preberete v informaciji MDDSZ https://www.gov.si/novice/2020-05-04-covid-19-in-vracanje-na-delovno-mesto/.

   V Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

   Obveščamo vas, da je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) danes, dne 30.4.2020, objavljen v Uradnem listu št. 61 in prične veljati jutri, 1.5.2020. Zakon spreminja oz. dopolnjuje zgoraj navedeni interventni zakon in uvaja nekaj novih določb. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a, več o vsebini pa si lahko preberete v obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/29/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/.

   V Uradnem listu št. 61 sta bila danes objavljena tudi Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0897/zakon-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe) in Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0899/zakon-o-spremembi-in-dopolnitvah-zakona-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz-a), ki prav tako pričneta veljati naslednji dan po objavi, torej dne 1.5.2020.

   Ste preko eDavkov vložili več IZJAV za temeljni dohodek in oprostitev prispevkov? Upošteva se zadnja prejeta IZJAVA!

   FURS obvešča, da so nekateri zavezanci vložili več izjav za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev prispevkov, ker so se očitno vmes premislili in spremenili izjavo. V tem primeru se upošteva kronološko zadnja izjava. Nekateri so očitno zmotno mislili, da z novo izjavo zgolj dopolnjujejo svojo prejšnjo izjavo, kar pa ne drži, saj Finančna uprava upošteva samo kronološko zadnjo prejeto izjavo. Povedano drugače: zadnja IZJAVA »povozi« prejšnje. Če je zavezanec torej preko eDavkov vložil več izjav, je pomembno, da je v zadnji izjavi označil vse potrebne rubrike, ki jih želi uveljavljati. Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/2020-04-29-ste-prek-edavkov-vlozili-vec-izjav-za-temeljni-dohodek-in-oprostitev-prispevkov-uposteva-se-zadnja-prejeta-izjava/.

   Iztekanje roka za oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov za samozaposlene in družbenike na podlagi IZJAVE – 30.4.2020!

   FURS opozarja, da morajo samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci IZJAVO preko eDavkov vložiti do konca aprila, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020, je rok za predložitev IZJAVE 31. 5. 2020. Več si lahko preberete v novici FURS https://www.gov.si/novice/se-dva-dneva-do-izteka-roka-za-oprostitev-marcevskih-in-aprilskih-prispevkov-na-podlagi-izjave/.

   Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

   NIJZ je na svoji spletni strani objavil navodila za delovne organizacije v zvezi z novim kornavirusom https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2. Epidemiološka situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Za varno izvajanje posameznih dejavnosti so na NIJZ pripravili različna priporočila, ki so dostopna na naslednji povezavi.

   Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

   Obveščamo vas, da je Državni zbor 28.4.2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Zakon še  ni bil objavljen v Uradnem listu. Zakon spreminja oz. dopolnjuje zgoraj navedeni interventni zakon in uvaja nekaj novih določb. Več si lahko preberete v obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/29/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 59 z dne 28.4.2020 objavljen Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

   *   27. storitve nepremičninskega posredovanja,
   *   28. knjižnice, galerije in muzeji,
   *   29. dimnikarske storitve,
   *   30. strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, (4. maj)
   *   31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, (4. maj)
   *   32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo (4. maj).

   Dopolnjuje pa se tudi tč. 22 storitve na področju dejavnosti higienske nege, tako da bodo dovoljene ne le frizerske in kozmetične dejavnosti, temveč tudi masaža in pedikura (4. maj)

   Določba, da lahko nakup od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice), velja le za:
   – prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
   – prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
   – prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora.

   Ranljive skupine pa lahko nakup opravijo tudi izven tega časovnega obdobja, ki je zgolj priporočljivo, s čimer se odpravlja tudi dokazovanje starosti.

   Izjemoma so 3. maja 2020 lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, odprte od 8.00 do 13.00 ure.

   Odlok velja od 29.4.2020 dalje, razen točk 30., 31. in 32., ki začnejo veljati 4. maja, kot je označeno zgoraj.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 58 z dne 24.4.2020 objavljen Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

       • 25. storitve zavarovalniškega posredovanja in
       • 26. avtopralnice.

   Odlok velja od 25.4.2020 dalje.

   Vlada RS sprejela #PKP2

   Vlada je na seji dne 21.4.2020 sprejela predlog novele Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. Vlada je sprejela tudi predlog novele Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo. Več o predlaganih ukrepih si lahko preberete na povezavi https://www.gov.si/novice/vlada-republike-slovenije-sprejela-pkp2-predlog-zakona-o-interventnem-ukrepu-zagotovitve-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19/ in na povezavi  https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/, kjer so dostopna tudi besedila predlaganih zakonov.

   O predlaganih ukrepih je MDDSZ objavilo tudi informacijo, ki je dostopna na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-23-predlagani-ukrepi-v-noveli-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2/, kjer lahko najdete tudi kratko predstavitev predlogov ukrepov.

   Sporočanje sprememb Zavodu RS za zaposlovanje med začasnim čakanjem zaposlenih na delo

   Če uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo in jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, nam pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si šele po prejemu Sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko svoje vloge 11065-xxx/2020. V elektronskem sporočilu navedete:

       • svoj naziv (kdo je delodajalec),
       • številko svoje vloge,
       • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
       • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

   Novica je objavljena na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje  https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporocanje-sprememb-med-zacasnim-cakanjem-zaposlenih-na-delo.

   Ažurirana vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

   Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Odlok je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, zato je MGRT ažuriral najpogostejša vprašanja in odgovore, ki so dostopni na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

   Avstrija odprla še mejna prehoda Svečina in Šentilj

   Mejni prehod Svečina – Berghausen je odprt vsak dan med 5. in 21. uro, stari mejni prehod Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) pa je odprt 24 ur na dan.Novica je objavljena na spletni strani MNZ https://www.gov.si/novice/2020-04-22-avstrija-odprla-se-mejna-prehoda-svecina-in-sentilj-magistrala/.

   Na slovensko – italijanski meji ustanovljen začasni mejni prehod Predel

   Policija je na podlagi Zakona o nadzoru državne meje ustanovila začasni mejni prehod Predel na slovensko-italijanski meji. Začasni mejni prehod je ustanovljen od 21. aprila do 21. maja 2020, obratuje pa vse dni v tednu od 6. do 9. ure in od 15. do 18. ure, razen nedelj in praznikov v Sloveniji, ko je mejni prehod zaprt. Na tem začasnem mejnem prehodu lahko prestopajo mejo dnevni delovni migranti (pri sebi morajo imeti potrdilo delodajalca) in osebe, ki izkažejo nujnost prestopa meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih ali kmetijskih čezmejnih dejavnosti (pri sebi morajo imeti potrdilo lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje). Novica je objavljena na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, kjer lahko spremljate tudi druge informacije o prehajanju meje med epidemijo: https://www.gov.si/novice/2020-04-21-na-slovensko-italijanski-meji-ustanovljen-zacasni-mejni-prehod-predel/.

   Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji – SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji.  Posebni linijski prevozi so izjemoma dovoljeni, če organizator in izvajalec zagotovita ustrezno zaščitno opremo za vozno osebje, ureditev vozila in ustrezno dezinfekcijo delov voznega sredstva, v skladu s priporočili za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potniki morajo ves čas vožnje nositi zaščitno obrazno masko. Vozilo je lahko zasedeno do največ ene tretjine registriranih sedežev. Avtotaksi prevozi pa so dovoljeni, če voznik avtotaksi vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom. Odlok začne veljati 20. aprila 2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0814/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-in-omejitvah-javnega-prevoza-potnikov-v-republiki-sloveniji.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj – SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji, besedilo spremembe pa na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0815/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji. Naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije se prepovejo opravljati do 19.4.2020. Usposabljanja voznikov pa se prepovedo do 17.5.2020. Odlok prične veljati naslednji dan po objavi, torej dne 18.4.2020.

   Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 54 z dne 17.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 18.4.2020 dalje. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji velja do 19.4.2020od 20.4.2020 se naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost do 19.4.2020, se podaljša do 19.6.2020. Besedilo spremembe je dostopno na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0816/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 53 z dne 16.4.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0797/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Med izjeme, pri katerih ni prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom, se dodatno uvrščajo še:

       1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
       2. prodajalne do velikosti 400 m2prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, (4. maj 2020)
       3. specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
       4. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
       5. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
       6. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
       7. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
       8. frizerske in kozmetične salone,(4. maj 2020)
       9. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
       10. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali.(4. maj 2020)

   V prodajalnah iz 15. in 16. točke lahko nakup v času od 8.00 do 9.30 opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, po potrebi izkazuje svojo pravico do nakupa v tem rezerviranem terminu z osebnim dokumentom.

   Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se upošteva vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-v-servisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanju-nekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (www.nijz.si).

   Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prejšnjega odstavka.

   Ta odlok začne veljati 20. aprila 2020, razen 16., 22. in 24. točke, ki začnejo veljati 4. maja 2020 (kot je označeno zgoraj).

   Uporaba zaščitnih sredstev pri izvajanju dovoljenih storitev – NOV ODLOK

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je nadomestil prejšnji odlok. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0793/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-krajih-povrsinah-in-mestih-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin. Odlok med drugim določa, da je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo dovoljene storitve iz 3. člena tega odloka (trgovina, pošta idr.), ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev. Rokavice torej niso več obvezno zaščitno sredstvo. Nov odlok velja od 18.4.2020 dalje.

   Odlok dopušča tudi nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-16-novi-odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-dopusca-nekatere-sportne-aktivnosti-posameznikov-v-svoji-obcini-pa-tudi-vzdrzevalna-in-sezonska-dela-na-zasebnih-zemljiscih-izven-obcine-prebivanja/.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj – NOV ODLOK

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ki je nadomestil prejšnji odlok. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0794/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji. Veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki jim je veljavnost poteka v času veljave prejšnjega ali tega odloka, se podaljša do 17.6.2020Do 17.5.2020 pa je prepovedano izvajati usposabljanja kandidatov za voznike in druga podobna usposabljanja, kot tudi izvajati naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registrske organizacije. Nov odlok velja od 16.4.2020 dalje.

   Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov – SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 52 z dne 15.4.2020 objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 16.4.2020 dalje. Prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se podaljša do 17.5.2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 17.5.2020, se podaljša do 17.6.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji, besedilo spremembe odloka pa na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0795/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

   Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v zvezi z odsotnostjo z dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, v času posebnih okoliščin, dne 16.4.2020 izdalo nova, strnjena pojasnila. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/.

   Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah

   Od 15. aprila pozivi Zavoda RS za zaposlovanje za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače

   Poziv se nanaša na vloge, ki ste jih oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v vmesnem času, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Rok za dopolnitev je 8 dni in bo vključevala potrditev nove izjave, posredovanje kopij odredb in ureditev seznama zaposlenih na začasnem čakanju oz. odsotnih iz razloga višje sile. Več si lahko preberete na https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-15-aprila-pozivi-za-dopolnitev-vloge-za-povracilo-poslovni-razlogi.

   Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo

   Izjava je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/.

   Ukrepi na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah RS

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 50/2020 z dne 11.4.2020 objavljen Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok določa, kje so kontrolne točke na notranjih mejah s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, kdaj so odprte in kdo lahko prestopa državno mejo na posameznih kontrolnih točkah. S tem odlokom preneha veljavnost pravnih aktov, ki so do sedaj urejali to področje. Odlok je začel veljati dan po objavi, torej 12. aprila 2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije.

   Tujemu državljanu, ki bo opravljal delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca. Potrdilo, ki ga delavec predloži na meji, mora delodajalec posredovati delavcu pred prestopom državne meje. Delodajalec je tudi dolžan zagotoviti delavcu ustrezno nastanitev za prestajanje karantene, v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in odločbe o karanteni. Poleg tega pa mora delodajalec delavcu zagotoviti tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene.

   Vstop v državo se ne dovoli tujim državljanom, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in ne morejo izkazati naslova bivanja, kjer bodo prestajali karanteno. Prav tako se ne dovoli vstopa v Slovenijo osebam, za katere se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije. Poleg tega pa se ne dovoli vstopa v državo tudi tujim državljanom, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje). Medtem ko policija slovenskim državljanom v takšnem primeru dovoli vstop v državo, vendar pod pogojem, da nemudoma (nujno in obvezno) vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči zaradi nadaljnjih navodil.

   Odlok ne velja za:

       • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
       • čezmejne tedenske migrante na meji z Republiko Avstrijo, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v Republiki Avstriji ali v Republiki Sloveniji,
       • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi in zapustijo oziroma se vrnejo v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
       • osebe, ki izvajajo prevoza blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v drugo državo, ter za tovorni promet v tranzitu,
       • državljane Republike Slovenije in tujce, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
       • osebe z diplomatskim potnim listom,
       • osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
       • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
       • državljane Republike Slovenije, Republike Avstrije, Italijanske republike in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

   Od 11.4.2020 dostopna vloga za povračilo nadomestila plače na Zavodu RS za zaposlovanje

   Oddaja vlog na ZRSZ bo na Portalu za delodajalce omogočena jutri, a predvidoma od 11.ure dalje. Elektronski naslov za vprašanja delodajalcev ostaja nespremenjen: ziuppp@ess.gov.si<mailto:ziuppp@ess.gov.si< a=””>>. Odgovore lahko delodajalci pričakujejo od torka dalje. Več si lahko preberete na </mailto:ziuppp@ess.gov.si<>https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne.

   Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je objavljen v Uradnem listu

   Obveščamo vas, da je Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) objavljen v Uradnem listu RS št. 49 z dne 10.4.2020. Veljati začne jutri, dne 11.4.2020. Delodajalci lahko v roku 8 dni od uveljavitve oz. v roku 8 dni od napotitve delavcev na čakanje na delo iz poslovnih razlogov ali odsotnosti delavcev iz razloga višje sile, vložite vlogo na Zavod RS za zaposlovanje, v kolikor izpolnjujete ostale pogoje. Več si lahko preberete v našem obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/10/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 47 z dne 9.4.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure ter zadnjo uro obratovalnega časa opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko opravijo nakup samo v tem času. Potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Dopolnitev odloka velja od 10.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0761/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/#2.%C2%A0%C4%8Dlen.

   Odgovori na najpogostejša vprašanja FURS in ZRSZ v zvezi z sprejetimi ukrepi po interventni zakonodaji

   Na povezavah lahko najdete spremenjena pojasnila FURS in odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih je prejel ZRSZ v zvezi z uveljavljanjem ukrepov po interventni zakonodaji

   https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

   https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila (kliknite na povezavo na spodnjem delu strani Imate vprašanja? Poglejte si odgovore)

   Lahko si pogledate tudi novinarsko konferenco FURS na povezavi: https://www.fu.gov.si/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/novica/tiskovna_konferenca_furs_z_dne_7_4_2020_9966/

   Finančni produkti SID banke za odpravo posledic širjenja virusa v gospodarstvu

   Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. Več si lahko preberete na https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 44 z dne 3.4.2020 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nakup v času od 8.00 do 10.00, lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času ure in zadnjo uro delovnega časa prodajalne z živili. Dopolnitev odloka velja od 4.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0738/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Zaradi pogostih sprememb in dopolnitev tega Odloka, je MGRT posodobili tudi najpogostejša vprašanja in odgovore, ki si jih lahko pogledati na njihovi spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

   Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

   Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe. Njihova informacija za javnost je dostopna na sledeči povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-08-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/, njihove ključne ukrepe pa lahko najdete v prilogi:

   Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

   Obveščamo vas, da je Državni zbor včeraj sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon bo v Uradnem listu predvidoma objavljen konec naslednjega tedna. Več si lahko preberete v našem obvestilu; https://www.zdops.si/2020/04/03/drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 42 z dne 2.4.2020 objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom se dodata dve novi izjemi in sicer za vrtnarije, drevesnice in cvetličarne ter za gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice) in nihče drug. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Prepoved obratovanja ob nedeljah velja za vse prodajalne, razen za lekarne in bencinske servise, torej tudi za tiste, ki lahko sicer svobodno določijo obratovalni čas. Doda se nova izjema glede minimalnega odpiralnega časa, in sicer za srednja in velika podjetja, ki so pred epidemijo obratovala manj kot 10 ur. Sprememba odloka velja od 3.4.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, lahko pa si preberete tudi informacijo na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-04-02-spremembe-odloka-o-ponujanju-in-prodaji-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/.

   Avstrija je na meji s Slovenijo zaprla štiri kontrolne točke

   Avstrija je danes, 2. aprila 2020, uvedla dodatne omejitve na meji s Slovenijo in do nadaljnjega ukinila štiri kontrolne točke (nekdanje mejne prehode): Holmec, Jurij, Šentilj (magistrala) in Korensko sedlo. Na slovensko-avstrijski meji bo tako odprtih devet kontrolnih točk. Več si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2020-04-02-avstrija-je-na-meji-s-slovenijo-zaprla-stiri-kontrolne-tocke-od-danes-2-aprila-2020-jih-deluje-le-se-devet/.

   Poslovni forum za izmenjavo informacij med podjetji

   Agencija SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko – novo spletno mesto, na katerem lahko podjetja pridobijo vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije COVID-19, na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks. Več informacij in povezave lahko najdete na https://www.gov.si/novice/2020-03-31-zazivel-poslovni-forum-za-izmenjavo-informacij-med-podjetji/.

   Dostopne vloge na ZRSZ po interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

   Obveščamo vas, da je Zavod RS za zaposlovanje že objavil informacijo in vloge za delodajalce po interventnem zakonu na področju plač in prispevkov. Vse potrebne informacije dobite na povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place. Zaenkrat je vlogo mogoče oddati le elektronsko preko portala za delodajalce. Glede na to, da je v postopku sprejemanja nov zakon, ki bo to področje uredil nekoliko drugače in predvideva tudi drugačne priloge k obrazcem, svetujemo da se z oddajo vlog zaenkrat še nekoliko počaka. Vloge po trenutno veljavnem zakonu je namreč za delavce, ki so bili na čakanju še pred uveljavitvijo zakona, mogoče oddati v roku 8 dni od uveljavitve zakona, torej do ponedeljka 6.4.2020.

   Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti – NOV ODLOK

   V Uradnem list št. 40 z dne 31.3.2020 je bil objavljen NOV Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki razveljavlja prejšnjega. Z odlokom se dodatno prekine še izvajanje pre­ventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Izjemoma pa je v primeru, da so pri izvajanju upoštevana priporočila za preprečevanje okužbe NIJZ, mogoče izvajati preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta, nujne predhodne preventivne preglede delavcev pred zaposlitvijo in nujne preglede operativnih gasilcev. Odlok začne veljati z dnem 1.4.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0708/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

   Sprejeto besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

   Obveščamo vas, da je Vlada sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Državni zbor naj bi Zakon obravnaval naslednji teden, predvidoma v sredo. Informacija in besedilo sta dostopna na https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejela-protikoronapaket/. Več pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/30/sprejeto-besedilo-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19/

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA SPREMEMBA ODLOKA

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Nakup v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Sprememba odloka velja od 30.3.2020 dalje. Besedilo spremembe je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0687/odlok-o-spremembi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 37 z dne 28.3.2020 objavljen Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi, torej z dnem 29.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb.

   Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Več o vsebini zakona, si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.zdops.si/2020/03/28/sprejet-zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-in-prispevkov/

   Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Z zakonom se ureja možnost omejitve prometa s kmetijskimi pridelki, živili ali živalmi, namenjenih za hrano ljudi, omejitve z gozdno lesnimi sortimenti, ukrepe na področju veterinarstva, fitofarmacevtskih sredstev in semenskega materiala kmetijskih rastlin, podaljšanje mandata organom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter nekatere druge s tem povezane ukrepe. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0680/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-kmetijstva-gozdarstva-in-prehrane-ziupkgp.

   Sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Ukrepi veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1.7.2020.

   V sodnih postopkih ne tečejo roki, za uveljavljanje pravic strank, razen v nujnih zadevah. Prav tako ne teče rok za vložitev ustavne pritožbe.

   Roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter roki za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov, ne tečejo. Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov. Izjema velja le za nujne zadeve. V prekrškovnih zadevah roki prav tako ne tečejo, razen če gre za nujne zadeve.

   V upravnih zadevah se ne omogoča vlaganje pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav pri organu, razen vlog za uveljavitev pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku. Pisne vloge v upravnih zadevah se lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva. V upravnih zadevah se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah. Prav tako se izključi javnost pri vseh procesnih dejanjih.

   Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa o prenehanju razlogov oziroma najkasneje 2. julija 2020.

   Ukrepi v zvezi z izvrševanjem kazenskih sankcij so naslednji: Že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora se prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo. Direktor zavoda za prestajanje kazni zapora lahko po uradni dolžnosti, če je to potrebno zaradi preprečitve širjenja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2, premesti obsojenca iz enega v drug zavod ali v oddelek drugega zavoda. Prav tako sta, pod določenimi pogoji, mogoča predčasni odpust in prekinitev prestajanja kazni zapora.

   Ukrepe v zvezi z odprtjem oziroma zapertjem notarskih pisarn, pa lahko, v skladu z zakonom, sprejme minister za pravosodje, na predlog Notarske zbornice Slovenije.

   Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0681/zakon-o-zacasnih-ukrepih-v-zvezi-s-sodnimi-upravnimi-in-drugimi-javnopravnimi-zadevami-za-obvladovanje-sirjenja-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19-zzusudjz.

   Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Z zakonom se določajo ukrepi v zvezi s postopki za pobiranje davkov, ki zagotavljajo zavezancem za davek lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti in se določajo ukrepi na področju izvrševanja proračuna ter rokov za predložitev premoženjskih bilanc, zaključnih računov in letnih poročil. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0682/zakon-o-interventnih-ukrepih-na-javnofinancnem-podrocju-ziujp.

   Sprejet Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Z zakonom se določa interventni ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za preprečitev hujše gospodarske škode in ohranitev finančne stabilnosti v Republiki Sloveniji v zvezi s posledicami razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za pravne in fizične osebe ter s tem povezan nadzor. Zakon začne veljti naslednji dan po objavi v Uradnem listu, torej 29.3.2020. Besedilo zakona je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok.<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0683/zakon-o-interventnem-ukrepu-odloga-placila-obveznosti-kreditojemalcev-ziuopok>

   Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije

   SID banka je objavila program neposrednega financiranja podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19, ki je prvenstveno sicer namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja. Program omogoča pridobitev kredita v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).Več o tem si lahko preberete na https://www.sid.si/velika-podjetja/neposredno-financiranje-podjetij-za-olajsanje-poslovanja-v-casu-epidemije-covid-19. V naslednjem tednu bo SID banka objavila nov program MSP9, ki bo izključno namenjen samostojnim podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem ter zadrugam.

   Donacijska sredstva za odpravo posledic epidemije

   Ministrstvo za finance je zaradi izraženega interesa objavilo številko računa, na katerega lahko donatorji, ki želijo pomagati v teh kriznih časih, nakažejo sredstva za odpravo posledic epidemije. Več je dostopno na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-03-25-donacijska-sredstva-za-odpravo-posledic-epidemije-se-lahko-nakazejo-na-podracun-drzavnega-proracuna/.

   Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi

   Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve objavljena najpogostejša vprašanja v vezi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. Več na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-o-odloku-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi/.

   Najpogostejša vprašanja in odgovori z resorja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

   Obveščamo vas, da je so na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi z epidemijo z novim koronavirusom COVID-19. Najdete jih lahko na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-25-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-z-resorja-ministrstva-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano-v-zvezi-z-epidemijo-z-novim-koronavirusom-covid-19/.

   Predsednik vlade Janez Janša skupaj z ministri predstavil protikorona paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

   Sporočilo za javnost, vezano na novinarsko konferenco z dne 24.3.2020 si lahko pogledate na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-24-predsednik-vlade-janez-jansa-skupaj-z-ministri-predstavil-protikorona-paket-za-pomoc-prebivalstvu-in-gospodarstvu/. Na desni strani spletne strani (zgoraj) imate objavljene tudi smernice protikorona paketa. Opozarjamo, da gre zaenkrat le za smernice, ki še niso bile oblikovane v zakonsko besedilo, zato je njihova interpretacija v tej fazi še nemogoča.

   Začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja

   V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. V času veljavnosti odloka, ugotavlja začasno zadržanost od dela izbrani osebni zdravnik, dokler začasna zadržanost od dela ne nepretrgoma ne doseže enega leta (ne glede na razlog zadržanosti in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje). Če izbrani osebni zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posre­duje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela. izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in o tem obvesti zavarovanca. Imenovani zdravnik pa odloča o zahtevi delodajalca ali zavarovanca za presojo mnenja osebnega zdravnika, ki jo lahko vložita v roku 30 dni od dneva seznanitve z mnenjem.

   V zvezi z zdraviliškim zdravljenjem pa je določeno, da lahko ZZZS v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja, določi njegovo trajanje na skupno največ 21 dni oziroma pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra­vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja zdraviliškega zdravljenja. Odlok stopi v veljavo z dnem 25.3.2020.

   Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije

   V Uradnem listu št. 34 z dne 24.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer:

       1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
       2. Kuzma – Bonisdorf,
       3. Holmec – Grablach  (odprta od 5. do 21. ure),
       4. Karavanke – Karawankentunnel,
       5. Jurij – Langegg (odprta od 6. do 21. ure),
       6. Vič – Lavamund (odprta od 5. do 23. ure),
       7. Ljubelj – Loibltunnel,
       8. Trate – Mureck,
       9. Radlje – Radlpass,
       10. Gederovci – Sicheldorf,
       11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
       12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse) (odprta od 6. do 21. ure),
       13. Korensko sedlo – Wurzenpass (odprta od 5. do 23. ure).

   Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo se ne izvaja.

   Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predlo­ži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorij­skem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje). Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukre­pov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se ne dovoli.

   Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

   Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, za tranzit, izvajan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

   Odlok začne veljati 25.3.2020.

   Določitev pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike

   V Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 je bil objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republike Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko, in sicer:

       1. Vrtojba,
       2. Fernetiči,
       3. Škofije,
       4. Krvavi potok (odprta od 5. do 23. ure).

   Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo.

   Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo, se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.

   Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).  V nasprotnem primeru se tujcu dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C  in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

   Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

   Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

   Odlok je začel veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0601/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-iz-italijanske-republike-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni.

   Začasno prenehanje obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško

   V Uradnem listu št. 28 z dne 17.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet  na meji z Republiko Hrvaško. Odlok je začel veljati 18.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0585/odlok-o-zacasnem-prenehanju-obratovanja-mejnih-prehodov-za-obmejni-promet-na-meji-z-republiko-hrvasko.

   Delovni čas notarjev v času epidemije

   V Uradnem listu št. 33 z dne 23.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19). Uradne ure notarskih pisarn so v času epidemije virusne okužbe določene na naslednji način: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in sreda od 13. do 17. ure. Odlok stopi v veljavo z dnem 24.3.2020. Besedilo odloka je objavljeno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0650/odredba-o-zacasnem-delovnem-casu-notarjev-v-casu-trajanja-epidemije-virusne-okuzbe-sars-cov-2-covid-19.

   Izvajanje zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

   Kot smo vas že obvestili, Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov še ni bil objavljen in posledično še ne uveljavljen. Kljub temu pa je Zavod RS za zaposlovanje, ki bo pristojen za izvajanje zakona, na svoji spletni strani https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov objavilo obvestilo v zvezi z obrazcem vloge, na podlagi katere bo mogoče uveljavljati delno povračilo nadomestila plače in kontakte za pridobitev več informacij.

   Standardi za zaščitno opremo in izdelavo respiratorjev

   V zvezi s povpraševanjem po velikoserijski proizvodnji različnih zaščitnih sredstev za zdravstvo in osebno rabo ter dobavi naprednih ventilatorjev za dolgotrajno mehansko predihavanje odraslih bolnikov, je MGRT objavilo standarde, ki jih je potrebno upoštevati za zaščitno opremo https://www.gov.si/novice/2020-03-20-standardi-za-zascitno-opremo/ in za izdelavo respiratorjev https://www.gov.si/novice/2020-03-21-standardi-za-izdelavo-respiratorjev/.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom – PONOVNA DOPOLNITEV ODLOKA

   Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 29 z dne 18.3.2020 objavljen Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne živil, ki so v skladu z odlokom lahko odprte, se je določil obratovalni čas vsaj od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 20:00 ure. Ranljivim skupinam (npr. invalidom, upokojencem, nosečnicam) mora biti v času od 8:00 do 10:00 ure omogočena prednost pri nakupu (npr. pri vstopu v trgovino, pri blagajni). Ob nedeljah in dela prostih dneh (iz Zakona o praznikih in dela prostih dnevih) morajo biti vse prodajalne zaprte, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprte. Sprememba odloka začne veljati 19.3.2020 ob 00:00 uri.

   V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za prodajalne z živili je po novem določen obratovalni čas od 8:00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18:00 ure. Poleg tega lahko mikro in majhne družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge oblikujejo obratovalni čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Prav tako je določena dodatna izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer za prodajalne s hrano za živali. Spremembe odloka začnejo veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri.

   Besedilo prvotnega odloka je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji, Odlok o dopolnitvi Odloka na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0599/odlok-o-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji in zadnja sprememba na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0648/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Začasni ukrepi na področju zdravstvene dejavnosti

   V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemijo COVID-19. Z odlokom se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnost, razen preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ukrep velja tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja. Prav tako se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, razen nujnih zobozdravstvenih storitev in storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, ki se izvajajo le v nujnih zobozdravstvenih ambulantah. Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu, torej z dnem 20.3.2020. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0645/odlok-o-zacasnih-ukrepih-na-podrocju-zdravstvene-dejavnosti-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-epidemije-covid-19.

   Začasna oprostitev plačila dela prispevka za električno energijo za gospodinjstva in za končne odjemalce odjemne skupine NN

   V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. S tem odlokom se začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije. Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Odlok začne veljati 21.3.2020 ob 00:00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0646/odlok-o-zacasni-oprostitvi-placila-prispevka-za-zagotavljanje-podpor-proizvodnji-elektricne-energije-v-soproizvodnji-z-visokim-izkoristkom-in-iz-obnovljivih-virov-energije-za-koncne-odjemalce-odjemne-skupine-nn-brez-merjenja-moci-in-gospodinjske-odjemalce-elektricne-energije.

   Začasna prepoved izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora

   V Uradnem listu št. 32 z dne 20.3.2020 je bil objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji. Začasno se prepoveduje začasno izvajanje nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnih omrežij, kot ga določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij. Prepoved velja do 23. aprila 2020. Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 23. maja 2020. Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi prepovedi, ne morejo opraviti od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo najkasneje do 23. maja 2020. Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0647/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-nadzora-vgrajenih-sistemov-aktivne-pozarne-zascite-in-rednega-tehnicnega-nadzora-hidrantnega-omrezja-v-republiki-sloveniji.

   Državni zbor sprejel vladne predloge na področju plač in prispevkov

   Poslanci so sprejeli interventni zakon na področju delnega nadomestila plač in prispevkov. Poslanci so naziv zakona iz Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače spremenili v Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Sprememba je posledica dejstva, da se je v zakon z amandmaji dodalo novo poglavje, s katerim je samozaposlenim omogočen odlog plačila prispevkov za mesece april, maj in junij 2020. Neporavnane prispevke bo moral upravičenec poravnati najkasneje do 31.3.2022, na zneske odloženih prispevkov pa ne tečejo zamudne obresti. V skladu z obvestilom MDDSZ https://www.gov.si/novice/2020-03-20-kljucni-cilj-sprejetega-zakona-je-ohranitev-delovnih-mest-in-zadrzanje-cim-vec-ljudi/, naj bi bil zakon objavljen v Uradnem listu šele 28.3.2020, tako da naj bi stopil v veljavo 29.3.2020.

   Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

   Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi se podaljšujejo roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati. Besedila interventnih zakonov še niso objavljena. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-drzavni-zbor-sprejel-vladne-predloge-na-davcnem-in-kreditnem-podrocju/ in na https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/.

   Predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

   Vlada je 18.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, in sicer gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-vlada-zaradi-epidemije-predlaga-odlog-placila-obveznosti-kreditojemalcev/.

   Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače naj bi vključeval tudi samozaposlene

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v predlog Zakon o interventnem ukrepu delnega nadomestila plače naknadno vključilo tudi samozaposlene, katerim naj bi omogočili odlog plačila prispevkov za socialno varnost, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-poleg-delodajalcev-in-zaposlenih-moramo-zasciti-tudi-samozaposlene-pravi-minister/.

   Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

   Vlada je 17.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim naj bi se podaljšali roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil na 31.5.2020. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Več si lahko preberete na: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-5-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

   Priporočila glede št. potrošnikov, ki si lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru

   Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Vsebino priporočil si lahko preberete na spletni strani MGRT https://www.gov.si/novice/2020-03-17-stevilo-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem-poslovnem-prostoru/ ali NIJZ https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-stevila-potrosnikov-ki-so-glede-na-kvadraturo-lahko-naenkrat-prisotni-v-posameznem.

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za potrošnike na področju šol vožnje in vozniških dovoljenj

   Obvestili smo vas, da je bil v Uradnem listu št. 27 z dne 17.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 18.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost vozniških dovoljenj, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0584/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

   V Uradnem list št. 32 z dne 20.3.2020 pa je bil objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Dodatno je pooblaščenim organizacijam prepovedano še izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov motornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Prav tako se Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa ter vozniških izpitov. Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri. Besedilo odloka je dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0649/odlok-o-spremembi-in-dopolnitvi-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-neposredno-potrosnikom-solam-voznje-in-pooblascenim-organizacijam-s-podrocja-voznikov-in-vozil-v-republiki-sloveniji.

   Začasna prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 26 z dne 16.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 17.3.2020 od 0:00 ure do 16.4.2020. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16.4.2020, se podaljša do 16.5.2020. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0578/odlok-o-zacasni-prepovedi-izvajanja-tehnicnih-pregledov-in-drugih-postopkov-v-zvezi-z-registracijo-motornih-vozil-ter-dela-v-tahografskih-delavnicah-v-republiki-sloveniji.

   Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v zvezi z odsotnostjo z dela ter pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, v času posebnih okoliščin, dne 20.3.2020 izdalo nova, strnjena pojasnila:

   Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

   Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

   Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 25 z dne 15.3.2020 objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok velja od 16.3.2020 od 0:00 ure dalje do preklica. Besedilo odloka je dostopno na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

   Ker je besedilo odloka povzročalo številna vprašanja tako podjetjem kot potrošnikom, je MGRT na spletni strani objavilo odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z odlokom, ki so dostopna na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

   Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

   Vlada je 12.3.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Izredna seja Državnega zbora, na katerem bodo obravnavali interventni zakon, bo predvidoma v četrtek 19.3.2020. Informacije v zvezi s tem in besedilo predloga Zakona so dostopne na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-interventni-zakon-za-ohranitev-delovnih-mest/.

   Ukrepi za gospodarstvo

   Več o ukrepih predvidenih za gospodarstvo, si lahko preberete na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-09-skoraj-milijarda-evrov-ukrepov-za-obvladovanje-posledic-koronavirusa/ in na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/.

   Možnosti na davčnem področju

   O možnostih na davčnem področju: https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

   Splošno

   Splošne informacije pa so dostopne na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!