Povračilo nadomestila plače za karanteno in višjo silo odslej mogoče po Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)

Obveščamo vas, da od 14.7.2021 dalje velja Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ). Objavljen je v Uradnem listu št. 112 z dne 13.7.2021. Besedilo zakona je dostopno TUKAJ.

Zakon med drugim ureja povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti delavca zaradi karantene in višje sile kot je predstavljeno spodaj. Preko Portala za delodajalce je oddaja vloge omogočena od 15.7.2021.

 

Obseg ukrepa

 • gre za povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela, če delodajalec zanje ne more organizirati dela na domu
 • prav tako se ureja povračilo nadomestila plač delavcem (enemu od staršev ali osebi, ki neguje ali varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova ali skrbniku, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje), ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica varstva otrok zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu ali na delo ne more priti zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile, se šteje:

 • otroke do vključno 5. razreda osnovne šole,
 • otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter
 • otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

Upravičenci

Karantena: pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec, če IZJAVI, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena.

Višja sila: delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej.

Pravice do ukrepov lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen:

 • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti spada v skupino K, in je imel na dan 13. marec 2020 več kot deset zaposlenih,
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

 

Časovna omejitev

Karantena: nadomestilo prejema delavec za obdobje, za katero je bila odrejena karantena (v skladu z odločbo o karanteni).

Višja sila: nadomestilo prejema delavec za obdobje, za katero je bila otroku odrejena karantena  oziroma dokler so podane okoliščine višje sile, ki opravičujejo delavčevo odsotnost.

Upravičenost do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo opravljati dela, traja najdlje do 31.12.2021.

Delodajalec pa je upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače tudi za obdobje od 1.7.2021, če obdobje karantene delavca na domu traja po tem datumu ali če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaprtja mej po tem datumu.

Ukrepi torej trajajo od 1.7.2021 do 31.12.2021.

 

Višina nadomestila za karanteno

Višina nadomestila je odvisna od razloga za karanteno, in sicer:

 • če je bila delavcu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa mu ne more organizirati dela na domu, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca: pravica do nadomestila za primer nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80 % osnove za nadomestilo, določene v skladu s 7. odstavkom 137. člena Zakona o delovnih razmerjih)
 • če je bila delavcu odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa mu ne more organizirati dela na domu: pravica do nadomestila plače kot če bi delal (100 % osnove za nadomestilo)

Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače.

 

Višina nadomestila v primeru višje sile

Delavec ima v času, ko ne more opravljati dela zaradi višje sile kot obveznosti varstva otroka, pravico do nadomestila plače za primer nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (v višini 80 % osnove za nadomestilo, v skladu s 137. in 138. členom Zakona o delovnih razmerjih).

Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače.

 

Obveznosti delavcev

 • v 24 urah od odreditve karantene mora obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena
 • v 3 delovnih dneh od prejema dokazila o napotitvi v karanteno, mora le to posredovati delodajalcu
 • v 3 delovnih dneh od nastanka višje sile, obvestiti delodajalca o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile

 

Delavci s pravicami iz socialnih zavarovanj

 • če je delavec ob odrejeni karanteni ali med njenim trajanjem, upravičen do odsotnosti z dela, na podlagi posebnih predpisov ali druge upravičene odsotnosti, se nadomestilo plače v tem času ne izplačuje
 • če je delavec ob odrejeni karanteni ali med njenim trajanjem, upravičen do dela s krajšim delovnim časom, v skladu s posebnimi predpisi, se nadomestilo plače v tem času izplačuje v sorazmernem delu

 

Obveznosti delodajalca

 • v obdobju prejemanja povračil izplačanih nadomestil plače, mora delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja

 

Vračanje sredstev

Delodajalec mora v celoti vrniti vsa prejeta sredstva, če krši zgoraj navedeno obveznost (izplačevanje neto nadomestila in poravnava prispevkov).

 

Višina subvencije in izplačevanje

Izplačana nadomestila plač delavcev, ki zaradi odrejene karantene ali višje sile ne morejo opravljati dela, se povrnejo v celoti (bruto I). Zavod delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plače, če jih ta ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni.

Izplačila so mesečna, na zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Delodajalcu pripada nadomestilo za dejansko mesečno oz. tedensko obveznost, za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.

 

Postopek uveljavljanja subvencije

Delodajalcu se dodeli subvencija na podlagi vloge, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje v roku 8 dni od uveljavitve zakona (če uveljavlja pravico za čas pred uveljavitvijo zakona) oz. v roku 8 dni od pričetka odsotnosti delavca.

Vlogo je v zgoraj navedenem roku za vse primere odrejene karantene na domu, mogoče vložiti do 31.12.2021.

V primeru karantene vlogi priloži:

 • kopijo dokazila o napotitvi v karanteno na domu
 • izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu

V primeru višje sile vlogi priloži:

 • izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile

O vlogi se odloči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Na podlagi odločbe o priznanju pravice, se sklene pogodba o povračilu izplačanih nadomestil plače.

 

Kazenske določbe

Z globo od 3.000 do 20.000 EUR se kaznuje delodajalec, ki:

 • ne izplača nadomestila v skladu z določbami zakona
 • ne omogoči administrativnega in finančnega nadzora Zavoda RS za zaposlovanje

Manjši delodajalec (zaposluje 10 ali manj delavcev) se kaznuje z globo od 1.500 do 8.000 EUR, odgovorna oseba pa z globo od 450 do 2.000 EUR. Z globo od 450 do 1.200 EUR se kaznuje delodajalec posameznik.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!