Nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Vlada je sprejela nov Odlok, ki prične veljati v sredo 15.9.2021 in določa pogoj PCT za osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcih dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji in za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje, uporabo zaščitne maske in medosebno razdaljo ter razkuževanje rok in prezračevanje prostorov. Besedilo Odloka je dostopno TUKAJ.

Vlada v  odloku določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu (PCR ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa), z digitalnim COVID potrdilom v digitalni ali papirni obliki (opremljeni s kodo QR), z dokazilom o prebolevnosti in hkratnim dokazilom o cepljenju (s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oz. od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva), z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR (ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni) ali z dokazilom o cepljenju. Prebolevnost ima torej znova veljavo le 180 dni.

PCT pogoj morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu (npr. študenti, upokojenci idr.), ali samostojno opravljajo dejavnost. Za te kategorije oseb sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Za opravljanje dela delavcev/drugih oseb, ki opravljajo delo pri delodajalcu/s.p. se pogoj PCT izpolnjuje tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno le na delovnem mestu. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba osebi posreduje evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe. V primeru pozitivnega rezultata, testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR.

Za opravljanje dela delavcev/drugih oseb, ki opravljajo delo pri delodajalcu/s.p. se pogoj PCT izpolnjuje tudi s klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, pri čemer je veljavnost testiranja pogojena s pogostostjo, kot zapisano. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Tovrstno testiranje s klasičnim HAG testom pa lahko osebe uporabijo tudi za dokazovanje pogoja PCT za uporabnike, če se je uporaba storitve ali udeležba/prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih začela v 48 urah od odvzema brisa.

V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. 

PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi:

 • vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v RS
 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali ponovni nastanitvi, če je odsotnost trajala več kot 48 ur

Stroške testiranja v tem primeru posamezniki krijejo sami, razen uporabnikov iz 2. alineje, za katere se sredstva krijejo iz proračuna RS.

   Pogoja PCT ni treba izpolnjevati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoja PCT prav tako ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami iz se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem mestu so dolžne objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih, in na vstopnih točkah preverjati njihovo izpolnjevanje.

Osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, se ne dovoli uporaba storitve oz. udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v RS (razen uporabnikom zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali ponovni nastanitvi).

Stroške testiranja s testi HAG za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna RS.

Minister za zdravje določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje s sklepom.

Vlada v odloku določa tudi, da je uporaba zaščitnih mask obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Prav tako je uporaba zaščitnih mask obvezna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Maska pa ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, v osebnem vozilu, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Odlok določa tudi izjeme pri uporabi zaščitne maske. Tako uporaba zaščitnih mask ni obvezna za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta, in
 11. za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti.

Še vedno je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom. Upravniki večstanovanjskih stavb so ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo dolžni namestiti razpršilnike za razkuževanje rok.

Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oz. upravljalci poslovnih stavb, morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!