Vlada izdala Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Odlok določa pogoje prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT pogoj), pogoje za ustreznost testa, uporabo testa HAG za samotestiranje, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih, obvezno razkuževanje rok, medosebno razdaljo in prezračevanje zaprtih prostorov. Celotno besedilo odloka je dostopno TUKAJ. Odlok začne veljati 6.9.2021.

Vlada v  odloku določa, da pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT pogoj) osebe dokazujejo z dokazilom o negativnem testu (PCR ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa), z digitalnim COVID potrdilom v digitalni ali papirni obliki (opremljeni s kodo QR), z dokazilom o prebolevnosti in hkratnim dokazilom o cepljenju (s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oz. od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva), z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR (ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni) ali z dokazilom o cepljenju.

PCT pogoj morajo izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in širjenje okužb. Med drugim tudi v:

 • zdravstveni dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, socialno varstvenih in kulturnih dejavnostih,
 • dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 • dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil,
 • dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 • dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj, vključno z usposabljanji in preverjanjem znanja na področju letalstva in pomorstva,
 • javni upravi,
 • dejavnosti avtotaksi prevozov in prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 • na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu in za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca, v skladu s predpisi o graditvi objektov)
 • policisti, občinski redarji in varnostno osebje, področje zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, detektivske dejavnosti idr.

Za naštete osebe se za opravljanje dela kot PCT pogoj šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba zaposlenemu posreduje evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. V primeru pozitivnega rezultata, testirana oseba obvesti osebnega zdravnika, ki jo napoti na potrditev z metodo PCR. Za osebe, ki le občasno opravljajo delo v okoljih ali dejavnostih, ki zahtevajo PCT pogoj, samotestiranje ni mogoče.

Sredstva za izvajanje testiranja s HAG testi za samotestiranje, v zgornjih primerih, zagotavlja delodajalec.

PCT pogoj pa morajo dokazovati tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oz. prisotni pri izvajanju dejavnosti, razen:

 • osebe, ki so mlajše od 12 let,
 • osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • uporabniki storitev: trgovinske dejavnosti po predpisih, ki urejajo trgovinsko dejavnost, lekarn, bencinskih servisov, bank in zavarovalniških storitev, pošte, dostavne službe in osebnih prevzemov blaga ali hrane,
 • če ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti pa tudi uporabniki: servisnih delavnic, tahografskih delavnic, nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil ter rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Uporabniki storitev stroške testiranja krijejo sami. Minister za zdravje določi najvišjo višino povračila stroškov s sklepom.

Sredstva za testiranje s testi HAG in testi PCR za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, se zagotavljajo iz proračuna RS.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo izvajanje dela. Na vidnem mestu so dolžne pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, in na vstopnih točkah preverjati njihovo izpolnjevanje. Zoper osebo, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe, v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Drugim osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, se ne dovoli uporaba storitve ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

Odlok prav tako določa, da je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Obvezna je tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 in v osebnih vozilih. Kljub temu, pa odlok določa tudi nekaj izjem, ko uporaba zaščitne maske ni obvezna:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • za osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oz. družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Nošnja maske ni obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

Še vedno je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom. Upravniki večstanovanjskih stavb so ob vhodu vanje in ob vhodu v dvigalo dolžni namestiti razpršilnike za razkuževanje rok.

Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci poslovnih stavb in stavb, v katerih se izvaja dejavnost, so dolžni poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

Kategorije: Korona aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!