Katere obveznosti delodajalca sodijo v zagotavljanje varnih delovnih razmer v delovnem razmerju?

Delodajalec ima, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (45. člen ZDR-1), dolžnost zagotavljanja pogojev za varno in zdravo opravljanje dela delavcev. Ti pogoji se zagotavljajo, v skladu s posebnimi predpisi, in sicer v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (17. – 48. in 51. člen ZVZD-1). Med najpomembnejše obveznosti delodajalca na tem področju sodi:

 • ocenjevanje tveganja in sprejem izjave o varnosti z oceno tveganja,
 • poveriti opravljanje nalog VZD strok. delavcu, izvajanje zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela,
 • obveščati delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za nezgode in bolezni,
 • izdajanje navodil za varno delo,
 • usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo (ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu) – v njihovem delovnem času,
 • zagotavljanje osebne varovalne opreme in njene uporabe,
 • preverjati ustrezne delovne razmere z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja,
 • preverjati skladnost delovne opreme z obdobnimi pregledi in preizkusi,
 • zagotavljati varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme,
 • sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči,
 • sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo,
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev,
 • na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, mora poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto (načrtovanje postopkov in seznanjanje delavcev, ki na takšnih delovnih mestih delajo),
 • obveščati delavce o varnem in zdravem delu tako, da izdaja pisna obvestila in navodila (v izjemnih primerih so navodila lahko tudi ustna),
 • delavce seznaniti z vrstami nevarnostmi v delovnem okolju in na delovnem mestu, o varnostnih ukrepih, potrebnih za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje škodljivih posledic, o delavcih, zadolženih za izvajanje ukrepov prve pomoči ter delavcih oz. pooblaščenih osebah po posebnih predpisih, zadolženih za izvajanje ukrepov požarnega varstva in evakuacije,
 • zagotoviti obveščenost nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delavno zmožnostjo o rezultatih ocenjevanja tveganja ter o ukrepih delodajalca za varnost in zdravje teh delavcev pri delu,
 • delovna mesta in sredstva za delo opremiti z znaki za obvestila in za nevarnost ter z navodili za varno delo v skladu s posebnimi predpisi,
 • s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na deloviščih, kjer istočasno opravlja delo dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev,
 • obvestiti inšpekcijo dela o delovnih procesih, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni,
 • inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oz. nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot 3 delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen,
 • odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ter drugih prepovedanih substanc,
 • odstraniti z dela delavca, ki je delal ali je bil na delovnem mesu pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti (na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu, tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja),
 • načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu in zanjo zagotoviti sredstva,
 • zagotoviti delavcem zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem (predhodne, obdobne, usmerjene in druge zdravstvene preglede)
 • idr.

Kategorije: Pravna vprašanja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!