Vlada sprejela sklep o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, to je 10.3.2022. Sklep določa kategorije oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zaščito, datum uvedbe in trajanje začasne zaščite ter pravila, ki se uporabljajo za te osebe po prenehanju začasne zaščite. Besedilo sklepa je dostopno na povezavi TU.

Začasna zaščita traja 1 leto od uveljavitve sklepa in se lahko podaljša še največ dvakrat po 6 mesecev. Za navedene osebe se po prenehanju začasne zaščite glede zapustitve Republike Slovenije uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji.

Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za začasno zaščito pri policiji in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Policija vlogo in morebitna dokazila brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere bo prosilec za začasno zaščito nastanjen.

Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopi v Republiko Slovenijo, brez odlašanja, najkasneje pa v treh dneh po vstopu v Republiko Slovenijo pri policiji, na območju katere je nastanjena, ali pri upravni enoti, na območju katere je nastanjena, izpolni vlogo za začasno zaščito in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Enako velja za osebo, ki se že nahaja v Republiki Sloveniji, le da vlogo vloži v času zakonitega bivanja. Če je vloga v teh dveh primerih vložena pri policiji, jo slednja brez odlašanja posreduje upravni enoti, na območju katere je prosilec za začasno zaščito nastanjen.

Upravna enota v skrajšanem ugotovitvenem postopku ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite, kot je določeno v ZZZRO. Upravna enota izda prosilcu, ki mu je priznana začasna zaščita, izkaznico, ki velja tudi kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji. Izkaznica osebe z začasno zaščito velja, dokler traja začasna zaščita. Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima skladno z ZZZRO poleg pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji tudi pravico do nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, brezplačne pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.

Več informacij je dostopnih na povezavi Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine | GOV.SI.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!