Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Obveščamo vam, da je bil v Uradnem listu RS št. 39 z dne 21.3.2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je pričel veljati 22.3.2022, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Besedilo spremembe je dostopno na povezavi TU.

Zakon določa naslednje spremembe in dopolnitve:

 1. med dohodke iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, od katerih se ne plača dohodnine se uvršča družinske pokojnine (sprememba 23. člena)

 

 1. med dohodke v zvezi z izobraževanjem, od katerih se ne plača dohodnine uvršča izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oz. študentom iz šolskega sklada (sprememba 25. člena)

 

 1. v primeru, da delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je vrednost bonitete enaka nič, prav tako se spreminja vrednost bonitete v primeru ko delodajalec, gospodarska družba, delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev v tej gospodarski družbi ali v tej družbi nadrejeni družbi (sprememba 43. člena)

 

 1. pri odpravnini zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi (9. tč. 44. člena) in odpravnini zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas (11. tč. 44. člena) se odpravlja navezava izključno na Zakon o delovnih razmerjih, torej se določbi nanašata tudi na odpravnino po drugih zakonih

 

 1. spreminja se davčna obravnava plačila za poslovno uspešnost (12. tč. 44. člena), in sicer se le to ne šteje v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je izplačano v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje

 

 1. sprememba davčne obravnave obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca plačuje RS ali občina (sprememba 56. člena), in sicer se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca (to velja že za leto 2021)

 

 1. spreminjajo se olajšave za zaposlovanje (61.a člen) in se dodaja nova olajšava za zaposlitev osebe mlajše od 25 let, katere višina znaša 55 % plače te osebe

 

 1. olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen) se iz 20 % viša na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju

 

 1. dodaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (nov 65.a člen) v višini 40 % kvalificiranih vlaganj

 

 1. sprememba olajšave za donacije (66. člen), in sicer med drugim tudi višina iz 0,3 % na 1 % in širitev obsega olajšave tudi za športne namene

 

 1. višina priznanih normiranih stroškov v zvezi z dohodkom, iz naslova oddajanja premoženja v najem (77. člen), se niža iz 15 % na 10 % (v povezavi z nižanjem davčne stopnje pod 21. tč.)

 

 1. kot dividende se ne obdavčuje več izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe (90. člen)

 

 1. dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala (96. člen), doseženega pri odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva (prej 20 let)

 

 1. spremembe pri letni davčni osnovi rezidenta (109. člen) – zavezanec se lahko odloči, da se njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčijo z dohodnino sintetično, tj. skupaj z vsemi dohodki fizičnih oseb, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav (sprememba 1. odstavka in posledično tudi spremembi 111. in 123. člena), prav tako se v posledici spremembe 12. tč. 44. člena (poslovna uspešnost) spremeni 7. odstavek

 

Posledično se dodaja tudi nov 131.a člen, ki določa, da zavezanec to možnost uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun, z vložitvijo dopolnjenega informativnega izračuna v 15 dneh.

 

 1. splošna olajšava (111. člen) se iz 3.500 EUR dvigne na 7.500 EUR – glede tega dviga je predvideno prehodno obdobje, in sicer znaša za davčno leto 2022 splošna olajšava 500 EUR, za davčno leto 2023 znaša 5.500 EUR in za davčno leto 2024 znaša 6.500 EUR

 

 1. vzpostavlja se osebna olajšava za rezidente, ki so dopolnili 70 let starosti, in sicer v obliki zmanjšanja davčne osnove v višini 1.500 EUR letno (112. člen in posledično tudi spremembe 119., 120., 127. in 131. člena)

 

 1. sprememba posebne osebne olajšave za dohodke rezidentov, ki imajo status dijaka ali študenta, za opravljeno delo na podlagi napotnice v absolutnem znesku 3.500 EUR, gre torej za odpravo vezave na splošno olajšavo (113. člen)

 

 1. ponovno se uvaja avtomatsko usklajevanje zneskov olajšav in enačbo za določitev dodatne splošne olajšave (118. člen), pri čemer se prva uskladitev opravi za leto 2022

 

 1. stopnje dohodnine: v 5. dohodninskem razredu se davčna stopnja zniža iz 50 % na 45 %, prav tako se ponovno uvaja avtomatično usklajevanje zneskov v lestvici za odmero dohodnine (122. člen)

 

 1. akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve (127. člen): zaradi spremembe pri poslovni uspešnosti, se spremeni 13. odstavek, in sicer se v primeru, če se regres za letni dopust oziroma plačilo za poslovno uspešnost izplačuje v več delih oz. večkrat v davčnem letu, ob izplačilu naslednjega oz. zadnjega dela regresa oz. plačila za poslovno uspešnost ugotovi celotna višina, ki se všteva v davčno osnovo, in izvrši morebitni izračun akontacije dohodnine ter morebitni poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa/plačil za poslovno uspešnost v davčnem letu.

 

Poleg tega se v novem 16. odstavku zavezancem, ki prejemajo pokojnino/poklicno pokojnino, če ocenijo, da bodo na letni ravni zavezani k višji dohodnini ali pa bodo zavezani k nižji/sploh ne bodo zavezani k dohodnini, omogoči možnost odločitve o tem, ali se jim akontacija dohodnine ob izplačilu dohodka oz. na medletni ravni od dohodkov, ki jih prejemajo od delodajalca, ki ni glavni delodajalec, izračuna in plača po višji/nižji stopnji ali pa se ne plača (predvsem gre za primere, ko zavezanci prejmejo dohodke iz naslova pokojnine tako v RS kot v tujini). O navedeni odločitvi je potrebno obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka.

 

 1. stopnja dohodnine iz dohodka od oddajanja premoženja v najem se znižuje iz 27,5 % na 15 % (135.č člen)

 

Informacije so dostopne tudi na spletni strani Ministrstva za finance TU, danes pa je podrobnejša pojasnila objavil tudi FURS TU.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!