Zavezancem za izvedbo pobota preveč plačanih davkov ni potrebno predložiti vloge

FURS obvešča, da davčni organ pred izvedbo vračila preveč plačanega davka preveri stanje na knjigovodski kartici zavezanca in v primeru izpolnjenih pogojev za pobot, izvede pobot po uradni dolžnosti na podlagi 97.a člena ZDavP-2. Pobot nastane že po samem zakonu na dan steka pogojev (to je na dan, ko sta zapadli obveznosti FURS za vračilo davka in obveznost davčnega zavezanca za plačilo davka). S tem dnem tudi prenehajo teči zamudne obresti. Vračilo, vključno s pobotom, preveč plačanega davka se izvede v 30 dneh od dneva vročitve odločbe oz. predložitve davčnega obračuna, razen v primeru DDV za katerega zakon določa, da se vrne v 21 dneh, če zavezanec na obračunu zahteva vračilo DDV. Zavezanec je o pobotu obveščen.

Upoštevajoč zgornje pojasnilo, zavezancem torej v primeru obveznosti iz naslova preplačila davkov ni potrebno podajati posebnih vlog za izvedbo pobota, saj davčni organ pobot izvede po uradni dolžnosti. Pri tem pojasnjujejo, da ne glede na dejanski datum izvedbe (knjiženja) pobota, zamudne obresti prenehajo teči z dnem steka pogojev za pobot. Prav tako so obveznosti za vračilo, tudi če pobot še ni bil izveden, upoštevane pri izračunu dolga v postopku izdaje potrdil in razkritij.

 

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!