Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021

AJPES je objavil poročilo o poslovanju gospodarskih družb v letu 2021, ki je dostopno na povezavi TU.

Družbe, ki so predložile letna poročila za leto 2021, so povečale število zaposlenih, prihodke, še bolj prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost kot tudi neto dodano vrednost na zaposlenega. Podvojile so neto čisti dobiček, podjetniki pa so neto podjetnikov dohodek povečali za dobro tretjino. V letu 2021 so družbe ponovno nadaljevale trend izboljševanja kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti, dohodkovnosti in imele tudi najugodnejše vrednosti kazalnikov financiranja z izjemo deleža kapitala v obveznostih do virov sredstev.

Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev je v primerjavi z letom 2020 nekoliko manjši, vendar so družbe v zadnjih petih letih imele najugodnejšo vrednost kazalnika dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in zalog kot tudi vrednost kazalnika, izračunanega iz razmerja med finančnim dolgom in denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki nakazuje zmožnost poravnavanja finančnih dolgov v prihodnosti.

Na povečanje neto čistega dobička so najbolj vplivale družbe iz področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, nato iz področja oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter iz področja predelovalnih dejavnosti. Vsa področja so izboljšala neto čisti rezultat poslovanja z izjemo področja dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in področja rudarstva, ki je kot edino leto 2021 zaključilo z neto čisto izgubo.

Število zaposlenih so najbolj povečale družbe iz področja predelovalnih dejavnosti, nato iz področja gradbeništva, področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in iz področja strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!