Pravilnik o poklicnih boleznih

V Uradnem listu RS št. 25 z dne 24.2.2023 je bil objavljen Pravilnik o poklicnih boleznih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki se začne uporabljati 1. maja 2023.

Pravilnik določa:

 • poklicne bolezni,
 • dela na katerih se pojavljajo poklicne bolezni,
 • pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni,
 • postopek ugotavljanja, potrjevana in prijavljanja poklicnih bolezni.

Poklicne bolezni so določene v seznamu poklicnih bolezni. Poklicna bolezen pri delavcu obstaja, če je ugotovljena vzročna zveza med boleznijo, ki je na seznamu poklicnih bolezni in daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki spada v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere delavec je ali je bil zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni, ki jo delavec izpolni in skupaj z zahtevanimi prilogami vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ). S soglasjem delavca, lahko pri pripravi vloge sodeluje tudi pooblaščeni izvajalec medicine dela, specialist, ki je obravnaval bolezen, za katero se sumi, da je poklicna, izbrani osebni zdravnik ali strokovni delavec za varnost pri delu.

Na možnost, da gre pri bolezni delavca za poklicno bolezen, mora delavca opozoriti izvajalec medicine dela, njegov izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravnik, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija ZZZS, izvedenski organ ZPIZ, sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec ali inšpektor, pristojen za delo.

Interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki deluje v senatu treh članov in katerega član ne more biti zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, ki je ali je bil v pogodbenem odnosu z delavčevim delodajalcem, skladno s Pravilnikom izvede postopek ugotavljanja poklicne bolezni. Na predlog delodajalca lahko opravi tudi ogled delovnega mesta, delovnih prostorov in delovnega okolja pri delodajalcu ter opravi razgovor s strokovnim delavcem za varnost pri delu, izvajalcem medicine dela ali drugo osebo, ki sodeluje pri zagotavljanju varnosti pri delu na delovnem mestu, za katerega se sumi, da je vzrok za poklicno bolezen.

Po zaključku ugotavljanja Interdisciplinarna skupina strokovnjakov izda ugotovitev za ugotavljanje poklicne bolezni, s katero:

 • je potrjen obstoj poklicne bolezni,
 • ni ugotovljena poklicna bolezen ali
 • je podan sum na obstoj poklicne bolezni.

Ugotovitev je podlaga za odločanje o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

KIMDPŠ delodajalcu, pri katerem je ugotovljena vzorčna zveza med poklicno boleznijo delavca in delovnim mestom ali delom, in Inšpektoratu RS za delo posreduje obvestilo o potrjeni poklicni bolezni z navedbo:

 • poklicne bolezni,
 • dela, pri opravljanju katerega je poklicna bolezen nastala, in vzročni dejavnik, zaradi katerega je nastala,
 • časovnega obdobja, v katerem se je delo iz prejšnje alineje opravljalo, in
 • za delodajalca, tudi osebnih podatkov delavca, ki jih delodajalec potrebuje v zvezi s prijavo poklicnih bolezni v skladu s predpisom, ki ureja varnost pri delu.

Delodajalcu, pri katerem je bil ugotovljen sum na obstoj poklicne bolezni, in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo KIMDPŠ posreduje obvestilo o sumu na obstoj poklicne bolezni, ki vsebuje navedbo:

 • poklicne bolezni, na katere obstoj se sumi,
 • dela, povezanega s sumom na poklicno bolezen,
 • časovnega obdobja, v katerem se je delo iz prejšnje alineje opravljalo.

Obvestilo o sumu na obstoj poklicne bolezni ne vsebuje podatkov o delavcu, ki je vložil vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni.

KIMDPŠ prijavi sum na obstoj poklicne bolezni in potrjeno poklicno bolezen v register poklicnih bolezni.

Vir: Ul. RS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!