Sklad skladov SID banke do konca leta 2023 oz. do porabe sredstev MSP nudi kredite in posojila

  • Mikroposojila za MSP: za pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa (plačila za nakup materiala, trgovskega blaga, plačila za storitve in stroški dela) ali pokrivanje naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, lahko pridobite mikroposojilo za MSP v znesku od 5.000€ do 25.000€, v kolikor ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja ter da se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.
  • Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke: če potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nabava ali najem) in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela, ki vam jih zagotavlja tretja oseba, lahko oddate vlogo za kredit za MSP, krit z jamstvom SID Banke in pridobite od 30.000€ do 10.000.000€.
  • Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom banke: v kolikor načrtujete projekt s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu, lahko pridobite kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij v višini od 10.000€ do 10.000.000€ z jamstvom SID banke.
  • Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI): za razvoj ali uvedbo novega oziroma izboljšanega produkta, procesa ali storitve, za izvedbo spremembe v proizvodnem procesu, izdelavo prototipov ipd. za povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, lahko pridobite posojilo za financiranje naložb v RRI v višini od 10.000€ do 10.000€.
  • Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR): v kolikor ste pravna oseba, ki upravlja s stavbami in/ali javnimi površinami, lahko za projekte prenove ali novogradnje stanovanj, ki so rezultat urbane prenove s ciljem povečanja javnega stanovanjskega fonda, skladno z izkazanimi potrebami po posameznih mestnih občinah oz. za druge projekte, katerih namen je izvajanje posegov fizične prenove urbanih področij, ki so skladni s cilji TUS 11 mestnih občin, lahko pridobite posojilo za financiranje projektov UR v višini od 5000.000€ do 7.000.000€.
  • Lastniško in kvazi lastniško financiranje: Mikro in mala podjetja, ki ste v začetni fazi razvoja in poslujejo najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije in vam primanjkuje lastniškega kapitala, ne izpolnjujete pa pogojev za bančno financiranje, lahko preko programa Lastniško in kvazi lastniško financiranje pridobite konvertibilno posojilo (fiksen znesek znaša 75.000€) ali naložbo v lastniški kapital (naložba znaša najmanj 100.000 in največ 600.000€).

Vir: Sklad skladov

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!