Sklad skladov SID banke do konca leta 2023 oz. do porabe sredstev MSP nudi kredite in posojila

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) obvešča, da je trenutno podjetjem do konca leta iz Sklada skladov in Sklada skladov – covid19 na voljo še 93 milijonov evrov prostih sredstev, in sicer za raziskave, razvoj in inovacije, financiranje malih in srednje velikih podjetij (MSP), krožnega gospodarstva, mikroposojila ter lastniško in kvazi-lastniško financiranje. V okviru posojilnih skladov je na voljo 41 milijonov evrov za zagotavljanje likvidnosti in spodbujanje investicij za podjetja, ki so utrpela škodo v energetski krizi, šest milijonov evrov za financiranje v turistični panogi ter 18 milijonov evrov za tehnološke inovacije v kapitalskih družbah.

Na voljo so naslednja posojila in krediti:

  • Mikroposojila za MSP: za pokrivanje stroškov in izdatkov vašega poslovnega procesa (plačila za nakup materiala, trgovskega blaga, plačila za storitve in stroški dela) ali pokrivanje naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, lahko pridobite mikroposojilo za MSP v znesku od 5.000€ do 25.000€, v kolikor ga namenite pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja ter da se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.
  • Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI): za razvoj ali uvedbo novega oziroma izboljšanega produkta, procesa ali storitve, za izvedbo spremembe v proizvodnem procesu, izdelavo prototipov ipd. za povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove ali izboljšane proizvode, procese ali storitve, lahko pridobite posojilo za financiranje naložb v RRI v višini od 10.000€ do 10.000.000€.
  • Krediti za MSP, kriti z jamstvom SID banke: če potrebujete sredstva za naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nabava ali najem) in neopredmetena sredstva ali kritje stroškov materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in dela, ki vam jih zagotavlja tretja oseba, lahko oddate vlogo za kredit za MSP, krit z jamstvom SID Banke in pridobite od 30.000€ do 10.000.000€.
  • Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom banke: v kolikor načrtujete projekt s katerim boste povečali raznovrstnost ponudbe vašega podjetja, izboljšali obstoječe proizvode in storitve ali uvedli pomembne inovacije v proizvodnem procesu, lahko pridobite kredit za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij v višini od 10.000€ do 10.000.000€ z jamstvom SID banke.
  • Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): upravičenci so osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno in ESCO podjetja, ki posojilo v višini od 100.000 do 15.000.000€ lahko pridobijo v kolikor, med drugim, zastavljen projekt predstavlja skupek ukrepov celovite energetske prenove javnih stavb, ki so v lasti in uporabi oseb javnega sektorja in je zasnovan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi gradbene stroke ter mednarodnimi in nacionalnimi smernicami za večjo energetsko učinkovitost stavb. Upravičeni stroški zajemajo stroške storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje, inženiring itd.),  stroške gradnje in nakupa opreme, stroške informiranja in komuniciranja in stroške plač.
  • Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR): v kolikor ste pravna oseba, ki upravlja s stavbami in/ali javnimi površinami, lahko za projekte prenove ali novogradnje stanovanj, ki so rezultat urbane prenove s ciljem povečanja javnega stanovanjskega fonda, skladno z izkazanimi potrebami po posameznih mestnih občinah oz. za druge projekte, katerih namen je izvajanje posegov fizične prenove urbanih področij, ki so skladni s cilji TUS 11 mestnih občin, lahko pridobite posojilo za financiranje projektov UR v višini od 500.000€ do 7.000.000€.
  • Lastniško in kvazi lastniško financiranje: Mikro in mala podjetja, ki ste v začetni fazi razvoja in poslujete najmanj 6 mesecev in največ 5 let od datuma registracije in vam primanjkuje lastniškega kapitala, ne izpolnjujete pa pogojev za bančno financiranje, lahko preko programa Lastniško in kvazi lastniško financiranje pridobite konvertibilno posojilo (fiksen znesek znaša 75.000€) ali naložbo v lastniški kapital (naložba znaša najmanj 100.000 in največ 600.000€).
  • Mikroposojila za MSP (MSP Mikro) iz Sklada skladov COVID-19: v kolikor je izbruh nalezljive bolezni COVID-19 vplival na poslovanje vašega podjetja, z isto davčno številko poslujete najmanj šest (6) mesecev, imate najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas, bi kredit namenili pokrivanju stroškov, ki so nastali največ 2 leti pred oddajo vloge za financiranje in največ 4 leta po odobritvi financiranja in se naložba ne izvaja v izključenem sektorju, lahko pridobite mikroposojilo v višini 5.000 do 25.000€. Mikroposojilo lahko pridobijo tudi podjetja v zagonski (start-up) fazi in socialna podjetja. Če se kredit nameni le za zagotavljanje obratnih sredstev za odziv na javnozdravstveno COVID-19 krizo, so upravičeni stroški, ki niso nastali pred 1. 2. 2020.
  • Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19: v kolikor je izbruh bolezni COVID-19 vplival na poslovanje podjetja (velja za kredit z državno pomočjo) in načrtujete posodobitev proizvodnega procesa vašega podjetja ter potrebujete posojilo za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti, lahko pridobite kredit v višini 10.000 do 2.500.000€. Ob zagotavljanju ustreznosti naložbe, lahko kredit namenite za financiranje naložb v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva in financiranje z naložbo povezanih obratnih sredstev. Kredit se lahko nameni tudi zgolj za financiranje obratnih sredstev za namen ohranitve delovanja podjetja in izboljšanje likvidnosti, če gre za podjetje s statusom MSP, se financiranje nanaša na obratna sredstva, nastala v času po 1. 2. 2020 in je financiranje povezano z aktivnostmi, ki se jih lahko umesti v eno od prednostnih področij S4.
  • Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG1): omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini. Z njim lahko krijete 85 % naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije. Znesek posojila od 100.000 do 2.000.000€. Sredstva so namenjena za pokrivanje upravičenih stroškov za nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, plačilo za nakup materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga, plačila za storitve, zakup opredmetenih osnovnih sredstev in plačilo stroškov dela.

MGTŠ in SID banka pa najavljata tudi nov interventni posojilni sklad, ki bo na voljo predvidoma oktobra v skupni višini 100 milijonov evrov za reševanje posledic energetske ali ukrajinske krize, pri čemer bo 75 milijonov evrov zagotovila SID banka in 25 milijonov evrov gospodarsko ministrstvo.

Vir: Sklad skladov, MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!