Uredba za pospeševanje uvajanja in shranjevanja energije in toplote iz obnovljivih virov

V Uradnem listu št. 69 z dne 23.6.2023 je bila objavljena Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov, ki določa finančne naložbene pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja. Pomoč se bo dodelila v obliki neposrednih nepovratnih sredstev v okviru javnega poziva.

Glede na tehnologijo rabe obnovljivih virov energije (OVE) in inštalirano  moč proizvodne naprave se bo dodelila pomoč za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave (projekt) za:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba;
  • proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba;
  • soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
  • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

V okviru projektov je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije.

Podrobnejše tehnične zahteve glede proizvodnih naprav in z njimi povezanega shranjevanja električne ali toplotne energije bodo opredeljene kasneje v javnem pozivu.

Upravičenec za dodelitev pomoči je: pravna oseba; zadruga; fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, in samoupravna lokalna skupnost.

V uredbi je intenzivnost pomoči za projekte omejena na 45% skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20% za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10% za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Ob tem Direktorat za energijo dodaja pojasnilo, da bodo, kljub tem izraženim maksimalnim pomočem, višine spodbud po posameznih tehnologijah določene konkurenčno in pri večini tehnologij ne bodo dosegale omenjenih vrednosti. Končna vrednost višine pomoči po posameznih tehnologijah bo določena v javnem pozivu.

Pomoč na javnem pozivu se bo dodeljevala za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi te uredbe. Uredba je začela veljati 24.6.2023.

Za podpore bo na voljo 150 milijonov EUR, javni poziv pa bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru 2023, izvajal ga bo Center za podpore Borzen d.o.o.

Vir: Ul RS, MOPE

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!