Nove finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvu

V Uradnem listu RS št. 77 z dne 14.7.2023 je bil objavljen Javni razpis Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24 , ki ga je Slovenski podjetniški sklad sedaj že drugič razpisal v sodelovanju z Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Skupna višina sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1,8 milijonov evrov, poudarek pa je dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Mikro podjetja z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi v lesnopredelovalni panogi in registrirano glavno dejavnost znotraj oddelka C16 – obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali oddelka C31 – proizvodnja pohištva – razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov.

Izvajanje razpisa je predvideno v obdobju dveh let, in sicer v 2023 in v 2024. Sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z investicijami v posodobitev nove tehnološke opreme, digitalizacijo poslovanja za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa ter prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo, znaša maksimalno 60 odstotkov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so lahko stroški:

  • nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev za potrebe tehnološkega procesa predelave lesa),
  • nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme),
  • transporta, montaže in zagona opreme.

Upravičeni stroški morajo nastati, prav tako mora biti projekt zaključen najkasneje do 15. novembra 2023 za podjetja, ki bodo prejela sredstva preko sklada v letu 2023 oziroma najkasneje do 15. oktobra 2024 za podjetja, ki bodo pridobila sredstva v letu 2024.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo preko ePortala sklada na dva prijavna roka:

  • septembra 2023 do 14. ure,
  • novembra 2023 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Vlagatelj lahko kandidira za sredstva za sofinanciranje le v enem ob obeh let, v letu 2023 ali v letu 2024. Prav tako bo vlagatelju odobrena največ ena vloga.

Razpisna dokumentacija, pogoji javnega razpisa in način oddaje vloge se nahajajo na tej povezavi.

 Vir: MGTŠ, SPS

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!