14. avgust 2023 dela prost dan

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je bil objavljen v Ul. RS št. 88 dne 10.8.2023 je tudi začasni ukrep na področju dela prostih dni in sicer se ne glede na 2. člen Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, ki določa dela proste dneve, se v letu 2023 kot dela prost dan v Republiki Sloveniji določi 14. avgust.

Odločitev o dela prostem dnevu je med delodajalci povzročila precej polemik in tudi vprašanj, zato je tudi MDDSZ podalo pojasnilo glede 14. avgusta z delovnopravnega vidika, sa se na dela proste dneve in praznike vežejo določene posebnosti.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih. Pravica pa se lahko delavcu omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na ta dan.

Z delovnopravnega vidika je tako pomembno, da je delavec, če ni izrecno razporejen na delo na ta dan, prost delovne obveznosti, delodajalec pa mu je za ta dan dolžan izplačati nadomestilo plače. V primerih odsotnosti z dela zaradi z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni namreč delodajalec v lastno breme izplača nadomestilo plače. Če pa delavec na dela prost dan dela, mu pripada dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izhaja iz razporeditve delovnega časa (dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu).

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo danes izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan, predvidoma odredil delo zaposlenim:

  • pri upravljalcih kritične infrastrukture,
  • v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži,
  • v centrih za socialno delo,
  • na področju veterine,
  • v zavarovalnicah,

razen, če predstojnik, poslovodna oseba ali poslovodni organ nemoteno delovanje zagotovi drugače.

ZDOPS dodaja še naslednje:

Če delavci delajo na dan, ki je praznik, dela prost dan, jim po ZDR-1 za delo na ta dan pripada dodatek za delo na praznik, ki je dela prost dan.

Višina dodatka je določena ali v kolektivni pogodbi dejavnosti ali podjetniški kolektivni pogodbi. Če delodajalec te nima, pa mora imeti višino dodatka določeno v pravilniku ali pogodbi o zaposlitvi. ZDR-1 višine dodatka za delo na praznik (niti drugih) ne določa, zato jih mora delodajalec določiti sam (če jih določa v pravilniku ali v pogodbi o zaposlitvi). Pri njegovi velikosti pa mora upoštevati sklep VS VIII Ips 191/2018.

Na 14. 8. 2023, ki je praznik, dela prost dan, lahko delodajalec na delo načeloma pozove le delavce, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko delajo tudi na te dni, ali pa to izhaja iz letnega koledarja dela, drugih pa ne. Delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določeno, da delajo od ponedeljka do petka, ob praznikih, ki so dela prosti dnevi pa ne, ponedeljek ni njihov delovni dan. Razen, če jim bo ustrezno prej na primer odredil, da morajo na ta dan opravljati nadure. V tem primeru jim je delodajalec dolžan plačati ure z dodatkom za praznično in nadurno delo. Lahko jim za ta dan delovni čas tudi začasno prerazporedi, vendar le, če ima to ustrezno urejeno. Možnosti je še več, kot je na primer nujno delo zaradi naravnih nesreč.

Vir: MDDSZ, ZDOPS

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!