Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen

V Uradnem listu RS št. 84 z dne 2.8.2023 je bil objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (v nadaljevanju pravilnik), ki določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, pri katerem so delavci izpostavljeni nevarnosti kostno-mišičnih obolenj in poškodb.

Delodajalec mora skladno s pravilnikom, delovna mesta prilagajati tehničnemu in tehnološkemu napredku in ročno premeščanje bremen nadomeščati z delovno opremo, pripomočki in mehanskimi pomagali. Kadar se ni mogoče izogniti ročnemu premeščanju bremen, mora delodajalec sprejeti organizacijske, kadrovske in tehnične ukrepe, uporabiti opremo in tak način dela, da zmanjša nevarnost, povezano z ročnim premeščanjem bremen, vnaprej oceniti varnostne in zdravstvene razmere pri delu in proučiti dejavnike tveganja in poskrbeti, da se s sprejetjem varnostnih in zdravstvenih ukrepov izogne tveganju za kostno-mišična obolenja delavcev ali to tveganje zmanjša, pri čemer upošteva značilnosti delovnega okolja in delo delavca, upoštevajoč Prilogo 1: Dejavniki tveganja, ki je sestavni del pravilnika.

Delodajalec oceni tveganje za nastanek kostno-mišičnih obolenj pri ročnem premeščanju bremen vedno, kadar ga na ocenjevanje napoti presejalni test iz Priloge 2: Presejalni test, ki je sestavni del pravilnika, ali presejalni test iz primerljive metode.

Pri oceni tveganja se za ocenjevanje lahko uporabi metodo iz Priloge 3: Ocenjevanje in načrtovanje fizičnih delovnih obremenitev pri ročnem premeščanju bremen, ki je sestavni del pravilnika ali katera koli drugo primerljivo metodo, s katero delodajalec zagotavlja vsaj tako raven varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, kot bi jo zagotovil z upoštevanjem ukrepov na podlagi ocene tveganja po metodi iz Priloge 3.

Glede na ugotovljeno stopnjo ocene tveganja pravilnik določa ukrepe, ki jih morajo delodajalci izvesti za zagotavljanje varnosti in zdravja delavk in delavcev.

Pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Ul. RS, uporabljati pa se začne 1.8.2024. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Kot navaja MDDSZ, bodo v prehodnem obdobju 12 mesecev do uveljavitve pravilnika, na osrednjem državnem portalu (gov.si) objavljene praktične smernice za ocenjevanja tveganj pri ročnem premeščanju bremen, MDDSZ pa bo zagotovilo ustrezna usposabljanja. Tako naj bi bila omogočena ustrezna implementacija pravilnika v praksi, kakor tudi vzpostavljena podlaga za učinkovit inšpekcijski nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu.

Vir: Ul. RS, MDDSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!