Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav – oddaja vlog le do 1.9.2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) obvešča, da je začelo z ocene škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Podjetja pripravijo oceno škode na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka na posebnem obrazcu skladno z izdanim navodilom ministrstva. Rok za posredovanje ocene škode je petek, 1. september 2023.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina.

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

1) Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih  občin in navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine.

Oškodovanci lahko preverijo, ali se posamezna občina šteje za prizadeto, pri svoji občini.

2) So utrpeli naslednje vrste škode:

 • škodo na strojih in opremi in/ali
 • škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
 • škodo zaradi izpada prihodka;

3) Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Obrazec za ceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo  najkasneje do 1. septembra 2023.

Izpolnjen obrazec morajo poslati na enega od dveh načinov:

 • po elektronski pošti na naslov: mgts@gov.si ali
 • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023«)

Kontaktne osebe na ministrstvu so:

Petra Šegula (01 400 31 30)

Miša Osterc (01 400 31 25)

Alenka Marovt (01 400 31 29)

Vlada RS je z namenom zagotovitve čim prejšnje pomoči gospodarstvu in preprečitve povečanja že nastale škode v gospodarstvu po poplavah v avgustu 2023 omogočila predplačila sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu:

 • Da se bodo lahko izplačala predplačila, mora ministrstvo s strani oškodovancev pridobiti podatke o oceni škode, ki jih le-ti posredujejo na priloženem obrazcu.
 • Zbrani podatki bodo vključeni v predhodni program odprave posledic naravne nesreče, ki ga predloži vladi minister, pristojen za gospodarstvo.
 • Po potrditvi predhodnega programa na vladi, bodo upravičencem izdane odločbe in izplačana predplačila in sicer največ do višine 10 odstotkov ocene, ki jo je upravičenec posredoval ministrstvu.

Oceno škode upravičenec posreduje samo enkrat, saj predhodni program odprave posledic naravne nesreče postane sestavni del programa odprave posledic naravne nesreče. Zato je pomembno, da v roku oddate vašo oceno škode, ki vam je nastala – škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka.

Oškodovanci, ki ne bodo posredovali ocene škode na priloženem obrazcu do roka za predložitev obrazcev, ne bodo upravičeni do predplačila in tudi ne do kasnejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (to pomeni skupaj s predplačili do največ 50 odstotkov oziroma 60 odstotkov vrednosti dejanske škode).

Vrednost sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka) lahko znaša največ do 50 odstotkov (če škoda ni bila zavarovana) oziroma 60 odstotkov (če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje za posamezno vrsto škode proti naravni nesreči), pri čemer se vrednost predplačila všteva v to vrednost.

Oškodovanec ne bo mogel uveljavljati višje dejanske škode, kot izhaja iz njegove ocene škode v gospodarstvu, ki je navedena na obrazcu, ki ga je posredoval ministrstvu. V tej fazi (za oceno škode in predplačilo) upravičencem še ni potrebno priložiti cenilnih zapisnikov in drugih potrdil.

Posredovana ocena škode bo osnova za izdajo odločbe, izračun in izplačilo predplačila.

V tej fazi informativno ministrstvo zbira tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog, ki jo opredelite kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev.

Vsota sredstev, dodeljenih po Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, donacij ter sredstev, dodeljenih iz državnega proračuna in občinskih proračunov, ne more biti večja od dejanske škode.

Oceno škode na poslovnih stavbah je potrebno oddati svoji občini na obrazcu, ki ga objavi občina na svoji spletni strani (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode). Ocena škode na poslovnih stavbah se ne vključuje v oceno, ki jo boste podali na podlagi tega obvestila.

Navodila za izpolnjevanje poenostavljenega obrazca za oceno škode v gospodarstvu se nahajajo tukaj.

Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila se nahajajo tukaj.

Vir: MGTŠ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!