FURS: Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) poziva vse podjetnike in podjetja, ki so prejeli pomoč po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov (v nadaljevanju: energetski ukrep) do 10. oktobra 2023 oddajo izjavo o vračilu pomoči prek eDavkov, s čimer se lahko izognejo nadzoru.

Na spletni strani eDavki je objavljenih več informacij o Izjavi o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov, ki jo je mogoče oddati zgolj prek eDavkov.

FURS je skladno z ZUOPDCE podeljena pristojnost tako za izplačilo energetskega ukrepa kot tudi za nadzor nad vračilom energetskega ukrepa v primeru neizpolnjevanja pogojev. ZUOPDCE v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem energetskega ukrepa, določa vračilo prejetih sredstev, in sicer na način, da zavezanec vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejete pomoči. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva v 30 dneh.

Omenjeno izjavo je bilo sicer treba vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oziroma obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2022 (to je 31. marec 2023), vendar na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS, nekateri zavezanci, ki pogojev ne izpolnjujejo, izjave v zakonsko določenem roku še niso vložili.

Če zavezanec izjave za vračilo pomoči za gospodarstvo ob neizpolnjevanju pogojev ne vloži, lahko FURS izvede nadzor, kot to določa deveti odstavek 2. člena ZUOPDCE.

Prejemniki sredstev, ki jim je z odločbo že naloženo vračilo neupravičeno prejetih sredstev, lahko zaprosijo za obročno vračilo pomoči. Skladno s prvim odstavkom 6. člena ZUOPDCE namreč lahko FURS na zahtevo upravičenca dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila prejete pomoči v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev, če zavezanec ob zapadlosti terjatve ne razpolaga z likvidnimi sredstvi, ki bi zadostovala za plačilo v enkratnem znesku.

Več informacij o energetskem ukrepu in pogojih, ki jih morajo zavezanci izpolnjevati, da jim pomoči ni potrebno vrniti, je objavljeno v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori na temo energetskega ukrepa.

Po podatkih FURS, je bil ukrep izplačan 6.201 zavezancem, v skupnem znesku 53.755.533 evrov. Do 22. septembra 2023 je bilo izdanih 1.432 odločb za vračilo energetskega ukrepa, v skupnem znesku 8.068.993,28 evrov.

Vir: FURS

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!