FURS obvešča, da je na voljo izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. avgusta 2023, je prinesel denarno pomoč za samozaposlene. Upravičenec do pomoči za samozaposlene je oseba (samozaposleni, družbeniki in kmetje), ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve tega zakona in ji bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022.

FURS tudi opozarja, da je kot pogoj za izplačilo določeno, da upravičena oseba na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči je odvisna od posamezne kategorije upravičencev, in sicer znaša:

  • 1.200 evrov na mesec za samozaposlene;
  •   760 evrov na mesec za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi in imajo pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz proračuna Republike Slovenije;
  • 1.020 evrov na mesec za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Izjavo za izplačilo bo potrebno oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati 5 izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Obrazec “NF–NarNesrece” mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložen do 31. januarja 2024. Obrazec “NF–NarNesrece” je dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

  • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na TRR 10. oktobra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na TRR 10. novembra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na TRR 10. decembra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na TRR 10. januarja 2024.
  • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na TRR 10. februarja 2024.

Na spletni strani Finančne uprave je objavljenih več informacij o denarni pomoči za samozaposlene. Podrobnejše informacije pa so objavljene tudi med pogostimi vprašanji in odgovori.

Vir: FURS

Kategorije: Interventna-aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!