Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

S 2.9.2023 začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), objavljen v Uradnem listu št. 95 z dne 1.9.2023.

Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest:

Povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu

Delodajalci, pri katerih bodo njihovi delavci odpravljali posledice poplav in plazov, bodo upravičeni do povračila izplačanih plač tem delavcem. To pravico bo lahko uveljavljal vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, razen izjem, ki jih določa zakon.

Za povračilo nadomestila plač mora delodajalec vložiti vlogo v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), ki je na voljo na njihovi spletni strani od 4. septembra. Povračilo plače bo v celoti (bruto I), vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Delodajalci bodo lahko uveljavljali povračilo izplačanih plač za obdobje od 3. avgusta do 3. septembra 2023, pri čemer bodo lahko začeli vlagati vloge predvidoma s 4. septembrom 2023. Vloge bo sicer možno vlagati 15 dni od uveljavitve ukrepa.

Prepoved odpuščanja delavcev

Za delodajalce, ki bodo koristili ukrep delnega povračila nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo, se določa obveznost ohranitve zaposlitve delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje, ki je enako obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Poraba javnih sredstev, ki jih imajo delodajalci, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom

Delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom se do 31. decembra 2023 omogoča poraba javnih sredstev, ki jih vodijo na kontu 96, tudi za sanacijo nastale škode zaradi poplav in plazov v avgustu 2023, in sicer za nakup opreme, ki je bila poškodovana do višine stanja neamortizirane vrednosti in nakup materiala in rezervnih delov, ki so bili poškodovani in se uporabljajo v proizvodnji.

Ukrepi na trgu dela za hitrejšo odpravo posledic poplav in plazov

Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev

Zakon za namen odprave posledic poplav in plazov omogoča hitrejši pričetek dela delavcev, državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizuma skladno z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev, v poklicih, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov. Prav tako omogoča hitrejši pričetek izvajanja storitev tujih delavcev, zaposlenih pri tujih delodajalcih, ki bodo za namen odprave posledic poplav in plazov v Sloveniji opravljali storitev (tako imenovani napoteni delavci).

Tuji delavci bodo lahko pričeli z delom na podlagi dovoljenja, izdanega po mednarodnem sporazumu z Bosno in Hercegovino ali Srbijo, ki se skladno s 5. odstavkom 37.a člena Zakona o tujcih  šteje kot soglasje za izdajo enotnega dovoljenja. Kadar ZRSZ ne bo izdal dovoljenja po  mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo, bo podal soglasje k enotnemu dovoljenju.

Tuji delavec bo lahko prve tri mesece oz. do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, delo opravljal že na podlagi izdanega dovoljenja po mednarodnem sporazumu z BiH ali Srbijo oz. podanega soglasja ZRSZ in potrdila o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja, ki tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo enotnega dovoljenja. 

Nov program javnih del ”Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov”

Z namenom odprave in zmanjševanja posledic poplav in plazov se bo objavilo novo javno povabilo za izbor programov javnih del. V programe javnih del se bodo lahko vključili vsi prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in ne samo dolgotrajno brezposelni, in sicer najdlje do 31. decembra 2024. S tem programom aktivne politike zaposlovanja bo omogočena okrepitev občin za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov. Programi javnih del se bodo izvajali v skladu s potrebami občin, prizadetim zaradi poplav ali plazov.

V programih se bodo lahko izvajala izključno tista dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023, in sicer iz naslednjih (štirih) področij oziroma (sedmih) programov javnih del:

  • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi)
  • okolje in prostor (varstvo okolja ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja ter urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest)
  • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom ter socialno vključevanje posebej ranljivih skupin)
  • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane ter pomoč v primeru elementarnih nesreč.

ZRSZ bo v celoti financiral plače in druge stroške dela udeležencev javnih del, do katerih so udeleženci javnih del upravičeni na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del.

Z namenom motiviranja brezposelnih oseb za vključitev v javna dela zakon zvišuje višina plačila za udeležence v poklicih od vključno I. do vključno V. ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti na višino minimalne plače, v poklicih VI. stopnje 110 odstotkov minimalne plače in v poklicu VII. ravni izobrazbe 120 odstotkov minimalne plače.

Ukrep bo trajal do 31. decembra 2024.

Neomejen obseg začasnega in občasnega dela

Zakon za obdobje od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 odpravlja omejitve dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela upokojencev ter omejitve dohodka, kot je določeno v Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

V času veljave interventnega ukrepa bodo lahko upokojenci, če bodo opravljali dela za odpravljanje posledic in sanacijo škode zaradi poplav in plazov, lahko opravili neomejeno število ur, ravno tako ne bodo imeli omejitev pri dohodku.

Ukrep bo trajal od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023.

Vir: MDDSZ

Kategorije: Aktualno

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!