Slovenski podjetniški sklad objavil nove javne razpise

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil prvi javni poziv za finančne spodbude preko vavčerjev – vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 ter javni poziv za start-up mentorje. 

 1. Javni poziv V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino (Ul. RS št. 32/2024 z dne 12.4.2024)

Namen javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah z namenom povezovanja s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanja novih poslovnih priložnosti, povečanja prepoznavnosti ter pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.

Gospodarska delegacija je organiziran obisk predstavnikov slovenskih podjetij v tujini, ki vsebuje poslovni program ter mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji. 

Višina financiranja:

 • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižja subvencija: 300,00 EUR
 • Najvišja subvencija: 3.000,00 EUR

Upravičeni stroški:

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini;
 • Stroški prevoza – stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa);
 • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Do predložitve zahtevka za izplačilo mora upravičenec izvesti vse aktivnosti.

Podrobnejše informacije in dokumentacija se nahajajo na tej povezavi.

 1. Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025 – JR Start-up konzorcij (Ul. RS 32/2024 z dne 12.4.2024)

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijo inovativne podjetniške kulture (informiranjem in promocijo ter start-up dogodki) in izvajanjem celovitih podpornih storitev (start-up programi, start-up svetovanjem, start-up mentoriranjem, ekspertnim svetovanjem).

Razpisana sredstva: 1,84 mio EUR

Pogoji razpisa:

 • Na javnem razpisu lahko kandidira le konzorcij, ki mora vključevati najmanj šest (6) in največ osem (8) partnerjev, od tega morajo imeti vsaj trije (3) partnerji sedež v treh (3) največjih statističnih regijah v Sloveniji (glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2021), tj. v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji
 • Vodilni partner in vsi konzorcijski partnerji so lahko le pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije in so primerljive podporne storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajali že najmanj pet (5) let pred datumom objave javnega razpisa
 • Ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji

Razpisni roki in način oddaje vloge:

 • Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
 • Rok za predložitev vlog je 13. 5. 2024.

Podrobnejše informacije in dokumentacija se nahajajo na tej povezavi.

 1. Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za start-up mentorja inovativnih zagonskih podjetij in drugih inovativnih MSP v obdobju 2024-2029

SPS bo preko javnega poziva izbral start-up mentorje, ki bodo lahko aktivno sodelovali v procesu start-up mentoriranja:

 • aktualnih prejemnikov spodbude za zagon inovativnih podjetij (P2) ali semenskega kapitala (SK), ki imajo s Skladom sklenjeno aktivno pogodbo o financiranju operacije oz. aktivno pogodbo o konvertibilnem posojilu in podjetja, v katerih ima Sklad lastniški delež; in
 • zainteresiranih start-up podjetji vpisanih v Register inovativnih zagonskih podjetij.

S tem pozivom se ukinja stari Seznam start-up mentorjev, saj se nekoliko spreminjajo pogoji za vpis na seznam. Zato morajo start-up mentorji, ki so bili do sedaj na starem seznamu, ponovno kandidirati za vpis na novi seznam.

Za vpis na prenovljen Seznam start-up mentorjev lahko po novem kandidirajo:

 • start-up podjetniki,
 • vodstveni delavci v start-up podjetjih in
 • aktivni investitorji v start-up podjetja.

Oddaja vloge: zainteresirani kandidati lahko oddajo prijavo preko elektronske pošte na naslov: razvojniplus@podjetniskisklad.si. Ob prijavi morajo priložiti kratek življenjepis, izbrati kategorijo start-up mentorja v kateri kandidirajo ter podpisati izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in druga soglasja skladno z javnim povabilom.

Javni poziv je odprt do 31. 10. 2029.

Podrobnejše informacije in dokumentacija se nahajajo na tej povezavi.

Vir: SPS

Kategorije: Razpisi

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!