Finančne ugodnosti za varstvo izumov

Za podjetja, ki želijo v današnjih časih biti konkurenčna na trgu, je inovativnost izjemnega pomena. Ob tem pa se jim pogosto poraja vprašanje, kako lahko zavarujejo svoje znanje, ki je plod dolgoletnih raziskav, razvoja ter na njem temelječih inovacij, pred konkurenčnimi podjetji.

Inovativna podjetja lahko tekom svojega dela ustvarijo novo rešitev nekega tehničnega problema (na primer proizvod, postopek, napravo, uporabo), ki prej ni obstaja na določenem področju tehnike ali pa izboljšajo že obstoječe rešitve. Če je takšna rešitev uspešna na trgu, lahko predstavlja konkurenčno prednost za podjetje na trgu. Zato je precej verjetno, da bodo konkurenti hoteli takšno rešitev kopirati, na primer izdelati podobne ali identične izdelke. Zaradi varstva takšnih intelektualnih dosežkov in hkrati za spodbujanje nadaljnje ustvarjalnosti izumiteljev zakonodaja omogoča varstvo izumov.

Pravica industrijske lastnine, ki omogoča varstvo izumov, ki rešujejo tehnične probleme, je patent. Za pridobitev patentnega varstva mora biti izum nov, na inventivni ravni in  industrijsko uporabljiv. S patentom njegov imetnik pridobi izključne pravice prepovedati tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, izkoriščanje (na primer proizvodnjo, prodajo, uvažanje, skladiščenje) s patentom zavarovanega izuma. Patent lahko traja dvajset let od datuma vložitve patentne prijave.

Če ima torej izum tržno perspektivo, je patent morda edini način, da se bo podjetju tudi finančno obrestoval. Veliko izumiteljev tržno uspešnih izdelkov priznava, da svoj finančni uspeh skoraj v celoti dolgujejo patentnemu varstvu.

Tekom postopka podelitve patenta pristojni urad za intelektualno lastnino opravi preizkus, ki je lahko formalne (s katerim se preverja, ali je dokumentacija zares ustrezna in popolna) in/ali vsebinske narave.

V številnih državah, predvsem pri večjih patentnih uradih (na primer Evropski patentni urad, Nemški urad za patente in znamke, Ameriški urad za patente in znamke), poteka postopek preizkusa patentne prijave tako, da pristojni urad izvede poizvedbo o stanju tehnike, ki jo naredi izkušeni patentni preizkuševalec s področja tehnike, na katerega se izum nanaša. Takšna poizvedba vsebuje reference o najbolj podobnih rešitvah in pisno mnenje glede novosti izuma, ali je na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv in že pokaže na to, kako verjetna bi bila kasnejša podelitev patenta. Takšni poizvedbi lahko sledi vsebinski preizkus, kjer patentni preizkuševalci v postopku določijo končni obseg patentnega varstva.

V Sloveniji Urad za intelektualno lastnino opravi formalni preizkus, v okviru katerega preveri, če prijava izpolnjuje zahteve Zakona o industrijski lastnini in Pravilnika o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti in ne preverja novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti izuma. Urad patent podeli po izteku 18 mesecev od dneva prejema prijave. Vsebinski preizkus se lahko izvede na željo imetnika, ki mora v tem primeru uradu najkasneje do izteka devetega leta trajanja patenta predložiti pisno dokazilo o tem, da patentirani izum ustreza zahtevam novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti. Patent lahko traja dvajset let, če je redno (letno) plačana pristojbina za vzdrževanje. Če imetnik dokazila ne predloži, patent preneha veljati po desetih letih.

Podjetja, ki želijo pridobiti kakovostno informacijo o tem, ali njihov izum izpolnjuje pogoje za podelitev patenta, lahko pri Uradu za intelektualno lastnino naročijo poizvedbe o stanju tehnike s pisnim mnenjem o patentabilnosti.

V ta namen je namreč Urad za intelektualno lastnino v lanskem letu z nekaterimi tujimi uradi za intelektualno lastnino podpisal sporazume o sodelovanju, na podlagi katerih lahko podjetja naročijo takšno poizvedbo. Sporazumi omogočajo hitrejše in cenejše postopke pri varovanju izumov, med drugim tudi finančne olajšave za nekatere prijavitelje, na primer mala in srednja podjetja (MSP).

Takšna sporazuma sta:

1) Delovni sporazum med Uradom za intelektualno lastnino in Evropsko patentno organizacijo o sodelovanju pri poizvedbah

Sporazum omogoča, da lahko Evropski patentni urad na željo prijavitelja izvede poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem za patentne prijave vložene pri Uradu za intelektualno lastnino od 1. januarja 2024 dalje in slovenske patente, za katere je bila prijava vložena po 1. januarju 2015. Poizvedbo lahko naročijo tudi imetniki že podeljenih slovenskih patentov.

Evropski patentni urad bo v tem primeru naredil poizvedbo s pisnim mnenjem o izpolnjevanju zakonskih pogojev, to je da izum ustreza zahtevam novosti, inventivnosti in industrijske uporabljivosti in sicer v roku devet mesecev od vložitve prijave pri Uradu za intelektualno lastnino.

Znesek za tovrstno poizvedbo je 2.468 evrov. Mala in srednje velika podjetja, fizične osebe, univerze, raziskovalni instituti in neprofitne organizacije imajo 80 odstotkov popusta. To pomeni, da takšna poizvedba stane za njih le 493,60 evra.

Poleg tega bodo imeli vsi prijavitelji tudi finančne ugodnosti pri pristojbini za poizvedbo o stanju tehnike, če bodo za isti izum v prioritetnem letu (to je v enem letu od vložitve prijave pri Uradu za intelektualno lastnino) vložili evropsko ali mednarodno prijavo in sicer do 84 odstotkov oziroma do 100 odstotkov.

Na podlagi takšne poizvedbe prijavitelj lahko pridobi pomembno informacijo in sicer se bo lažje odločil, ali bo v prioritetnem roku enega leta za isti izum vložil prijavo še v tujini, na primer evropsko patentno prijavo ali mednarodno prijavo.

2) Sporazum o sodelovanju med Madžarskim uradom za intelektualno lastnino in Uradom za intelektualno lastnino

Sporazum omogoča, da lahko madžarski urad za intelektualno lastnino na željo prijavitelja opravi poizvedbo o stanju tehnike za izum, za katerega (še) ni vložena nacionalna prijava, za izume, za katere je že vložena nacionalna prijava in za izume, za katere je Urad za intelektualno lastnino že podelil patent. Madžarski urad bo naredil poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem o patentibilnosti izuma v osmih tednih od prejema naročila Urada za intelektualno lastnino.

Znesek za poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem je za vse prijavitelje enak in znaša 650 evrov (v primeru, da je že vložena nacionalna prijava). V primeru samo poizvedbe (brez pisnega mnenja), ko patentna prijava še ni bila vložena, pa je znesek 500 evrov.

Poizvedbo o stanju tehnike s pisnim mnenjem lahko za patentno prijavo ali izum, za katerega (še) ni vložena prijava, pridobite tudi na Višegrajskem patentnem institutu, ki izvaja komercialne poizvedbe od oktobra lani. Pred tem je bil izključno mednarodna ustanova za poizvedbe za mednarodne prijave. Zahtevo vložite brez posredovanja Urada za intelektualno lastnino. Znesek za poizvedbo, ki jo izvedejo v štirih tednih, je 950 oziroma 800 evrov.

Mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v Evropski uniji lahko zaprosijo za finančno pomoč sklada za pomoč MSP pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino. Letos so na voljo štirje vavčerji:

  • storitev na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (IP Scan Enforcement) (vavčer 1),
  • znamke in modeli (vavčer 2),
  • patenti (vavčer 3),
  • žlahtniteljske pravice (vavčer 4).

Področje patentov pokriva vavčer 3, pri katerem je sofinanciranje 75 odstotkov upravičenih pristojbin za patentno varstvo na nacionalni ali evropski ravni ter poizvedbe o stanju tehnike, ki jih zagotovijo nacionalni uradi za intelektualno lastnino oziroma 50 odstotkov za pravne stroške za pripravo in vložitev evropskih patentnih prijav.

Maksimalna višina vavčerja 3 je 1.500 evrov (pristojbine za patentno varstvo) oziroma 2.000 evrov (pravni stroški za evropske patentne prijave).

Za dodatne informacije pokličite info točko urada na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišite na sipo@uil-sipo.si.

Vir: URSIL

Kategorije: Drugo

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!