Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju

V Uradnem listu RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C). Za delodajalce pomembna sprememba je, da bo od 1. 9. 2024 dalje v učni pogodbi obvezna (in ne več opcijska) navedba pravice dijaku do prehrane med delom ali do povračila oziroma izplačila stroškov za prehrano med delom ali zagotoviti prehrano med delom (36. in 37. člen).

Dopolnjen je tudi 42. člen (nagrada in prehrana med delom), ki se po novem glasi: »V času praktičnega usposabljanja z delom ima dijak pravico do nagrade v skladu s kolektivno pogodbo (v KPOP so najnižji zneski nagrad navedeni v 75. členu), ki zavezuje delodajalca, ali drugimi predpisi in pravico do prehrane med delom, ki mu jo delodajalec zagotovi na enak način kot svojim zaposlenim.

Če delodajalec dijaku ne zagotovi prehrane med delom in v kolektivni pogodbi, ki velja za delodajalca, ni določena višina povračila stroškov za prehrano za dijake, izplača delodajalec dijaku povračilo stroškov za prehrano najmanj v višini cene malice, ki jo določa zakon, ki ureja šolsko prehrano (v tem trenutku je to 3,60 eur).

Nagrado iz prvega odstavka 42. člena in povračilo stroškov za prehrano iz prejšnjega odstavka delodajalec dijaku izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.«.

ZPSI-1C določa tudi dodatno globo in sicer se v 85. člen doda:

»Z globo od 200 do 3000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec in z globo od 100 do 300 eurov odgovorna oseba delodajalca, če dijaku na praktičnem usposabljanju z delom:

  • ne izplača nagrade v skladu s prvim in tretjim odstavkom 42. člena tega zakona,
  • ne zagotovi prehrane med delom v skladu s prvim odstavkom 42. člena tega zakona ali mu ne povrne stroškov za prehrano v skladu z drugim in tretjim odstavkom 42. člena tega zakona.«.

Zakon začne veljati 13. 7. 2024, uporabljati pa se začne 1. 9. 2024, razen spremenjenega prvega odstavka 30. člena zakona, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve zakona. Do začetka uporabe ZPSI-1C se uporablja Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).

Vir: Ul. RS

Kategorije: Zakonodaja

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!