DialogPlus – Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Izvajanje projekta je potekalo od 8. decembra 2017 do 30. septembra 2021.

Naročnik projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravičenca projekta:
Projekt je vodil in izvajal ZDOPS (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) v sodelovanju s projektnim partnerjem SOPS (Sindikat obrti in podjetništva Slovenije).

Splošni cilj projekta: dodatno izobraževati oz. usposobiti zaposlene v organizacijh socialnih partnerjev na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, varnosti in zdravja pri delu z namenom učinkovitejšega sodelovanja v procesu socialnega dialoga.

Projektne aktivnosti so med drugim obsegale: izvedbo analize s področja socialnega dialoga, industrijskih odnosov in trga dela v KPOP, izdelavo študije Izzivi, priložnosti in pogoji digitalizacije v vseživljenjskem učenju, sodelovanje socialnih partnerjev z drugimi organizacijami z namenom iskanja inovativnih sistemskih rešitev za učinkovitejše delovanje trga dela in pravne zaščite zaposlenih, podporo bodoči vzpostavitvi centrov socialnih partnerjev za mirno reševanje sporov (temelj v KPOP), usposabljanje zaposlenih in članov socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga in boljšega sodelovanja pri oblikovanju javnih politik, krepiti vlogo partnerjev na različnih področjih (vseživljenjsko učenje, pridobivanje znanja na področju neformalnega učenja, varnosti in zdravja pri delu, itd.), tudi z vzpostavitvijo e-učilnic, podporo obveščanju in ozaveščanju delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih o zakonodaji in pravicah iz dela, z usposabljanjem in informiranjem ter različnimi publicističnimi dejavnostmi (publikacije, zloženke, članki), preučitev dobrih praks iz tujine v okviru socialnega dialoga v obrti in podjetništvu, iskanje strokovnih rešitev za razvoj konkurenčnosti in trajnostnega razvoja, varnosti zaposlitve in vzdržnosti poslovnih modelov.

Ciljne skupine projekta: organizacije socialnih partnerjev in njihovi člani ter zaposleni, natančneje: zaposleni pri ZDOPS, zaposleni pri SOPS, obrtniki in podjetniki – člani ZDOPS, delavci – člani SOPS, funkcionarji ZDOPS, funkcionarji SOPS, zaposleni v obrtno zborničnem sistemu (Območne obrtne podjetniške zbornice – OOZ), sindikalni zaupniki.

V projektu sodelujoče organizacije:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Inšpektorat RS za delo,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Združenje za razvoj znanja

 

Projekt „DialogPlus – Usposobljeni socialni partnerji v obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog”, delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!