Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP)

 

»Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov velik del svoje dejavnosti namenja bipartitnemu socialnem dialogu, ki je najbolj poudarjen na pogajanjih s sindikati s ciljem sklenitve kolektivnih pogodb, ki bodo sprejemljive za delodajalce in delavce ter bodo omogočale nadaljnji razvoj obrti in podjetništva.«

Aprila 2023 je bila s strani Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije in Sindikata obrti in podjetništva Slovenije podpisana nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo – KPOP, ki se je začela uporabljati s 1.5.2023. Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Nova KPOP je naslednica najstarejše kolektivne pogodbe za zasebni sektor, ki je bila izpogajana koncem leta 1971 in je s spremembami veljala vse do konca leta 2018. V marcu 2023 je bila dogovorjena nova pogodba, ki na področje obrti in malega gospodarstva znova prinaša stabilnejše in bolj predvidljivo delovnopravno okolje, ki ga gospodarstvo nujno potrebuje.  Obe pogodbeni stranki sta pri pogajanjih izhajali iz razumevanja pomembnosti razvoja obrti in podjetništva ter posledic, ki jih dejavnosti obrti in malega gospodarstva imajo za socialno varnost delavcev, državo in naše skupno dobro, zavezujeta pogajati v dobro razvoja obrti in podjetništva ter interesov vseh, ki jih zastopata.

KPOP velja za delodajalce, člane združenja, ki kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih ali Listi dejavnosti, ki se po Obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način, velja pa za vse delavce zaposlene pri teh delodajalcih, njihove agencijske delavce, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju, medtem ko za poslovodne osebe ureditve iz KPOP ne veljajo.

V času, ko ni bilo veljavne KPOP, so lahko delodajalci uporabili vzorec za pripravo individualnega Pravilnika o delovnih razmerjih, ki je bil pripravljen skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Od 1.5.2023 dalje pa zaradi možnosti uporabe KPOP ni več potrebe, da bi delodajalci pripravljali ali uporabljali individualne pravilnike.

Kolektivne pogodbe predstavljajo delovnopravne ureditve kot enotne minimalne standarde za obe pogodbeni strani, zato je KPOP potrebno presojati kot celoto.   Bistvene prednosti za delodajalce so naslednje:

 • Poleg delovnopravnih ureditev za zaposlene, KPOP velja tudi za agencijske delavce, dijake in študente na obveznem praktičnem usposabljanju. Ne velja pa za poslovodne osebe.
 • Opredeljuje dodatne razloge za sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas.
 • Definira projektno delo, ki daje možnost sklenitev pogodb o zaposlitvi za določen čas za obdobje daljše od dveh let, to je za ves čas trajanja projekta.
 • Določa trajanje in spremljanje poskusnega dela ter pripravništva glede na tarifne razrede.
 • Definira primere začasnega opravljanja drugega dela, ki ni predmet pogodbe o zaposlitvi.
 • Opredeljuje razloge in dodatne primere za začasno prerazporeditev delovnega časa za nadurno delo. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela se upošteva kot povprečna omejitev v obdobju 6 mesecev.
 • Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi delovnega časa omogoča, da se polni delovni čas šteje kot povprečje v obdobju 12 mesecev.
 • Definira načrtovanje in izrabo letnega dopusta ter število dni dopusta, ki se vežejo le na zaposlitev pri trenutnem delodajalcu.
 • Za malega delodajalca se skrajšuje minimalni odpovedni rok z 80 na 60 dni pri redni odpovedi zaposlenemu z več kot 25 let zaposlitve.
 • Ureja disciplinske odgovornosti in sankcije kršenja pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja kot so opomin, odvzem bonitet ter samo trajanje ukrepa. Opredeljuje tudi odškodninska odgovornost.
 • Določa zneske najnižjih osnovnih plač v osmih tarifnih razredih in zneske dodatkov na plače.
 • Ureja možnost izplačila regresa za letni dopust v več obrokih v primeru nelikvidnosti delodajalca, z izplačilom najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 46/2023 dne 21.4.2023 in št. 62/2023 dne 6.6.2023.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!