Ekonomsko socialni svet

Ustanovljen je bil 1994 na podlagi posebnega Dogovora o politiki plač za leto 1994. Deluje na podlagi tristranskega dialoga med socialnimi partnerji in ni vključen v formalno strukturo ustavnih institucij.

Sestavljajo ga predstavniki države in socialnih partnerjev in sicer : vlada (5), delodajalci (5) in sindikati (5) članov. Mandatno obdobje članov in namestnikov je tri leta.

Deluje kot posvetovalni forum o vprašanjih ekonomske in socialne politike in sodeluje pri oblikovanju, vpeljevanju in spreminjanju socialnega sporazuma.

Pripravlja pobude, predloge, priporočila in poročila za Vlado, Državni zbor in Državni svet RS.
ESS odločitve sprejema konsenzualno, katere zavezujejo organe in delovna telesa vseh treh socialnih partnerjev.

ESS je dosedaj v svojem delovanju največ pozornosti posvečal sistemu in politiki plač, v povezavi s fiskalno, davčno, gospodarsko in socialno politiko države.

ESS je bistveno prispeval k uspešni implementaciji osnovnih ekonomskih in socialnih reform v procesu tranzicije, pravtako pa je bil pomemben dejavnik v procesu vključevanja v EU in integracije v mednarodni ekonomski prostor. ESS je dal velik prispevek h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru, ki sta ključna za socialno-ekonomski razvoj države.

PODROČJA DELOVANJA ESS:

 • sklepanje socialnega sporazuma,
 • socialne pravice in pravice iz obveznega zavarovanja,
 • problemi zaposlovanja in delovnih razmerij,
 • sistem kolektivnega dogovarjanja,
 • cene in davki,
 • ekonomski sistem in ekonomska politika,
 • pravna varnost,
 • sodelovanje z Mednarodno organizacijo dela in Svetom Evrope,
 • soupravljanje delavcev,
 • sindikalne pravice in svoboščine,
 • druge zadeve, ki se nanašajo na področje ekonomsko-socialnih zadev.

Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta

 

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!