Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Katera opozorila v zvezi s prijavo delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje, je delodajalec dolžan navesti v odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Ali lahko v času materinskega oz. starševskega dopusta podjetnica opravlja dejavnost, za katero je registrirana, enkrat tedensko?

Ali v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavke, le tej pripada tudi odpravnina? Delavka v redni odpovedi predlaga sporazumno prenehanje, kako pa je v primeru, da se tak sporazum sklene?

Delodajalec bo zaradi upokojitve gostišče dal v najem svoji hčeri. Hči bo razširila dejavnost in isto dejavnost opravljala brez prekinitve v istih prostorih z isto opremo kot oče. Prenos podjetja ni predviden. Kaj se zgodi s 4 zaposlenimi pri delodajalcu (očetu)?

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Ali lahko delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, opravlja nadurno delo in delo v prerazporejenem delovnem času?

Delavec se je poškodoval pri opravljanju dopolnilnega dela. Ali je tudi pri prvem delodajalcu, kjer dela polni delovni čas, upravičen do nadomestila plače v višini 100 % osnove za primeru poškodbe pri delu?

Kakšen del dopusta in regresa pripada delavcu v primeru prenehanja delovnega razmerja med koledarskim letom?

Ali v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, delavcu pripada pravica do nadomestila za brezposelnost?

Delavcu z zdravstvenimi težavami bi odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov:

Kdaj obstaja obveznost po vključitvi v socialna zavarovanja poslovodij, ki niso hkrati tudi družbeniki in po katerih zavarovalnih podlagah in:

Kakšne ugodnosti zakon predvideva za manjše delodajalce?

Kakšna je razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo?

Mož in žena se z enim avtom dnevno vozita na delovno mesto iz istega naslova. Komu in v kakšni višini pripada povračilo stroškov za prevoz na in z dela?

Kako je s povračilom stroškov za prevoz v primeru, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec?

Kakšna odpravnina pripada delavcu v primeru zaprtja/likvidacije?

Kako vpliva novela Zakona o tujcih na postopek izdaje delovnih dovoljenj?

Delavec se bo upokojil. Tudi v bodoče bi ga potrebovali. Zanima nas kakšne so možnosti v zvezi z zaposlitvijo upokojenca in:

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!