Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Ali lahko delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, opravlja nadurno delo in delo v prerazporejenem delovnem času?

Delavec se je poškodoval pri opravljanju dopolnilnega dela. Ali je tudi pri prvem delodajalcu, kjer dela polni delovni čas, upravičen do nadomestila plače v višini 100 % osnove za primeru poškodbe pri delu?

Kakšen del dopusta in regresa pripada delavcu v primeru prenehanja delovnega razmerja med koledarskim letom?

Ali v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, delavcu pripada pravica do nadomestila za brezposelnost?

Delavcu z zdravstvenimi težavami bi odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov:

Kdaj obstaja obveznost po vključitvi v socialna zavarovanja poslovodij, ki niso hkrati tudi družbeniki in po katerih zavarovalnih podlagah in:

Kakšne ugodnosti zakon predvideva za manjše delodajalce?

Kakšna je razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo?

Mož in žena se z enim avtom dnevno vozita na delovno mesto iz istega naslova. Komu in v kakšni višini pripada povračilo stroškov za prevoz na in z dela?

Kako je s povračilom stroškov za prevoz v primeru, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec?

Kakšna odpravnina pripada delavcu v primeru zaprtja/likvidacije?

Kako vpliva novela Zakona o tujcih na postopek izdaje delovnih dovoljenj?

Delavec se bo upokojil. Tudi v bodoče bi ga potrebovali. Zanima nas kakšne so možnosti v zvezi z zaposlitvijo upokojenca in:

Delavca smo zaposlili na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pri čemer je v pogodbi o zaposlitvi določba, da se pogodba sklepa s 1.3.2008 in sicer za dva meseca z možnostjo podaljšanja.

Kako se odmerja letni dopust po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo in v čem se razlikuje od Kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci?

Ali delavcem, ki delajo na terenu pripada dnevnica?

Ali se dodatek za delovno dobo izplačuje od celotnih ur, vključno npr. dopust in bolniška, ali le od ur, ki jih je delavec dejansko oddela v mesecu?

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!