Neprijavljenim članom so vidna le vprašanja. Ko ste v spletno stran prijavljeni, so vam na voljo tudi vsi odgovori.

Prijava za ZDOPS člane

Ali ima delavec pravico, da si pogodbo o zaposlitvi pred podpisom odnese domov in jo prebere?

Ali moramo prosto delovno mesto javno objaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje?

Na kakšen način lahko podjetnik zaposlenega prezaposli na novoustanovljeno podjetje, katerega lastnik je sin podjetnika? Podjetnik bo še naprej posloval.

Katera opozorila v zvezi s prijavo delavca pri Zavodu RS za zaposlovanje, je delodajalec dolžan navesti v odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga?

Ali lahko v času materinskega oz. starševskega dopusta podjetnica opravlja dejavnost, za katero je registrirana, enkrat tedensko?

Ali v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi za določen čas s strani delavke, le tej pripada tudi odpravnina? Delavka v redni odpovedi predlaga sporazumno prenehanje, kako pa je v primeru, da se tak sporazum sklene?

Delodajalec bo zaradi upokojitve gostišče dal v najem svoji hčeri. Hči bo razširila dejavnost in isto dejavnost opravljala brez prekinitve v istih prostorih z isto opremo kot oče. Prenos podjetja ni predviden. Kaj se zgodi s 4 zaposlenimi pri delodajalcu (očetu)?

Delodajalec ima namen odpovedati pogodbo o zaposlitvi noseči delavki iz poslovnega razloga, ker zapira gostinski obrat in delavke ne potrebuje več. Ali to lahko stori?

Delavec se bo upokojil. S kakšnim dokumentom o tem seznani delodajalca oz. kakšen je pravilen način prenehanja delovnega razmerja zaradi upokojitve?

Delodajalec je spremenil sedež podjetja in ga zanima, ali mora z delavci skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi?

Ali lahko delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, opravlja nadurno delo in delo v prerazporejenem delovnem času?

Delavec se je poškodoval pri opravljanju dopolnilnega dela. Ali je tudi pri prvem delodajalcu, kjer dela polni delovni čas, upravičen do nadomestila plače v višini 100 % osnove za primeru poškodbe pri delu?

Kakšen del dopusta in regresa pripada delavcu v primeru prenehanja delovnega razmerja med koledarskim letom?

Ali v primeru sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, delavcu pripada pravica do nadomestila za brezposelnost?

Delavcu z zdravstvenimi težavami bi odpovedali pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov:

Kdaj obstaja obveznost po vključitvi v socialna zavarovanja poslovodij, ki niso hkrati tudi družbeniki in po katerih zavarovalnih podlagah in:

Kakšne ugodnosti zakon predvideva za manjše delodajalce?

Kakšna je razlika med konkurenčno klavzulo in konkurenčno prepovedjo?

Mož in žena se z enim avtom dnevno vozita na delovno mesto iz istega naslova. Komu in v kakšni višini pripada povračilo stroškov za prevoz na in z dela?

Kako je s povračilom stroškov za prevoz v primeru, če prevoz na delo in z dela organizira delodajalec?

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!