V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je bila dne 23.6.1994 sklenjena, na sejah skupščine dne 19.12.1996, 30.9.1997, 25.1.1999, 18.5.1999, 23.6.2004, 14.2.2008, 28.3.2017, 26.3.2019 in 18.3.2022 pa spremenjena

P  O  G  O  D  B A
O USTANOVITVI  ZDRUŽENJA DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE (GIZ)
(Prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Ustanovitev)

Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (GIZ), je bilo ustanovljeno s Pogodbo o ustanovitvi združenja delodajalcev Ogistta (GIZ), ki je bila sprejeta na ustanovni skupščini 23. junija 1994 ter vpisana v sodni register ter se hkrati uporablja kot statut.

Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije se je s sklepom skupščine z dne 14.2.2008 preimenovalo v Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ.

Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije je pravni naslednik Združenja delodajalcev Ogistta, GIZ.

V združenje delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije  so vključeni samostojni podjetniki  posamezniki, drugi gospodarski subjekti ter asociacije. S to pogodbo se določajo zlasti cilj in dejavnost združenja, članstvo, notranja organiziranost združenja, organi združenja, sredstva za delo združenja ter trajanje in prenehanje združenja.

2. člen
(Ime združenja)

Ime združenja je: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ (v nadaljevanju: združenje).

Skrajšano ime združenja je: ZDOPS – GIZ

Sedež združenja: Ljubljana.

O spremembi poslovnega naslova odloča upravni odbor združenja.

Združenje ima žig okrogle oblike, na katerem je označeno ime združenja in sedež združenja.

Združenje postane samostojna pravna oseba z vpisom v sodni register.

II: CILJ IN DEJAVNOST ZDRUŽENJA

3. člen
(Neprofitnost)

Združenje je neprofitna organizacija, ki ne more v imenu in za račun svojih članov opravljati nobenih dobičkonosnih dejavnosti, v pravnem prometu nastopa le v okviru strokovnih dejavnosti in sprejetega ter realiziranega finančnega načrta združenja.

Člani združenja v skladu s 566. členom zakona o gospodarskih družbah v razmerju do tretjih oseb odgovarjajo za sprejete obveznosti združenja z vsem svojim premoženjem, vendar se združenje ne sme zadolževati oziroma ustvarjati drugih obvez brez predhodnega pokritja iz svojih pogodbeno predvidenih finančnih virov, tako da član združenja, razen plačila članarine in drugih interesno dogovorjenih in zagotovljenih sredstev nima nobenih finančnih obveznosti v zvezi s poslovanjem združenja.

Člani, ki pristopijo v Združenja po ustanovitvi, so oproščeni odgovornosti za finančne obveznosti, ki so nastale pred njihovim pristopom.

Člani s pristopom v združenje le-tega pooblaščajo, da v njihovem imenu sklepa kolektivne pogodbe in socialni sporazum.

Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov združenje trajno namenja za uresničevanje svojih ciljev in jih ne deli med člane.

4. člen
(Cilji združenja)

Združenje je neprofitna organizacija, ki je ustanovljena s ciljem izboljšanja učinkovitosti in povečevanja rezultatov oziroma pospeševanja pridobitnih dejavnosti članov združenja zlasti z vidika zagotavljanja socialnega miru in z namenom čim ustreznejše ureditve delovnopravnih razmerij za delodajalsko stran ter dosego socialnega sporazuma o temeljnih socialnoekonomskih vprašanjih.

Za dosego gornjih ciljev člani preko združenja:

 • sodelujejo v socialnem dialogu z Vlado Republike Slovenije, sindikati in drugimi delodajalskimi organizacijami;
 • zagotavljajo strokovno pripravo in izvedbo kolektivnih pogajanj ter sklepanj kolektivnih pogodb;
 • nudijo pomoč pri uresničevanju zaščite ob reševanju delavskih nemirov in sporov;
 • uporabljajo strokovno pomoč in informiranost pri reševanju vprašanj s področja delovnih razmerij;
 • uresničujejo še druge interese, za katere se posebej dogovorijo.

5. člen
(Dejavnost združenja)

Dejavnost, opredeljeno s splošnimi akti združenja opravljajo člani sami, preko organov združenja in strokovne službe.

Dejavnost združenja zajema zlasti:
–  zastopanje interesov članov združenja delodajalcev  pri nastajanju in spreminjanju sistema delovnih razmerij (delovno-pravna zakonodaja, zakon o kolektivnih pogodbah, zakon o reprezentativnosti delodajalski organizacij, zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, delovno sodstvo, predpisi o varnem in zdravem delovnem okolju itd.);
–  ugotavljanje in uveljavljanje interesov članov združenja, usklajevanje in doseganje soglasja v socialnem dialogu z Vlado RS, sindikati, in drugimi delodajalskimi organizacijami glede ekonomskega sistema ter ekonomske in socialne politike, od česa je odvisna uspešnost kolektivnih pogajanj (politika gibanja cen, plač, zaposlovanja, davki in prispevki, idr.);
–  izdelava strokovnih podlag v zvezi z dejavnostjo združenja v skladu s tem členom, zlasti pa: analize trendov gibanja plač in drugih prejemkov, kvantitativna analiza stroškov dela na ravni gospodarstva oziroma posameznih panog, iskanje možnosti za izboljšanje konkurenčnosti na tem področju, uporaba podatkov zavoda za statistiko, pristojen organ Vlade za makroekonomske analize in razvoj, AJPES, delodajalskih organizacij in drugih specialnih ustanov na tem področju;
–  kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih pogodb, kamor spada zlasti proučitev zahtev sindikatov in oblikovanje predlogov v zvezi s tem, preverjanje z vidika predpisov oziroma že sklenjenih pogodb, pristop k pogajanjem, in oblikovanje pogajalskih skupin, sklenitev kolektivnih pogodb, spremljanje izvajanja kolektivnih pogodb ter izvajanje aktivnosti za pomiritev oziroma mirno reševanje morebitno nastalih sporov na tem področju;
–  strokovno svetovanje glede izvajanja kolektivnih pogodb ter o drugih vprašanjih s področja delovnega prava;
–  informiranje iz dejavnosti združenja;
–  izdajanje publikacij;
–  članstvo in sodelovanje v raznih mednarodnih in domačih institucijah;
–  opravljanje drugih, posebej dogovorjenih aktivnosti, vezanih na interese članov združenja.

Dejavnost združenja v skladu s standardno klasifikacijo so naslednje:
47.910  Trgovina na drobno po pošti ali internetu
58.110   Izdajanje knjig
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo založništvo
59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.990  Drugo informiranje
69.103  Druge pravne dejavnosti
70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja
78.300  Druga oskrba s človeškimi viri
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130  Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
94.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

III.  ČLANSTVO

6. člen
(Člani)

Član združenja lahko postane vsak gospodarski ali drug subjekt (fizična ali pravna oseba), ki ima status podjetnika ali družbe (individualni člani).

Član združenja lahko postane tudi vsaka asociacija, ki združuje več gospodarskih subjektov ali zbornic (kolektivni član).

Pravna oseba lahko imenuje svojega stalnega predstavnika v združenju, ki je lahko družbenik oz. lastnik, eden izmed družbenikov oziroma lastnikov pravne osebe ali zastopnik družbe ali asociacije.

7. člen
(Nastanek članstva)

Članstvo v združenju je prostovoljno in nastane ob ustanovitvi s podpisom ustanovitvene pogodbe, ki mora biti overjena v skladu z zakonom.

Po ustanovitvi lahko novi član pristopi v združenje na podlagi posebne pristopne izjave.

Za vse nove člane veljajo že sprejete odločitve združenja.

Skupščina združenja lahko na predlog upravnega odbora podeli fizični osebi ali pravni osebi status častnega člana zaradi posebnega osebnega prispevka k razvoju in delovanju združenja. Častni član kot fizična oseba nima glasovalne pravice in drugih pravic kot redni člani združenja.

8. člen
(Izstop in izključitev)

Vsak član lahko iz združenja izstopi z odpovednim rokom do konca koledarskega leta tako, da poda pisno izjavo o izstopu pod pogojem, da je poravnal svoje obveznosti do združenja.

Člana se lahko izključi iz združenja s sklepom upravnega odbora, če je le-ta ravnal v nasprotju z določili te pogodbe in interesi združenja oz., če ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe.

9. člen
(Prenehanje članstva)

Če je posameznemu članu združenja prepovedano delovanje, ali če je zoper njega uveden stečaj ali drug postopek prenehanja, oziroma če fizična oseba kot član združenja izgubi poslovno sposobnost, mu preneha članstvo v združenju z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora, kar pa nima vpliva na nadaljnji obstoj združenja.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

10. člen
(Pravice članov)

Člani združenja imajo naslednje pravice:
–  do uporabe vseh storitev in druge strokovne pomoči iz dejavnosti združenja;
–  aktivno in pasivno volilno pravico v organe združenja;
–  sodelovanje pri odločanju v skladu s splošnimi akti združenja;
–  dajanje pobud, stališč in predlogov v zvezi z opravljanjem nalog združenja;
–  do informiranja o poslovanju in delu združenja in pravico do vpogleda v račune, knjige, sklepe skupščine, informacijski sistem in drugo dokumentacijo združenja.

11. člen
(Obveznosti članov)

Člani združenja so dolžni zlasti:
–  spoštovati splošne akte združenja ter se ravnati po sprejetih odločitvah organov združenja;
–  spoštovati  pogodbe in določbe socialnega sporazuma;
–  izpolnjevati sprejete finančne (plačevanje članarine) in druge obveznosti, ki jih določi pristojni organ združenja.

V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST ZDRUŽENJA

12. člen
(Princip delovanja)

Glede na izkazan interes članov združenja in skladno s potrebo po učinkovitejšem opravljanju in pospeševanju dejavnosti združenja lahko delujejo člani po panožnem principu, po teritorialnem principu ali drugače če skupščina tako odloči.

Člani so organizirani v Območnih odborih, pri čemer Območni odbor predstavlja področje ene območne obrtno-podjetniške zbornice.

Območni odbori se lahko po teritorialnem principu združujejo v Regijske odbore. Upravni odbor združenja določi območje regijskih odborov.

VI. ORGANI ZDRUŽENJA

13. člen
(Poslanci)

Združenje upravljajo člani preko svojih poslancev v organih združenja, v katere je lahko izvoljen vsak član ali njegov pooblaščeni zastopnik v združenju, pod pogoji in na način, določen v tej pogodbi in drugih splošnih aktih združenja.

Mandatna doba organov združenja traja 4 (štiri) leta. Člani organov opravljajo svoje naloge po izteku mandata, dokler niso izvedene volitve novih članov.

14. člen
(Organi združenja)

Organi združenja so:
– skupščina združenja,
– upravni odbor združenja,
– nadzorni odbor združenja,
– predsednik združenja in
– generalni sekretar združenja.

15. člen
(Skupščina)

Skupščina združenja ima do 67 poslanskih mest.

Skupščino sestavljajo:

 • po en poslanec, ki predstavlja gospodarske subjekte posameznega Območnega odbora,
 • največ pet poslancev, ki jih predlagajo organi združenja in izvoli upravni odbor.

16. člen
(Volitve poslancev skupščine)

Poslance v skupščino združenja volijo člani regijskih odborov združenja, v kolikor je iz posameznega Območnega odbora več kandidatov. V primeru, da je iz posameznega Območnega odbora le en kandidat, se poslanca imenuje na seji Regijskega odbora. Kandidature se pošiljajo Regijskemu odboru, ustreznost prejetih kandidatur pa preverjata predsednik in namestnik Regijskega odbora. Po končanih volitvah oz. imenovanju se vsa relevantna dokumentacija odstopi v hrambo strokovni službi združenja, najkasneje v roku osem (8) dni po izvedbi volitev oz. imenovanja.

Upravni odbor lahko izvoli oziroma imenuje, v odvisnosti od števila kandidatov, še dodatnih pet poslancev.

Sklep o razpisu volitev sprejme skupščina, in sicer  najpozneje 3 mesece pred iztekom mandatne dobe organov združenja. V sklepu o razpisu volitev se določijo roki za vlaganje kandidatur in za ostala volilna opravila.

17. člen
(Mandat poslancev skupščine)

Mandat poslancev skupščine traja štiri (4) leta in se avtomatično skrajša oziroma podaljša do volilne skupščine združenja oz. ko novoizvoljeni člani organov nastopijo mandat. Po poteku mandata je poslanec lahko ponovno izvoljen.

Poslanca lahko skupščina predčasno pred iztekom mandata razreši iz naslednjih razlogov:

 • na željo poslanca, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • če ravnanje poslanca pomenijo hujšo kršitev določb te pogodbe,
 • v primeru hujšega ne spoštovanja določil in kršitev splošnih aktov združenja,
 • če ravnanja poslanca nasprotujejo interesom članstva združenja,
 • če je poslanec neaktiven,
 • če tako zahteva več kot polovica izvoljenih poslancev skupščine združenja.

18. člen
(Volitve)

Skupščina na svoji 1. seji v novem mandatu izvoli predsednika združenja, podpredsednika združenja, upravni odbor in nadzorni odbor, na podlagi prispelih in potrjenih kandidatur.

19. člen
(Seja skupščine)

Skupščina se praviloma sestane najmanj enkrat letno.

Seje skupščine sklicuje predsednik  združenja. Predsednik mora v 15 dneh sklicati skupščino, če to zahteva upravni odbor, nadzorni odbor ali najmanj četrtina izvoljenih poslancev.

20. člen
(Sklic skupščine)

Sklic skupščine z navedbo dnevnega reda mora predsednik združenja objaviti najmanj 10 dni pred dnevom zasedanja skupščine.

Objava sklica skupščine iz prejšnjega odstavka se lahko poda z vabili poslancem po pošti ali v elektronski obliki.

V primeru nujnosti, o čemer odloča predsednik  združenja, je lahko objava sklica skupščine posredovana v roku, ki je krajši od roka, določenega v prvem odstavku tega člena, vendar ne krajši od pet dni.

21. člen
(Predsedujoči skupščini)

Skupščino vodi predsedujoči, ki ga na vsaki posamezni skupščini, na predlog predsednika združenja imenuje skupščina izmed prisotnih poslancev. Na predlog predsedujočega, skupščina izmed poslancev imenuje še dva člana delovnega predsedstva, tri člansko verifikacijsko komisijo in dva podpisnika zapisnika.

22. člen
(Naloge skupščine)

 Skupščina opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejema spremembe in dopolnitve te pogodbe,
 • voli in razrešuje predsednika združenja, podpredsednika združenja, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora,
 • sprejema letni Program dela in finančni načrt združenja,
 • odloča o organizaciji in reorganizaciji združenja,
 • sprejema letno Poročilo o delu združenja,
 • odloča o prenehanju združenja,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o drugih vprašanjih v skladu s pogodbo o ustanovitvi združenja ter njenimi spremembami in dopolnitvami.

23. člen
(Odločanje skupščine)

Skupščina odloča z navadno večino glasov prisotnih poslancev, če ni v tej pogodbi drugače določeno.

24. člen
(Sklepčnost skupščine)

Skupščina je sklepčna, če je na seji skupščine prisotna najmanj polovica izvoljenih poslancev.

V primeru, da je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik združenja določi naknadni rok zasedanja skupščine, če je prisotna najmanj ena tretjina izvoljenih poslancev. Sklic novega roka skupščine ne sme biti prej kot petnajst minut po prvotno sklicanem roku skupščine. Ponovno sklicana skupščina je sklepčna, če je prisotna vsaj ena tretjina poslancev, v nasprotnem primeru se skupščina ponovno skliče. V vabilu za ponoven sklic skupščine je vse povabljene treba opozoriti na določilo o sklepčnosti.

25. člen
(Dopisna seja)

Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora združenja sme izjemoma predsednik združenja sklicati dopisno sejo skupščine.

Dopisna seja skupščine se lahko skliče za obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in odločanja skupščine.

26. člen
(Glasovanje skupščine)

Sprejemanje odločitev na skupščini se lahko izvede z javnim ali tajnim glasovanjem.

Izid glasovanja ugotavlja predsedujoči. Za volilna opravila lahko imenuje enega ali več pomočnikov iz vrst poslancev skupščine. V primeru, da je skupščina volilna in se glasuje s pomočjo glasovnic, ugotavlja volilni izid volilna komisija.

27. člen
(Poslovnik skupščine)

Podrobnejša vprašanja delovanja skupščine in druga vprašanja o organiziranosti in delu skupščine se uredijo s poslovnikom o delu skupščine.

28. člen
(Upravni odbor združenja)

Upravni odbor združenja opravlja funkcijo uprave združenja. Sestavlja ga 10 do 14 članov iz vrst članov združenja in generalni sekretar združenja, ki je član upravnega odbora po svojem položaju.

Upravni odbor vodi predsednik združenja, ki je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

Pri sestavi upravnega odbora predsednik-mandatar praviloma upošteva ustrezno regijsko zastopanost. Predlaga lahko le kandidate, ki so člani združenja s poravnanimi finančnimi obveznostmi do združenja.

Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik-mandatar enega podpredsednika v  izvolitev skupščini. Predlaga lahko le kandidata, ki je član združenja s poravnanimi finančnimi obveznostmi do združenja. Posamezni kandidat je lahko največ dvakrat izvoljen za podpredsednika upravnega odbora oziroma podpredsednika združenja.

Podpredsednik upravnega odbora je po svojem položaju podpredsednik združenja.

29. člen
(Seja upravnega odbora)

Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

Seja se skliče tudi na zahtevo ene četrtine članov upravnega odbora.

Za pripravo gradiva za sejo upravnega odbora poskrbi generalni sekretar združenja v soglasju s predsednikom, ki mora člane obvestiti o seji in jim poslati gradivo vsaj 5 dni pred sejo.

Seja upravnega odbora se glede na nujnost, ki jo oceni predsednik upravnega odbora lahko sklice tudi telefonsko ali dopisno. V tem primeru se gradivo predloži članom na seji.

Predsednik upravnega odbora lahko glede na nujnost, skliče tudi dopisno oz. telefonsko sejo. V tem primeru se glasovanje opravi po elektronski pošti ali po telefonu. Zapisnik dopisne oziroma telefonske seje se potrdi na prvi naslednji seji upravnega odbora.

30. člen
(Sklepčnost upravnega odbora)

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica članov upravnega odbora.

Odločitve na seji upravnega odbora se sprejemajo z navadno večino glasov prisotnih članov, razen, če ni v tej pogodbi določeno drugače. Vsak član upravnega odbora ima en glas. V primeru, ko isto število članov upravnega odbora glasuje za oziroma proti predlagani odločitvi, je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik združenja.

31. člen
(Mandat članov upravnega odbora)

Mandat članov upravnega odbora traja štiri (4) leta in se avtomatično skrajša oziroma podaljša do volilne skupščine združenja oz. ko novoizvoljeni člani organov nastopijo mandat. Po poteku mandata je član lahko ponovno izvoljen.

Člane upravnega odbora lahko skupščina predčasno pred iztekom mandata razreši iz naslednjih razlogov:

 • na željo člana, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • če ravnanje člana pomenijo hujšo kršitev določb te pogodbe,
 • v primeru hujšega ne spoštovanja določil in kršitev splošnih aktov združenja,
 • če ravnanja člana nasprotujejo interesom članstva združenja,
 • če tako zahteva večina članov upravnega odbora ali več kot polovica prisotnih poslancev skupščine združenja,
 • v drugih primerih, ki jih določa ta pogodba.

32. člen
(Naloge upravnega odbora)

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izvajanje politike in sklepov skupščine združenja,
 • sprejemanje sklepov v zvezi s kolektivnimi pogajanji v zvezi s sklenitvijo socialnega sporazuma ali imenovanja pogajalskih skupin za kolektivna pogajanja,
 • odloča o splošnih izhodiščih za kolektivna pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb ter odloča o pristopu k podpisu kolektivnih pogodb,
 • ob pomoči strokovne službe združenja pregleduje in potrjuje kandidature članov združenja za predsednika združenja, skupaj s kandidaturami za podpredsednika združenja in upravni odbor združenja, in nadzorni odbor,
 • imenovanje odborov, pododborov, komisij ali drugih strokovnih oziroma interesnih teles združenja,
 • na predlog kandidata(-ov) za predsednika združenja posreduje skupščini v izvolitev kandidata za podpredsednika upravnega odbora oz. podpredsednika združenja in kandidate za upravni odbor združenja,
 • imenovanje generalnega sekretarja združenja,
 • razpravljanje o predlogih, stališčih in smernicah članov,
 • imenovanje predstavnikov združenja v ekonomsko-socialni svet in druge institucije, kjer ima združenje svoje predstavnike,
 • sprejemanje akta o organiziranju strokovne službe združenja,
 • odloča o izključitvi članov iz združenja in o izreku pisnega opomina,
 • sprejema ugotovitveni sklep, v skladu z 9. členom te pogodbe,
 • obravnavanje gradiv za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzemanje ustreznih stališč, mnenj, predlogov in pripomb, ki jih posreduje skupščini,
 • predlaga letni Program dela in finančni načrt združenja,
 • sprejema letno zaključno računovodsko poročilo,
 • skupščini predlaga kandidate za priznanja,
 • določi območja regijskih odborov,
 • odloča o drugih zadevah v skladu z notranjimi akti združenja ter odloča o drugih zadevah, določenih s to pogodbo in o vprašanjih, za katere ga pooblasti skupščina združenja s posebnim pooblastilom.

33. člen
(Kolegij in odbori)

Za opravljanje nalog s svojega področja lahko upravni odbor imenuje kolegij, stalne (regijske in druge odbore) ali občasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom, ki mora praviloma biti član upravnega odbora, od 3 do 7 članov. Področje dela, pristojnosti in imenovanje predsednika posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom ali poslovnikom.

34. člen
(Kolegij upravnega odbora)

Kolegij je posvetovalni organ upravnega odbora, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje upravnega odbora ter odloča o zadevah, ki mu jih v odločanje prepusti upravni odbor.

Člane kolegija predlaga predsednik upravnega odbora izmed članov upravnega odbora. Število članov kolegija določi upravni odbor s sklepom, vendar ne več kot pet.

35. člen
(Poslovnik)

Način dela upravnega odbora, kolegija in stalnih odborov upravnega odbora se lahko določi s poslovniki.

36. člen
(Nadzorni odbor)

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina na svoji seji na podlagi prejetih in potrjenih kandidatur.

Predsednik in člana nadzornega odbora ne smejo biti člani upravnega odbora združenja.

Mandat članov nadzornega odbora traja štiri (4) leta in se avtomatično skrajša oziroma podaljša do volilne skupščine združenja oz. ko novoizvoljeni člani organov nastopijo mandat. Posamezni kandidat za člana nadzornega odbora mora biti član združenja s poravnanimi finančnimi obveznostmi. Po poteku mandata je član lahko ponovno izvoljen, pri čemer je lahko kandidat za predsednika nadzornega odbora največ dvakrat izvoljen za predsednika nadzornega odbora.

Člana  nadzornega odbora lahko skupščina predčasno razreši iz naslednjih razlogov:

 • na željo člana, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • če ravnanje člana pomenijo hujšo kršitev določb te pogodbe,
 • v primeru hujšega nespoštovanja določil in kršitev splošnih aktov združenja,
 • če ravnanja člana nasprotujejo interesom članstva združenja.

37. člen
(Pristojnosti nadzornega odbora)

Pristojnosti nadzornega odbora so:
–  nadzor nad izvajanjem te pogodbe in drugih splošnih aktov združenja,
–  uresničevanje pravic in obveznosti članov združenja,
–  nadzor nad uporabo sredstev združenja in nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem združenja.

38. člen
(Seje nadzornega odbora)

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora v skladu z izkazano potrebo, vendar najmanj dvakrat letno.

Predsednika nadzornega odbora se vabi na seje drugih organov Združenja.

39. člen
(Predsednik združenja)

Predsednika združenja voli in razrešuje skupščina združenja po postopku, ki ga opredeljuje ta pogodba, na podlagi prejetih in potrjenih kandidatur.

Mandat predsednika združenja traja štiri (4) leta in se avtomatično skrajša oziroma podaljša do volilne skupščine združenja oz. ko novoizvoljeni predsednik združenja nastopi mandat.

Mandat predsednika združenja je vezan na mandat upravnega odbora. Za predsednika združenja lahko kandidira le član združenja s poravnanimi finančnimi obveznostmi do združenja. Posamezni kandidat je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika združenja.

40. člen
(Naloge predsednika združenja)

Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje navzven in za svoje delo odgovarja skupščini in upravnemu odboru.

V času odsotnosti oziroma zadržanosti predsednika združenja ga nadomešča podpredsednik združenja.

41. člen
(Pravice in obveznosti predsednika združenja)

Poleg pravic in obveznosti, določenih v drugih členih te pogodbe, ima predsednik združenja naslednje pravice in obveznosti:
–  predstavlja in zastopa združenje doma in v tujini,
–  v imenu združenja in njegovih članov podpisuje kolektivne pogodbe in socialni sporazum ter druge dokumente povezane s tem,
–  daje pooblastila za zastopanje združenja,
–  opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti in sklepi združenja.

42. člen
(Prenehanje mandata predsednika združenja)

Skupščina lahko razreši predsednika združenja pred iztekom mandata iz naslednjih razlogov:
–  če sam pisno zaprosi za razrešitev,
–  če ni korektno izvajal sklepov skupščine in upravnega odbora,
–  če pomenijo njegova ravnanja hujšo kršitev določb te pogodbe,
–  če huje krši določbe drugih aktov in dogovorov združenja,
–  če njegova ravnanja nasprotujejo interesom članstva,
–  če tako odloči več kot polovica prisotnih poslancev skupščine združenja.

V primeru razrešitve predsednika združenja oz. v drugem primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika združenja, se izvedejo volitve novega predsednika združenja po postopku, določenem v tej pogodbi najkasneje v treh mesecih. Če predsednik združenja, ki mu je mandat predčasno prenehal, v času do izvolitve novega predsednika združenja, ne more opravljati svoje funkcije, ga v času do izvolitve novega predsednika združenja nadomešča podpredsednik združenja (podpredsednik upravnega odbora).

43. člen
(Kršitve članov)

Član združenja stori hujšo kršitev če:
– ne upošteva določil te pogodbe in drugih aktov združenja,
– ne izvršuje sklepov organov združenja,
– če krni in blati ugled združenja ,
– če deluje proti interesom združenja.

V zgoraj navedenih primerih lahko upravni odbor članu izreče pisni opomin ali odloča o izključitvi člana iz združenja.

VII. STROKOVNA SLUŽBA ZDRUŽENJA

44. člen
(Strokovna služba združenja)

Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za združenje opravlja strokovna služba združenja. Akt o organizaciji strokovne službe sprejme upravni odbor.

VIII.  POSLOVANJE ZDRUŽENJA

45. člen
(Generalni sekretar združenja)

Generalni sekretar združenja organizira in vodi delo in poslovanje združenja ter predstavlja in zastopa združenje.

Generalnega sekretarja združenja imenuje upravni odbor na predlog predsednika združenja.

46. člen
(Pristojnosti generalnega sekretarja združenja)

Generalni sekretar ima naslednje pristojnosti:

 • organizira in vodi delo strokovne službe združenja,
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev v strokovni službi združenja in skrbi za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja delavcev strokovne službe združenja;
 • je odredbodajalec za združenje in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje združenja,
 • predlaga temelje poslovne politike združenja, splošne akte združenja, plan dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
 • sprejema splošne akte združenja, s katerimi se urejajo delovna razmerja v strokovni službi združenja, ob predhodni odobritvi predsednika združenja,
 • poroča skupščini o rezultatih in poslovanju združenja,
 • opravlja vse druge posle v skladu z veljavnimi predpisi, notranjimi akti združenja in sklepi organov združenja,
 • opravlja tudi druge naloge po pooblastilu predsednika združenja,
 • generalni sekretar svojo funkcijo opravlja profesionalno, kot zaposlena oseba.

IX. VOLITVE

47. člen
(Volitve organov)

Skupščina izvoli predsednika združenja, podpredsednika združenja, člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora z večino glasov prisotnih poslancev.

Volitve v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko izvedejo z javnim ali tajnim glasovanjem. O načinu glasovanja odloči skupščina na predlog  predsedujočega z večino glasov prisotnih poslancev.

Volitve se izvedejo na osnovi sklepa o razpisu volitev iz 16. člena te pogodbe in v skladu z 18. členom te pogodbe. Kandidature sprejema trenutni upravni odbor in se pošiljajo na sedež združenja. Po poteku roka za vlaganje kandidatur, le te ob pomoči strokovne službe pregleda trenutni upravni odbor združenja. Upravni odbor združenja s sklepom potrdi kandidature, ki so pravočasne in izpolnjujejo ostale pogoje, v skladu s to pogodbo (gre za člana združenja, poravnane finančne obveznosti do združenja, kandidat za predsednika združenja ima ustrezno podporo, kandidat še ni bil dvakrat izvoljen za isto funkcijo, v kolikor takšna omejitev obstaja). Kandidature, ki niso pravočasne ali ne izpolnjujejo ostalih pogojev, zavrne upravni odbor s sklepom. Vse potrjene kandidature posreduje upravni odbor v izvolitev skupščini.

V kolikor je kandidat za posamezno funkcijo le eden, se praviloma opravi javno glasovanje z dviganjem rok. V kolikor je kandidatov za posamezno funkcijo več, se izvede tajno glasovanje s pomočjo glasovnic in se na sami seji skupščine izmed poslancev, ki niso kandidati, imenuje 3-člansko volilno komisijo. Na glasovnici so navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred kandidatom oz. kandidati, za katere se glasuje. V kolikor je obkroženih večje število kandidatov od potrebnih za izvolitev in v drugih očitnih primerih, je glasovnica neveljavna. Po končanem glasovanju se volilna komisija umakne in nemudoma ugotovi rezultat volitev za posamezno funkcijo ter ga razglasi na volilni skupščini.

Kandidat za posamezno funkcijo je izvoljen, če prejme večino glasov prisotnih članov skupščine. Če je kandidatov za posamezno funkcijo več in v prvem krogu nobeden izmed kandidatov ne prejme zadostne večine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov. V primeru, da je več kandidatov prejelo enako število glasov in ni možna izvedba drugega kroga volitev med dvema kandidatoma, se ponavlja prvi krog volitev dokler ni mogoče določiti dveh kandidatov, ki sta prejela največje število glasov.

V primeru nadomestnih volitev je kandidat za posamezno funkcijo izvoljen le do poteka mandata člana organa, ki mu je mandat predčasno prenehal.

X. SREDSTVA ZA DELO ZDRUŽENJA

48. člen
(Finančna sredstva)

Člani združenja zagotavljajo izvajanje dejavnosti združenja s sredstvi v obliki članarin, dotacije, donacije in drugih namenskih sredstev v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom združenja.

Za posebej dogovorjene naloge lahko zainteresirani člani združujejo posebna namenska sredstva.

49. člen
(Višina članarine)

Višino članarine ter način plačevanja članarine določi skupščina s sklepom.

XI. POSLOVNA TAJNOST

50. člen
(Poslovna tajnost)

Za poslovno tajnost se štejejo podatki, ki jih z oznako poslovne tajnosti določi skupščina združenja, upravni odbor združenja ali drug organ združenja s sklepom in podatki za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje zvedela nepooblaščena oseba.

S sklepom iz prejšnjega odstavka tega člena je potrebno seznaniti vse člane organa združenja, ki je tak sklep sprejel ter generalnega sekretarja Združenja.

XII. REŠEVANJE SPOROV

51. člen
(Mirno reševanje sporov)

Morebitni spori, ki nastanejo znotraj združenja in med člani združenja, se praviloma rešujejo pred upravnim odborom ter skladno z Zakonom o pravdnem postopku.

XIII.  TRAJANJE IN PRENEHANJE ZDRUŽENJA

52. člen
(Ustanovitev in prenehanje)

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

Skupščina lahko o prenehanju združenja odloči z dvotretjinsko večino prisotnih poslancev. Premoženje združenja se v primeru prenehanja sorazmerno v enakih delih razdeli med člane, če ni s sklepom skupščine določeno drugače. Likvidacijski postopek se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.

XIV.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. člen
(Zagonski kapital)

Ne glede na 48. člen te pogodbe, bo sredstva za delo združenja, kot zagonski kapital, zagotovila Obrtna  zbornica Slovenije, v skladu s sklepom izvršilnega odbora Obrtne zbornice Slovenije, štev. 558, z dne 7.6.1994 ter v skladu s sprejetim finančnim načrtom OZS za posamezno leto.

54. člen
(Hramba pogodbe)

Original pogodbe je hranjen v arhivu na sedežu združenja in je dostopen na vpogled članom združenja v delovnem času strokovnih služb.

55. člen
(Veljavnost sprememb)

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pričnejo veljati takoj po sprejemu na skupščini združenja.

Omejitev ponovitve mandatov prične veljati z naslednjimi rednimi volitvami v letu 2022, tako da se upoštevajo mandati iz vseh preteklih volitev za posamezno funkcijo.

56. člen
(Status dosedanjih organov)

Status, sam obstoj in število članov dosedanjih organov ostaja do izteka mandata nespremenjeno oziroma se uveljavi z naslednjimi rednimi volitvami v letu 2022.

57. člen
(Objava pogodbe)

Ta pogodba se po sprejetju objavi v reviji Obrtnik, prečiščeno besedilo te pogodbe pa se objavi na spletni strani združenja.

Datum: 18. 3. 2022

Predsednik skupščine združenja:

Janez Šauperl

 

Ta pogodba je bila sprejeta na ustanovni skupščini dne 23. junija 1994, njene spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete:
– na 8. redni seji skupščine dne 19. decembra 1996,
– na 3. redni seji skupščine dne 30. septembra 1997,
– na 2. redni seji skupščine dne 25. januarja 1999,
– na 3. redni seji skupščine dne 18. maja 1999,
– na 4. redni seji skupščine dne 23. junija 2004,
– na 3. redni seji skupščine dne 14. februarja 2008,
– na 4. redni seji skupščine dne 28. marca  2017,
– na 2. redni seji skupščine dne 26. marca 2019 in
– na 5. redni seji skupščine dne 18. marca 2022.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!