Spletna stran je v prenovi, vse funkcije in prevodi ┼íe niso polno delujo─Źi. Hvala za razumevanje!

V skladu z dolo─Źili Zakona o gospodarskih dru┼żbah je bila dne 23.6.1994 sklenjena, na sejah skup┼í─Źine dne 19.12.1996, 30.9.1997, 25.1.1999, 18.5.1999, 23.6.2004, 14.2.2008, 28.3.2017 in 26.3.2019┬á pa spremenjena

P  O  G  O  D  B A
O USTANOVITVI┬á ZDRU┼ŻENJA DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE (GIZ)
(Pre─Źi┼í─Źeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. ─Źlen
(Ustanovitev)

Zdru┼żenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije (GIZ), je bilo ustanovljeno s Pogodbo o ustanovitvi zdru┼żenja delodajalcev Ogistta (GIZ), ki je bila sprejeta na ustanovni skup┼í─Źini 23. junija 1994 ter vpisana v sodni register ter se hkrati uporablja kot statut.

Zdru┼żenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije se je s sklepom skup┼í─Źine z dne 14.2.2008 preimenovalo v Zdru┼żenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ.

Zdru┼żenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije je pravni naslednik Zdru┼żenja delodajalcev Ogistta, GIZ.

V zdru┼żenje delodajalcev obrti in podjetni┼ítva Slovenije ┬áso vklju─Źeni samostojni podjetniki┬á posamezniki, drugi gospodarski subjekti ter asociacije. S to pogodbo se dolo─Źajo zlasti cilj in dejavnost zdru┼żenja, ─Źlanstvo, notranja organiziranost zdru┼żenja, organi zdru┼żenja, sredstva za delo zdru┼żenja ter trajanje in prenehanje zdru┼żenja.

2. ─Źlen
(Ime zdru┼żenja)

Ime zdru┼żenja je: Zdru┼żenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ (v nadaljevanju: zdru┼żenje).

Skraj┼íano ime zdru┼żenja je: ZDOPS ÔÇô GIZ

Sede┼ż zdru┼żenja: Ljubljana.

O spremembi poslovnega naslova odlo─Źa upravni odbor zdru┼żenja.

Zdru┼żenje ima ┼żig okrogle oblike,na katerem je ozna─Źeno ime zdru┼żenja in sede┼ż zdru┼żenja.

Zdru┼żenje postane samostojna pravna oseba z vpisom v sodni register.

II: CILJ IN DEJAVNOST ZDRU┼ŻENJA

3. ─Źlen
(Neprofitnost)

Zdru┼żenje je neprofitna organizacija, ki ne more v imenu in za ra─Źun svojih ─Źlanov opravljati nobenih dobi─Źkonosnih dejavnosti, v pravnem prometu nastopa le v okviru strokovnih dejavnosti in sprejetega ter realiziranega finan─Źnega na─Źrta zdru┼żenja.

─îlani zdru┼żenja v skladu s 566. ─Źlenom zakona o gospodarskih dru┼żbah v razmerju do tretjih oseb odgovarjajo za sprejete obveznosti zdru┼żenja z vsem svojim premo┼żenjem, vendar se zdru┼żenje ne sme zadol┼żevati oziroma ustvarjati drugih obvez brez predhodnega pokritja iz svojih pogodbeno predvidenih finan─Źnih virov, tako da ─Źlan zdru┼żenja, razen pla─Źila ─Źlanarine in drugih interesno dogovorjenih in zagotovljenih sredstev nima nobenih finan─Źnih obveznosti v zvezi s poslovanjem zdru┼żenja.

─îlani, ki pristopijo v Zdru┼żenja po ustanovitvi, so opro┼í─Źeni odgovornosti za finan─Źne obveznosti, ki so nastale pred njihovim pristopom.

─îlani s pristopom v zdru┼żenje le-tega poobla┼í─Źajo, da v njihovem imenu sklepa kolektivne pogodbe in socialni sporazum.

Prese┼żke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov zdru┼żenje trajno namenja za uresni─Źevanje svojih ciljev in jih ne deli med ─Źlane.

4. ─Źlen
(Cilji zdru┼żenja)

Zdru┼żenje je neprofitna organizacija, ki je ustanovljena s ciljem izbolj┼íanja u─Źinkovitosti in pove─Źevanja rezultatov oziroma pospe┼íevanja pridobitnih dejavnosti ─Źlanov zdru┼żenja zlasti z vidika zagotavljanja socialnega miru in z namenom ─Źim ustreznej┼íe ureditve delovnopravnih razmerij za delodajalsko stran ter dosego socialnega sporazuma o temeljnih socialnoekonomskih vpra┼íanjih.

Za dosego gornjih ciljev ─Źlani preko zdru┼żenja:

 • sodelujejo v socialnem dialogu z Vlado Republike Slovenije, sindikati in drugimi delodajalskimi organizacijami;
 • zagotavljajo strokovno pripravo in izvedbo kolektivnih pogajanj ter sklepanj kolektivnih pogodb;
 • nudijo pomo─Ź pri uresni─Źevanju za┼í─Źite ob re┼íevanju delavskih nemirov in sporov;
 • uporabljajo strokovno pomo─Ź in informiranost pri re┼íevanju vpra┼íanj s podro─Źja delovnih razmerij;
 • uresni─Źujejo ┼íe druge interese, za katere se posebej dogovorijo.

5. ─Źlen
(Dejavnost zdru┼żenja)

Dejavnost, opredeljeno s splo┼ínimi akti zdru┼żenja opravljajo ─Źlani sami, preko organov zdru┼żenja in strokovne slu┼żbe.

Dejavnost zdru┼żenja zajema zlasti:

–┬á zastopanje interesov ─Źlanov zdru┼żenja delodajalcev┬á pri nastajanju in spreminjanju sistema delovnih razmerij (delovno-pravna zakonodaja, zakon o kolektivnih pogodbah, zakon o reprezentativnosti delodajalski organizacij, zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, delovno sodstvo, predpisi o varnem in zdravem delovnem okolju itd.);

–┬á ugotavljanje in uveljavljanje interesov ─Źlanov zdru┼żenja, usklajevanje in doseganje soglasja v socialnem dialogu z Vlado RS, sindikati, in drugimi delodajalskimi organizacijami glede ekonomskega sistema ter ekonomske in socialne politike, od ─Źesa je odvisna uspe┼ínost kolektivnih pogajanj (politika gibanja cen, pla─Ź, zaposlovanja, davki in prispevki, idr.);

–┬á izdelava strokovnih podlag v zvezi z dejavnostjo zdru┼żenja v skladu s tem ─Źlenom, zlasti pa: analize trendov gibanja pla─Ź in drugih prejemkov, kvantitativna analiza stro┼íkov dela na ravni gospodarstva oziroma posameznih panog, iskanje mo┼żnosti za izbolj┼íanje konkuren─Źnosti na tem podro─Źju, uporaba podatkov zavoda za statistiko, pristojen organ Vlade za makroekonomske analize in razvoj, AJPES, delodajalskih organizacij in drugih specialnih ustanov na tem podro─Źju;

–┬á kolektivna pogajanja in sklepanje kolektivnih pogodb, kamor spada zlasti prou─Źitev zahtev sindikatov in oblikovanje predlogov v zvezi s tem, preverjanje z vidika predpisov oziroma ┼że sklenjenih pogodb, pristop k pogajanjem, in oblikovanje pogajalskih skupin, sklenitev kolektivnih pogodb, spremljanje izvajanja kolektivnih pogodb ter izvajanje aktivnosti za pomiritev oziroma mirno re┼íevanje morebitno nastalih sporov na tem podro─Źju;

–┬á strokovno svetovanje glede izvajanja kolektivnih pogodb ter o drugih vpra┼íanjih s podro─Źja delovnega prava;

–┬á informiranje iz dejavnosti zdru┼żenja;

–┬á izdajanje publikacij;

–┬á ─Źlanstvo in sodelovanje v raznih mednarodnih in doma─Źih institucijah;

–┬á opravljanje drugih, posebej dogovorjenih aktivnosti, vezanih na interese ─Źlanov zdru┼żenja.

Dejavnost zdru┼żenja v skladu s standardno klasifikacijo so naslednje:

58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo zalo┼żni┼ítvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro─Źju dru┼żboslovja in humanistike
78.300 Druga oskrba s ─Źlove┼íkimi viri
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sre─Źanj
85.590 Drugje nerazvr┼í─Źeno izobra┼żevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdru┼żenj

III.  ČLANSTVO

6. ─Źlen
(─îlani)

─îlan zdru┼żenja lahko postane vsak gospodarski ali drug subjekt (fizi─Źna ali pravna oseba), ki ima status podjetnika ali dru┼żbe (individualni ─Źlani).

─îlan zdru┼żenja lahko postane tudi vsaka asociacija, ki zdru┼żuje ve─Ź gospodarskih subjektov ali zbornic (kolektivni ─Źlan).

Pravna oseba lahko imenuje svojega stalnega predstavnika v zdru┼żenju, ki je lahko dru┼żbenik oz. lastnik, eden izmed dru┼żbenikov oziroma lastnikov pravne osebe ali zastopnik dru┼żbe ali asociacije.

7. ─Źlen
(Nastanek ─Źlanstva)

─îlanstvo v zdru┼żenju je prostovoljno in nastane ob ustanovitvi s podpisom ustanovitvene pogodbe, ki mora biti overjena v skladu z zakonom.

Po ustanovitvi lahko novi ─Źlan pristopi v zdru┼żenje na podlagi posebne pristopne izjave, katere obliko dolo─Źi upravni odbor zdru┼żenja.

Izpolnjevanje pogojev v skladu s 6. ─Źlenom te pogodbe za vstop novega ─Źlana bo preverjala poobla┼í─Źena oseba zdru┼żenja, ki jo dolo─Źi upravni odbor zdru┼żenja.

Za vse nove ─Źlane veljajo ┼że sprejete odlo─Źitve zdru┼żenja.

Skup┼í─Źina zdru┼żenja lahko na predlog upravnega odbora podeli fizi─Źni osebi ali pravni osebi status ─Źastnega ─Źlana zaradi posebnega osebnega prispevka k razvoju in delovanju zdru┼żenja. ─îastni ─Źlan kot fizi─Źna oseba nima glasovalne pravice in drugih pravic kot redni ─Źlani zdru┼żenja.

8. ─Źlen
(Izstop in izklju─Źitev)

Vsak ─Źlan lahko iz zdru┼żenja izstopi z odpovednim rokom do konca koledarskega leta tako, da poda pisno izjavo o izstopu upravnemu odboru pod pogojem, da je poravnal svoje obveznosti do zdru┼żenja.

─îlana se lahko izklju─Źi iz zdru┼żenja s sklepom ┬áskup┼í─Źine na podlagi predloga upravnega odbora, ─Źe je le-ta ravnal v nasprotju z dolo─Źili te pogodbe in interesi zdru┼żenja oz., ─Źe ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe. Odlo─Źitev skup┼í─Źine je dokon─Źna.

9. ─Źlen
(Prenehanje ─Źlanstva)

─îe je posameznemu ─Źlanu zdru┼żenja prepovedano delovanje, ali ─Źe je zoper njega uveden ste─Źaj, oziroma ─Źe fizi─Źna oseba kot ─Źlan zdru┼żenja izgubi poslovno sposobnost, mu preneha ─Źlanstvo v zdru┼żenju, kar pa nima vpliva na nadaljnji obstoj zdru┼żenja.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ─îLANOV

10. ─Źlen
(Pravice ─Źlanov)

─îlani zdru┼żenja imajo naslednje pravice:

–┬á do uporabe vseh storitev in druge strokovne pomo─Źi iz dejavnosti zdru┼żenja;

–┬á aktivno in pasivno volilno pravico v organe zdru┼żenja;

–┬á sodelovanje pri odlo─Źanju v skladu s splo┼ínimi akti zdru┼żenja;

–┬á dajanje pobud, stali┼í─Ź in predlogov v zvezi z opravljanjem nalog zdru┼żenja;

–┬á do informiranja o poslovanju in delu zdru┼żenja in pravico do vpogleda v ra─Źune, knjige, sklepe skup┼í─Źine, informacijski sistem in drugo dokumentacijo zdru┼żenja.

11. ─Źlen
(Obveznosti ─Źlanov)

─îlani zdru┼żenja so dol┼żni zlasti:

–┬á spo┼ítovati splo┼íne akte zdru┼żenja ter se ravnati po sprejetih odlo─Źitvah organov zdru┼żenja;

–┬á spo┼ítovati┬á pogodbe in dolo─Źbe socialnega sporazuma;

–┬á izpolnjevati sprejete finan─Źne (pla─Źevanje ─Źlanarine) in druge obveznosti, ki jih dolo─Źi pristojni organ zdru┼żenja.

V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST ZDRU┼ŻENJA

12. ─Źlen
(Princip delovanja)

Glede na izkazan interes ─Źlanov zdru┼żenja in skladno s potrebo po u─Źinkovitej┼íem opravljanju in pospe┼íevanju dejavnosti zdru┼żenja lahko delujejo ─Źlani po pano┼żnem principu, po teritorialnem principu ali druga─Źe ─Źe skup┼í─Źina tako odlo─Źi.

─îlani so organizirani v Obmo─Źnih odborih, pri ─Źemer Obmo─Źni odbor predstavlja podro─Źje ene obmo─Źne obrtno-podjetni┼íke zbornice.

Obmo─Źni odbori se lahko po teritorialnem principu zdru┼żujejo v Regijske odbore. Upravni odbor zdru┼żenja dolo─Źi obmo─Źje regijskih odborov.

VI. ORGANI ZDRU┼ŻENJA

13. ─Źlen
(Poslanci)

Zdru┼żenje upravljajo ─Źlani preko svojih poslancev v organih zdru┼żenja, v katere je lahko izvoljen vsak ─Źlan ali njegov poobla┼í─Źeni zastopnik v zdru┼żenju, pod pogoji in na na─Źin, dolo─Źen v tej pogodbi in drugih splo┼ínih aktih zdru┼żenja.

Mandatna doba organov zdru┼żenja traja 4 (┼ítiri) leta. ─îlani organov opravljajo svoje naloge po izteku mandata, dokler niso izvedene volitve novih ─Źlanov.

14. ─Źlen
(Organi zdru┼żenja)

Organi zdru┼żenja so:

– skup┼í─Źina zdru┼żenja,

– upravni odbor zdru┼żenja,

– nadzorni odbor zdru┼żenja,

– predsednik zdru┼żenja in

– generalni sekretar zdru┼żenja.

15. ─Źlen
(Skup┼í─Źina)

Skup┼í─Źina zdru┼żenja ima do 67 poslanskih mest.

Skup┼í─Źino sestavljajo:

 • po en poslanec, ki predstavlja gospodarske subjekte posameznega Obmo─Źnega odbora,
 • najve─Ź pet poslancev, ki jih predlagajo organi zdru┼żenja in izvoli upravni odbor.

16. ─Źlen
(Volitve poslancev skup┼í─Źine)

Poslance v skup┼í─Źino zdru┼żenja volijo ─Źlani regijskih odborov zdru┼żenja, v kolikor je iz posameznega Obmo─Źnega odbora ve─Ź kandidatov. V primeru, da je iz posameznega Obmo─Źnega odbora le en kandidat, se poslanca imenuje na seji Regijskega odbora. Kandidature se po┼íiljajo Regijskemu odboru, ustreznost prejetih kandidatur pa preverjata predsednik in namestnik Regijskega odbora. Po kon─Źanih volitvah oz. imenovanju se vsa relevantna dokumentacija odstopi v hrambo strokovni slu┼żbi zdru┼żenja, najkasneje v roku osem (8) dni po izvedbi volitev oz. imenovanja.

Upravni odbor lahko izvoli oziroma imenuje, v odvisnosti od števila kandidatov, še dodatnih pet poslancev.

Sklep o razpisu volitev sprejme skup┼í─Źina, in sicer┬á najpozneje 3 mesece pred iztekom mandatne dobe organov zdru┼żenja. V sklepu o razpisu volitev se dolo─Źijo roki za vlaganje kandidatur in za ostala volilna opravila.

17. ─Źlen
(Mandat poslancev skup┼í─Źine)

Mandat poslancev skup┼í─Źine traja ┼ítiri (4) leta in se avtomati─Źno skraj┼ía oziroma podalj┼ía do volilne skup┼í─Źine zdru┼żenja oz. ko novoizvoljeni ─Źlani organov nastopijo mandat. Po poteku mandata je poslanec lahko ponovno izvoljen.

Poslanca lahko skup┼í─Źina pred─Źasno pred iztekom mandata razre┼íi iz naslednjih razlogov:

 • na ┼żeljo poslanca, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • ─Źe ravnanje poslanca pomenijo huj┼ío kr┼íitev dolo─Źb te pogodbe,
 • v primeru huj┼íega ne spo┼ítovanja dolo─Źil in kr┼íitev splo┼ínih aktov zdru┼żenja,
 • ─Źe ravnanja poslanca nasprotujejo interesom ─Źlanstva zdru┼żenja,
 • ─Źe je poslanec neaktiven,
 • ─Źe tako zahteva ve─Ź kot polovica izvoljenih poslancev skup┼í─Źine zdru┼żenja.

18. ─Źlen
(Volitve)

Skup┼í─Źina na svoji 1. seji v novem mandatu izvoli predsednika zdru┼żenja, podpredsednika zdru┼żenja, upravni odbor in nadzorni odbor, na podlagi prispelih in potrjenih kandidatur.

19. ─Źlen
(Seja skup┼í─Źine)

Skup┼í─Źina se praviloma sestane najmanj enkrat letno.

Seje skup┼í─Źine sklicuje predsednik ┬ázdru┼żenja. Predsednik mora v 15 dneh sklicati skup┼í─Źino, ─Źe to zahteva upravni odbor, nadzorni odbor ali najmanj ─Źetrtina izvoljenih poslancev.

20. ─Źlen
(Sklic skup┼í─Źine)

Sklic skup┼í─Źine z navedbo dnevnega reda mora predsednik zdru┼żenja objaviti najmanj 10 dni pred dnevom zasedanja skup┼í─Źine.

Objava sklica skup┼í─Źine iz prej┼ínjega odstavka se lahko poda z vabili poslancem po po┼íti, telefaksu ┬áali┬á v elektronski obliki.

V primeru nujnosti, o ─Źemer odlo─Źa predsednik ┬ázdru┼żenja, je lahko objava sklica skup┼í─Źine posredovana v roku, ki je kraj┼íi od roka, dolo─Źenega v prvem odstavku tega ─Źlena, vendar ne kraj┼íi od pet dni.

21. ─Źlen
(Predsedujo─Źi skup┼í─Źini)

Skup┼í─Źino vodi ┬ápredsedujo─Źi, ki ga na vsaki posamezni skup┼í─Źini, na predlog predsednika zdru┼żenja imenuje skup┼í─Źina izmed prisotnih poslancev. Na predlog predsedujo─Źega, skup┼í─Źina izmed poslancev imenuje ┼íe dva ─Źlana delovnega predsedstva, tri ─Źlansko verifikacijsko komisijo, dva podpisnika zapisnika in zapisnikarja.

22. ─Źlen
(Naloge skup┼í─Źine)

 

Skup┼í─Źina opravlja zlasti naslednje naloge:

 • sprejema spremembe in dopolnitve te pogodbe,
 • voli in razre┼íuje predsednika zdru┼żenja, podpredsednika zdru┼żenja, ─Źlane upravnega odbora in ─Źlane nadzornega odbora,
 • sprejema plan dela in finan─Źni na─Źrt,
 • odlo─Źa o organizaciji in reorganizaciji zdru┼żenja,
 • sprejema letno poro─Źilo,
 • odlo─Źa o prenehanju zdru┼żenja,
 • na predlog upravnega odbora odlo─Źa o izklju─Źitvi ─Źlanov iz zdru┼żenja in o izreku pisnega opomina,
 • odlo─Źa o vi┼íini ─Źlanarine,
 • odlo─Źa o drugih vpra┼íanjih v skladu s pogodbo o ustanovitvi zdru┼żenja ter njenimi spremembami in dopolnitvami.

23. ─Źlen
(Odlo─Źanje skup┼í─Źine)

Skup┼í─Źina odlo─Źa z navadno ve─Źino glasov prisotnih poslancev, ─Źe ni v tej pogodbi druga─Źe dolo─Źeno.

24. ─Źlen
(Sklep─Źnost skup┼í─Źine)

Skup┼í─Źina je sklep─Źna, ─Źe je na seji skup┼í─Źine prisotna najmanj polovica izvoljenih poslancev.

V primeru, da je seja skup┼í─Źine nesklep─Źna, lahko predsednik zdru┼żenja dolo─Źi naknadni rok zasedanja skup┼í─Źine, ─Źe je prisotna najmanj ena tretjina izvoljenih poslancev. Sklic novega roka skup┼í─Źine ne sme biti prej kot eno uro po prvotno sklicanem roku skup┼í─Źine.

25. ─Źlen
(Dopisna seja)

Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora zdru┼żenja sme izjemoma predsednik zdru┼żenja sklicati dopisno sejo skup┼í─Źine.

Dopisna seja skup┼í─Źine se lahko skli─Źe za obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in odlo─Źanja skup┼í─Źine, razen v primerih odlo─Źanja v zadevah iz prve, tretje, ─Źetrte, pete in ┬áosme alineje ┬á22. ─Źlena te pogodbe.

26. ─Źlen
(Glasovanje skup┼í─Źine)

Sprejemanje odlo─Źitev na skup┼í─Źini se lahko izvede z javnim ali tajnim glasovanjem.

Izid glasovanja ugotavlja predsedujo─Źi. Za volilna opravila lahko imenuje enega ali ve─Ź pomo─Źnikov iz vrst poslancev skup┼í─Źine. V primeru, da je skup┼í─Źina volilna in se glasuje s pomo─Źjo glasovnic, ugotavlja volilni izid volilna komisija.

27. ─Źlen
(Poslovnik skup┼í─Źine)

Podrobnej┼ía vpra┼íanja delovanja skup┼í─Źine in druga vpra┼íanja o organiziranosti in delu skup┼í─Źine se uredijo s poslovnikom o delu skup┼í─Źine.

28. ─Źlen
(Upravni odbor zdru┼żenja)

Upravni odbor zdru┼żenja opravlja funkcijo uprave zdru┼żenja. Sestavlja ga 10 do 14 ─Źlanov iz vrst ─Źlanov zdru┼żenja in generalni sekretar zdru┼żenja, ki je ─Źlan upravnega odbora po svojem polo┼żaju.

Upravni odbor vodi predsednik zdru┼żenja, ki je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

Pri sestavi upravnega odbora predsednik-mandatar praviloma upo┼íteva ustrezno regijsko zastopanost. Predlaga lahko le kandidate, ki so ─Źlani zdru┼żenja s poravnanimi finan─Źnimi obveznostmi do zdru┼żenja.

Izmed ─Źlanov upravnega odbora predlaga predsednik-mandatar enega podpredsednika v ┬áizvolitev skup┼í─Źini. Predlaga lahko le kandidata, ki je ─Źlan zdru┼żenja s poravnanimi finan─Źnimi obveznostmi do zdru┼żenja. Posamezni kandidat je lahko najve─Ź dvakrat izvoljen za podpredsednika upravnega odbora oziroma podpredsednika zdru┼żenja.

Podpredsednik upravnega odbora je po svojem polo┼żaju podpredsednik zdru┼żenja.

29. ─Źlen
(Seja upravnega odbora)

Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora.

Seja se skli─Źe tudi na zahtevo ene ─Źetrtine ─Źlanov upravnega odbora.

Za pripravo gradiva za sejo upravnega odbora poskrbi generalni sekretar zdru┼żenja v soglasju s predsednikom, ki mora ─Źlane obvestiti o seji in jim poslati gradivo vsaj 5 dni pred sejo.

Seja upravnega odbora se glede na nujnost, ki jo oceni predsednik upravnega odbora lahko sklice tudi telefonsko ali dopisno. V tem primeru se gradivo predlo┼żi ─Źlanom na seji.

Predsednik upravnega odbora lahko glede na nujnost, skli─Źe tudi dopisno oz. telefonsko sejo. V tem primeru se glasovanje opravi po elektronski po┼íti ali po telefonu. Zapisnik dopisne oziroma telefonske seje se potrdi na prvi naslednji seji upravnega odbora.

30. ─Źlen
(Sklep─Źnost upravnega odbora)

Upravni odbor je sklep─Źen, ─Źe je na seji prisotna najmanj polovica ─Źlanov upravnega odbora.

Odlo─Źitve na seji upravnega odbora se sprejemajo z navadno ve─Źino glasov prisotnih ─Źlanov, razen, ─Źe ni v tej pogodbi dolo─Źeno druga─Źe. Vsak ─Źlan upravnega odbora ima en glas. V primeru, ko isto ┼ítevilo ─Źlanov upravnega odbora glasuje za oziroma proti predlagani odlo─Źitvi, je sprejeta odlo─Źitev, za katero je glasoval predsednik zdru┼żenja.

31. ─Źlen
(Mandat ─Źlanov upravnega odbora)

Mandat ─Źlanov upravnega odbora traja ┼ítiri (4) leta in se avtomati─Źno skraj┼ía oziroma podalj┼ía do volilne skup┼í─Źine zdru┼żenja oz. ko novoizvoljeni ─Źlani organov nastopijo mandat. Po poteku mandata je ─Źlan lahko ponovno izvoljen.

─îlane upravnega odbora lahko skup┼í─Źina pred─Źasno pred iztekom mandata razre┼íi iz naslednjih razlogov:

 • na ┼żeljo ─Źlana, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • ─Źe ravnanje ─Źlana pomenijo huj┼ío kr┼íitev dolo─Źb te pogodbe,
 • v primeru huj┼íega ne spo┼ítovanja dolo─Źil in kr┼íitev splo┼ínih aktov zdru┼żenja,
 • ─Źe ravnanja ─Źlana nasprotujejo interesom ─Źlanstva zdru┼żenja,
 • ─Źe tako zahteva ve─Źina ─Źlanov upravnega odbora ali ve─Ź kot polovica prisotnih poslancev skup┼í─Źine zdru┼żenja,
 • v drugih primerih, ki jih dolo─Źa ta pogodba.

32. ─Źlen
(Naloge upravnega odbora)

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:

 • izvajanje politike in sklepov skup┼í─Źine zdru┼żenja,
 • sprejemanje sklepov v zvezi s kolektivnimi pogajanji v zvezi s sklenitvijo socialnega sporazuma ali imenovanja pogajalskih skupin za kolektivna pogajanja,
 • odlo─Źa o splo┼ínih izhodi┼í─Źih za kolektivna pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb ter odlo─Źa o pristopu k podpisu kolektivnih pogodb,
 • ob pomo─Źi strokovne slu┼żbe zdru┼żenja pregleduje in potrjuje kandidature ─Źlanov zdru┼żenja za predsednika zdru┼żenja in nadzorni odbor,
 • imenovanje odborov, pododborov, komisij ali drugih strokovnih oziroma interesnih teles zdru┼żenja,
 • na predlog predsednika zdru┼żenja posreduje skup┼í─Źini v izvolitev kandidata za podpredsednika upravnega odbora oz. podpredsednika zdru┼żenja,
 • imenovanje generalnega sekretarja zdru┼żenja,
 • razpravljanje o predlogih, stali┼í─Źih in smernicah ─Źlanov,
 • imenovanje predstavnikov zdru┼żenja v ekonomsko-socialni svet in druge institucije, kjer ima zdru┼żenje svoje predstavnike,
 • sprejemanje akta o organiziranju strokovne slu┼żbe zdru┼żenja in akta, s katerim se urejajo delovna razmerja v strokovni slu┼żbi zdru┼żenja,
 • odlo─Źanje o vstopu in izstopu ─Źlanov zdru┼żenja,
 • obravnavanje gradiv za seje skup┼í─Źine in v zvezi z njimi zavzemanje ustreznih stali┼í─Ź, mnenj, predlogov in pripomb, ki jih posreduje skup┼í─Źini,
 • predlaga program dela in finan─Źni na─Źrt zdru┼żenja,
 • sprejema letni zaklju─Źni ra─Źun,
 • skup┼í─Źini predlaga kandidate za priznanja,
 • dolo─Źi obmo─Źja regijskih odborov,
 • odlo─Źa o drugih zadevah v skladu z notranjimi akti zdru┼żenja ter odlo─Źa o drugih zadevah, dolo─Źenih s to pogodbo in o vpra┼íanjih, za katere ga pooblasti skup┼í─Źina zdru┼żenja s posebnim pooblastilom.

33. ─Źlen
(Kolegij in odbori)

Za opravljanje nalog s svojega podro─Źja lahko upravni odbor imenuje kolegij, stalne (regijske in druge odbore) ali ob─Źasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom, ki mora praviloma biti ─Źlan upravnega odbora, od 3 do 7 ─Źlanov. Podro─Źje dela, pristojnosti in imenovanje predsednika posameznega odbora dolo─Źi upravni odbor s sklepom ali poslovnikom.

34. ─Źlen
(Kolegij upravnega odbora)

Kolegij je posvetovalni organ upravnega odbora, ki obravnava gradiva in pripravlja sklepe za seje upravnega odbora ter odlo─Źa o zadevah, ki mu jih v odlo─Źanje prepusti upravni odbor.

─îlane kolegija predlaga predsednik upravnega odbora izmed ─Źlanov upravnega odbora. ┼átevilo ─Źlanov kolegija dolo─Źi upravni odbor s sklepom, vendar ne ve─Ź kot pet.

35. ─Źlen
(Poslovnik)

Na─Źin dela upravnega odbora, kolegija in stalnih odborov upravnega odbora se lahko dolo─Źi s poslovniki.

36. ─Źlen
(Nadzorni odbor)

Nadzorni odbor ima predsednika in dva ─Źlana, ki jih izvoli skup┼í─Źina na svoji seji na podlagi prejetih in potrjenih kandidatur.

Predsednik in ─Źlana nadzornega odbora ne smejo biti ─Źlani upravnega odbora zdru┼żenja.

Mandat ─Źlanov nadzornega odbora traja ┼ítiri (4) leta in se avtomati─Źno skraj┼ía oziroma podalj┼ía do volilne skup┼í─Źine zdru┼żenja oz. ko novoizvoljeni ─Źlani organov nastopijo mandat. Posamezni kandidat za ─Źlana nadzornega odbora mora biti ─Źlan zdru┼żenja s poravnanimi finan─Źnimi obveznostmi. Po poteku mandata je ─Źlan lahko ponovno izvoljen, pri ─Źemer je lahko kandidat za predsednika nadzornega odbora najve─Ź dvakrat izvoljen za predsednika nadzornega odbora.

─îlana ┬ánadzornega odbora lahko skup┼í─Źina pred─Źasno razre┼íi iz naslednjih razlogov:

 • na ┼żeljo ─Źlana, ki mora biti podana v pisni obliki,
 • ─Źe ravnanje ─Źlana pomenijo huj┼ío kr┼íitev dolo─Źb te pogodbe,
 • v primeru huj┼íega nespo┼ítovanja dolo─Źil in kr┼íitev splo┼ínih aktov zdru┼żenja,
 • ─Źe ravnanja ─Źlana nasprotujejo interesom ─Źlanstva zdru┼żenja.

37. ─Źlen
(Pristojnosti nadzornega odbora)

Pristojnosti nadzornega odbora so:

–┬á nadzor nad izvajanjem te pogodbe in drugih splo┼ínih aktov zdru┼żenja,

–┬á uresni─Źevanje pravic in obveznosti ─Źlanov zdru┼żenja,

–┬á nadzor nad uporabo sredstev zdru┼żenja in nadzor nad finan─Źno-materialnim poslovanjem zdru┼żenja.

38. ─Źlen
(Seje nadzornega odbora)

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora v skladu z izkazano potrebo, vendar najmanj dvakrat letno.

Predsednika nadzornega odbora se vabi na seje drugih organov Zdru┼żenja.

39. ─Źlen
(Predsednik zdru┼żenja)

Predsednika zdru┼żenja voli in razre┼íuje skup┼í─Źina zdru┼żenja po postopku, ki ga opredeljuje ta pogodba, na podlagi prejetih in potrjenih kandidatur.

Mandat predsednika zdru┼żenja traja ┼ítiri (4) leta in se avtomati─Źno skraj┼ía oziroma podalj┼ía do volilne skup┼í─Źine zdru┼żenja oz. ko novoizvoljeni predsednik zdru┼żenja nastopi mandat.

Mandat predsednika zdru┼żenja je vezan na mandat upravnega odbora. Za predsednika zdru┼żenja lahko kandidira le ─Źlan zdru┼żenja s poravnanimi finan─Źnimi obveznostmi do zdru┼żenja, ki v podporo svoji kandidaturi zbere najmanj deset (10) podpisov trenutnih poslancev zdru┼żenja. Posamezni kandidat je lahko najve─Ź dvakrat izvoljen za predsednika zdru┼żenja.

40. ─Źlen
(Naloge predsednika zdru┼żenja)

Predsednik zdru┼żenja zastopa in predstavlja zdru┼żenje navzven in za svoje delo odgovarja skup┼í─Źini in upravnemu odboru.

V ─Źasu odsotnosti oziroma zadr┼żanosti predsednika zdru┼żenja ga nadome┼í─Źa podpredsednik zdru┼żenja.

41. ─Źlen
(Pravice in obveznosti predsednika zdru┼żenja)

Poleg pravic in obveznosti, dolo─Źenih v drugih ─Źlenih te pogodbe, ima predsednik zdru┼żenja naslednje pravice in obveznosti:

–┬á predstavlja in zastopa zdru┼żenje doma in v tujini,

–┬á v imenu zdru┼żenja in njegovih ─Źlanov podpisuje kolektivne pogodbe in socialni sporazum ter druge dokumente povezane s tem,

–┬á daje pooblastila za zastopanje zdru┼żenja,

–┬á opravlja druge naloge v skladu s splo┼ínimi akti in sklepi zdru┼żenja.

42. ─Źlen
(Prenehanje mandata predsednika zdru┼żenja)

Skup┼í─Źina lahko razre┼íi predsednika zdru┼żenja pred iztekom mandata iz naslednjih razlogov:

– ┬á─Źe sam pisno zaprosi za razre┼íitev,

–┬á ─Źe ni korektno izvajal sklepov skup┼í─Źine in upravnega odbora,

–┬á ─Źe pomenijo njegova ravnanja huj┼ío kr┼íitev dolo─Źb te pogodbe,

–┬á ─Źe huje kr┼íi dolo─Źbe drugih aktov in dogovorov zdru┼żenja,

–┬á ─Źe njegova ravnanja nasprotujejo interesom ─Źlanstva,

–┬á ─Źe tako odlo─Źi ve─Ź kot polovica prisotnih poslancev skup┼í─Źine zdru┼żenja.

V primeru razre┼íitve predsednika zdru┼żenja oz. v drugem primeru pred─Źasnega prenehanja mandata predsednika zdru┼żenja, se izvedejo volitve novega predsednika zdru┼żenja po postopku, dolo─Źenem v tej pogodbi najkasneje v treh mesecih. ─îe predsednik zdru┼żenja, ki mu je mandat pred─Źasno prenehal, v ─Źasu do izvolitve novega predsednika zdru┼żenja, ne more opravljati svoje funkcije, ga v ─Źasu do izvolitve novega predsednika zdru┼żenja nadome┼í─Źa podpredsednik zdru┼żenja (podpredsednik upravnega odbora).

43. ─Źlen
(Kr┼íitve ─Źlanov)

─îlan zdru┼żenja stori huj┼ío kr┼íitev ─Źe:

– ne upo┼íteva dolo─Źil te pogodbe in drugih aktov zdru┼żenja,

– ne izvr┼íuje sklepov organov zdru┼żenja,

– ─Źe krni in blati ugled zdru┼żenja ,

– ─Źe deluje proti interesom zdru┼żenja.

V zgoraj navedenih primerih lahko upravni odbor predlaga skup┼í─Źini, da ─Źlanu izre─Źe pisni opomin ali odlo─Źa o izklju─Źitvi ─Źlana iz zdru┼żenja.

VII. STROKOVNA SLU┼ŻBA ZDRU┼ŻENJA

44. ─Źlen
(Strokovna slu┼żba zdru┼żenja)

Strokovna in administrativno-tehni─Źna ter druga opravila za zdru┼żenje opravlja strokovna slu┼żba zdru┼żenja. Akt o organizaciji strokovne slu┼żbe sprejme upravni odbor.

VIII.┬á POSLOVANJE ZDRU┼ŻENJA

45. ─Źlen
(Generalni sekretar zdru┼żenja)

Generalni sekretar zdru┼żenja organizira in vodi delo in poslovanje zdru┼żenja ter predstavlja in zastopa zdru┼żenje.

Generalnega sekretarja zdru┼żenja imenuje upravni odbor na predlog predsednika zdru┼żenja.

46. ─Źlen
(Pristojnosti generalnega sekretarja zdru┼żenja)

Generalni sekretar ima naslednje pristojnosti:

 • organizira in vodi delo strokovne slu┼żbe zdru┼żenja,
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev v strokovni slu┼żbi zdru┼żenja in skrbi za uresni─Źevanje pravic iz delovnega razmerja delavcev strokovne slu┼żbe zdru┼żenja;
 • je odredbodajalec za zdru┼żenje in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nana┼íajo na poslovanje zdru┼żenja,
 • predlaga temelje poslovne politike zdru┼żenja, splo┼íne akte zdru┼żenja, plan dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
 • poro─Źa skup┼í─Źini o rezultatih in poslovanju zdru┼żenja,
 • opravlja vse druge posle v skladu z veljavnimi predpisi, notranjimi akti zdru┼żenja in sklepi organov zdru┼żenja,
 • opravlja tudi druge naloge po pooblastilu predsednika zdru┼żenja,
 • generalni sekretar svojo funkcijo opravlja profesionalno,kot zaposlena oseba.

IX. VOLITVE

47. ─Źlen
(Volitve organov)

Skup┼í─Źina izvoli predsednika zdru┼żenja, podpredsednika zdru┼żenja, ─Źlane upravnega odbora in ─Źlane nadzornega odbora z ve─Źino glasov prisotnih poslancev.

Volitve v skladu s prej┼ínjim odstavkom, se lahko izvedejo z javnim ali tajnim glasovanjem. O na─Źinu glasovanja odlo─Źi skup┼í─Źina na predlog ┬ápredsedujo─Źega z ve─Źino glasov prisotnih poslancev.

Volitve se izvedejo na osnovi sklepa o razpisu volitev iz 16. ─Źlena te pogodbe in v skladu z 18. ─Źlenom te pogodbe. Kandidature sprejema trenutni upravni odbor in se po┼íiljajo na sede┼ż zdru┼żenja. Po poteku roka za vlaganje kandidatur, le te ob pomo─Źi strokovne slu┼żbe pregleda trenutni upravni odbor zdru┼żenja. Upravni odbor zdru┼żenja s sklepom potrdi kandidature, ki so pravo─Źasne in izpolnjujejo ostale pogoje, v skladu s to pogodbo (gre za ─Źlana zdru┼żenja, poravnane finan─Źne obveznosti do zdru┼żenja, kandidat za predsednika zdru┼żenja ima ustrezno podporo, kandidat ┼íe ni bil dvakrat izvoljen za isto funkcijo, v kolikor tak┼ína omejitev obstaja). Kandidature, ki niso pravo─Źasne ali ne izpolnjujejo ostalih pogojev, zavrne upravni odbor s sklepom. Vse potrjene kandidature posreduje upravni odbor v izvolitev skup┼í─Źini.

V kolikor je kandidat za posamezno funkcijo le eden, se praviloma opravi javno glasovanje z dviganjem rok. V kolikor je kandidatov za posamezno funkcijo ve─Ź, se izvede tajno glasovanje s pomo─Źjo glasovnic in se na sami seji skup┼í─Źine izmed poslancev, ki niso kandidati, imenuje 3-─Źlansko volilno komisijo. Na glasovnici so navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov. Voli se tako, da se obkro┼żi zaporedna ┼ítevilka pred kandidatom oz. kandidati, za katere se glasuje. V kolikor je obkro┼żenih ve─Źje ┼ítevilo kandidatov od potrebnih za izvolitev in v drugih o─Źitnih primerih, je glasovnica neveljavna. Po kon─Źanem glasovanju se volilna komisija umakne in nemudoma ugotovi rezultat volitev za posamezno funkcijo ter ga razglasi na volilni skup┼í─Źini.

Kandidat za posamezno funkcijo je izvoljen, ─Źe prejme ve─Źino glasov prisotnih ─Źlanov skup┼í─Źine. ─îe je kandidatov za posamezno funkcijo ve─Ź in v prvem krogu nobeden izmed kandidatov ne prejme zadostne ve─Źine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela najve─Źje ┼ítevilo glasov. V primeru, da je ve─Ź kandidatov prejelo enako ┼ítevilo glasov in ni mo┼żna izvedba drugega kroga volitev med dvema kandidatoma, se ponavlja prvi krog volitev dokler ni mogo─Źe dolo─Źiti dveh kandidatov, ki sta prejela najve─Źje ┼ítevilo glasov.

V primeru nadomestnih volitev je kandidat za posamezno funkcijo izvoljen le do poteka mandata ─Źlana organa, ki mu je mandat pred─Źasno prenehal.

X. SREDSTVA ZA DELO ZDRU┼ŻENJA

48. ─Źlen
(Finan─Źna sredstva)

─îlani zdru┼żenja zagotavljajo izvajanje dejavnosti zdru┼żenja s sredstvi v obliki ─Źlanarin, dotacije, donacije in drugih namenskih sredstev v skladu z letnim programom dela in finan─Źnim na─Źrtom zdru┼żenja.

Za posebej dogovorjene naloge lahko zainteresirani ─Źlani zdru┼żujejo posebna namenska sredstva.

49. ─Źlen
(Vi┼íina ─Źlanarine)

Vi┼íino ─Źlanarine ter na─Źin pla─Źevanja ─Źlanarine dolo─Źi skup┼í─Źina s sklepom.

XI. POSLOVNA TAJNOST

50. ─Źlen
(Poslovna tajnost)

Za poslovno tajnost se ┼ítejejo podatki, ki jih z oznako poslovne tajnosti dolo─Źi skup┼í─Źina zdru┼żenja, upravni odbor zdru┼żenja ali drug organ zdru┼żenja s sklepom in podatki za katere je o─Źitno, da bi nastala ob─Źutna ┼íkoda, ─Źe bi zanje zvedela nepoobla┼í─Źena oseba.

S sklepom iz prej┼ínjega odstavka tega ─Źlena je potrebno seznaniti vse ─Źlane organa zdru┼żenja, ki je tak sklep sprejel ter generalnega sekretarja Zdru┼żenja.

XII. REŠEVANJE SPOROV

51. ─Źlen
(Mirno reševanje sporov)

Morebitni spori, ki nastanejo znotraj zdru┼żenja in med ─Źlani zdru┼żenja, se ┬ápraviloma re┼íujejo pred ┬áupravnim odborom ter skladno z Zakonom o pravdnem postopku.

XIII.┬á TRAJANJE IN PRENEHANJE ZDRU┼ŻENJA

52. ─Źlen
(Ustanovitev in prenehanje)

Zdru┼żenje je ustanovljeno za nedolo─Źen ─Źas.

Skup┼í─Źina lahko o prenehanju zdru┼żenja odlo─Źi z dvotretjinsko ve─Źino prisotnih poslancev. Premo┼żenje zdru┼żenja se v primeru prenehanja sorazmerno v enakih delih razdeli med ─Źlane, ─Źe ni s sklepom skup┼í─Źine dolo─Źeno druga─Źe. Likvidacijski postopek se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.

XIV.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

53. ─Źlen
(Zagonski kapital)

Ne glede na┬á50. ─Źlen te pogodbe, bo sredstva za delo zdru┼żenja, kot zagonski kapital, zagotovila Obrtna┬á zbornica Slovenije, v skladu s sklepom izvr┼íilnega odbora Obrtne zbornice Slovenije, ┼ítev. 558, z dne 7.6.1994 ter v skladu s sprejetim finan─Źnim na─Źrtom OZS za posamezno leto.

54. ─Źlen
(Hramba pogodbe)

Original pogodbe je hranjen v arhivu na sede┼żu zdru┼żenja in je dostopen na vpogled ─Źlanom zdru┼żenja v delovnem ─Źasu strokovnih slu┼żb.

55. ─Źlen
(Veljavnost sprememb)

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pri─Źnejo veljati takoj po sprejemu na skup┼í─Źini zdru┼żenja.

Omejitev ponovitve mandatov pri─Źne veljati z naslednjimi rednimi volitvami v letu 2022, tako da se upo┼ítevajo mandati iz vseh preteklih volitev za posamezno funkcijo.

56. ─Źlen
(Status dosedanjih organov)

Status, sam obstoj in ┼ítevilo ─Źlanov dosedanjih organov ostaja do izteka mandata nespremenjeno oziroma se uveljavi z naslednjimi rednimi volitvami v letu 2022.

57. ─Źlen
(Objava pogodbe)

Ta pogodba se po sprejetju objavi v reviji Obrtnik, pre─Źi┼í─Źeno besedilo te pogodbe pa se objavi na spletni strani zdru┼żenja.

Datum: 26. 3. 2019

Predsednik skup┼í─Źine zdru┼żenja:

Janez Šauperl

Ta pogodba je bila sprejeta na ustanovni skup┼í─Źini dne 23. junija 1994,

njene spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete:

– na 8. redni seji skup┼í─Źine dne 19. decembra 1996,
– na 3. redni seji skup┼í─Źine dne 30. septembra 1997,
– na 2. redni seji skup┼í─Źine dne 25. januarja 1999,
– na 3. redni seji skup┼í─Źine dne 18. maja 1999,
– na 4. redni seji skup┼í─Źine dne 23. junija 2004,
– na 3. redni seji skup┼í─Źine dne 14. februarja 2008,
– na 4. redni seji skup┼í─Źine dne 28. marca┬á 2017 in
– na 2. redni seji skup┼í─Źine dne 26. marca 2019.

Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Po┼íiljamo aktualne in preverjene informacije na podro─Źju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!