Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2, ki je začel veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022. Odlok je dostopen na povezavi TU.

Odlok je pripravljen v skladu s priporočili Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2, ki je z začetkom šolskega in študijskega leta 2022/2023 priporočila samotestiranje s test HAG za samotestiranje v domačem okolju za učence osnovnih šol, dijake in študente s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2.

Odlok določa prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za učence osnovnih šol, dijake in študente ter otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov. Navedenim osebam pripada do 10 testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni.

Učenec/dijak se v skladu s priporočili NIJZ samotestira ob pojavu simptomov značilnih za covid-19 (najpogostejši simptomi: vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba vonja in okusa ter prebavne težave) oz. po stiku z okuženo osebo. Več informacij je dostopnih na spletni strani NIJZ.

Sredstva za izvajanje testiranja za učence osnovnih šol, dijake in študente se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje testiranja za uporabnike zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš pa se zagotavljajo iz lastnih sredstev.

Priporočila za zaščito zdravja v trenutni epidemiološki situaciji covida-19

V trenutni epidemiološki situaciji prevladuje različica SARS-CoV-2, ki se naglo širi v vseh skupinah prebivalstva in pri večini obolelih ne povzroča težjega poteka, ki bi zahteval bolnišnično zdravljenje. NIJZ poudarja, da je pomembno, da se zaščiti ranljive skupine prebivalstva in s tem prepreči porast težje potekajočih oblik bolezni, zato je na naslednji povezavi TU objavil priporočila za zaščito zdravja.

Prenehanje veljavnosti vseh ukrepov zoper COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je predvidoma dne 31.5.2022.

Prenehanje veljavnosti Odloka pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Svetuje se, da se za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Popolna ukinitev PCT pogoja

Vlada je sprejela, da pogoja prebolevnosti, cepljenja oziroma testiranja (pogoj PCT), ni več potrebno izpolnjevati:

  • uporabnikom in obiskovalcem storitev bolnišnic;
  • uporabnikom in obiskovalcem izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev;
  • uporabnikom in obiskovalcem storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Pogoj PCT se torej popolnoma ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 14.5.2022.

V skladu s priporočili strokovne skupine pa ostaja obvezna uporaba zaščitnih mask (tipa II ali IIR, tipa FFP2 ali FFP3) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Prav tako v slednjih ostaja tudi ukrep obveznega razkuževanja rok.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS, to je 8.5.2022.

Sprejeti odlok določa, da zaposlenim v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva ni več treba izpolnjevati pogoja PCT za opravljanje dela. Prav tako uporaba zaščitne maske ni več obvezna v lekarnah.

Podaljšanje Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje

V skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo (Odlok) covid-19 minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.

V skladu z Odlokom je v določenih dejavnostih še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, prav tako se testi HAGT uporabljajo za dokazovanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Vlada je zato Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje podaljšala do 30.6.2022.

Spremembe pri uporabi zaščitnih mask

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 14.4.2022.

Z Odlokom se določa obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. Izjemi od uporabe zaščitnih mask sta posledično omejeni le na otroke do dopolnjenega 6. leta in na osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

Odlok določa tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.  Pogoj PCT je tako potrebno izpolnjevati  le še v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti in dejavnosti socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Novih 11,55 milijonov evrov covid garancij za najemanje bančnih kreditov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da bo Slovenski podjetniški sklad (SPS) tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covid-19 na njihovo poslovanje.

Podjetja bodo lahko zaprosila za covid garancije v višini 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 100.000 evrov (za srednja podjetja do 200.000 evrov), z roč­nostjo do pet let in možnostjo koriščenja šestmesečnega moratorija, ki se šteje v obdobje ročnosti kredita. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati bodo podjetja z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije Slovenskega podjetniškega sklada deležna tudi znižane obrestne mere, ki po razpisu znaša 6-mesečni EURIBOR + 0,35 %.

Razpisna dokumentacija razpisa P1 COVID 2022 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Odlok je v 2. členu določal, da imenovani zdravnik in zdravstvena komisija odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju le na podlagi razpoložljive dokumentacije. V prvem odstavku 237. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je sicer določeno, da mora biti pregled pri imenovanem zdravniku ali zdravstveni komisiji opravljen v primeru, če to zahteva zavarovanec.

Strokovna skupina je mnenja, da glede na veljavne ukrepe ni strokovnih zadržkov, da bi imenovani zdravniki in zdravstvena komisija odločali le na podlagi dokumentacije ter da če je potrebno, se lahko obravnave udeleži tudi zavarovanec. Skladno z navedenim stališčem je prenehala veljavnost odloka, saj zanj glede na spremenjene epidemiološke razmere ni več strokovne podlage.

Vlada Izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

S spremembo odloka se določa, da se na seznam priznanih cepiv proti COVID-19 vključi cepivo z imenom Nuvaxovid proizvajalca Novavax, saj je omenjeno cepivo od sredine decembra 2021 na seznamu cepiv Svetovne zdravstvene organizacije, za katere se priporoča uporaba.

Jasneje je določena tudi izjema od uporabe zaščitnih mask za strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo, pri izvajanju predšolske vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Drugih sprememb ni. Spremembe veljajo od 18.3.2022 dalje.

Besedilo spremembe Odloka je dostopno na povezavi TU (stran 2).

Spremembe pri EU digitalnih covidnih potrdilih

MZ obvešča, da lahko od 16.3.2022 naprej vsi, ki so bili od 30. 1. 2022 naprej pozitivni na HAG testu, v zVem aplikaciji kot registrirani uporabniki brezplačno pridobijo EU digitalno covid potrdilo o prebolelosti, ki je veljavno tudi zunaj Slovenije.Prekinitev izolacije je še vedno možna 7. dan z negativnim HAG testom, vendar pa je EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti veljavno šele 11. dan po pozitivnem HAG testu. V vmesnem času, torej med 7. in 11. dnem, oseba lahko PCT pogoj izpolnjuje na osnovi negativnega HAG testa ali drugega veljavnega EU potrdila, s katerim razpolaga. EU digitalno covid potrdilo o prebolevnosti je brezplačno dosegljivo na portalu zVEM ali v mobilni aplikaciji zVem, ali proti plačilu stroškov izdaje v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja in osebnega dokumenta s fotografijo.

Od 16.3.2022 so spremembe tudi pri EU digitalnih potrdilih o cepljenju. Vsi cepljeni + preboleli + cepljeni z mRNA cepivom (Moderna ali Pfizer), torej CPC kombinacija, na portalu zVem ali v lekarnah pridobijo potrdilo 2/1, ki izkazuje cepljenje s poživitvenim odmerkom in v Sloveniji zaenkrat velja neomejeno.

Za osebe, ki so bile dvakrat cepljene in nato prebolele (CCP), ali so prebolele in nato bile cepljene (PCC), ni sprememb pri označbi na potrdilu o cepljenju.

Izdaja digitalnega potrdila o cepljenju je sedaj mogoča tudi na podlagi cepljenje s cepivom Nuvaxovid, proizvajalca Novavax.

Več informacij je dostopnih v novici MZ TU.

Prenehanje veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 15.3.2022.

Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja okužb s COVID-19 omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje bo potekalo po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala bo tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi COVID-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil ZUP).

Klicni center za informacije o koronavirusu se ukinja

Vlada je odločila, da se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer ter posledično sproščanja ukrepov in velikega upada vprašanj klicni center za informacije o novem koronavirusu 11. marca 2022 ukine. Po tem datumu zagotavljanje informacij v okviru svojih pristojnosti ponovno prevzamejo pristojna ministrstva in druge institucije prek svojih klicnih centrov ali telefonskih številk, in sicer:

  • za informacije v zvezi z aktualnimi ukrepi omejevanja širjenja virusa, izpolnjevanjem PCT pogoja, organizacijo cepljenja proti covid-19 in testiranja je na voljo telefonska številka Ministrstva za zdravje 01 478 68 48, 
  • za informacije o higienskih in epidemioloških priporočilih za zajezitev širjenja novega koronavirusa, digitalnem covid potrdilu ter strokovnih vprašanjih v zvezi s cepljenjem proti covidu-19  je na voljo telefonska številka Nacionalnega inštituta za javno zdravje 01 244 17 29,
  • za konzularne zadeve je na voljo telefonska številka Ministrstva za zunanje zadeve 01 478 23 05.

Aktualne informacije o novem koronavirusu so na voljo tudi na spletnih straneh www.gov.si/koronavirus in www.nijz.si.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5.3.2022.

Odlok določa, da se kot podlaga za izdajo EU DCP (digitalno COVID potrdilo EU), s katerim se dokazuje prebolevnost, šteje pozitiven rezultat testa HAG, ki je bil izveden od 30.1.2022 naprej. Določba temelji na novih pravilih o digitalnem COVID potrdilu EU, ki državam članicam omogočajo, da poleg pozitivnega rezultata testa PCR izdajo potrdila o prebolevnosti COVID-19 tudi na podlagi pozitivnega rezultata testa HAG.

Za obiskovalce uporabnikov storitev nastanitve pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in socialno varstvenih storitev ter v zaporih in prevzgojnih domovih je obvezno izpolnjevanje pogoja PCT.

Osebe s pozitivnim testom HAG za samotestiranje, ki imajo pravico opraviti hitri antigenski test pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti za katerega sredstva zagotavlja proračun, pozitivni rezultat testa HAG za samotestiranje izkažejo z dokazilom, ki je  fotografija s priloženim osebnim dokumentom ali ploščica v zaščitni vrečki ob predložitvi osebnega dokumenta na vpogled.

Pravica do zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije velja tudi za testiranje s testi HAG v primeru testiranja po pozitivnem rezultatu HAG testa za samotestiranje in ponovnega testiranja v primeru negativnega rezultata testiranja  HAG za samotestiranje ob hkratni prisotnosti znakov okužbe dihal, ki so prisotni 72 ur od odvzema brisa.

Izjema uporabe zaščitnih mask se določi za učence, dijake, študente in učitelje ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, razen v zvezi s klinično prakso ali vajami pri izvajalcih nastanitve.

Priporočila NIJZ za izvajanje dejavnosti (COVID-19)

V skladu z zadnjim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 je pri izvajanju vseh dejavnosti ali v okoljih potrebno upoštevati priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom.

Priporočila so dostopna na povezavi TU.

1 2 3 13
Prijavi se na novice

Prijavi se na novice

Pošiljamo aktualne in preverjene informacije na področju delovnega prava

Prijava na novice uspešna!